P. Carlsberg 2
Das große demotische Weisheitsbuch
Soknopaiou Nesos (Dimeh)?
1 - 199 CE


Volten, A., Kopenhagener Texte zum demotischen Weisheitsbuch (Pap. Carlsberg II, III Verso, IV Verso u. V) (Analecta aegyptiaca 1; Kopenhagen, 1940), 10-46, Taf. 1-8.
Hoffmann, F. / Quack, J.F., Anthologie der demotischen Literatur. (Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie 4, zweite, neubearbeitete und erheblich erweiterte Auflage; Berlin / Münster, 2018 2), 272-308 und 417-421.
Quack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50; hier v.a.: 422-429 [no. 39]; pl. 38-42.
Beschriftung

|I.1 [...
𓏏':𓄿1]𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓅐𓏏:𓁐7
𓎛𓈎𓃭𓏲𓏭:𓏛°𓀐

|I.2 [...]
𓏏':𓄿1
𓅓𓏇1[𓇋1𓇋𓇋𓈐':𓏏*𓏤]
𓍑𓄿4:𓈖𓆑:𓏭1𓀁°**:
𓎡
[...]
𓎟:𓏏𓏤

|I.3 [...]
𓈖1:**𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1**
𓏏':𓄿1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓄖:𓂻1
𓂋1
𓁹:𓂋*𓏭
𓋴𓏏
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓂞:𓏏2
𓆓:𓂧
𓏪1
𓈖1:𓎡
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏤1
𓃀𓏲1𓈖:𓏌*𓏲°𓀐
𓇋𓀁𓂋3𓌥𓃀𓏲1

|I.4 [...] ...
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓄡:𓏏*𓏤𓏏𓄹:𓏭
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓂞:𓏏2
𓆓:𓂧
𓏪1
𓋴𓎡°𓀐
𓇋𓀁𓂋':𓎡

|I.5 [...] ...
𓂙:𓈖2:𓈖1:𓏏*𓏰𓈖1:𓏌𓏲3𓀀
𓇋𓀁𓂋3𓌥𓃀𓏲1
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡:°
𓎼𓄿1𓇋𓇋𓏲𓀾
𓈖
:
𓁹:𓂋*𓏭
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°
𓎟:𓏏𓏤°

|I.6 [...] ...
𓍑𓄿4𓃭𓇋𓏲𓏴:𓂡1
𓁷𓏤𓏤1𓏰:𓏛𓄹:𓏭
𓇋𓀁𓂋3𓌥𓃀𓏲1
𓈙:𓊪1𓇋𓇋𓏲°𓀐
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓂋:𓐍@1𓀀

|I.7 [...] ...
𓇋𓀁𓂋3𓌥𓃀𓏲1
𓄡:𓊃1𓇋𓇋𓏲°𓀐
𓈖
:
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖':𓄿1𓇋*𓇋:𓎡
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°

|I.8 [...] ...
𓋴𓏏
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓊃:𓈞𓁐1𓏏
𓅓1𓏏:𓎡
𓈎𓃭𓆷°𓀐
𓅯𓄿
𓐍':𓈖1𓄿1𓍯𓂺1°
𓈖
𓎡:𓇋1𓇋𓀀

|I.9 [...] .
𓉻:𓂝*𓏛𓄿1𓀁°
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓏏𓄹:𓏭
**:
𓎡
𓏌:𓈖𓉐𓏤1@
𓀎𓇋𓏲𓏰:𓀀𓏪
𓇋𓏲
𓆑
𓆈:𓏥𓇋𓇋𓏲'𓏭:𓏛:°

|I.10 [...]
𓂞:𓏏2
𓐍:𓇋𓇋𓏲𓂷:𓂡𓀁1
𓊤1𓏲𓄹:𓏭
**:
𓎡
𓂋1
𓅱𓐠𓏤𓏰:𓏛𓏏':𓈖°𓀐
𓂋1
𓃹:𓈖
𓂷:𓂡1:𓊃1𓋴𓏏𓐠𓏤𓏰:𓏛𓀀
𓂙:𓈖2:𓈖1:𓏏*𓏰𓏌𓏲°:𓂻1
𓇋𓀁𓂋':𓎡

|I.11
[𓍃]𓅓𓏭:𓏛
𓈞:𓊃𓅓𓀉
𓂋1
𓅯𓄿
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓂋1𓂋':𓎡
𓊢𓂝:𓂻𓂻:°
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓅓𓏏':𓈖𓇋𓇋𓏲𓀁
**:
𓎡
𓂋1
𓅯𓄿
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓂋1𓂋':𓎡
𓊢𓂝:𓂻𓂻:°

|I.12 [...]
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍
𓂝:𓈎°:𓂻1
𓇋𓏲
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿:°𓏪°:𓂝:𓈖@𓏌𓏲𓁻1:°
𓊃:𓈞𓁐1𓏏
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓈖
[𓄂:𓏏*𓏤]⸢𓄣𓏤⸣[𓏏]𓄹:𓏭
𓋴𓏏

|I.13
𓌪:𓂡𓍘1
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓏏𓄹:𓏭
𓁷𓏤?𓏰:𓏛?⸣
𓅡◳𓏤1:𓏏1𓍯°𓀐
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓅓𓆼°𓀐
𓁷𓏤𓏰:𓏛
𓈖':𓄿1
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓊃1:𓈖1𓇋𓇋𓏲°:𓂻1

|I.14
[𓈖:𓄿:°𓏪]⸢°:𓂝:𓈖@𓏌𓏲[𓁻1:°]
𓅯𓄿
𓐍𓅓'𓅪
𓇋𓏲
°:𓆑
𓏏:𓎡𓏏:𓎡°:𓂻1
𓂋1
𓅯𓄿
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓇋𓏲
°:𓆑
𓁹:𓂋*𓏭
𓅨:𓂋*𓏰𓃭𓃭𓇋𓇋𓏲𓀉1

|I.15 [...]
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓄂:𓏏*𓏤°𓍘1𓏏
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓆼𓉻:𓂝*𓏛𓄿1𓀁°
𓎡:𓅡◳𓏤1𓇋𓇋𓏲°𓀐

|I.16 [...] ..
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖:𓄿:°𓏪𓈎𓃀𓏲1⸣..
𓆑
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉔1𓄿1𓇋𓇋𓏲𓂻1𓀐1
𓈖1:𓄿1𓇋𓇋'°:𓆑
𓂝:𓂝𓉐𓏤2𓏤
𓂞:𓏏2𓏴:𓂡1

|I.17 [...]
𓄿𓄑:𓏛1°𓀐
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓅯𓄿
[...]
𓅯𓄿
𓅓1𓏲:𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓆷𓅡◳𓏤1:𓏏1𓆱:𓏏*𓏤
𓎼:𓏏𓎼𓀁°

|I.18 [...] ... [...]
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓋴𓐍𓏴:𓂡1
𓂷:𓂡1𓍘1
°:𓆑

|I.19 [...]
𓈎𓃀𓏲1𓇋𓇋𓏲[...]
...
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓅡◳𓏤1:𓎡𓇋𓇋𓏲𓈗°𓀐
𓏌:𓈖𓉐𓏤1@
𓎼:𓊃1𓅓𓊡@𓄹:𓏭?

