theDemotic Palaeographical Database Project
palaeography corpus
P. Moskau Puschkin Museum 123
Nachlassregelung
Panopolis (Akhmim)
68 BCE

Malinine, M., 'Partage testamentaire d'une propriété familiale (Pap. Moscou no 123)', Revue d’Égyptologie 19 (1967), 67-85.
Brinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents B (Studia Demotica 7.B; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005), 682-683 [no. 72-8].
Vittmann, G., Moskau 123, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae. Berlin-Brandendurgische Akademie der Wissenschaften - Strukturen und Transformationen des Wortschatzes der ägyptischen Sprache. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz - Demotische Textdatenbank.
Urkundenbeschriftung

|1 𓎛5?𓆳3?𓏏5:𓊗2? 𓎆𓏼1 𓇺:𓏽 𓉐𓏤2𓂋:𓏏*𓏰 𓇳 𓎭𓏺 𓈖 𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏 𓍹𓊪1:°𓏏:°𓃭𓍯𓅓𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏 𓅯𓄿 𓊹𓅆𓌻𓏭:𓏛1𓀁°𓇋2𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2𓆑1 𓌻𓏭:𓏛1𓀁°𓌢𓀀3 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1 𓈖:𓄿 𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪𓂺𓍘𓇋2 𓈖:𓄿 𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪𓊃:𓈞𓁐2𓏏𓀀1:𓏥 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1 𓏏:𓄿 𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋:°𓏤𓏏:𓈖:°𓄿1𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓈖:𓏏*𓏭1 𓋴𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛 𓆓:𓂧! 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓄛 𓎟:𓏏1𓀁𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥3 𓏌:𓈖𓉐𓏤3@ 𓈖:𓄿 𓎼𓏏𓍯𓂓1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉𓏪 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓅬◳𓀀 𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓉔𓃀𓏲1𓅆 𓅐𓏏:𓆇 𓋴𓇍𓇋1𓅯𓄿𓅓:𓏏𓀐 𓈖! 𓀔 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓄛 𓎟:𓏏1𓀁𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥3 𓏌:𓈖𓉐𓏤2 𓈖:𓄿 𓎼𓏏𓍯𓂓𓏤𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉𓏪 𓀔 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓉔𓃀𓏲1𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓅐𓏏:𓆇 𓏏:𓄿𓂋:𓈖1𓆙𓁐11@ 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓀔 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓂞!