theDemotic Palaeographical Database Project
palaeography corpus
P. BM EA 10597
Ackerpachturkunde
Lykopolis (Assiut)
171 BCE


Thompson, H., A Family Archive from Siut from Papyri in the British Museum Including an Account of a Trial before the Laocritae in the Year B.C. 170, I-II (Oxford, 1934), 73-76.
Felber, H., Demotische Ackerpachtverträge der Ptolemäerzeit (Ägyptologische Abhandlungen 58; Wiesbaden, 1997), 61-64.
Brinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents A (Studia Demotica 7.A; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005), 7-8 [p. 61-2; rto], 97 [vso].
Website of the British Museum.
Urkundenbeschriftung

|1
𓎛9𓆳3𓏏5:𓊗2
𓎆𓏺
𓇺:𓏺
𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1
𓇳
𓎮𓐌1
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓍹𓊪1:°𓏏:°𓍯𓃭𓏤𓅓1𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓅬◳𓀀
𓍹𓊪1:°𓏏:°𓍯𓃭𓏤𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓍹𓈎:°𓃭𓏤𓍯𓊪1:°𓏏:°𓃭𓄿1𓅆
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1
𓉐𓏤𓂻1𓂋:𓂻
𓅯𓄿3
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓍹𓄿𓃭𓏤𓎼:𓊃4𓈖:𓏌*𓏲1𓏏:°𓃭𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆°
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1
𓌢𓀀3𓏪
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1
𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓏲1𓅆

|2
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1
𓌻𓀁1
𓇋2𓏏:𓆑𓍘𓇋2𓏪
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1
𓉐𓏤𓂻1𓂋:𓂻
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓏪
𓌻𓏭:𓏛1𓀁1
𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓅐𓏏:𓆇𓏏
𓏏:𓄿
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋:°
𓈖2:𓂝𓈙𓇋𓏲𓅃𓅆°
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓅡◳𓏤𓃭𓈖:𓏌*𓏲1𓎼𓄿1𓅆°
𓏏:𓄿
𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓏲1𓅆°𓏏
𓏏:𓄿
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋1:°
𓏏:𓈖𓅆𓋞:𓈒*𓏥2
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓄿𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲1𓄿1𓅆
𓏏:𓄿
𓌻𓏭:𓏛1𓀁1𓌢𓀀3
𓏏:𓄿
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓍹𓄿𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲1𓄿1𓅆
𓏏:𓄿
𓌻𓀁1
𓇋2𓏏:𓆑𓅆
𓋴𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖
𓂋:𓂝:𓏤1
𓀨:°𓉐𓏤
𓏤𓊖

|3
𓂋1
𓉔𓊪1:°𓃭𓏤𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓀀3
𓅬◳𓀀
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰:𓏛𓀀3
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓍹𓊪1:°𓏏:°𓍯𓃭𓏤𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆
𓅯𓄿3
𓋴'𓍯𓏏:°𓃭𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓈖
𓅯𓄿3𓋴𓇋𓇋𓏲𓏤𓏰:𓊖
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖
𓅯𓄿3
𓏏':𓈙𓏤𓏰:𓊖
𓊖:𓏏*𓏰𓊖:𓏥:°𓏤𓏰:𓊖
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓍹𓉐:𓉻𓅆°
𓍹𓊪1:°𓏏:°𓍯𓃭𓏤𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆°
𓅯𓄿
𓊹𓅆𓉐𓏤𓂻1𓂋:𓂻
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁1𓄤:°𓀁1°
𓂋1
𓎼:𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲1𓄿𓐠𓏤𓏰:𓏛𓀀3
𓅬◳𓀀
𓏏:°𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓏏:°𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓀀3
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓍹𓉐:𓉻𓅆

|4
𓍹𓊪1:°𓏏:°𓍯𓃭𓏤𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓍹𓈎:°𓃭𓏤𓍯𓊪1:°𓏏:°𓃭𓄿1𓅆
𓏏:𓄿
𓅐𓏏:𓆇𓏏
𓏏:𓄿
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋1:°
𓏏:𓈖𓅆𓋞:𓈒*𓏥2
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓄿𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓈖:𓏌*𓏲1𓄿1𓅆°
𓏏:𓄿
𓌻𓏭:𓏛1𓀁1
𓌢𓀀3
𓆓:𓂧!
𓍯𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓌙:𓈉
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓄛2
𓉻:𓂝*𓏛
:
𓈖1
𓍬:𓏏*𓈇1
𓎍
𓏏:𓈇𓏤
𓏌:𓈖:°𓉐𓏤
𓅯𓄿3
𓋴𓏏:𓈖:°𓏌𓏲1𓊡?
𓈖
𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓎼:°𓈖:𓏌*𓏲1𓏏:°𓃭𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓀀3@

|5
𓉔𓃭𓎡𓃭𓏤𓍘𓇋5𓀀3
𓅬◳𓀀
𓃭𓏤𓎡𓍯𓊪1:°𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓀀3
𓈖1
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓃭𓄑:𓏛1𓀁𓀐
𓈖
𓏏:𓄿
𓈉1:𓏏*𓏤𓈉1:𓏥𓉐𓏤𓏏
𓈖
𓇾:𓏤
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍°
𓈖
𓋴𓇋𓇋𓏲𓍯𓍘𓇋5𓏤𓏰:𓊖
𓏲:𓏏𓆑1
𓂐1𓏤1𓈘:𓈇𓅆°
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿3𓂞𓏲
𓇋2𓍃𓅓𓏭:𓏛𓅆
𓅐𓆑2
𓏏:𓄿𓍯𓄿1𓁐9
𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪
**:
𓎡
𓈖:𓀀°
𓏏:𓄿𓇋*𓇋:𓎡:°
𓍸𓏛1
𓂋:𓏼
𓈖
𓈖:𓄿
𓏏:𓈇𓏤@
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓌽:𓏥𓏤
𓈖:𓏏*𓏭1
𓃛𓍯𓍘𓇋5𓂻:°
**:
𓎡

|6
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓏏𓏏𓀾1𓅆
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿3𓂞𓏲1
𓇋2𓍃𓏭:𓏛𓅆
𓅯𓄿3𓇋*𓇋:𓎡:°
𓌢𓀀3
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖
𓏏:𓄿
𓇏:°𓏤𓏰:𓊖
𓈖
𓏏:𓄿
𓈎:°𓇋𓇋𓏲𓏤𓊖
𓇔𓏰:𓊖
𓋴𓇋𓇋𓏲𓍯𓍘𓇋5𓏤𓏰:𓊖
𓏌:𓈖:°𓉐𓏤
𓅯𓄿3
𓊹𓊵:𓏏:°𓏤2
𓄋:𓊪1:°𓅆°
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓐍:𓏏:°𓏤𓏭:𓏛?𓏏
𓈖
𓏏:𓈇𓏤@
𓏻1:𓏏
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1
𓏺:𓏏
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓂋1
𓅯𓄿
𓁷𓏤𓄹:𓏭
𓇔𓊖
𓂋1
𓍬:𓏏*𓈇1
𓏽1
𓏏:𓈇𓏤
𓎡:𓍘𓇋°
𓂋1
𓅯𓄿
𓁷𓏤𓄹:𓏭
𓎔1𓏤𓊖

|7
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓍬:𓏏*𓈇
𓏿
𓏏:𓈇𓏤
𓂋1
𓍬:𓏏*𓈇
𓎆
𓏏:𓈇𓏤
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓈖
𓆼𓇋𓇋𓏲𓂷:𓂡°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓃹:𓈖
𓅓1𓏲:𓏏:𓎡°
𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓍸𓏛1
𓂋:𓏼
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁸
𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓁹:𓂋*𓏭
𓏏:𓄿𓇋*𓇋:𓎡:°
𓍸𓏛1
𓂋:𓏼
𓈖
𓈖:𓄿
𓏏:𓈇𓏤@
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓈖
𓄋:𓊪:°𓏲𓏭:𓏛𓏏
𓈖
𓅯𓄿3
𓈗:°𓈘:𓈇
𓈖
𓆳𓊗
𓎆
𓂋1
𓆳𓊗
𓎆𓏺
𓂋1
𓆳:°𓏤𓇳
𓏺:𓏏
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓋴𓍁:𓂡:°
𓏪

|8
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓅓1°𓎔1
𓏪
𓈖
𓇋𓎛𓃒
𓎆𓐂1
𓋴𓍯
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪
𓋴𓏏𓃀𓄑:𓏛1𓆱:𓏏*𓏤
𓎟:𓏏1
𓈖
𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡:°𓍘1
𓈖
𓉐𓏤𓈒:𓏥2𓏏
𓈙𓏰𓏰@𓈒:𓏥2
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓂋:𓍿𓀀𓏪°
𓈖1:**𓌰1𓅓1**𓀉
𓇋𓈖𓈖:𓄿°𓏪
𓈙𓏰𓏰@𓈒:𓏥2
𓂋1
𓆣:𓂋𓏲
𓈖
𓆳𓊗
𓎆𓏺
𓇺:𓏽
𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰𓇳
𓇺:𓏺
𓈙𓏰𓏤
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓅓1°𓎔1
𓅯𓄿3
𓈙𓏰𓏰@𓈒:𓏥2
𓈖
𓈖:𓄿
𓏏:𓈇𓏤@
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓂋1
𓅯𓄿3
𓍓𓉐𓏤
𓍹𓉐:𓉻𓅆