|I.20 [...] ... [...]
𓏭:𓂋𓏤𓄹:𓏭
𓅱𓃀*𓏲1@𓀁°
𓅯𓄿
°𓊹°𓅆
𓇋𓀁𓂋3𓌥𓃀𓏲1
𓈙:𓆑𓄿1°𓀐

|I.21 [...] ... [...
𓋴]⸢𓎡°𓀐
𓏏':𓄿1𓇋𓇋'°:𓆑
𓋴𓆑:𓏭1𓇋𓇋𓏲𓌪
𓈖
𓌪:𓂡°𓍘1
𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳2𓊡𓏰:𓇳2

|I.22 [...] ... [...]
𓊃1:𓈖1𓍰
𓁷𓏤𓏰:𓏛
[𓅯𓄿]
𓇾:𓏤𓈇@
𓅱𓌡:𓂝*𓏤?𓍘1
**:
𓎡

|II.1
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
[𓃭]⸢𓅡◳𓏤1𓇋𓇋𓏲°𓀐
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
.[...]
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
[𓏪1]
𓆓:𓂧
𓋴𓎡°𓀐𓊡?
𓂋1𓂋':𓆑

|II.2
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓆓:𓂧
𓈖:𓄿:°𓏪°:𓂝:𓈖𓏌𓏲𓏰:𓇳2
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓊃1:𓊪1𓊗
[...]
𓄿:𓅡◳𓏤1𓐍𓀁°
𓂋1
𓅯𓄿
𓆷𓇋𓇋𓏲𓆙
𓈖1:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓆑

|II.3
𓅯𓄿
𓋴𓅡◳𓏤1𓄿1𓀐1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓄡:𓏏*𓏤𓏏𓄹:𓏭
𓐍':𓂋5⸣[𓀁°]
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖':𓆑
[𓄂:𓏏*𓏤]⸢𓄣𓏤𓏏𓄹:𓏭
°:𓆑
𓄿:𓊃1𓇋𓇋𓏲°𓀐

|II.4
𓅯𓄿
𓍴𓋩2°𓀐𓆰𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓍑𓄿4𓈖:𓏌*𓏲𓆑:𓏭1𓀁°
𓐍':𓂋5𓀁°
𓌪:𓂡𓍘1
𓏪1
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓐍:𓇋𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁1

|II.5
𓅯𓄿
𓈗𓈘:𓈇:°
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓄑:𓏛1𓍯𓄿1𓀁°
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓍑𓄿4𓈖:𓏌*𓏲𓆑:𓏭1𓀁°
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
𓏪1
𓅱𓏲𓆼𓐍:𓂻𓏭:𓏛1
𓆑
𓏏':𓄿1
𓇏𓏤𓏰:𓊖3

|II.6
𓅯𓄿
𓊡@𓏲𓏭:𓏛?
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓍑𓄿4:𓈖𓆑:𓏭1𓀁°
𓐍':𓂋5⸣[𓀁°]
𓅡◳𓏤1:𓎡𓇋𓇋𓏲𓈗°𓀐
°:𓆑
𓈖':𓄿1
𓍑𓄿4𓇋𓇋𓏲𓆱:𓏏*𓏤𓏪1

|II.7
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°
𓎟:𓏏𓏤
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋𓏪1
𓍑𓄿4𓈖:𓏌*𓏲𓆑:𓏭1𓀁°
[𓐍':𓂋5𓀁°]
𓄿𓈎°𓀐
𓏪1
𓇥:𓂋2𓏲𓏭:𓏛
𓏪1

|II.8
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓅝:𓏏*𓏭3𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓅆
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓆼𓂝:𓂻
𓅓𓏏:𓐍𓇋𓇋𓏲⸣[𓆱:𓏏*𓏤]
𓁷𓏤𓏰:𓏛
𓅯𓄿
𓇾:𓏤𓈇@
𓂋1
𓁹:𓂋*𓏭
𓍑𓄿4:𓈖𓆑:𓏭1𓀁°
𓈖1:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓋴𓏏

|II.9
𓐍':𓂋5𓀁°
𓆼𓂝:𓂻
°:𓆑
𓅯𓄿
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓏏𓄹:𓏭
𓇋𓏲
°:𓆑
𓄑:𓏛1𓊪1°𓀐
𓏌:𓈖𓉐𓏤1@
𓈖':𓄿1
𓇋𓏲°:𓆑𓄹:𓏭𓏪
𓍑𓄿4:𓈖𓆑:𓏭1𓀁°

|II.10
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓎟:𓏏1𓏤'𓀀
𓈖1:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
°:𓆑
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏤1
𓂋:𓐍@1
𓀀
𓇋𓏲
°:𓆑
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓋴𓍑𓄿4𓈖:𓏌*𓏲1𓇋𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁1
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
𓈖':𓄿1𓇋𓇋'°:𓆑
𓂋:𓐍@1

|II.11
𓄖:𓂻1
𓅯𓄿
𓃭𓐍°𓀐
𓅓1𓏲:𓏏
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
°:𓆑
𓇋1𓊪1⸣[𓏭:𓏛1𓀁
𓂋1]
𓅯𓄿2
°𓊹°𓅆
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
°:𓆑
𓍯𓄿1𓇋𓇋𓏲𓈐:𓂻
𓂋1
𓅓𓈎𓄑:𓏛1°𓀐

|II.12
𓐍':𓂋5𓀁°
𓏲:𓏏𓏤
𓅯𓄿
°𓊹°𓅆
𓅯𓄿
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓄹:𓏭
𓂋1
𓏏':𓄿1
𓅓𓏏:𓐍𓇋𓇋𓏲𓆱:𓏏*𓏤
𓇋𓀁𓂋3𓌥𓃀𓏲1
𓂋:𓐍@1
𓐍':𓂋5𓀁°𓁹:𓂋*𓏭
𓏪1

|II.13
𓋴'𓍯𓃹:𓈖1𓈖:𓏌*𓏲𓁻1:°
𓅯𓄿
𓋴𓅡◳𓏤1𓄿1𓀐1
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏤1
𓈖
°𓊹°𓅆
[𓂋1]
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓏏𓄹:𓏭
°:𓆑

|II.14
𓇋𓀁1⸣[𓁹:𓂋*𓏭
𓋴]𓏲1𓄑:𓏛1𓇋𓇋𓏲°𓀐
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓋴𓅓𓉻:𓂝*𓏛𓏭:𓏛1𓀁1
[𓏌:𓈖]𓉐𓏤1@
𓏏':𓄿1
𓅓𓏇1𓇋1𓄿1𓈐':𓏏*𓏤?
[𓂋1]𓅠𓏭:𓏛
°:𓆑
𓄂:𓏏*𓏤𓏏𓍘1
°:𓆑