𓏲 𓇋𓇋𓏲 𓈖:𓎡2° 𓎛𓈖:𓂝 𓀔 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓄛 𓎟:𓏏1𓀁𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥3 𓏌:𓈖𓉐𓏤3@ 𓈖:𓄿 𓎼𓏏𓍯𓂓𓏤𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉𓏪 𓉔𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓀀3@ 𓆓:𓂧 𓈖2:𓆑1 𓏏𓏏𓀾1𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓊪:𓏭𓇋2𓍃𓅓𓏭:𓏛𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀2@ 𓅯𓄿 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀2@ 𓅯𓄿 𓐍:𓏭𓅓𓅪 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓂞𓏲𓋉:𓊾1𓅆𓅯𓄿𓆷1𓇋𓇋𓏲𓀼2:° 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓂋1 𓋴𓀀 𓏾 𓅐𓏏:𓆇 𓏪 𓏏:𓄿𓂋:𓈖1𓆙𓁐11@ 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓀔𓍘𓇋2𓏪 𓈖:𓄿𓇋*𓇋:𓎡@:° 𓌢𓀀3𓏪 𓅪:𓏥 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1**:𓎡 𓂋1 𓏿 𓏏:𓈖':𓏥 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪 𓈖:𓏏*𓏭1 𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1 𓆼𓃭𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤3@ 𓂋1𓁷1𓏏:𓈖:𓏥:° 𓂋:𓍿𓀀𓏪 𓊗:𓏻 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1 𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓉔𓃀𓏲1𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓀔 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓎛𓈖:𓂝 𓉔𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓀀2@ 𓆓:𓂧 𓈖2:𓆑1 𓏏𓏏𓀾1𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓂋1 𓏻 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓏏:𓈇𓏤@𓍯𓇋𓇋𓏲𓈐:𓂻6° 𓈖 𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥3 𓎼𓏏𓍯𓂓𓏤𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉 𓈖:𓏏*𓏭1 𓁹:𓂋*𓏭 𓍬:𓏏*𓈇 𓎈𓐂1 𓏏:𓈇𓏤@ 𓈖:𓏏*𓏭1 𓁹:𓂋*𓏭 𓏏:𓄿𓏭 𓄞:𓂧𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖 𓏼1:𓏏 𓂋1 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1 𓄞:𓂧𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖 𓏻:𓏏 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓏪 𓂋1 𓍬:𓏏*𓈇 𓎈𓏻 𓏏:𓈇𓏤@ 𓈖 𓏏:𓄿 𓇏:°𓏤𓏰:𓊖 𓂞:𓊃4𓅓1𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏤𓏰:𓊖 𓏏:𓄿 𓎡:𓍘𓇋𓏭:𓏛𓏏 𓄞:𓂧𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓏪 𓂋1 𓍬:𓏏*𓈇 𓐀1 𓏏:𓈇𓏤@ 𓈖 𓏏:𓄿 𓂋:𓊃𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖 °𓎔1𓏰:𓊖 𓐍:𓈖2𓏌𓏲1𓋉:𓊾1𓅆
|2 [...]⸢𓏤𓏰:𓊖?⸣ 𓏏:𓈖 𓏺:𓏏 𓍸𓏛𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓂋1 𓍸𓏛 𓏴@ 𓏴@ 𓂋1 𓏏:𓄿 𓍸𓏛𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓂽1 𓂋1 𓌡:𓂝*𓏤5 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓏪 𓈖 𓅯𓄿 𓏻 𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳 𓊪:𓏭𓇋1𓍃𓅓𓏭:𓏛𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀2@ 𓅯𓄿 𓐍:𓏭𓅓𓅪 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓂞𓏲𓋉:𓊾1𓅆𓅯𓄿𓆷1𓇋𓇋𓏲𓀼2:° 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓂋1 𓏼1 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓏏:𓈇𓏤@𓍯𓇋𓇋𓏲𓈐:𓂻6° 𓈖:𓏏*𓏭1 𓁹:𓂋*𓏭 𓏏:𓄿𓏭 𓄞:𓂧𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖 𓏽1:𓏏 𓈖:𓏏*𓏭1 𓏞𓍼:𓏤 𓂋1 𓏏:𓄿 ⸢...