|9
𓇋𓏲
𓏪
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓈖
𓈖:𓄿
𓈎𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓆱:𓏏*𓏤𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓏪
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓈖:𓄿
𓌽:𓏥𓏤𓏪
𓍹𓉐:𓉻𓅆
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓏏:°𓈙𓉐𓏤𓏪
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤@
𓅯𓄿3
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿
𓏞𓍼:𓏤𓏪
𓍹𓉐:𓉻𓅆
𓂋1
𓇋1𓊪1:°𓍼:𓏤1°
𓆑1
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓇋𓇋𓏲
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏3
𓈖:𓎡2°
𓈖
𓅯𓄿3
𓄑:𓏛1𓍯°
𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡:°𓍘1
𓈖
𓈖:𓄿
𓏏:𓈇𓏤@
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1
𓅯𓄿3
𓄑:𓏛1𓍯
𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡:°𓍘1

|10
𓈖
𓏏:𓄿𓇋*𓇋:𓎡:°
𓍸𓏛1
𓂋:𓏼
𓈖
𓈖:𓄿
𓏏:𓈇𓏤@
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁷𓏤
𓅯𓄿
𓁷𓏤𓄹:𓏭
𓇔𓊖
𓎅4
𓋴𓍯1
𓏾
𓂋1
𓋴𓍯1
𓏻1
𓐝
𓂋1
𓎅4
𓋴𓍯1
𓏾
𓂽1
𓏏:𓄿
𓐍:𓏏:°𓏤𓏭:𓏛?𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁷𓏤
𓅯𓄿
𓁷𓏤𓄹:𓏭
𓎔1°𓏤𓊖
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏3
𓈖:𓎡2°
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓄑:𓏛1𓍯°
𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡:°𓍘1
𓏏:𓈖:°
𓋴𓍯1
𓏼1
𓂋1
𓍬:𓏏*𓈇1
𓏺
𓏏:𓈇𓏤
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤@
𓅯𓄿3
𓂻1
𓆼𓇋𓇋𓏲𓂷:𓂡°
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇋5:𓎡
𓏎:𓈖:°𓍘1
𓆑1

|11
𓂋1?𓁷𓏤?
𓇋𓇋𓏲?
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓈖
𓋴'𓍯
𓇋𓏲𓆑
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓂜:𓅪:°
𓏻:𓏌
𓋴'𓏏:°𓄑:𓏛1𓆮?
𓎟:𓏏1
𓇋𓏲
𓏪
𓆼𓇋𓇋𓏲𓂷:𓂡
𓏪
𓇋𓏲
𓏪
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋1:°
𓏪
𓇋𓏲
𓏪
𓋴'𓍯𓍘𓇋5
𓏪
𓂋1
𓅯𓄿3𓇋*𓇋:𓎡:°
𓈖4:**𓉐𓌉𓉐𓏤**
𓈖
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓃭𓏤𓏰:𓊖
𓈖
𓏏:𓄿
𓇋1𓇋𓇋𓏲𓊪1:°𓆱:𓏏*𓏤°𓏏
𓈖
𓎔1:°
𓎈:𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓍓1𓄿4
𓂜:𓅪:°
𓉔𓇋𓏲'𓏭:𓏛
𓉔𓅓1𓄿1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏:°
𓅯𓄿3
𓋴'𓍯
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓃀:𓈖1:°𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏3
𓋴𓏏@
𓈖:𓎡2°

|12
𓂋1𓉔𓈖:𓏌*𓏲1𓂋1
𓆳𓊗
𓎆𓏺
𓇺:𓏻
𓈙𓏰𓏤
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏3
𓋴𓏏@
𓈖:𓎡2°
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓏺
𓂋1
𓏺
𓐝
𓈖
𓇺:𓏼
𓈙𓏰𓏤
𓅯𓄿3
𓇹:𓇼:𓇳
𓈖:𓏏*𓏭1
𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓅯𓄿3
𓇹:𓇼:𓇳
𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁1
𓆑1
𓈖
𓎛2𓏏:𓂋𓀐:°𓍘1
𓂜:𓅪:°
𓏠:𓈖1:°𓏌𓏲𓍖:𓏛°
𓂋1
𓃀:𓈖1:°𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂋:𓐍°
𓂞:𓏏3
𓈖:𓎡2°
𓎡:𓇋𓇋𓀀
𓋴𓋴𓏰:𓇳1𓏤
𓉔𓏰:𓇳𓏤
𓂋1𓂋:𓏥𓏲
𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓋴?𓋴?𓏰:𓇳1?
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏3
𓋴𓏏@
𓈖:𓎡2°
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪

|13
𓂋1
𓃀:𓈖1:°𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂋:𓐍°
𓆓:𓂧
𓏲:𓏏𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓈖:𓎡2°
𓋴'𓍯
𓈖:𓏏*𓏭1𓎟:𓏏1
𓅯𓄿3
𓇾:𓏤𓈇
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓂜:𓅪:°
𓂻1
𓇋𓏲𓆑
𓊢𓂝:𓂻1°𓂋:𓂧:°𓂾𓂾𓄹:𓏭
𓂋1
𓅯𓄿3
𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪°
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓏤𓍘𓇋5
**:
𓎡1
𓂋1
𓃀:𓈖1:°𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂋:𓐍°
𓆓:𓂧
𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪°
𓅯𓄿𓏭
𓂋1
𓅱𓍘𓇋5𓅡◳𓏤𓏛
𓆑1
𓆳:°𓏤𓇳𓏏
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓎡2°
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤@
𓆑1
𓈖
𓋴𓋴𓏰:𓇳1𓏤
𓎟:𓏏1
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓍬:𓂻𓍘1

|14
𓂋1
𓍃𓏭:𓏛
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿
𓏏:𓈇𓏤@
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓈖
𓄋:𓊪:°𓏲𓏭:𓏛𓏏
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓍃𓏭:𓏛
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓎡2°
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤@
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁1
𓎟:𓏏1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏3
𓈖:𓎡2°
𓄲:𓈖𓊌
𓍤
𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓊪1:𓈙𓏴:𓂡:°𓏏
𓄲:𓈖𓊌
𓍢𓎊
𓂋1
𓄲:𓈖𓊌
𓍤
𓂽1
𓈖
𓈔𓏤𓈔
𓎇𓏽1
𓂋1
𓏻1
𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1°
𓉔𓏰:𓇳𓏤
𓏌:𓈖:°𓉐𓏤
𓉔𓏰:𓇳𓏤
𓎆
𓈖
𓅯𓄿3
𓇹:𓇼:𓇳
𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁1
𓆑1

|15
𓂋1𓇋5
:
𓎡°
𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓇋𓇋𓏲
𓂋1
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓎡2°
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤@
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁1
𓎟:𓏏1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓂽1
𓈖
𓎛2𓏏:𓂋𓀐:°𓍘1
𓂜:𓅪:°
𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛
𓇋5:𓎡°
𓈖2:𓈞𓅓1𓀜1
𓈖:𓄿
𓏏:𓈇𓏤@
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓏤𓄹:𓏭𓍘1
𓇋𓇋𓏲
𓎛𓂝:𓏏𓄹
**:
𓎡
𓆷𓉻:𓂝*𓏛1°
𓆳𓊗
𓎆𓏺
𓇺:𓏻
𓈙𓏰𓏤
𓍼:𓏤
𓇋5:𓎡°
𓂞:𓏏2
𓈖:𓀀°
𓄲:𓈖𓊌
𓍤
𓂋1
𓄲:𓈖𓊌
𓍢𓎊
𓂋1
𓄲:𓈖𓊌
𓍤
𓂽1
𓈖
𓈔𓏤𓈔
𓎇𓏽1
𓂋1
𓏻