|II.15
𓂙:𓈖2:𓈖1𓈖1:𓏌𓏲3𓀀𓀐1
𓎟:𓏏𓏤
𓇋𓐍𓇋𓇋𓏲𓈒:𓏥1
...
𓈖
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓏏𓄹:𓏭
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏤1
𓎟:𓏏𓏤
𓅯𓄿𓏭

|II.16
𓄿𓇋𓇋𓏲𓏏°𓀐𓀀
𓇋𓏲
°:𓆑
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
[𓏪1]
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓊤1𓏲𓄹:𓏭
°:𓆑
𓇋𓏲
°:𓆑
𓎼𓄿1𓀁°

|II.17
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
𓏪1
𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2°𓍘1
°:𓆑
𓏏':𓄿1
𓅓[𓏇1]⸢𓇋1𓏭𓈐':𓏏*𓏤
𓎔
:
𓐁
𓏏':𓄿1
𓅓𓏇1𓇋1𓏭𓈐':𓏏*𓏤°

|II.18
𓈖
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓄡:𓏏*𓏤𓏏𓄹:𓏭
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
**:
𓎡
𓁹:𓂋*𓏭
𓇋𓂋:𓏭𓇍1:°𓇋1𓂻𓅆
𓈙:𓆑𓈙:𓆑𓄿1?°𓀐𓍘1

|II.19
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖
𓃭𓐍°𓀐
𓅓1𓏲:𓏏
𓃀𓏲1𓁹:𓂋*𓏭
𓏲:𓏏𓏲:𓏏𓇋𓏲𓀁𓍘1
°:𓆑
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓎼𓄿1𓇋𓇋𓏲𓀾
𓈖
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓁸

|II.20
𓇋𓀁𓂋3𓌥𓃀𓏲1
𓄡:𓏏*𓏤𓏏𓄹:𓏭
°:𓆑
𓅯𓄿
°𓊹°𓅆
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓂞:𓏏2
𓂋:𓅓𓍯𓍘𓇋2𓇋𓇋𓏲𓆙𓏏
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏤1
𓂋:𓐍@1
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓂞:𓏏2
𓍓𓄿4
𓋴𓏏

|II.21
𓏏':𓄿1
𓎛*𓎿*𓋴:𓊃1𓋴𓏏𓐠𓏤𓏰:𓏛𓆸
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛𓏏
𓈖
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏤1
𓂋:𓐍@1
𓏲:𓏏𓏲:𓏏𓇋𓏲𓀁𓍘1
°:𓆑
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋'°:𓆑
𓎼𓄿1𓇋𓇋𓏲𓀾
𓈖
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍

|II.22
𓃀:𓈖1𓇋𓏲
𓏺:𓏏
𓇋𓅓𓇋𓇋𓏲𓄹:𓏭𓏏
𓇋𓈖
𓏏':𓄿1
𓅓1𓏲:𓏏
𓆑
𓅓𓆷'𓉻:𓂝*𓏛𓉐𓏤
𓁷𓏤
𓄿𓏏:𓄧𓍘1
𓋴𓏏

|II.23
𓃹:𓈖
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓃀:𓈖1𓇋𓏲
𓅓1𓏲:𓏏𓆑
𓇋𓏲
°:𓆑
𓌻1𓏭:𓏛1𓆸
𓁹:𓂋*𓏭
𓎼𓄿1𓀁°
𓆼𓃭𓄿1𓇋𓏲𓏲𓏭:𓏛
𓄑:𓏛1𓍯𓄿1𓀁

|II.24
𓏏':𓄿1
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°
𓃀𓏲1𓈖:𓏌*𓏲°𓀐𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓆣:𓂋𓏲
𓈖
𓅯𓄿
[𓃭]⸢𓐍°𓀐
𓄡:𓏏*𓏤𓏏𓄹:𓏭
°:𓆑
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓎛?𓈖:𓏌*𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓂺1
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏎:𓈖𓍘1?
°:𓆑
(I.1) [...] ⸢wnm sy⸣ [r bn.ỉw pꜣy]⸗k ỉ[ṱ tꜣ]y⸗k mw.t ḥḳr