⸣ 𓈖 𓇋𓏏𓃀𓏲1𓅆1°?𓏤𓏰:𓊖 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1 𓄞:𓂧𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖 𓏻:𓏏 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓏪 𓈖 𓏏:𓄿 𓇏:°𓏤𓏰:𓊖 𓇔𓏰:𓊖 𓏏:𓄿𓊨2𓏤𓉐𓏤3@𓏤𓏰:𓊖1𓈖:𓄿𓄿1𓃭𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓆮𓏪 𓏏:𓄿 𓎡:𓍘𓇋𓏭:𓏛𓏏 𓄞:𓂧𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖 𓏻:𓏏 𓈖 𓏏:𓄿 𓇏:°𓏤𓏰:𓊖 𓈖 𓉐𓏤2𓎼:𓈖1𓍑𓄿4𓅡◳𓏤𓏤𓏰:𓊖 𓂋1𓅓1𓎔 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓏭:𓂋3*𓏤𓉐𓏤3@ 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿 𓊪1:°𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓏏:°𓅓𓄿1𓌙:𓈉 𓈖:𓏏*𓏭1 𓏞𓍼:𓏤 𓂋1𓂋:𓏥𓏲 𓏏:𓈖 𓏺:𓏏 𓍸𓏛 𓂋:𓏼 𓂋1 𓍸𓏛 𓂋:𓏿1 𓂋:𓏿1 𓂋1 𓏏:𓄿 𓍸𓏛 𓂋:𓏼 𓂽1 𓂋1 𓌡:𓂝*𓏤5 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓏪 𓈖 𓅯𓄿 𓏼1 𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀2@ 𓅯𓄿 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓎡𓃭𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓍢 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓎡𓃭𓎡𓃭𓏤𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓎊 𓂋1 𓎡𓃭𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓍢 𓂽1 𓈖 𓈔𓏤𓈒:𓏥2 𓎇𓏽3 𓐪𓏏:𓊌 𓏻 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓆑1 𓂷:𓂡1𓍘𓇋2 𓏪 𓏌:𓈖𓉐𓏤2 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓂝:𓏤𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓏭:𓏛 𓈖 𓅯𓄿 𓆼𓃭𓉐𓏤3@ 𓈖:𓏏*𓏭1 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓇋𓇋𓏲 𓂝:𓂝:°𓏤 𓈖:𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 𓍸𓏛'𓏏 𓏏:𓈇𓏤@ 𓎛𓂝:𓏏𓄹 𓆑1 𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳 𓅓1𓏲:𓏏:°𓏏:𓈖:𓏥:° 𓋴𓏏𓏏𓏏1:𓏥 𓈖:𓄿 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪 𓈖:𓏏*𓏭1 𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1 𓇯1 𓂋1𓁷𓏤𓏤1 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓂋:𓍿𓀀𓏪 𓊗:𓏻 𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳 𓃀:𓈖1𓇋𓏲 𓂋:𓐍@ 𓂋:𓍿𓀀𓏪 𓎟:𓏏1 𓈖 𓅯𓄿 𓇾:𓏤𓈇 𓁹:𓂋*𓏭 𓋴𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓏴:𓂡1 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓏪 𓈐:𓂻6𓇋𓏲? 