|16
𓏌:𓈖:°𓉐𓏤
𓉔𓏰:𓇳𓏤
𓎆
𓈖
𓅯𓄿3
𓇹:𓇼:𓇳
𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁1
𓆑1
𓂋1𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1
**:
𓎡1
𓂋1
𓆼𓄿5𓂝:𓂻
𓏪
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓂽1
𓈖
𓎛2𓏏:𓂋𓀐𓍘1
𓂜:𓅪:°
𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛
𓏞𓍼:𓏤°
𓅯𓄿3
𓎛2𓏏:𓂋𓇋𓆵𓀔
𓅆
𓅬◳𓀀
𓇍1𓅓2𓊵:𓏏1𓅆
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤°
𓋴𓇋𓇋𓏲𓍯𓍘𓇋5𓏤𓏰:𓊖
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑
𓌶:𓂝2𓆄°𓏪
𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁1
𓈖:𓄿
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪
𓄋:𓊪1:°𓅆
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓊵:𓏏:°𓏤2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1
𓆑1
(1) ḥsb.t 11 ꜣbd-1 ꜣḫ.t sw 29 n pr-ꜥꜣ ptwlmys sꜣ ptwlms ỉrm ḳlwptrꜣ nꜣ nṯr.w-(ntỉ-)pri̯ pꜣ wꜥb-ꜣlgsntrws ỉrm nꜣ nṯr.w-sn.w nꜣ nṯr.w-mnḫ.w (2) nꜣ nṯr.w-mri̯-ỉṱ⸗w nꜣ nṯr.w-(ntỉ-)pri̯ ỉrm nꜣ nṯr.w-mri̯-tꜣy⸗w-mw.ṱ tꜣ fy(.t-ḳn-)nꜥše m-bꜣḥ brngꜣ tꜣ mnḫ.t tꜣ fy(.t)-tn-nb m-bꜣḥ ꜣrsynꜣ tꜣ mri̯-sn tꜣ wꜥb(.t) ꜣrsynꜣ tꜣ mrỉ̯-ỉt⸗s ntỉ n rʾ-ꜥ-ḳd (3) r hplws sꜣ ss n wꜥb ptwlms pꜣ swtr n pꜣ-sy ntỉ n pꜣ tš nw.t ỉrm pr-ꜥꜣ ptwlms pꜣ nṯr-(ntỉ-)pri̯ ntỉ ỉri̯ md(.t)-nfr(.t) r gynꜣs sꜣ tsytws n wꜥb pr-ꜥꜣ (4) ptwlms ỉrm ḳlwptrꜣ tꜣ mw.t tꜣ fy(.t)-tn-nb m-bꜣḥ ꜣrsnꜣ tꜣ mri̯-sn ḏd wynn rmṯ-ḥtr ꜥꜣ-n-sṯꜣ-80-ꜣḥ ẖn pꜣ stn n nygntrws (5) hrklṱ sꜣ l⸢k⸣wprn n ẖrḥ n tꜣ ḫꜣs.t n tꜣ-ꜥnḫ n sywṱ tw⸗f-ḥꜥpỉ sꜣ pꜣ-ḏi̯-ỉtm mw.t⸗f tꜣ-wꜣ sḥn⸗k n⸗ỉ tꜣy⸗k dnỉ.t 1/3 n nꜣ ꜣḥ(.w) ntỉ ỉri̯ ỉt ntỉ ỉwṱ⸗k (6) ỉrm twtw sꜣ pꜣ-ḏi̯-ỉtm pꜣy⸗k sn ntỉ n tꜣ sḫ.t n tꜣ ḳy rsỉ (n) sywṱ ẖn pꜣ ḥtp-nṯr wp-(wꜣ.wt) ntỉ ỉri̯ ḫt.t n ꜣḥ 2.t pꜣy⸗w wn wꜥ.t n.ỉm⸗w r pꜣ ḥr rsỉ r sṯꜣ(.t) 4 (n) ꜣḥ k.t r pꜣ ḥr mḥ(t) (7) ntỉ ỉri̯ sṯꜣ(.t) 6 (n) ꜣḥ r sṯꜣ(.t) 10 (n) ꜣḥ ỉrm pꜣy⸗w ꜥw-n-ḫꜣy ntỉ.ỉw wn m-tw⸗k tꜣy⸗w dnỉ.t 1/3 ntỉ wš-pš mtw⸗y ỉri̯ tꜣy⸗k dnỉ.t 1/3 n nꜣ ꜣḥ(.w) ntỉ ḥrỉ n ỉp.t n pꜣ mw n ḥsb.t 10 r ḥsb.t 11 r rnp(.t) 1.t mtw⸗y skꜣ⸗w (8) mtw⸗y mḥ⸗w n ỉḥ 19 sw rmṯ stbḥ nb n ꜥḥw.ṱ n pr.t šmw n pꜣy⸗ỉ rmṯ-nmḥ □ ỉn-nꜣ.w šmw r ḫpr n ḥsb.t 11 ꜣbd-4 pr.t ꜣbd-1 šmw mtw⸗y mḥ pꜣ šmw n nꜣ ꜣḥ(.w) ntỉ ḥrỉ r pꜣ wḏꜣ pr-ꜥꜣ (9) ỉw⸗w šsp n nꜣ ḳws.w ntỉ.ỉw⸗w šsp nꜣ ỉt.w pr-ꜥꜣ n.ỉm⸗w ỉrm nꜣy⸗w tš.w r-ẖ.t pꜣ ntỉ ỉri̯ nꜣ sẖꜣ.w pr-ꜥꜣ r ỉp⸗f ỉrm⸗y n.ỉm⸗w mtw⸗y ḏi̯.t n⸗k n pꜣ ḥw-ꜥḥw.ṱ n nꜣ ꜣḥ(.w) ntỉ ḥrỉ pꜣy⸗w wn pꜣ ḥw-ꜥḥw.ṱ (10) n tꜣy⸗k dnỉ.t 1/3 n nꜣ ꜣḥ(.w) □ ntỉ ḥr pꜣ ḥr rsỉ rdb sw 5 r sw 2 1/2 r rdb sw 5 ꜥn tꜣ ḫt.t ntỉ ḥr pꜣ ḥr mḥ(t) mtw⸗y ḏi̯.t n⸗k pꜣy⸗w ḥw-ꜥḥw.ṱ tn (rdb) sw 3 r sṯꜣ(.t) 1 (n) ꜣḥ r-ẖ.t pꜣ ỉw-(n-)ḫꜣy ntỉ ỉw⸗k (r) ỉni̯.ṱ⸗⸗f (11) r.ḥr(?)⸗y(?) n.ỉm⸗w n sw ỉw⸗f wꜥb ỉwtỉ 2.nw stḥ nb ỉw⸗w (r) ḫꜣy⸗w ỉw⸗w (r) fy⸗w ỉw⸗w (r) swṱ⸗w r pꜣy⸗k pr-ḥḏ n pꜣ-h̭yr n tꜣ ỉyp.t n mḥ 30.t ntỉ wḏꜣ ỉwtỉ he-hmꜣ.t pꜣ sw n.ỉm⸗w ntỉ bn.ỉw⸗y ḏi̯.t s n⸗k (12) r-hn-r ḥsb.t 11 ꜣbd-2 šmw ỉw⸗y (r) ḏi̯.t s n⸗k ỉrm pꜣy⸗f 1 r 1 1/2 n ꜣbd-3 šmw pꜣ ꜣbd ntỉ m-sꜣ pꜣ ꜣbd (n-)rn⸗f n ḥtr.ṱ ỉwtỉ mn r bn.ỉw⸗y rḫ ḏi̯.t n⸗k kỉỉ ssw-hrw r.r⸗w m-sꜣ <pꜣ> ssw ntỉ ḥrỉ mtw⸗y ḏi̯.t s n⸗k n.ỉm⸗w (13) r bn.ỉw⸗y rḫ ḏd tw⸗y n⸗k sw ntỉ-nb (n) pꜣ tꜣ n.ỉm⸗w ỉwtỉ ỉw ỉw⸗f (n) ꜥḥꜥ-rd.wỉ r pꜣ sḥn ntỉ ḥrỉ (n-)ḏr.ṱ⸗k r bn.ỉw⸗y rḫ ḏd sḥn pꜣỉ r wṱb⸗f rnp.t mtw⸗y ỉri̯ n⸗k r-ẖ.t⸗f n ssw nb ỉw⸗y sṱꜣ (14) r tm ỉri̯ nꜣ ꜣḥ(.w) ntỉ ḥrỉ n ỉp.t mtw⸗y tm ỉri̯ n⸗k r-ẖ.t md.t nb ntỉ ḥrỉ ỉw⸗y (r) ḏi̯.t n⸗k dbn 300 tꜣy⸗w pš.t dbn 150 r dbn 300 ꜥn n ḥmt 24 r 2 n wꜥ hrw ẖn hrw 10 n pꜣ ꜣbd (n-)rn⸗f (15) r.ỉw⸗k m-sꜣ⸗y r ỉri̯ n⸗k r-ẖ.t md.t nb ntỉ ḥrỉ ꜥn n ḥtr.ṱ ỉwtỉ mn ỉw⸗k nḥm nꜣ ꜣḥ(.w) ntỉ ḥrỉ (n-)ḏr.ṱ⸗y ḥꜥ⸗k šꜥ ḥsb.t 11 ꜣbd-2 šmw ꜥrḳy ỉw⸗k (r) ḏi̯.t n⸗ỉ dbn 300 r dbn 150 r dbn 300 ꜥn n ḥmt 24 r 2 (16) ẖn hrw 10 n ⸢pꜣ⸣ ꜣbd (n-)rn⸗f r.ỉw⸗y m-sꜣ⸗k r ḫꜣꜥ⸗w ỉ.ỉri̯-ḥr⸗y ꜥn n ḥtr.ṱ ỉwtỉ mn sẖꜣ pꜣ-ḥtr sꜣ ỉyi̯-m-ḥtp ntỉ sẖꜣ (n) sywṱ ỉrm nꜣy⸗f mꜣꜥ.w (n-)rn nꜣ wꜥb.w wp-(wꜣ.wt) ỉrm nꜣ nṯr.w ntỉ ḥtp ỉrm⸗f
(1) Regierungsjahr 11, Monat 1, Achet, Tag 29 des Königs Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios, und der Kleopatra, der erscheinenden Götter, (und) des Priesters des Alexander und der Geschwistergötter, der wohltätigen Götter, (2) der vaterliebenden Götter, der erscheinenden Götter und der Götter, die ihre Mutter lieben, (und) der Athlophore vor Berenike, der Wohltätigen, der Kanephore vor Arsinoe, der Bruderliebenden, und der Priesterin der Arsinoe, der Vaterliebenden, welche in Alexandria sind, (3) während Hippalos, Sohn des Sosos, Priester des Ptolemaios Soter in Ptolemais, das im Gau von Theben liegt, ist und von Ptolemaios, dem erscheinenden Gott, der Gutes tut, während Kineas, Sohn des Dositheos, Priester des Königs (4) Ptolemaios und der Kleopatra, der Mutter, ist, (und) der Kanephore vor Arsinoe, der Bruderliebenden. Es hat gesagt der Grieche, Kavallerist und Große-von-80-Aruren-Ackerland unter der Standarte des Nikandros, (5) Herakleides, Sohn des Lykophron, zu dem Balsamierer der Nekropole von tꜣ-ꜥnḫ in Assiut Tefhapi, Sohn des Petetymis, seine Mutter T-wa: Du hast mir dein 1/3 der Äcker, die Gerste erzeugen, verpachtet, die zwischen dir (6) und Totoes, Sohn des Petetymis, deinem Bruder, (aufgeteilt) sind, die auf dem Feld des südlichen Hochlands von Assiut liegen, innerhalb des Opferguts des Wepwawet, die zwei Parzellen ausmachen; Ihre Auflistung: eine von ihnen auf der südlichen Seite macht 4 Aruren Acker aus, die andere auf der nördlichen Seite, (7) die 6 Aruren Acker ausmacht; macht 10 Aruren Acker zusammen mit ihrem Messüberschuss, indem dir ihr 1/3 gehört, das ungeteilt ist. Und ich bearbeite dein 1/3 der obigen Äcker von der Überschwemmung des Regierungsjahres 10 bis zum Regierungsjahr 11, macht ein Jahr. Und ich pflüge sie. (8) Und ich fülle sie mit Rindern, 19 (Artaben?) Weizen, Menschen und allem Bauerngerät in der Aussaatzeit und Erntezeit, als Privatmann. □ Wenn die Ernte kommen wird im Regierungsjahr 11, Monat 4, Peret oder Monat 1, Schemu, werde ich die Erntesteuer für die obigen Äcker an den königlichen Speicher voll bezahlen, (9) indem sie mit den Maßen aufgenommen werden, mit denen die königliche Gerste aufgenommen wird, zusammen mit ihren Ratenzahlungen, gemäß dem, was die königlichen Schreiber mit mir in Bezug auf sie abrechnen werden. Und ich gebe dir den Pachtzins für die obigen Äcker. Ihre Liste: der Pachtzins (10) für dein 1/3 der Äcker, □ die auf der südlichen Seite sind: 5 Artaben Weizen, macht 2 1/2, macht wiederum 5 Artaben Weizen; die Parzelle auf der nördlichen Seite: Ich gebe dir als ihren Pachtzins je 3 (Artaben) Weizen pro Arure Acker, gemäß der Vermessungsquittung, die du (11) mir(?) darüber (10) bringen wirst, (11) in Weizen, der rein ist, ohne Beimischung und irgendwelche Spreu, indem sie abgemessen, getragen und geliefert werden werden an deinen Speicher in Pachir, mit dem Maß der Füllmenge von 30 (Choinikes), das heil ist, ohne Frachtgebühr. Den Weizen davon, den ich dir nicht geben werde, (12) bis zum Regierungsjahr 11, Monat 2, Schemu, den werde ich dir mit seinem Hemiolion geben in Monat 3, Schemu, dem Monat, der nach dem betreffenden Monat kommt, zwangsweise, ohne Säumen, indem ich dir darüber keinen anderen Tagestermin geben können werde außer <dem> obigen Termin. Und ich gebe ihn dir an ihm, (13) indem ich nicht sagen können werde: "Ich habe dir Weizen (oder) irgendetwas auf der Welt davon gegeben.", ohne Quittung, die als Beweis fungiert, während die obige Pachturkunde in deiner Hand ist, indem ich nicht sagen können werde: "Das ist eine Pacht, das sich verschoben hat bezüglich des Jahres.", und ich handle für dich ihm gemäß, zu jedem Termin. Wenn ich mich zurückziehe, (14) um die obigen Äcker nicht zu bearbeiten, und ich für dich nicht gemäß jedem obigen Wort handle, werde ich dir 300 Deben, ihre Hälfte sind 150 Deben, macht wiederum 300 Deben, geben, in Bronzegeld (zum Satz von) 24 (Obolen) auf 2 (Kite), an einem Tag innerhalb von 10 Tagen im besagten Monat, (15) indem du wiederum einen Anspruch an mich hast, für dich gemäß jedem obigen Wort zu handeln, zwangsweise, ohne Säumen. Wenn du selbst mir die obigen Äcker wegnimmst bis zum Regierungsjahr 11, Monat 2, Schemu, letzter Monatstag, wirst du mir 300 Deben, macht 150 Deben, macht wiederum 300 Deben, geben, in Bronzegeld (zum Satz von) 24 (Obolen) auf 2 (Kite), (16) innerhalb von 10 Tagen im besagten Monat, indem ich einen Anspruch an dich habe, sie mir wiederum zu überlassen, zwangsweise, ohne Säumen. Es hat geschrieben: Phatres, Sohn des Imouthes, der in Assiut und seinen Orten schreibt im Namen der Priester des Wepwawet und der Götter, die bei ihm wohnen.
Entweder ist in Z. 1 und 2, wie von Thompson, Family ArchiveThompson, H., A Family Archive from Siut from Papyri in the British Museum Including an Account of a Trial before the Laocritae in the Year B.C. 170, I-II (Oxford, 1, 73-74 und Felber, AckerpachtverträgeFelber, H., Demotische Ackerpachtverträge der Ptolemäerzeit (Ägyptologische Abhandlungen 58; Wiesbaden, 1997). , 61 gelesen, tatsächlich nṯr.w-ntỉ-pri̯ geschrieben, dann wären ntỉ und der Anfang von pri̯ extrem verkürzt worden. Oder es ist davon auszugehen, dass ntỉ gänzlich ausgelassen wurde, was m.E. besser zu den Zeichenformen passt.
Entgegen der bei Felber, AckerpachtverträgeFelber, H., Demotische Ackerpachtverträge der Ptolemäerzeit (Ägyptologische Abhandlungen 58; Wiesbaden, 1997). , 61-62 zu findenden Lesung tꜣy⸗f mw.t "seine Mutter" scheint mir mit Thompson, Family ArchiveThompson, H., A Family Archive from Siut from Papyri in the British Museum Including an Account of a Trial before the Laocritae in the Year B.C. 170, I-II (Oxford, 1934)., 74-75 der Zeichenform nach eher tꜣ mw.t "die Mutter" geschrieben zu sein.
In Brinker et alii, Berichtigungsliste ABrinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents A (Studia Demotica 7.A; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005)., 7 wird die Lesung hrklṱs favorisiert, welche der griechischen Wiedergabe des Namens näher kommt. Allerdings scheint mir die in Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 732.6 zu findende Lesung als hrklṱ der tatsächlichen Schreibung besser zu entsprechen. Zwar verkürzt der Schreiber das 𓐠𓏤𓏰:𓏛 an vielen Stellen im Text, aber hier scheint es komplett ausgelassen worden zu sein.
Könnte das von Felber, AckerpachtverträgeFelber, H., Demotische Ackerpachtverträge der Ptolemäerzeit (Ägyptologische Abhandlungen 58; Wiesbaden, 1997). , 62 ergänzte <r.ḥr⸗> hier tatsächlich geschrieben sein? Mit Ausnahme des etwas zu vertikalen ersten Strichs passen die Zeichenformen recht gut zur Präposition mit dem anschließenden, für den Text typischen, stark verkürzten Pronomen ⸗y.
Zur Lesung mḥ 30.t "Füllmenge von 30 (Choinikes)" siehe Brinker et alii, Berichtigungsliste ABrinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents A (Studia Demotica 7.A; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005)., 8 mit weiterführender Literatur.
Im Gegensatz zu Thompson, Family ArchiveThompson, H., A Family Archive from Siut from Papyri in the British Museum Including an Account of a Trial before the Laocritae in the Year B.C. 170, I-II (Oxford, 1934)., 74 und 76 sowie Felber, AckerpachtverträgeFelber, H., Demotische Ackerpachtverträge der Ptolemäerzeit (Ägyptologische Abhandlungen 58; Wiesbaden, 1997). , 62-64, die die Einheit vor allen im Text genannten Geldbeträgen als ḥḏ "Silber" lesen, lese ich dbn "Deben", was mir der Zeichenform nach eindeutig scheint.
Zeugenunterschrift 1