(I.2) [tꜣ] mỉ.t mḥ-⸢7.t⸣ tꜣ mỉ[.t] ḏnf⸗k ⸢n md.t⸣ nb (I.3) [tm ỉri̯ md.t] n.m-sꜣ tꜣ ntỉ pḥ r ỉri̯⸗s
tm ḏi̯.t ⸢ḏd⸣⸗w n⸗k pꜣ rmṯ bn r-ḏbꜣ (I.4) [w]⸢h⸣y n pꜣ ỉ:ỉri̯ nꜥ.eṱ tm ꜥw-ẖ⸢.t⸣
tm ḏi̯.t ḏd⸗w sk r.r⸗k (I.5) ⸢...⸣
⸢tm ḏi̯.t ḏd⸗w⸣ [n]⸢⸗k⸣ ẖn r-ḏbꜣ pꜣy⸗k gꜣy n ỉri̯ md.t nb
(I.6) [tm] ḏi̯.t ḏd<⸗w> [n]⸗k ḏre-ḥr r-ḏbꜣ ⸢šp⸣y tm rḫ
(I.7) [tm] ⸢ḏi̯.t ḏd⸣[⸗w s]⸢k r.r⸗k⸣ r-ḏbꜣ ẖsy n ỉri̯ nꜣy⸗k md.wt
(I.8) [tm] ⸢ỉri̯⸣ pꜣ ntỉ mri̯⸗k s ⸢ỉrm⸣ sḥm.t mtw⸗k ḳrš pꜣ ḫnꜣw ⸢n⸣ kỉỉ
(I.9) [tm] ⸢ḏd⸣ ꜥꜣ-ḥꜣt⸗k ẖn mšꜥ ỉw⸗f ꜥšꜣy
(I.10) [tm] ḏi̯.t ⸢ḫy⸣ ḫrw⸗k r wstn r wn ṯs ẖn r.r⸗k
(I.11) [tm] ḥms r pꜣ ꜥꜣ r.r⸗k ꜥḥꜥ
tm mtny⸗k r pꜣ ꜥꜣ r.r⸗k ꜥḥꜥ (I.12) [...] ⸢pꜣ⸣y⸗k ꜥnḫ ꜥḳ
ỉw ỉ:ỉri̯ nꜣ.w-ꜥn sḥm.t r pꜣy⸗k ꜥw n [ḥꜣt]⸗s (I.13) [ỉw⸗k(?)] šꜥṱ ḥꜣt ⸢ḥr(?)⸣ btw
tm mẖ ḥr ⸢nꜣ ntỉ⸣ sn⸢y⸣
(I.14) [nꜣ.w-]⸢ꜥn⸣ pꜣ ḫm ỉw⸗f tktk r pꜣ ꜥꜣ ⸢ỉw⸗f⸣ ỉri̯ wrry
(I.15) [tm ḏi̯.t nꜣ.w-nḫṱ] ⸢tꜣy⸗k⸣ ḥꜣ.ṱ bw-ỉri̯ tꜣy⸗k ẖꜥꜣ(.t) kby
(I.16) [pꜣ rḫ] ntỉ nꜣ.w-ḳ⸢b⸣[y]⸗f pꜣ ntỉ hꜣy (n) nꜣy⸗f ꜥwỉ-ḏi̯.t
(I.17) [tm ...] ꜣḥ ỉrm pꜣ ⸢nb⸣ pꜣ mtw pꜣy⸗f šbt gtg
(I.18) [pꜣ ntỉ] ⸢ḳby⸣ [ỉrm] ⸢pꜣ ỉn.nw⸣ [pꜣ] ⸢mtw⸣ pꜣy⸗f sḫ ṯꜣi̯.ṱ⸗f
(I.19) [pꜣ ntỉ] ⸢ḳby⸣ [ỉ.ỉri̯-ḥr pꜣ] ⸢ṯꜣw⸣ pꜣ ntỉ bky ẖn gsm
(I.20) [tm] ⸢ḏd md.t⸣ [šm(?)-]rʾ wbꜣ pꜣ nṯr r-ḏbꜣ šfꜣ(.t)
(I.21) ⸢ls⸣ [rmṯ s]⸢k⸣ tꜣy⸗f sfy n šꜥṱ ꜥḥꜥ
(I.22) [tm] ⸢ḫꜣꜥ⸣ [n⸗k] wꜥ sn[t] ḥr [pꜣ] ⸢tꜣ⸣ wꜥ.ṱ⸗k
(II.1) ⸢pꜣ ntỉ⸣ [r]⸢b⸣y ỉrm ⸢m⸣[šꜥ] bw-ỉri̯[⸗w] ḏd sk r.r⸗f
(II.2) tm ⸢ḏd⸣ nꜣ.w-ꜥn pꜣy⸗ỉ sp ⸢mtw⸗k⸣ ⸢ꜣb⸣ḫ r pꜣ šy n.ỉm⸗f
(II.3) pꜣ sbꜣ ntỉ ꜥw-ẖ.t ⸢ḫr ỉri̯⸣ n⸗f [ḥꜣ]t⸗f ꜣsy
(II.4) pꜣ šn ntỉ ꜥw r pꜣy⸗f ⸢ḏ⸣nf ḫr šꜥṱ⸗w pꜣy⸗f ḫy(.t)
(II.5) pꜣ mw ntỉ ỉri̯ ḥwꜣ r pꜣ⸢y⸗f ḏnf b⸣w-ỉri̯⸗w wḫꜣ⸗f (n) tꜣ sḫ.t
(II.6) pꜣ ṯꜣw ntỉ ꜥw r pꜣy⸗f ḏnf ⸢ḫr⸣ bky⸗f nꜣ ḏy.w
(II.7) md.t nb ntỉ ꜥw r pꜣy⸗w ḏnf [ḫr] ꜣḳ⸗w ḏr⸗w
(II.8) ỉ:ỉri̯ ḏḥw.tỉ pꜣ nṯr ꜥꜣ ⸢ḫꜣꜥ m⸣tḫ⸢y ḥr⸣ pꜣ tꜣ r ỉri̯ ḏnf n.ỉm⸗s
(II.9) ḫr ḫꜣꜥ⸗f pꜣ ḥꜣt ỉw⸗f ḥ⸢p⸣ ẖn nꜣ ỉwf.w (r) ḏnf (II.10) pꜣy⸗w nb n.ỉm⸗f
rmṯ-rḫ ỉw⸗f tm ⸢sḏn⸣y bw-⸢ỉri̯⸣ nꜣy⸗f rḫ (II.11) pḥ □
pꜣ rḫ mtw bw-ỉri̯⸗f ỉ⸢p⸣ [r] ⸢pꜣ⸣ nṯr bw-ỉri̯⸗f wꜣy r mḳḥ
(II.12) ḫr tw pꜣ nṯr pꜣ ḥꜣt r tꜣ mtḫy(.t) r-ḏbꜣ rḫ □
ḫr.ỉri̯⸗w (II.13) ⸢s⸣wn pꜣ sbꜣ ỉrm pꜣ rmṯ n nṯr [r] ḥꜣt⸗f
(II.14) ⸢ỉ:⸣[ỉri̯ s]wḥy ỉrm smꜥ [ẖn] tꜣ mỉꜣ.t [r:]⸢gmi̯⸣⸗f ḥꜣ.t.ṱ↓⸗f↓
(II.15) ẖnn nb ỉḫy ... n ḥꜣt rmṯ nb pꜣỉ
(II.16) ꜣyt ỉw⸗f tm mdw bw-⸢ỉri̯⸣[⸗w] ⸢sḏm⸣ ḫrw⸗f ỉw⸗f gꜣ (II.17) bw-ỉri̯⸗w šni̯.ṱ⸗f

tꜣ [m]⸢ỉ⸣.t mḥ-8 tꜣ mỉ.t (II.18) n tm ꜥ⸢w⸣-ẖ.t bw-ỉri̯⸗k ỉri̯ ỉrỉ-⸢šf⸣šfꜣ(?)ṱ(.t)
(II.19) pꜣ ntỉ n r⸢ḫ⸣ mtw bw-ỉri̯ ⸢tw⸣twe.ṱ⸗f (n) pꜣy⸗f ⸢gꜣ⸣y-⸢n-⸣ꜥnḫ pꜣ ntỉ ỉri̯ wš (II.20) r-ḏbꜣ ẖ.t⸗f □
pꜣ nṯr pꜣ ntỉ ḏi̯.t rmw⸢ṱy⸣.t rmṯ-rḫ pꜣ ntỉ ḏi̯.t wḏꜣ⸗s
(II.21) tꜣ ḥs(.t) ꜥꜣ.t n rmṯ-rḫ twtwe.ṱ⸗f n pꜣy⸗f gꜣy-n-ꜥnḫ
(II.22) bn.ỉw wꜥ.t ỉmy.t ỉn tꜣ ⸢m⸣tw⸗f mšꜥ ḥr-ꜣt.ṱ⸗s
(II.23) wn pꜣ ntỉ bn.ỉw mtw⸗f ỉw⸗f mri̯ ỉri̯ ⸢g⸣ꜣ ẖrꜣe(.t) ḥwꜣ
(II.24) ⸢tꜣ⸣ md.t-bn.t ntỉ ḫpr n ⸢pꜣ⸣ [r]⸢ḫ⸣ ẖ.t⸗f ỉrm ḥnn pꜣ ntỉ ỉni̯.ṱ(?)⸗f
(I.1) [...] Iss und sättige dich [nicht(?), wenn dei]n Va[ter und dei]ne Mutter hungert.