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳 𓇋𓏲1 𓇋𓇋𓏲 𓅓:𓏏𓀐 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓂷:𓂡1 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈔𓏤𓈒:𓏥2𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓇋2𓆛:𓈖𓈒:𓏥2𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓊗:𓏻𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓋞:𓈒*𓏥𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓍱𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓉐𓏤2𓂋:𓏏*𓏰𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥2𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓏏𓃀𓏲1𓇋𓇋𓏲𓆱:𓏏*𓏤𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓎼𓃭𓏤𓎼𓆱:𓏏*𓏤𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓊪1𓃭𓐍:𓏭𓍱𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈙:𓏏1𓁸𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏪 𓂋1 𓀔1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
|3 [... 𓈖:𓄿𓇋𓇋] 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰?𓏭:𓏛?𓂋:𓍿𓀀𓏪?𓏪 𓈖 𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓂋1 𓀔1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏 𓏭:𓏛@2? 𓀔1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓂝:𓏤𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓏭:𓏛 𓈖 𓅯𓄿 𓆼𓃭𓉐𓏤3@ 𓂝:𓂝𓏤 𓈖:𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪[𓈖]𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪𓈖𓋞:𓈒*𓏥 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪𓈖𓈔𓏤𓈒:𓏥2 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰[𓏭:𓏛𓏪 𓈖 ...]𓇋𓇋𓏲?𓌪:𓂡 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪𓈖𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓃭𓊢𓂝:𓂻𓉐𓏤3@ 𓎟:𓏏1 𓈖:𓏏*𓏭1 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓇋𓇋𓏲 𓎛𓈖:𓂝 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓃭𓊢𓂝:𓂻 𓎟:𓏏1 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇋𓏲 𓇋𓇋𓏲 𓂞:𓏏3 𓆣:𓂋𓏲 𓏪 𓃛𓍯𓍘𓇋2𓂻:°?⸣ 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓎛𓈖:𓂝 𓊃:𓈞𓁐2𓏏 𓏏:𓄿𓂋:𓈖1𓆙𓁐11@ 𓍘𓈖:𓏏1 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀3@ 𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏏 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓏏:𓈖:𓏥:° 𓅐𓏏:𓆇𓏏 𓏏:𓈖 𓏺:𓏏 𓍸𓏛 𓏴@ 𓂋1 𓍸𓏛 𓂋:𓐁 𓂋:𓐁 𓂋1 𓏏:𓄿 𓍸𓏛 𓏴@ 𓂽1 𓈖 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓃭𓊢𓂝:𓂻𓉐𓏤3@ 𓎟:𓏏1 𓈖:𓏏*𓏭1 𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1 𓇯1 𓂋1 𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓉔𓃀𓏲1𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓀔 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓏺:𓏏 𓍸𓏛 𓂋:𓐁 𓂋1 𓍸𓏛 𓎆𓏿 𓎆@𓏿 𓂋1 𓏏:𓄿 𓍸𓏛 𓂋:𓐁 𓂽1 𓂋1 𓌡:𓂝*𓏤5 𓂋1 𓉔𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓀀2@ 