|vso.1
𓏲:𓏏
𓆑1
𓂐1𓏤1𓈘:𓈇𓅆
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
𓇍1𓅓2𓊵:𓏏1𓅆
(vso.1) tw⸗f-ḥꜥpỉ sꜣ ḥr-ỉyi̯-m-ḥtp
(vso.1) Tefhapi, Sohn des Harimouthes
Zeugenunterschrift 2

|vso.2
𓅯𓄿3𓂞𓏲
𓐍:𓈖?𓇓2?𓅆
𓅃𓅆
(vso.2) pꜣ-ḏi̯-ḫnsw(?) (sꜣ) ḥr
(vso.2) Petechonsis, Sohn des Horos
Zeugenunterschrift 3

|vso.3
𓄊𓋴°𓏴:𓂡:°
𓇋𓏠:𓈖@𓅆
𓏰:𓇳2𓅆°
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
(vso.3) ⸢wsr⸣-ỉmn-rꜥ sꜣ ḥr
(vso.3) Ose-amounres, Sohn des Horos
Zeugenunterschrift 4

|vso.4
𓅃𓅆
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
(vso.4) ḥr sꜣ ḥr
(vso.4) Horos, Sohn des Horos
Zeugenunterschrift 5

|vso.5
𓅯𓄿
𓀔
𓇋𓎛𓃒?𓏏?𓀀3
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿𓂞𓏲
𓎸𓅆
(vso.5) pꜣ-šrỉ-ỉḥ.t(?) sꜣ pꜣ-ḏi̯-ẖnm
(vso.5) Psentaes, Sohn des Petechnoumis
Zeugenunterschrift 6

|vso.6
𓊪:𓏭
𓅓1𓎔1𓁗°
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭
𓅓1𓎔1𓁗°
(vso.6) pa-mḥ(.t) sꜣ pa-mḥ(.t)
(vso.6) Pa-mehit, Sohn des Pa-mehit
Zeugenunterschrift 7