(I.2) [Die sieb]ente Lehre: Der We[g], dich in allen Dingen zu mäßigen (I.3) und [nichts zu tun] außer dem, was zu tun sich ziemt.
Lass dich nicht 'böser Mensch' nennen wegen (I.4) einer [Sü]nde an dem, der gnädig gewesen ist; sei nicht gierig.
Lass dich nicht 'Dummkopf' nennen (I.5) ....
Lass [di]ch nicht 'Dummkopf' nennen wegen deiner Art, irgendeine Sache zu erledigen.
(I.6) Lass [di]ch [nicht] 'Frechdachs' nennen wegen einer unwissentlichen Schande.
(I.7) Lass dich [nicht 'Dumm]kopf' nennen wegen Ohnmacht, deine Angelegenheiten zu erledigen.
(I.8) Mach mit einer Frau [nicht], was du willst, und schmeichle nicht dem Schlafgenossen(?) eines Anderen.
(I.9) Sag nicht den Zustand deines Herzens in einer zahlreichen Menge.
(I.10) Lass deine Stimme [nicht] ungehindert laut sein, wenn ein Befehlshaber sich dir nähert.
(I.11) Setze dich [nicht], während dein Vorgesetzter steht.
Ruh dich nicht aus, während dein Vorgesetzter steht, (I.12) [weil dann] dein Leben zugrunde geht.
Wenn eine Frau schön ist, während deine Bedeutung in ihrem [Herzen] ist, (I.13) [sollst du] das Herz abschneiden, wegen der Strafe.
Schlag dich nicht wegen dem, was vergangen ist.
(I.14) [Schö]ner ist das Kleine, wenn es schnell kommt, als das Große, wenn es zögert.
(I.15) [Mach] deinen Anfang [nicht stark], wenn dein Ende schwach ist.
(I.16) [Der Dummkopf], der graus[am] ist, der fällt auf seinen Kampfplätzen.
(I.17) [Eile(?) nicht zum(?)] Kampf mit dem Herrn, dessen Stock schnell ist.
(I.18) [Derjenige, der mit] der Lanze grausam ist, [ist es], der ihren Stoß empfängt.
(I.19) [Derjenige, der] sich abkühlt [vor dem] Wind, ist es, der im Sturm kentert.
(I.20) Sprich [nicht] Worte [mit losem(?)] Mund gegen den Gott aus Zorn.
(I.21) Die Zunge des [Dummko]pfs ist sein Schwert der Lebensverkürzung.
(I.22) Stelle [dir nicht] eine Sitt[e] allein auf im Land.
(II.1) Wer mit der M[enge ra]st, den nennt [man] nicht 'Dummkopf'.
(II.2) Sag nicht: 'mein Fall ist gut', wenn du dann das Schicksal darin vergisst.
(II.3) Der Frevler, der gierig ist, dem bereitet sein [Her]z Schaden.
(II.4) Der Baum, der größer ist als sein Maß, von dem schneidet man seine Höhe ab.
(II.5) Das Wasser, das über sein Maß hinausgeht, wünscht man nicht für das Feld.
(II.6) Der Wind, der größer ist als sein Maß, versenkt die Schiffe.
(II.7) Alle Dinge, die größer sind als ihr Maß, gehen komplett zugrunde.
(II.8) Thot, der große Gott, hat eine Waage auf die Erde gesetzt, um damit Ebenmaß zu erschaffen.
(II.9) Er hat das Herz versteckt ins Fleisch gesetzt (für) das Ebenmaß (II.10) seines Herrn dadurch.
Wenn ein Weiser nicht um Rat fragt, (II.11) bringt (II.10) sein Wissen es zu nichts. □
(II.11) Ein Dummkopf, der nicht [an] den Gott denkt, ist nicht fern vom Leid.
(II.12) Der Gott gibt das Herz des Wissens wegen auf die Waage. □
Man (II.13) erkennt den Frevler und den Mann Gottes [an] seinem Herzen.
(II.14) [F]luch und Segen sind [in] der Lebensweise, [die] er (= der Gott) vor ↓ihm↓ gefunden hat.
(II.15) Ein Hitzkopf als Herr von Besitz gilt im Herzen jedes Mannes als ....
(II.16) Der Dummkopf, der nicht spricht, dessen Stimme hört [man] nicht, weil er schweigt, (II.17) und man fragt ihn (auch) nicht.