𓆓:𓂧 𓈖2:𓆑1 𓏏𓏏𓀾1𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓊪:𓏭𓇋1𓍃𓅓𓏭:𓏛𓅆 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀2@ 𓅯𓄿 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀2@ 𓅯𓄿 𓐍:𓏭𓅓𓅪 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓎛𓈖:𓂝 𓅯𓄿𓂞𓏲𓋉:𓊾1𓅆𓅯𓄿𓆷1𓇋𓇋𓏲𓀼2:° 𓅬◳𓀀 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓂋1 𓏾 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓀔1𓍘𓇋2𓏪 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 𓌢𓀀3𓏪 𓅪:𓏥 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓏺:𓏏 𓍸𓏛 𓂋:𓐁 𓂋1 𓏏:𓄿𓂋:𓈖1𓆙𓁐11@ 𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏏 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓂋1𓅓1𓎔 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓏭:𓂋3*𓏤𓉐𓏤3@ 𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓅯𓄿𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓀀2@ 𓅯𓄿 𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓀔1 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓂷:𓂡1 𓅯𓄿 𓎡𓃭𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓍢 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓎡𓃭𓎡𓃭𓏤𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓎊 𓂋1 𓎡𓃭𓎡𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓍢 𓂽1 𓈔𓏤𓈒:𓏥2 𓎇𓏽3 𓐪𓏏:𓊌 𓏻 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓌨:𓂋𓏭:𓏛 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑 𓍸𓏛'𓏏 𓏏:𓈇𓏤@ 𓏌:𓈖𓉐𓏤2 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓂝:𓏤𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓏭:𓏛 𓈖 𓅯𓄿 𓆼𓃭𓉐𓏤3@ 𓂝:𓂝𓏤 𓈖:𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪 𓈖2:𓁸𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓂞:𓏏3 𓈖2:𓆑1 𓎅 𓋴𓍯 𓎆 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓋴𓍯 𓏾 𓂋1 𓎅 𓋴𓍯 𓎆 𓂽1 𓏌:𓈖𓉐𓏤2 𓅯𓄿 𓈙𓏰𓏰@𓈒:𓏥2 𓈖 𓅯𓄿 𓍓𓉐𓏤3@ 𓈖 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓏏:𓈇𓏤@ 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓆳2𓏤𓏰:𓇳 𓅱𓃀*𓏲𓁻 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑 𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍 𓆷1𓉻:𓂝*𓏛𓏲:𓏏:°𓏤 𓆑1 𓅓1𓎔 𓆑1 𓈖 𓅯𓄿 𓎡𓃭𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥 𓍢 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1