|vso.7
𓏏𓏏𓀾𓅆°
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
(vso.7) twtw sꜣ ḥr
(vso.7) Totoes, Sohn des Horos
Entgegen der bei Thompson, Family ArchiveThompson, H., A Family Archive from Siut from Papyri in the British Museum Including an Account of a Trial before the Laocritae in the Year B.C. 170, I-II (Oxford, 1934)., 74 zu findenden Lesung des Patronyms als ḏd-ḥr(?), ist hier eindeutig ḥr "Horos" geschrieben.
Zeugenunterschrift 8

|vso.8
𓅯𓄿𓂞𓏲
𓊨𓏏:𓆇1
𓅬◳𓀀
𓄓:𓊃𓏭:𓏛1
𓅃𓅆?
𓅡◳𓏤𓄑:𓏛𓏏?𓏏?...𓅆
(vso.8) pꜣ-di̯-ꜣs.t sꜣ ns-ḥr(?)-bḥtt(?)
(vso.8) Peteesis, Sohn des Es-harbachtis(?)
Die bei Thompson, Family ArchiveThompson, H., A Family Archive from Siut from Papyri in the British Museum Including an Account of a Trial before the Laocritae in the Year B.C. 170, I-II (Oxford, 1934)., 74 zu findende Lesung des Patronyms als ns-ḥr(?)-bḥtt beinhaltet vor allem im letzten Teil Zeichen, die nicht gut passen. Auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 707 geben die Lesung als fraglich aus.
Zeugenunterschrift 9

|vso.9
𓅯𓄿3
𓅨:𓏾?𓅆
𓅬◳𓀀
𓄋:𓊪1𓅆
𓂼2𓂼2𓏪1
(vso.9) pꜣ-wr-tyw sꜣ wp-(wꜣ.wt-)ỉwi̯.w
(vso.9) Portis, Sohn des Ophieus
Zeugenunterschrift 10

|vso.10
𓅯𓄿𓂞𓏲
𓇋𓏠:𓈖𓅆
𓇋1𓈖2:𓊪1:°𓇋𓇋𓏲𓅆
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
(vso.10) pꜣ-ḏi̯-ỉmn-ỉnpy sꜣ ḥr
(vso.10) Peteamenophis, Sohn des Horos
ỉpy "Luxor" ist hier und in Z. 12 mit einem zusätzlichen n über dem p geschrieben. Zwei weitere Belege, einer davon ebenfalls aus Assiut, finden sich in Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 282-283, Nr. 26 und 54.
Zeugenunterschrift 11

|vso.11
𓅃𓅆°
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿𓂞𓏲𓅃𓅆𓇍1𓅓2𓊵:𓏏1?𓅆
(vso.11) ḥr sꜣ pꜣ-ḏi̯-ḥr-ỉyi̯-m-ḥtp(?)
(vso.11) Horos, Sohn des Pete-her-imouthes(?)
Zeugenunterschrift 12

|vso.12
𓅯𓄿𓂞𓏲
𓇋𓏠:𓈖𓅆
𓇋1𓈖2:𓊪1:°𓇋𓇋𓏲𓅆
𓅃𓅆
(vso.12) pꜣ-di̯-ỉmn-ỉnpy (sꜣ) ḥr
(vso.12) Peteamenophis, (Sohn des) Horos
Zeugenunterschrift 13

|vso.13
𓅝:𓏏*𓏭𓏭𓅆
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓆇:𓏤2?
𓄿𓅡◳𓏤𓄿1𓀀3
(vso.13) ḏḥw.tỉ-sḏm sꜣ ꜣbꜣ
(vso.13) Thotsytmis, Sohn des Ebos
Zeugenunterschrift 14

|vso.14
𓉔𓃭𓄣𓀀3
𓅬◳𓀀
𓌳1:°𓇋𓏲𓄛2
𓎛*𓎿*𓋴:𓊃2𓁻2
𓅆°
(vso.14) hri̯ sꜣ mꜣe-ḥs
(vso.14) Herieus, Sohn des Miysis
Zeugenunterschrift 15

|vso.15
𓇋𓏠:𓈖𓅆°
𓂼2𓂼2𓏪1
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿𓂞𓏲
𓄋:𓊪1𓅆
(vso.15) ỉmn-ỉwi̯.w sꜣ pꜣ-ḏi̯-wp-(wꜣ.wt)
(vso.15) Ameneus, Sohn des Peteophois
Zeugenunterschrift 16