Die achte [Le]hre: Der Weg (II.18) nicht gierig zu sein, damit du nicht ein armer Genosse wirst.
(II.19) Der Dummkopf, der sich in seiner Lebensweise nicht beherrscht, ist es, der (II.20) wegen seines Bauches (II.19) Mangel leidet. □
(II.20) Es ist der Gott, der Reichtum gibt, ein weiser Mann ist es, der ihn sichert.
(III.21) Der große Ruhm eines weisen Mannes ist es, sich in seiner Lebensweise zu beherrschen.
(II.22) Es ist nicht (nur) ein Weg, auf dem er geht.
(II.23) Es gibt den, der nichts hat, und (dennoch) viel andere(?) Nahrung begehrt.
(II.24) Das Übel, das dem [Dumm]kopf zustößt - sein Bauch und sein Phallus bringen es herbei.
Vgl. P. Insinger, XVIII.19. Zur Lesung siehe: Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 422.
Vgl. P. Insinger, II.21-22.
Vgl. P. Insinger, III.2. Zur Lesung in Z. 4 siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 423.
Vgl. P. Insinger, III.4.
Vgl. P. Insinger, III.6 und III.7.
Vgl. P. Insinger, III.3.
Vgl. P. Insinger, III.8.
Vgl. P. Insinger, III.9.
Vgl. P. Insinger, III.10.
Vgl. P. Insinger, III.11.
Vgl. P. Insinger, III.13.
Vgl. P. Insinger, III.14.
Vgl. P. Insinger, III.17. Zur Lesung siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 423.
Vgl. P. Insinger, III.21.
Vgl. P. Insinger, III.22.
Vgl. P. Insinger, III.23.
Vgl. P. Insinger, III.24.
Vgl. P. Insinger, IV.3.
Vgl. P. Insinger, IV.1.
Vgl. P. Insinger, IV.4.
Vgl. P. Insinger, IV.5.
Vgl. P. Insinger, IV.10.
Vgl. P. Insinger, IV.11.
Vgl. P. Insinger, IV.12.
Vgl. P. Insinger, IV.13.
Vgl. P. Insinger, IV.14.
Zur Lesung siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 423.
Vgl. P. Insinger, IV.15.
Vgl. P. Insinger, IV.17.
Vgl. P. Insinger, IV.18.
Vgl. P. Insinger, IV.19. Zur Lesung siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 423.
Vgl. P. Insinger, IV.20. Zur Lesung siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 423.
Vgl. P. Insinger, V.7.
Vgl. P. Insinger, V.8.
Vgl. P. Insinger, V.9. Zur Lesung siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 423.
Zur Lesung siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 423, wobei ich statt rmṯ-rḫ eher rmṯ nb sehe.
Vgl. P. Insinger, V.12.
Vgl. P. Insinger, V.13.
Vgl. P. Insinger, V.15.
Vgl. P. Insinger, V.17.
Vgl. P. Insinger, V.19.
Das Wort, das aufgrund der Parallele in P. Insinger V.19 als 'Weg' zu übersetzen ist, wird hier wie das Wort für 'Charakter' geschrieben; vgl. ỉmy.t 'Charakter' in II.15.
Vgl. P. Insinger, V.20. Zur Lesung siehe Quack, in: Demotic Literary TextsQuack, J.F., 'Neue Fragmente Des Grossen Demotischen Weisheitsbuches Mit Einer Kollation Der Bereits Publizierten Fragmente', in: Quack, J.F. / Ryholt, K. (edd.), Demotic Literary Texts from Tebtunis and Beyond (The Carlsberg Papyri 11; CNI Publications 36; Copenhagen, 2019), 421-488 [no. 39-45]; pl. 38-50., 424.
Vgl. P. Insinger, VI.1.
Das erste Zeichen in ḥnn 'Phallus' biegt im oberen Bereich in die falsche Richtung um, womit die Interpretation als 𓎛 fraglich ist. Eine weitere Schreibung dieser Art findet sich in Erichsen, GlossarErichsen, W., Demotisches Glossar (Kopenhagen, 1954)., 314.
(05/10/2020)
P. Carlsberg 2
°:𓂝:𓈖𓂝𓈖
°:𓂝:𓈖@𓂝𓈖
°:𓂝:𓈖@𓏌𓏲𓂝𓈖𓏌𓏲
°:𓂝:𓈖𓏌𓏲𓂝𓈖𓏌𓏲
°:𓂻1𓂻
°:𓆑𓆑
°𓀐𓀐
°𓅆𓅆
°𓊹𓊹
°𓊹°𓅆𓊹𓅆
𓀀𓀀
𓀁𓀁
𓀁1𓀁
𓀁°𓀁
𓀉𓀉
𓀉1𓀉
𓀎𓀎
𓀎𓇋𓏲𓏰:𓀀𓏪𓀎𓇋𓏲𓏰𓀀𓏪
𓀐1𓀐
𓀗𓀗
𓀾𓀾
𓁐7𓁐