|4 [𓏌:𓈖𓉐𓏤 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓂝:𓏤𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓏭:𓏛 𓈖] 𓅯𓄿 𓆼𓃭𓉐𓏤2 𓂝:𓂝𓏤 𓈖:𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓇋𓏲1 𓇋𓇋𓏲 𓅓:𓏏𓀐 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓂞:𓏏2 𓎅 𓋴𓍯 𓍢 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓋴𓍯 𓎊 𓂋1 𓎅 𓋴𓍯 𓍢 𓂽1 𓈖 𓅯𓄿 𓂓𓏤𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓆱:𓏏*𓏤 𓈖 𓏏:𓄿 𓎇𓐂1𓏏 𓈖 𓋴𓇍𓇋1𓅯𓄿𓅓:𓏏𓀐 𓍘𓈖:𓏏1 𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2 𓅐 𓇓3𓏲1 𓏏:𓄿𓂋:𓈖1𓆙𓁐11@ 𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓀔𓏏 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓏏:𓈖:𓏥:° 𓌢𓀀3𓏏 𓏌:𓈖𓉐𓏤2 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓂝:𓏤𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓏭:𓏛 𓈖 𓅯𓄿 𓆼𓃭𓉐𓏤3@ 𓂝:𓂝𓏤 𓈖:𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪 𓈖 𓆳2𓏤𓏰:𓇳 𓏾:𓏏 𓂷:𓂡1 𓏏:𓄿 𓆳2𓏤𓏰:𓇳 𓅓:𓏏𓀐 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇋𓏲 𓇋𓇋𓏲 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 𓂋1 𓇯1 𓆷1𓉻:𓂝*𓏛 𓅯𓄿 𓏠:𓈖1𓈖2:𓈎𓀁° 𓈖 𓏏:𓄿 𓆳2𓏤𓏰:𓇳 𓏾:𓏏 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓏏:𓈖 𓎅 𓋴𓍯 𓎇 𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓊪1:𓈙𓏴:𓂡 𓋴𓍯 𓎆 𓂋1 𓎅 𓋴𓍯 𓎇 𓂽1 𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓆳2𓏤𓏰:𓇳 𓂋1𓉔𓈖:𓏌*𓏲𓏭:𓏛 𓇺:𓏻 𓈙𓏰𓏤 𓇳 𓎭 𓈖 𓏏:𓄿 𓆳2𓏤𓏰:𓇳 𓏾:𓏏 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓂋1𓅓1𓎔 𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥 𓏭:𓂋3*𓏤𓉐𓏤3@ 𓅯𓄿𓈐:𓂻6° 𓏏:𓄿𓇋𓇋'𓋴𓏏 𓎼:𓂋𓍅𓀁°𓏏 𓂋1𓏲:𓏏:°𓏤 𓇋𓇋𓏲 𓈖:𓊃𓋴𓏏 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓅓1𓎔 𓏏:𓄿𓂋:𓈖1𓆙𓁐11@ 𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏏 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓏏:𓄿𓇋𓇋'𓋴𓏏 𓎼:𓂋𓍅𓀁°𓏏 𓂋1𓏲:𓏏:°𓏤 𓋴𓏏 𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲** 𓈖:𓏏*𓏭1 𓏞𓍼:𓏤 𓁷1 𓅯𓄿 𓏞𓍼:𓏤𓍱:𓂡1@𓏏 𓂋1𓁹:𓂋*𓏭 𓇋𓇋𓏲 𓈖:𓊃𓋴𓏏 𓏌:𓈖𓉐𓏤2 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪 𓈖2:𓁸𓊪1:𓈙𓏴:𓂡1 𓅯𓄿𓈐:𓂻6° 𓏏:𓄿𓇋𓇋'𓋴𓏏 𓍸𓏛 𓂋:𓐁 𓈖 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪𓃭𓊢𓂝:𓂻𓉐𓏤3@𓏪 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓂝:𓏤1𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓏭:𓏛 𓈖 𓅯𓄿 𓆼𓃭𓉐𓏤3@ 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓅓1𓏲:𓏏:° 𓏏:𓈖:𓏥:° 𓂞:𓏏3 𓆣:𓂋𓏲 𓏏:𓄿𓂋:𓈖1𓆙𓁐9@ 𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏏 𓏏:𓄿𓇋𓇋𓏏:𓈖:𓏥:° 𓅐𓏏:𓆇𓏏 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓇋𓋴𓏏 𓎝𓎛1 𓈖 𓏏:𓄿 𓃭𓊢𓂝:𓂻𓉐𓏤3@𓏏 𓈖 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓂝:𓂝:°𓏤𓉐𓏤3@ 𓈖:𓏏*𓏭1 𓀨𓉐𓏤3@ 𓎛𓃀𓏲1𓋴𓉐𓏤3@ 𓈖:𓏏*𓏭1 𓈖 𓏏:𓄿 𓃛𓍯𓏴:𓂡𓉐𓏤3@𓏏 °𓎔1𓏰:𓊖 𓋀𓏤𓏰:𓊖 𓈖 𓐍:𓈖2𓏌𓏲1𓋉:𓊾1𓅆 𓂷:𓂡1 𓅯𓄿 𓉔𓏰:𓇳𓏤1𓅓:𓏏𓀐 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇋𓏲 𓇋𓇋𓏲 𓁹:𓂋*𓏭𓆑1 𓂋1 𓇯1 𓆷1𓉻:𓂝*𓏛 𓅯𓄿 𓏠:𓈖1𓈖2:𓈎𓀁° 𓈖 𓈖:𓄿𓇋𓇋'𓋴𓏏 