|vso.16
𓉻:𓂝*𓏛𓀗?𓄖:𓂻°𓅆
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿𓂞𓏲
𓄋:𓊪1°𓅆
(vso.16) ꜥꜣ-pḥṱ sꜣ pꜣ-ḏi̯-wp-(wꜣ.wt)
(vso.16) Apathes, Sohn des Peteophois
(17/02/2022)
P. BM EA 10597
°𓎔1𓎔
𓀀3𓀀
𓀀3@𓀀
𓀁𓀁
𓀁1𓀁
𓀁1°𓀁
𓀉𓀉
𓀋1:°𓀋
𓀋:°𓀋
𓀐𓀐
𓀐:°𓀐
𓀔𓀔
𓀗𓀗
𓀜1𓀜
𓀨:°𓀨
𓀾𓀾
𓀾1𓀾
𓁐9𓁐
𓁗°𓁗
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁸𓁸
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓂋𓏭
𓁻2𓁻
𓂋1𓂋
𓂋1𓂋:𓏥𓏲𓂋𓂋𓏥𓏲
𓂋:𓂝:𓏤1 𓂋 𓂝 𓏤
𓂋:𓂧:°𓂋𓂧
𓂋:𓂧:°𓂾𓂾𓂋𓂧𓂾𓂾
𓂋:𓂻𓂋𓂻
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓂋𓍿𓀀𓏪
𓂋:𓍿𓀀𓏪°𓂋𓍿𓀀𓏪
𓂋:𓏏*𓏰𓂋𓏏𓏰
𓂋:𓏥𓏲𓂋𓏥𓏲
𓂋:𓏼𓂋𓏼
𓂋:𓐍°𓂋𓐍
𓂐1𓂐
𓂐1𓏤1𓈘:𓈇𓂐𓏤𓈘𓈇
𓂜:𓅪:°𓂜𓅪
𓂝𓂝
𓂝:𓂻𓂝𓂻
𓂞:𓏏2𓂞𓏏
𓂞:𓏏3𓂞𓏏
𓂞𓏲𓂞𓏲
𓂞𓏲1𓂞𓏲
𓂧:𓏏*𓏤𓂧𓏏𓏤
𓂷:𓂡𓂷𓂡
𓂷:𓂡°𓂷𓂡
𓂻1𓂻
𓂻:°𓂻
𓂼2𓂼
𓂼2𓂼2𓂼𓂼
𓂽1𓂽
𓂾𓂾𓂾𓂾
𓃀𓃀
𓃀:𓈖1:°𓃀𓈖
𓃂𓃂
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓃂𓏤𓈘𓈇
𓃛𓃛
𓃛𓍯𓃛𓍯
𓃭𓃭
𓃭𓏤𓃭𓏤
𓃹:𓈖𓃹𓈖
𓃹:𓈖2𓃹𓈖
𓄊𓄊
𓄋:𓊪1𓄋𓊪
𓄋:𓊪1:°𓄋𓊪
𓄋:𓊪1°𓄋𓊪
𓄋:𓊪:°𓄋𓊪
𓄋:𓊪:°𓏲𓏭:𓏛𓄋𓊪𓏲𓏭𓏛
𓄑:𓏛𓄑𓏛
𓄑:𓏛1𓄑𓏛
𓄓:𓊃𓏭:𓏛1𓄓𓊃𓏭𓏛
𓄔𓄔
𓄔𓅓𓏭:𓏛𓄔𓅓𓏭𓏛
𓄖:𓂻°𓄖𓂻
𓄛2𓄛
𓄡:𓏏*𓏤@𓄡𓏏𓏤
𓄣𓄣
𓄤:°𓄤
𓄲:𓈖𓊌𓄲𓈖𓊌
𓄹:𓏭𓄹𓏭
𓄿𓄿
𓄿1𓄿
𓄿4𓄿
𓅃𓅆𓅃𓅆
𓅃𓅆°𓅃𓅆
𓅆𓅆
𓅆°𓅆
𓅐𓅐
𓅐𓆑2𓅐𓆑
𓅐𓏏:𓆇𓅐𓏏𓆇
𓅓1𓅓
𓅓1°𓎔1𓅓𓎔
𓅓1𓎔1𓅓𓎔
𓅓1𓏲:𓏏:𓎡°𓅓 𓏲 𓏏 𓎡
𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅓𓂺:𓏤𓅓𓂺𓏤
𓅓𓏭:𓏛𓅓𓏭𓏛
𓅝:𓏏*𓏭𓅝𓏏𓏭
𓅝:𓏏*𓏭𓏭𓅝𓏏𓏭𓏭
𓅡◳𓏤𓏤𓅡
𓅨𓅨
𓅬◳𓀀𓀀𓅬
𓅯𓄿𓅯𓄿
𓅯𓄿3𓅯𓄿
𓅯𓄿3𓂞𓏲𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿3𓂞𓏲1𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿3𓇋*𓇋:𓎡:°𓅯𓄿𓇋𓇋𓎡
𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿𓇋𓇋𓅯𓄿𓇋𓇋
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅯𓄿𓏭𓅯𓄿𓏭
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥𓅯𓄿𓏲𓏛𓏥
𓅱𓅱
𓆄°𓆄
𓆇:𓏤2𓆇𓏤
𓆑1𓆑
𓆑2𓆑
𓆑:𓏭𓆑𓏭
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋1:°𓆑𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋:°𓆑𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋
𓆓:𓂧𓆓𓂧
𓆓:𓂧!𓆓𓂧
𓆣:𓂋𓏲𓆣𓂋𓏲
𓆮𓆮
𓆰:𓈖𓏪𓆰𓈖𓏪
𓆰𓏪𓆰𓏪
𓆰𓏪°𓆰𓏪
𓆱:𓏏*𓏤𓆱𓏏𓏤
𓆱:𓏏*𓏤°𓆱𓏏𓏤
𓆳3𓆳
𓆳:°𓆳
𓆳:°𓏤𓇳𓆳𓏤𓇳
𓆳𓊗𓆳𓊗
𓆷𓉻:𓂝*𓏛1°𓆷𓉻𓂝𓏛
𓆷𓏰𓏰𓆷𓏰𓏰
𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳1𓆷𓏰𓏰𓏰𓇳
𓆼𓆼
𓆼𓄿5𓆼𓄿
𓆼𓄿5𓂝:𓂻𓆼𓄿𓂝𓂻
𓇋*𓇋:𓎡:°𓇋𓇋𓎡
𓇋1𓇋
𓇋2𓇋
𓇋2𓏏:𓆑𓇋𓏏𓆑
𓇋5𓇋
𓇋5:𓎡𓇋𓎡
𓇋5:𓎡°𓇋𓎡
𓇋𓀁𓇋𓀁
𓇋𓀁1𓇋𓀁
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓇋𓀁𓂧𓏏𓏤
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛1𓇋𓀁𓏤𓅓𓂝𓏛
𓇋𓇋𓇋𓇋
𓇋𓇋𓀀𓇋𓇋𓀀
𓇋𓇋𓆑𓇋𓇋𓆑
𓇋𓇋𓏲𓇋𓇋𓏲
𓇋𓈖𓇋𓈖
𓇋𓎛𓃒𓇋𓎛𓃒
𓇋𓏠:𓈖𓇋𓏠𓈖
𓇋𓏠:𓈖@𓇋𓏠𓈖
𓇋𓏠:𓈖@𓅆𓇋𓏠𓈖𓅆
𓇋𓏠:𓈖𓅆𓇋𓏠𓈖𓅆
𓇋𓏠:𓈖𓅆°𓇋𓏠𓈖𓅆
𓇋𓏲𓇋𓏲
𓇋𓏲1𓇋𓏲
𓇋𓏲𓆑𓇋𓏲𓆑
𓇍1𓅓2𓊵:𓏏1𓇍𓅓𓊵𓏏
𓇏:°𓇏
𓇓2𓇓
𓇔𓇔
𓇔𓊖𓇔𓊖
𓇔𓏰:𓊖𓇔𓏰𓊖
𓇯𓇯
𓇳𓇳
𓇹:𓇼𓇹𓇼
𓇹:𓇼:𓇳 𓇹 𓇼 𓇳
𓇺:𓏺𓇺𓏺
𓇺:𓏻𓇺𓏻
𓇺:𓏼𓇺𓏼
𓇺:𓏽𓇺𓏽
𓇾:𓏤𓇾𓏤
𓇾:𓏤𓈇𓇾𓏤𓈇
𓈉1𓈉
𓈉1:𓏏*𓏤𓈉1:𓏥𓈉𓏏𓏤𓈉𓏥
𓈎𓈎
𓈎:°𓈎
𓈒:𓏥2𓈒𓏥
𓈔𓈔
𓈔𓏤𓈔𓏤
𓈖𓈖
𓈖1𓈖
𓈖1:**𓌰1𓅓1**𓈖𓌰𓅓
𓈖2𓈖
𓈖2:𓈞𓅓1𓈖𓈞𓅓
𓈖4:**𓉐𓌉𓉐𓏤**𓈖𓉐𓌉𓉐𓏤
𓈖:𓀀°𓈖𓀀
𓈖:𓂋:𓈖:° 𓈖 𓂋 𓈖
𓈖:𓂋:𓈖:°𓀁1 𓈖 𓂋 𓈖 𓀁
𓈖:𓄿𓈖𓄿
𓈖:𓄿°𓈖𓄿
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑𓈖𓄿𓇋𓇋𓆑
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓈖𓄿𓏲𓏛𓏥
𓈖:𓎡2°𓈖𓎡
𓈖:𓏌*𓏲𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏌*𓏲1𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏏*𓏭1𓈖𓏏𓏭
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈗:°𓈗
𓈗:°𓈘:𓈇𓈗𓈘𓈇
𓈘:𓈇𓈘𓈇
𓈙𓈙
𓈙𓏰𓏤𓈙𓏰𓏤
𓈙𓏰𓏰@𓈙𓏰𓏰
𓈞𓈞
𓉐:𓉻𓉐𓉻
𓉐:𓉻𓅆𓉐𓉻𓅆
𓉐:𓉻𓅆°𓉐𓉻𓅆
𓉐𓏤𓉐𓏤
𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰𓉐𓏤𓂋𓏏𓏰
𓉔𓉔
𓉻:𓂝*𓏛𓉻𓂝𓏛
𓉿:𓂡1𓉿𓂡
𓊃4𓊃
𓊏𓊏
𓊏𓏲𓏭:𓏛𓊏𓏲𓏭𓏛
𓊖𓊖
𓊖:𓏏*𓏰𓊖𓏏𓏰
𓊖:𓏏*𓏰𓊖:𓏥:°𓊖𓏏𓏰𓊖𓏥
𓊖:𓏥:°𓊖𓏥
𓊗2𓊗
𓊡𓊡
𓊢𓂝:𓂻1°𓊢𓂝𓂻
𓊨𓊨
𓊨𓏏:𓆇1𓊨𓏏𓆇
𓊪1𓊪
𓊪1:°𓊪
𓊪:𓏭𓊪𓏭
𓊵:𓏏:°𓊵𓏏
𓊵:𓏏:°𓏤2𓊵𓏏𓏤
𓊹𓊹
𓊹𓅆𓊹𓅆
𓊹𓊹𓊹1𓊹𓊹𓊹
𓋞:𓈒*𓏥2𓋞𓈒𓏥
𓋴𓋴
𓋴°𓋴
𓋴𓆰:𓈖𓏪𓋴𓆰𓈖𓏪
𓋴𓍁:𓂡:°𓋴𓍁𓂡
𓋴𓍯𓋴𓍯
𓋴𓍯1𓋴𓍯
𓋴𓏏𓋴𓏏
𓋴𓏏@𓋴𓏏
𓋹𓈖:𓐍°𓋹𓈖𓐍
𓋹𓍑𓋴𓏏2𓋹𓍑𓋴𓏏
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓌃𓂧𓏏𓏰
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁1𓌃𓂧𓏏𓏰𓀁
𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓌉𓋞𓈒𓏥
𓌙:𓈉𓌙𓈉
𓌡:𓂝*𓏤1°𓌡𓂝𓏤
𓌢𓌢
𓌢𓀀3𓌢𓀀
𓌤𓏲1𓏲1𓌤𓏲𓏲
𓌤𓏲1𓏲1𓏴:𓂡:°𓌤𓏲𓏲𓏴𓂡
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓌨𓂋𓏭𓏛
𓌰1𓌰
𓌳1:°𓌳
𓌶:𓂝2𓌶𓂝
𓌶:𓂝2𓆄°𓌶𓂝𓆄
𓌻𓌻
𓌻𓀁1𓌻𓀁
𓌻𓏭:𓏛1𓀁1𓌻𓏭𓏛𓀁
𓌽:𓏥𓌽𓏥
𓍁:𓂡:°𓍁𓂡
𓍃𓍃
𓍃𓅓𓏭:𓏛𓍃𓅓𓏭𓏛
𓍃𓏭:𓏛𓍃𓏭𓏛
𓍓𓍓
𓍓1𓍓
𓍓1𓄿4𓍓𓄿
𓍘1𓍘
𓍘𓇋2𓍘𓇋
𓍘𓇋5𓍘𓇋
𓍢𓍢
𓍤𓍤
𓍬:𓂻𓍬𓂻
𓍬:𓏏*𓈇𓍬𓏏𓈇
𓍬:𓏏*𓈇1𓍬𓏏𓈇
𓍯𓍯
𓍯°𓍯
𓍸𓏛1𓍸𓏛
𓍹𓍹
𓍼:𓏤𓍼𓏤
𓍼:𓏤1°𓍼𓏤
𓎅4𓎅
𓎆𓎆
𓎇𓎇
𓎈𓎈
𓎊𓎊
𓎍𓎍
𓎔1𓎔
𓎔1:°𓎔
𓎔1°𓎔
𓎛𓎛
𓎛*𓎿*𓋴:𓊃2𓎛𓎿𓋴𓊃
𓎛*𓎿*𓋴:𓊃2𓁻2𓎛𓎿𓋴𓊃𓁻
𓎛2𓎛
𓎛2𓏏:𓂋𓀐𓎛𓏏𓂋𓀐
𓎛2𓏏:𓂋𓀐:°𓎛𓏏𓂋𓀐
𓎛2𓏏:𓂋𓇋𓆵𓎛𓏏𓂋𓇋𓆵
𓎛9𓎛
𓎛9𓆳3𓏏5:𓊗2𓎛𓆳𓏏𓊗
𓎛𓂝:𓏏𓄹𓎛𓂝𓏏𓄹
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓎛𓏏𓂋𓇋𓆵
𓎟:𓏏1𓎟𓏏
𓎡𓎡
𓎡1𓎡
𓎡:𓇋𓇋𓀀𓎡𓇋𓇋𓀀
𓎡:𓍘𓇋°𓎡𓍘𓇋
𓎡°𓎡
𓎮𓎮
𓎸𓎸
𓎸𓅆𓎸𓅆
𓎼𓎼
𓎼:°𓎼
𓏌:𓈖:°𓏌𓈖
𓏌:𓈖:°𓉐𓏤𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌𓏲1𓏌𓏲
𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏌𓏲𓍖:𓏛°𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏎:𓈖:°𓏎𓈖
𓏏𓏏
𓏏*𓏤𓏏𓏤
𓏏5𓏏
𓏏:°𓏏
𓏏:𓂋𓏏𓂋
𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏𓂋𓇋𓆵
𓏏:𓄿𓏏𓄿
𓏏:𓄿𓇋*𓇋:𓎡:°𓏏𓄿𓇋𓇋𓎡
𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓏏𓄿𓏲𓏛𓏥
𓏏:𓆇𓏏𓆇
𓏏:𓆇1𓏏𓆇
𓏏:𓆑𓏏𓆑
𓏏:𓈇𓏤𓏏𓈇𓏤
𓏏:𓈇𓏤@𓏏𓈇𓏤
𓏏:𓈖𓏏𓈖
𓏏:𓈖:°𓏏𓈖
𓏏:𓈖:°𓏌𓏲1𓏏𓈖𓏌𓏲
𓏛𓏛
𓏞𓍼:𓏤𓏞𓍼𓏤
𓏞𓍼:𓏤°𓏞𓍼𓏤
𓏠:𓈖1𓏠𓈖
𓏠:𓈖1:°𓏠𓈖
𓏠:𓈖1:°𓏌𓏲𓍖:𓏛°𓏠𓈖𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏠:𓈖1:°𓐍:𓏏*𓏰𓏠𓈖𓐍𓏏𓏰
𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏠𓈖𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓏠𓈖𓐍𓏏𓏰
𓏤𓏤
𓏤1𓈘:𓈇𓏤𓈘𓈇
𓏤2𓏤
𓏤𓇳𓏤𓇳
𓏤𓊖𓏤𓊖
𓏤𓏰:𓊖𓏤𓏰𓊖
𓏥𓏥
𓏪𓏪
𓏪1𓏪
𓏭𓏭
𓏭:𓏛𓏭𓏛
𓏭:𓏛1𓏭𓏛
𓏰:𓇳1𓏰𓇳
𓏰:𓇳1𓏤𓏰𓇳𓏤
𓏰:𓇳2𓏰𓇳
𓏰:𓇳2𓅆°𓏰𓇳𓅆
𓏰:𓇳𓏤𓏰𓇳𓏤
𓏰:𓊖𓏰𓊖
𓏰𓏤𓏰𓏤
𓏲1𓏲
𓏲:𓏏𓏲𓏏
𓏲:𓏏:𓎡° 𓏲 𓏏 𓎡
𓏲:𓏏𓏤𓏲𓏏𓏤
𓏲𓏭:𓏛𓏲𓏭𓏛
𓏴:𓂡1𓏴𓂡
𓏴:𓂡:°𓏴𓂡
𓏺𓏺
𓏺:𓏏𓏺𓏏
𓏻𓏻
𓏻1𓏻
𓏻:𓏌𓏻𓏌
𓏼1𓏼
𓏽1𓏽
𓏾𓏾
𓏿𓏿
𓐂1𓐂
𓐌1𓐌
𓐍𓐍
𓐍:𓈖𓐍𓈖
𓐍:𓈖𓇓2𓅆𓐍𓈖𓇓𓅆
𓐍:𓏏*𓏰𓐍𓏏𓏰
𓐍:𓏭𓐍𓏭
𓐝𓐝
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓐠𓏤𓏰𓏛
© The Trustees of the British Museum; CC BY-NC-SA 4.0
P. BM EA 10597
⸗y
"[Suffixpron. 1. sg. c.]"
⸗w
"[Suffixpron. 3. pl. c.]"
⸗f
"[Suffixpron. 3. sg. m.]"
⸗s
"[Suffixpron. 3. sg. f.]"
⸗k
"[Suffixpron. 2. sg. m.]"
ꜣbꜣ
"Ebos [PN]"
ꜣbd
"Monat"
ꜣbd-1
"Monat 1"
ꜣbd-2
"Monat 2"
ꜣbd-3
"Monat 3"
ꜣbd-4
"Monat 4"
ꜣrsynꜣ; ꜣrsnꜣ
"Arsinoë [KN]"
ꜣlgsntrws
"Alexander [KN]"
ꜣḥ
"Acker"
ꜣḫ.t
"Überschwemmungsjahreszeit, Achet"
ꜣs.t
"Isis [GN]"
ỉ:ỉri̯-ḥr
"vor, zu; an (in Briefen); bei, zur Zeit von [Präp.]"
ỉyi̯-m-ḥtp
"Imouthes [PN]"
ỉyi̯-m-ḥtp
"Imhotep [GN]"
ỉyp.t
"Scheffel, Oipe [Maß: ca. 19.2 l, 1/6 Artabe]"
ỉw
"indem, wobei [Umstandskonverter]"
ỉw
"Quittung, Einkommen"
ỉw
"[Bildungselement des Futur III]"
ỉw
"wenn [Bildungselement des Konditionalis]"
ỉw⸗f
"indem er [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]"
ỉw⸗k
"[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]"
ỉw⸗k
"[Konditionalis + Suffixpron. 2. sg. m.]"
ỉw-n-ḫꜣy
"(Feld)vermessungsquittung, Steuerveranlagung "
ỉwi̯
"kommen; gekommen sein [Qual.]"
ỉwṱ
"zwischen [Präp.]"
ỉwtỉ
"ohne [Präp.]"
ỉp
"zählen, abrechnen"
ỉp.t
"Arbeit"
ỉpy
"Luxor (Ope) [ON]"
ỉmn
"Amun [GN]"
ỉmn-ỉwi̯.w
"Ameneus [PN]"
ỉmn-ỉpy
"Amun in Luxor [GN]"
ỉmn-rꜥ
"Amun-Re [GN]"
ỉn-nꜣ.w
"wenn [Bildungselement Konditionalis]"
ỉni̯.ṱ⸗
"holen, bringen"
ỉri̯
"tun, machen, mach!"
ỉrm
"mit, und, wie [Präp.]"
ỉḥ
"Rind"
ỉḥ.t
"Kuh"
ỉt
"Gerste"
ỉṱ; ỉt
"Vater"
ỉtm
"Atum [GN]"
ꜥꜣ
"Großer; (der) Ältere "
ꜥꜣ-pḥṱ
"Apathes [PN]"
ꜥꜣ-n-sṯꜣ-80-ꜣḥ
"Großer-von-80-Aruren-Ackerland"
ꜥw
"Überschuss"
ꜥn
"erneut, wieder [Adverb]"
ꜥnḫ
"Leben"
ꜥrḳy
"letzter Monatstag"
ꜥḥꜥ- rd.ṱ
"beweiskräftig sein, gültig sein [Adjektivverb]"
ꜥḥw.ṱ; ḥw.ṱ
"Ackerbauer"
wynn
"Grieche"
wꜥ.t; 1.t; wꜥ
"einer"
wꜥb
"Priester"
wꜥb
"rein sein; speisen (mit jmd.); unbelastet sein"
wꜥb.t
"Priesterin"
wꜥb-ꜣlgsntrws
"Priester des Alexander"
wꜥb-ptwlms / wꜥb-n-ptwlms
"Priester des Ptolemaios"
wp-wꜣ.wt
"Upuaut [GN]"
wp-wꜣ.wt-ỉwi̯.w
"Ophieus [PN]"
wn
"Öffnung, Liste, Spezifikation, Inventar"
wn
"es gibt"
wsr
"stark sein, mächtig sein"
wsr-ỉmn-rꜥ
"Ose-amounres [PN]"