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁷𓏤𓏤1𓏰:𓏛𓁷𓏤𓏤𓏰𓏛
𓁷𓏤𓏰:𓏛𓁷𓏤𓏰𓏛
𓁸𓁸
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓂋𓏭
𓁻1:°𓁻
𓂋𓂋
𓂋1𓂋
𓂋3𓌥𓂋𓌥
𓂋3𓌥𓃀𓏲1𓂋𓌥𓃀𓏲
𓂋5𓂋
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓂋𓍿𓀀𓏪
𓂋:𓐍@1𓂋𓐍
𓂙:𓈖2𓂙𓈖
𓂙:𓈖2:𓈖1:𓏏*𓏰 𓂙 𓈖 𓈖 𓏏𓏰
𓂙:𓈖2:𓈖1:𓏏*𓏰𓏌𓏲 𓂙 𓈖 𓈖 𓏏𓏰 𓏌𓏲
𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓉐𓏤2𓂝𓂝𓉐𓏤
𓂝:𓂻𓂝𓂻
𓂞:𓏏2𓂞𓏏
𓂷:𓂡𓂷𓂡
𓂷:𓂡1𓂷𓂡
𓂷:𓂡1:𓊃1 𓂷 𓂡 𓊃
𓂺1𓂺
𓂺1°𓂺
𓂻𓂻
𓂻1𓂻
𓂻:°𓂻
𓃀*𓏲1@𓃀𓏲
𓃀:𓈖1𓃀𓈖
𓃀𓏲1𓃀𓏲
𓃭𓃭
𓃹:𓈖𓃹𓈖
𓃹:𓈖1𓃹𓈖
𓄂:𓏏*𓏤𓄂𓏏𓏤
𓄂:𓏏*𓏤°𓄂𓏏𓏤
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓄂𓏏𓏤𓄣𓏤
𓄑:𓏛1𓄑𓏛
𓄔𓄔
𓄔𓅓𓏭:𓏛𓄔𓅓𓏭𓏛
𓄖:𓂻1𓄖𓂻
𓄡𓄡
𓄡:𓏏*𓏤𓄡𓏏𓏤
𓄣𓏤𓄣𓏤
𓄧𓄧
𓄹:𓏭𓄹𓏭
𓄿𓄿
𓄿1𓄿
𓄿1𓇋*𓇋:𓎡𓄿𓇋𓇋𓎡
𓄿1𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡𓄿𓇋𓇋𓇋𓇋𓎡
𓄿4𓄿
𓄿𓏏:𓄧𓄿𓏏𓄧
𓅆𓅆
𓅐𓅐
𓅓𓅓
𓅓1𓅓
𓅓2𓅓
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅓𓏭:𓏛𓅓𓏭𓏛
𓅝:𓏏*𓏭3𓅝𓏏𓏭
𓅝:𓏏*𓏭3𓅆𓅝𓏏𓏭𓅆
𓅠𓅠
𓅠𓏭:𓏛𓅠𓏭𓏛
𓅡◳𓏤1𓏤𓅡
𓅨:𓂋*𓏰𓅨𓂋𓏰
𓅨:𓂋*𓏰𓃭𓅨𓂋𓏰𓃭
𓅪𓅪
𓅯𓄿𓅯𓄿
𓅯𓄿2𓅯𓄿
𓅯𓄿𓇋𓇋𓅯𓄿𓇋𓇋
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋𓇋𓎡
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡:°𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋𓇋𓎡
𓅯𓄿𓏭𓅯𓄿𓏭
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥𓅯𓄿𓏲𓏛𓏥
𓅱𓅱
𓅱𓃀*𓏲1@𓅱𓃀𓏲
𓆈:𓏥𓆈𓏥
𓆑𓆑
𓆑:𓏭1𓆑𓏭
𓆓:𓂧𓆓𓂧
𓆙𓆙
𓆣:𓂋𓏲𓆣𓂋𓏲
𓆰𓏪𓆰𓏪
𓆱:𓏏*𓏤𓆱𓏏𓏤
𓆷𓆷
𓆸𓆸
𓆼𓆼
𓆼𓂝:𓂻𓆼𓂝𓂻
𓇋𓇋
𓇋*𓇋:𓎡𓇋𓇋𓎡
𓇋*𓇋:𓎡:°𓇋𓇋𓎡
𓇋1𓇋
𓇋1𓇋𓀀𓇋𓇋𓀀
𓇋𓀁𓇋𓀁
𓇋𓀁1𓇋𓀁
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛𓇋𓀁𓏤𓅓𓂝𓏛
𓇋𓂋:𓏭𓇋𓂋𓏭
𓇋𓇋𓇋𓇋
𓇋𓇋𓏲𓇋𓇋𓏲
𓇋𓈖𓇋𓈖
𓇋𓏲𓇋𓏲
𓇍1:°𓇋1𓇍𓇋
𓇍1:°𓇋1𓂻𓇍𓇋𓂻
𓇏𓇏
𓇥:𓂋2𓇥𓂋
𓇥:𓂋2𓏲𓏭:𓏛𓇥𓂋𓏲𓏭𓏛
𓇾:𓏤𓈇@𓇾𓏤𓈇
𓈎𓈎
𓈐𓈐
𓈐':𓏏*𓏤𓈐𓏏𓏤
𓈐':𓏏*𓏤°𓈐𓏏𓏤
𓈐:𓂻𓈐𓂻
𓈒:𓏥1𓈒𓏥
𓈖𓈖
𓈖':𓄿1𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖1𓈖
𓈖1:𓄿1𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓄿:°𓈖𓄿
𓈖:𓏌*𓏲𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏌*𓏲1𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏏*𓏭1𓈖𓏏𓏭
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈗𓈗
𓈗𓈘:𓈇:°𓈗𓈘𓈇
𓈘:𓈇:°𓈘𓈇
𓈙𓈙
𓈞:𓊃𓈞𓊃
𓈞:𓊃𓅓𓈞𓊃𓅓
𓉐𓏤𓉐𓏤
𓉐𓏤1@𓉐𓏤
𓉐𓏤2𓉐𓏤
𓉔1𓉔
𓉻𓉻
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 𓉻 𓉻 𓂝𓏛
𓉻:𓂝*𓏛𓉻𓂝𓏛
𓊃1𓊃
𓊃:𓈞𓁐1𓊃𓈞𓁐
𓊗𓊗
𓊡𓊡
𓊡@𓊡
𓊢𓂝:𓂻𓊢𓂝𓂻
𓊤1𓊤
𓊤1𓏲𓊤𓏲
𓊪1𓊪
𓊹𓊹
𓊹𓅆𓊹𓅆
𓋩2𓋩
𓋩2°𓋩
𓋴𓋴
𓋴𓏏𓋴𓏏
𓋹𓈖:𓐍𓋹𓈖𓐍
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓌃𓂧𓏏𓏰
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓌃𓂧𓏏𓏰𓀁
𓌡:𓂝*𓏤𓌡𓂝𓏤
𓌪𓌪
𓌪:𓂡𓌪𓂡
𓌪:𓂡°𓌪𓂡
𓌻1𓌻
𓍃𓍃
𓍃𓅓𓏭:𓏛𓍃𓅓𓏭𓏛
𓍑𓄿4𓍑𓄿
𓍓𓍓
𓍓𓄿4𓍓𓄿
𓍘1𓍘
𓍘𓇋2𓍘𓇋
𓍯𓍯
𓍰𓍰
𓍴𓍴
𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓍴𓈖𓏏𓏰
𓍴𓈖:𓏏*𓏰𓋩2°𓍴𓈖𓏏𓏰𓋩
𓍴𓋩2𓍴𓋩
𓎔𓎔
𓎛𓎛
𓎛*𓎿*𓋴:𓊃1𓎛𓎿𓋴𓊃
𓎛*𓎿*𓋴:𓊃1𓋴𓏏𓎛𓎿𓋴𓊃𓋴𓏏
𓎟:𓏏𓎟𓏏
𓎟:𓏏1𓎟𓏏
𓎡𓎡
𓎡:𓇋1𓇋𓀀𓎡𓇋𓇋𓀀
𓎼𓎼
𓏇1𓏇
𓏇1𓇋1𓏇𓇋
𓏇1𓇋1𓇋𓇋𓏇𓇋𓇋𓇋
𓏇1𓇋1𓏭𓏇𓇋𓏭
𓏌𓏌
𓏌:𓈖𓏌𓈖
𓏌:𓈖𓉐𓏤1@𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌𓏲𓏌𓏲
𓏎:𓈖𓏎𓈖
𓏏𓏏
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓏏𓄿𓇋𓇋
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡𓏏𓄿𓇋𓇋𓇋𓇋𓎡
𓏏*𓏤𓏏𓏤
𓏏*𓏤°𓏏𓏤
𓏏*𓏰𓏏𓏰
𓏏1𓏏
𓏤𓏤
𓏤1𓏤
𓏤°𓏤
𓏤𓏰:𓊖3𓏤𓏰𓊖
𓏪𓏪
𓏪1𓏪
𓏭𓏭
𓏭:𓂋𓏤𓏭𓂋𓏤
𓏭:𓏛𓏭𓏛
𓏭:𓏛1𓏭𓏛
𓏭:𓏛:°𓏭𓏛
𓏰:𓀀𓏰𓀀
𓏰:𓇳2𓏰𓇳
𓏰:𓏛𓏰𓏛
𓏲𓏲
𓏲1𓏲
𓏲3𓏲
𓏲:𓏏𓏲𓏏
𓏲:𓏏𓏤𓏲𓏏𓏤
𓏲𓆼𓏲𓆼
𓏲𓆼𓐍:𓂻𓏲𓆼𓐍𓂻
𓏲𓏭:𓏛𓏲𓏭𓏛
𓏴:𓂡1𓏴𓂡
𓏺:𓏏𓏺𓏏
𓐁𓐁
𓐍𓐍
𓐍':𓂋5𓀁°𓐍𓂋𓀁
𓐍:𓂻𓐍𓂻
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓐠𓏤𓏰𓏛
P. Carlsberg 2
⸗w
"[Suffixpron. 3. pl. c.]"
⸗f
"[Suffixpron. 3. sg. m.]"
⸗s
"[Suffixpron. 3. sg. f.]"
⸗k
"[Suffixpron. 2. sg. m.]"
ꜣ.t
"Rücken"
ꜣyt
"Dummkopf"
ꜣbḫ
"vergessen"
ꜣḥ
"Kampf"
ꜣsy
"Schaden, Verlust"
ỉ:ỉri̯
"[Konverter 2. Tempus]"
ỉ:ỉri̯
"[Bildungselement des Partizips]"
ỉw
"indem, wobei [Umstandskonverter]"
ỉw
"wenn [Bildungselement des Konditionalis]"
ỉwf
"Fleisch; Vulva"
ỉp
"zählen, abrechnen"
ỉn
"[Postnegation]"
ỉni̯
"holen, bringen"
ỉri̯
"tun, machen, mach!"
ỉrỉ
"Gefährte"
ỉrm
"mit, und, wie [Präp.]"
ỉḫy
"Sache, Besitz, Opfergabe (häufig als Einkünfte)"