"ohne [Präp.]"
wš-pš
"Ungeteiltes"
wtb / wṱb
"sich verschieben, umwenden"
wḏꜣ
"Speicher"
wḏꜣ
"unversehrt sein"
wḏꜣ-pr-ꜥꜣ
" königlicher Speicher "
bn.ỉw
"[Negation Futur III]"
brngꜣ
"Berenike [KN]"
pꜣ
"der [def. Art. sg. m.]"
pꜣ-wr-5
"Portis [PN]"
pꜣ-ḥtr
"Phatres [PN]"
pꜣ-h̭yr
"Pachir [ON, bei Siut]"
pꜣ-sy
"Ptolemais (Hermeiou-el-Mansha) [ON]"
pꜣ-šrỉ-tꜣ-ỉḥ.t
"Psentaes [PN]"
pꜣ-di̯-ꜣs.t
"Peteesis [PN]"
pꜣ-ḏi̯-ỉmn-ỉpy; pꜣ-di̯-ỉmn-ỉpe
"Peteamenophis [PN]"
pꜣ-ḏi̯-ỉtm
"Petetymis [PN]"
pꜣ-ḏi̯-wp-wꜣ.wt
"Peteophois [PN]"
pꜣ-ḏi̯-ḥr-ỉyi̯-m-ḥtp(?)
"Pete-her-imouthes(?) [PN]"
pꜣ-ḏi̯-ḫnsw
"Petechonsis [PN]"
pꜣ-ḏi̯-ẖnm
"Petechnoumis [PN]"
pꜣỉ
"[Kopula sg. m.]"
pꜣy⸗ỉ
"mein"
pꜣy⸗w
"ihr"
pꜣy⸗f
"sein"
pꜣy⸗k
"dein"
pa
"der von; Sohn des"
pa-mḥy.t
"Pa-mehit [PN]"
pr.t
"Aussaat-Zeit, Peret, Winter"
pr-ꜥꜣ
"König"
pr-ḥḏ
"Schatzhaus, Magazin, Speicher"
pri̯
"herauskommen"