"Art, Zustand"
ꜥꜣ
"groß sein [Adjektivverb]"
ꜥꜣ
"Großer; (der) Ältere "
ꜥꜣ
"groß [Adjektiv]"
ꜥw
"Größe, Ehre, Ruhm"
ꜥw-n-ẖ.t / ꜥw-ẖ.t
"gierig sein"
ꜥwỉ
"Haus, Platz, Ortschaft, Bezirk, Türflügel"
ꜥwỉ-n-ḏi̯.t / ꜥ.wỉ-n-ḏi̯.t
"Kampfplatz"
ꜥn
"schön sein [Adjektivverb]"
ꜥnḫ
"Leben"
ꜥḥꜥ
"stehen"
ꜥḥꜥ
"Lebenszeit"
ꜥšꜣ
"zahlreich [Adjektiv]"
ꜥḳ; ꜣḳ
"zugrunde gehen"
wꜣy
"fern sein"
wꜥ.t
"einer"
wꜥ.ṱ⸗
"einzig, allein, nur"
wbꜣ
"gegenüber [Präp.]"
wn
"es gibt"
wrr
"Zögern, Verzögerung"
wḫꜣ
"leeren"
wstn
"frei sein, unbehindert sein(?); frech sein gegenüber (o.ä.)"

"Loch, Spalt; Mangel"
wḏꜣ
"unversehrt sein"
bw-ỉri̯
"[Negation des Aorists]"
bn
"schlecht [Adjektiv]"
bn
"[Negation]; [für mn im negativen Existenzsatz]; alleinstehend(?): nein (?)"
bn.ỉw
"[Negation Präsens I]"
bky
"sinken, Schiffbruch erleiden; versenken"
btw
"Strafe"
pꜣ
"der [def. Art. sg. m.]"
pꜣỉ
"[Kopula sg. m.]"
pꜣy⸗ỉ
"mein"
pꜣy⸗w
"ihr"
pꜣy⸗f
"sein"
pꜣy⸗k
"dein"
pḥ
"erreichen, ankommen; [Qual.] angemessen sein, sich ziemen"
m-sꜣ
"hinter [Präp.]"
mỉ.t
"Straße, Lehre, Art"
mw
"Wasser"
mw.t
"Mutter"
mri̯
"lieben, wünschen"
mḥ
"[bildet Ordinalzahlen]"
mh̭y
"schlagen"
mh̭y.t / mtḫy
"Waage"
mšꜥ
"Armee, Volksgruppe, Menge"
mšꜥ
"gehen, marschieren"
mḳḥ
"Betrübnis, Leid"
mtw⸗f
"[selbst. Pron. 3. Sg. m.]"
mtw⸗k
"[Konjunktiv 2. sg. m.]"
mtny
"ausruhen; sterben"
md.t
"Rede, Sache"
mdw
"sprechen"
n
"des [Genitiv]"
n
"zu, für [< n; Dativ]"
n; n.ỉm⸗
"in, wegen [< m] [Präp.]"
n⸗f
"für ihn"
n⸗k
"für dich"
nꜣ
"die [def. Art. pl. c.]"
nꜣy⸗f
"seine"
nꜣy⸗k
"deine"
nb
"jeder; irgendein"
nb
"Herr"
ntỉ; mtw
"[Relativkonverter]"
nṯr
"Gott"
r
"werden [im Futur III vor Infinitiv]; um zu [vor Infinitiv]"
r
"zu, hin, in Bezug auf [Präp.]"
r.r⸗f
"zu ihm"
r.r⸗k
"zu dir"
r-ḏbꜣ
"wegen [Präp.]"

"Mund"
rby / ryb / lby
"wahnsinnig sein, rasen, erregt sein"
rmṯ
"Mensch, Mann"
rmṯ-n-nṯr / rmṯ-nṯr
"Gottesmann, fromm"
rmṯ-rḫ
"gelehrt, weise, Gelehrter"
rnn.t / rmwṱy.t
"Reichtum, Glück, Segen"
rḫ
"wissen, können, kennen"
rḫ
"Wissen"
lh̭
"Tor, Frevler"
hy
"fallen"
ḥꜣ.t
"Vorderteil, Anfang, Spitze"
ḥꜣ.t
"vor [Präp.]"
ḥꜣt; ḥꜣṱ
"Herz"
ḥw
"Vermehrung, Profit"
ḥp
"verbergen, verstecken"
ḥmsi̯
"sitzen"
ḥnn
"Phallus"
ḥr
"Gesicht"
ḥr
"auf [Präp.]"
ḥr-ꜣ.t
"auf [Präp.]"
ḥs.t
"Lob, Gunst"
ḥḳr
"hungern"
ḫꜣꜥ
"werfen, legen, lassen, verlassen"
ḫy
"hoch sein [Adjektivverb]"
ḫy.t
"Länge, Höhe"
ḫpr
"geschehen, sein, anfangen"
ḫm
"klein [Adjektiv]"
ḫnꜣw
"Schlafgenosse(?)"
ḫr
"[Präfix des Aorists]"
ḫrw
"Stimme"
ẖ.t
"Leib, Geschoß"
ẖꜥ.t
"Ende"
ẖft.t / šft.t
"Feindschaft"
ẖn
"in [Präp.]"
ẖn
"sich nähern, nahe sein"
ẖnn
"Störenfried, Dummkopf"
ẖnn
"Dummheit"
ẖrꜣ.t
"Speise, Nahrung"
ẖsy
"Müdigkeit"
s
"[enklit. Pron. 3. sg. c.]"
swn
"erkennen, wissen"
swḥy
"Verfluchung"
swg / sk
"Dummkopf"
sbꜣ
"Frevler, Feind"
sp
"Fall, Angelegenheit, Mal"
sfy.t
"Schwert, Messer"
smꜣꜥ
"Segen, Segnung, Gruß"
sny
"vorbeigehen, verschwinden; überschreiten"
snṱ
"Geschöpf, Gewohnheit, Sitte"
sḥm.t
"Frau, weiblich"
sḫ.t
"Feld"
sh̭y
"Schlag, Einspruch (juristisch)"
sḏm
"hören"
sḏny
"sich beraten"
šy
"Schicksal, Bestimmung"
šꜥṱ; šꜥd
"schneiden"
šbt
"Stock"
špy
"Scham, Schande"
šfṱ.t
"Verachtung; Armut"
šn
"Baum, Vegetation"
šni̯
"fragen"
ḳby
"sich rächen; grausam sein; zwingen"
ḳrš
"schmeicheln"
kỉỉ; gꜣ
"anderer [sg. m.]"
gy
"Gestalt, Art"
gy-n-ꜥnḫ
"Lebensweise"
gby / kby
"schwach sein"
gmi̯
"finden"
gr / gꜣ
"schweigen; aufhören"
gsm
"Sturm; Zorn"
gtg
"schnell sein; schnell"
tꜣ
"die [def. Artikel sg. f.]"
tꜣ
"Land, Welt, Erde"
tꜣy⸗f
"seine"
tꜣy⸗k
"deine"
twtw
"sammeln, sich versammeln; ; (sich) beherrschen"
tm
"[Negationsverb]"
tktk
"eilen"
ṯꜣi̯
"nehmen, empfangen"
ṯꜣw
"Wind"
ṯs
"Befehlshaber"
ḏi̯
"kämpfen"
ḏi̯.t; tw; ḏi̯
"geben"
ḏy
"Schiff"
ḏnf
"ebenmäßig sein, richtig sein, im Gleichgewicht sein "
ḏnf
"Gewicht, Maß, Gleichgewicht, Ebenmaß, richtige Legierung?, Schätzung, Bewertung,"
ḏr
"stark, hart [Adjektiv]"
ḏr⸗
"ganz, alle"
ḏr-ḥr
"Frechdachs"
ḏḥw.tỉ
"Thot [GN]"
ḏd
"sagen, sprechen"
8
"8"