"teilen"
pš.t
"Hälfte"
ptwlmys; ptwlms
"Ptolemaios [KN]"
fy
"tragen"
fy.t; fy
"Träger, Trägerin"
fy.t-(ḳn-)nꜥše
"Preiskampfträgerin, Athlophore (der Berenike II.)"
fy.t-tn-nb
"Goldkorbträgerin, Kanephore (der Arsinoe II.)"
m-bꜣḥ
"vor (Gott oder König) [Präp.]"
m-sꜣ
"hinter [Präp.]"
m-tw⸗k
"bei dir; dir gehörend [Präp.]"
mꜣe-ḥs
"Miysis [GN]"
mꜣy
"Löwe"
mꜣꜥ
"Ort, Platz, Seite"
mw
"Wasser"
mw.t
"Mutter"
mw.t⸗f
"seine Mutter"
mn
"dauern, säumen"
mnḫ
"wohltätig, trefflich [Adjektiv]"
mri̯
"lieben, wünschen"
mrỉ̯-ỉṱ⸗s
"ihren Vater liebend, Philopator"
mri̯-sn
"bruderliebend, Philadelphos"
mḥ
"füllen, voll bezahlen"
mḥy.t
"Mehit [GN]"
mḥt
"nördlich, Norden"
mtw
"[Bildungselement des Konjunktivs]"
md.t
"Rede, Sache"
md.t-nfr.t
"Wohltat, Güte, Gunst"
n
"des [Genitiv]"
n
"in, wegen [< m] [Präp.]"
n
"zu, für [< n; Dativ]"
n⸗ỉ
"für mich"
n⸗k
"für dich"
n-rn
"besagter, betreffend, wegen, im Namen von"
n-ḏr.t
"in der Hand, aus der Hand, von, wegen [Präp.]"
nꜣ
"die [def. Art. pl. c.]"
nꜣy⸗w
"ihre"
nꜣy⸗f
"seine"
nygntrws
"Nikandros [PN]"
nꜥš
"Sieg, Stärke"
nw.t
"Theben (Nout) [ON]"
nb
"jeder; irgendein"
nmḥ
"frei [Adjektiv]"
nḥm
"rauben, retten"
ns
"zugehörig zu"
ns-ḥr-bḥtt
"Es-harbachtis [PN]"
ntỉ
"[Relativkonverter]"
ntỉ.ỉw
"[Relativkonverter]"
ntỉ-nb
"alles; irgendetwas"
nṯr.w
"Götter"
nṯr.w-mnḫ.w
"wohltätige Götter, Theoi Euergeteis"
nṯr.w-mri̯-ỉṱ⸗w
"vaterliebende Götter, Theoi Philopatores"
nṯr.w-mri̯-tꜣy⸗w-mw.ṱ
"mutterliebende Götter, Theoi Philometores"
nṯr.w-(ntỉ-)pri̯
"die erscheinenden Götter, Theoi Epiphaneis"
nṯr.w-sn.w
"Geschwistergötter, Theoi Adelphoi"
nṯr-(ntỉ-)pri̯
"erscheinender Gott, Theos Epiphanes"
r
"macht (bei Beträgen u.ä.)"
r
"werden [im Futur III vor Infinitiv]; um zu [vor Infinitiv]"
r; r.ḥr⸗
"zu, hin, in Bezug auf [Präp.]"
r.r⸗w
"zu ihnen"
r-hn-r
"bis hin zu [Präp.]"
r-ẖ.t
"in der Art von, auf, entsprechend [Präp.]"
rʾ-ꜥ
"[Präfix für Nomina Actionis]"
rʾ-ꜥ-ḳd
"Alexandria, Rhakotis [ON]"
rꜥ
"Re [GN]"
rmṯ
"Mensch, Mann"
rmṯ-nmḥ
"freier Mensch"
rmṯ-ḥtr
"Reiter, Kavallerist"
rnp.t
"Jahr"
rḫ
"wissen, können, kennen"
rsỉ
"südlich, Süden"
rdb
"Artabe [ca. 32 l]"
lkwprn / lḳwprn
"Lykophron [PN]"
he
"Aufwand, Unkosten"
he-hm.t
"Unkosten und(?) Fracht, Frachtgebühr"
hplws / hyplws
"Hippalos [PN]"
hmꜣ.t
"Fracht, Lohn"
hri̯⸗w / hri̯
"Herieus [PN]"
hrw
"Tag"
hrklṱ / hrglts
"Herakleides [PN]"
ḥꜥ⸗
"selbst"
ḥꜥpỉ
"Hapi [GN]"
ḥw
"Vermehrung, Profit"
ḥw-ꜥḥw.ṱ
"Pachtzins"
ḥmt
"Kupfer"
ḥr
"Seite"
ḥr
"auf [Präp.]"
ḥr
"Horus [GN]"
ḥr
"Horos [PN]"
ḥr-ỉyi̯-m-ḥtp
"Harimouthes [PN]"
ḥrỉ
"oben [Adverb]"
ḥs
"grimmig, wild [Adjektiv]"
ḥsb.t
"Regierungsjahr"
ḥtp
"zufrieden sein, ruhen, wohnen, zufriedenstellen, untergehen"
ḥtp-nṯr
"Gottesopfer, Opfergut, Domäne"
ḥtr
"Pferd"
ḥtr
"Zwilling"
ḥtr.ṱ
"Notwendigkeit, Zwang"
ḫꜣy
"Abmessung, Maß"
ḫꜣy
"messen"
ḫꜣꜥ
"werfen, legen, lassen, verlassen"
ḫꜣs.t
"Fremdland, Wüste, Nekropole"
ḫpr
"geschehen, sein, anfangen"
ḫnsw
"Chons [GN]"
ḫt.t
"Grundstück, Parzelle"
ẖn
"in [Präp.]"
ẖnm
"Chnum [GN]"
ẖrḥ
"Balsamierer, Vorlesepriester"
s
"[enklit. Pron. 3. sg. c.]"
sꜣ
"Sohn"
sywṱ
"Siut, Lykopolis [ON]"
sw
"Monatstag [Datum]"
sw
"Weizen"
swṱ
"abliefern, verbinden"
swtr
"Soter [KN]"
sn
"Bruder"
sḥn
"anvertrauen, verpachten"
sḥn
"Verpachtung"
sḫ.t
"Feld"
sẖꜣ
"Schreiber"
sẖꜣ
"geschrieben von (wörtl.: im Geschriebenen)"
sẖꜣ
"schreiben"
sẖꜣ-pr-ꜥꜣ / sẖꜣ-n-pr-ꜥꜣ
"königlicher Schreiber"
ss / sꜣs
"Sosos [PN]"
ssw
"Termin, Zeit"
ssw-hrw
"Termin"
skꜣ
"pflügen, Feld bestellen"
stbḥ
"Gerät, Waffe"
stn
"Kompanie, Fähnlein"
stḥ
"Spreu(?); Kapsel(?); Stroh; Schmutz"
sṯꜣ
"(sich) zurückziehen, wenden"
sṯꜣ.t
"Arure [Flächenmaß]"
sḏm
"hören"
šꜥ
"bis [Präp.]"
šmw
"Ernte, Pachtzins"
šmw
"Sommer, Sommerjahreszeit, Schemu"
šrỉ
"Sohn"
šsp
"empfangen"
ḳy
"(Hoch)land"
ḳws
"Chous [ein Hohlmaß]"
ḳlwptrꜣ
"Kleopatra [KN]"
ḳd
"bauen"
k.t
"andere [sg. f.]"
kỉỉ
"anderer [sg. m.]"
gynꜣs
"Kineas [PN]"
tꜣ
"die [def. Artikel sg. f.]"
tꜣ
"Land, Welt, Erde"
tꜣ-ꜥnḫ
""Land des Lebens" (Nekropole von Siut)"
tꜣ-wꜣ
"T-wa [PN]"
tꜣy⸗w
"ihre"
tꜣy⸗k
"deine"
tw⸗f-ḥꜥpỉ
"Tefhapi [PN]"
twtw
"Totoes [PN]"
tm
"[Negationsverb]"
tn
"je"
tnꜣ-nb; tn-nb
"Goldkorb"
tsytws / twsythws
"Dositheos [PN]"

"Bezirk, Provinz"

"Termin, Rate, Abzahlung"
dbn
"Deben (Gewicht von ca. 91g)"
dnỉ.t
"Anteil"
ḏi̯.t; tw
"geben"
ḏḥw.tỉ
"Thot [GN]"
ḏḥw.tỉ-sḏm
"Thotsytmis [PN]"
ḏd
"sagen, sprechen"
1
"1"
10
"10"
11
"11"
1/2
"1/2"
1/3
"1/3"
150
"150"
19
"19"
2.nw
"zweiter"
2.t; 2
"2"
24
"24"
29
"(Tag) 29"
3
"3"
30.t
"30"
300
"300"
4
"4"
5
"5"
6
"6"
80
"80"
© The Trustees of the British Museum; CC BY-NC-SA 4.0