𓋴𓋴𓇳𓏤@𓏪𓈖𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍 𓇋𓏲 𓃀:𓈖1𓇋𓏲 𓂋:𓐍@ 𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓀔𓍘𓇋2𓏪 𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯1 𓄑:𓏛@𓍯𓇋𓇋𓏲𓈐:𓂻6°𓍘𓇋2 𓋴𓏏 𓂋1𓈐:𓂻6° 𓏌:𓈖𓉐𓏤3@ 𓋴𓏏 𓆷1𓉻:𓂝*𓏛 𓅯𓄿 𓏠:𓈖1𓈖2:𓈎𓀁° 𓈖 𓈖:𓄿𓇋𓇋'𓋴𓏏 𓋴𓋴𓇳𓏤@𓏪𓈖𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍 𓏞𓍼:𓏤 𓊪:𓏭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓀀2@ 𓅬◳𓀀 𓏏𓏏𓀾1𓅆 𓈖:𓏏*𓏭1 𓁹:𓂋*𓏭 𓏞𓍼:𓏤 𓈖 𓐍:𓈖2𓏌𓏲1𓋉:𓊾1𓅆 𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1 𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4 𓌶:𓂝2𓆄𓉐𓏤3@𓏪 𓈖2:𓂋:𓈖𓀁° 𓈖:𓄿 𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪 𓋉:𓊾1𓅆 𓅯𓄿 𓏾 𓎃1°𓅆𓏪
(1) ḥsb.t 13 ꜣbd-4 pr.t sw 11 n pr-ꜥꜣ ptrwmys pꜣ nṯr-mri̯-ỉṱ⸗f ⸢mri̯-⸣sn ỉrm nꜣ wꜥb.w-ꜥḥꜣw.ṱ nꜣ wꜥb.w-sḥm.wt ỉrm tꜣ fy(.t)-tn-(nb) ntỉ smn ḏd rmṯ-ḥtr nb-ꜥḳ ẖn nꜣ gtwḳs.w ḥtr sꜣ pꜣ-ḏi̯-pꜣ-hb mw.t<⸗f> sy-pꜣ-mwt n šrỉ rmṯ-ḥtr nb-ꜥḳ ẖn nꜣ gtwḳs.w šrỉ ꜥꜣ pꜣ-ḏi̯-pꜣ-hb sꜣ ḥtr mw.t<⸗f> tꜣ-rnn(.t) pꜣy⸗<⸗f> šrỉ ꜥꜣ ḏi̯⸗y n⸗k ḥnꜥ šrỉ rmṯ-ḥtr nb-ꜥḳ ẖn nꜣ gtwḳs.w hrmn ḏd n⸗f twtw sꜣ ḥtr ḥnꜥ pa-ỉtm sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ꜥlꜥl pꜣ ꜥꜣ sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ꜥlꜥl pꜣ h̭m sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ḏi̯-mn-pꜣ-šy sꜣ ḥtr r s 5 mw.t⸗w tꜣ-rnn(.t) nꜣy⸗ỉ ẖrṱ.w nꜣy⸗k sn.w ḫm.w ỉrm⸗k r 6 {⸗tn?} nꜣy⸗ỉ nkt.w ntỉ wn ẖry r.ḥr⸗tn rmṯ sp 2 pꜣy⸗w wn pꜣ-ḏi̯-pꜣ-hb sꜣ ḥtr pꜣy⸗ỉ šrỉ ꜥꜣ ḥnꜥ hrmn ḏd n⸗f twtw sꜣ ḥtr r 2 ntỉ ḥrỉ nꜣy⸗ỉ ꜣḥ(.w)-wy n ꜥḳ gtwḳs ntỉ ỉri̯ sṯꜣ.t 39 (n) ꜣḥ ntỉ ỉri̯ tꜣỉ šdy(.t) 3.t r pꜣy⸗w wn šdy(.t) 2.t n.ỉm⸗w r sṯꜣ.t 32 (n) ꜣḥ n tꜣ sḫ.t (n) ḏi̯-s-mn tꜣ kṱ.t šdy(.t) n.ỉm⸗w r sṯꜣ.t 7 (n) ꜣḥ n tꜣ rsy(.t) mḥt (n) ḫn-mn (2) [...]. tn wꜥ.t dnỉ.t-pš r dnỉ.t 1/4 1/4 r tꜣ dnỉ.t-pš ꜥn r wꜥ n.ỉm⸗w n pꜣ 2 m-sꜣ pꜣy⸗ỉ ꜥḥꜥ pa-ỉtm sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ꜥlꜥl pꜣ h̭m sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ḏi̯-mn-pꜣ-šy sꜣ ḥtr r 3 ntỉ ḥrỉ nꜣy⸗ỉ ⸢ꜣḥ(.w)-⸣wy ntỉ ỉri̯ tꜣỉ šdy(.t) 4.t ntỉ sẖꜣ r tꜣ ⸢...⸣ n ỉtb pꜣy⸗w wn šdy(.t) 2.t n.ỉm⸗w n tꜣ sḫ.t rsỉ (n) tꜣ-s.t-nꜣ-ꜣrly.w tꜣ kṱ.t šdy(.t) 2.t n tꜣ sḫ.t n pr-gnḏb r-mḥ pꜣy⸗w rʾ ḥnꜥ pꜣ prstmꜣ ntỉ sẖꜣ r.r⸗w tn wꜥ.t dnỉ.t 1/3 r dnỉ.t 1/6 1/6 r tꜣ dnỉ.t 1/3 ꜥn r wꜥ n.ỉm⸗w n pꜣ 3 m-sꜣ pꜣy⸗ỉ ꜥḥꜥ pꜣ-ꜥlꜥl pꜣ ꜥꜣ sꜣ ḥtr ntỉ ḥrỉ kr(k)r 100 tꜣy⸗w pš(.t) krkr 50 r kr(k)r 100 ꜥn n ḥmt 24 ḳd.t 2 mtw⸗f ṯꜣi̯.ṱ⸗w ẖn pꜣy⸗ỉ rʾ-ꜥ-wḫꜣ n pꜣ ẖr ntỉ m-tw⸗y (r-)ꜥ.wỉ nꜣ rmṯ.w ẖr tꜣy⸗f dnỉ.t ꜣḥ ḥꜥ⸗f m-sꜣ pꜣy⸗ỉ ꜥḥꜥ mtw⸗tn st nꜣ nkt.w ntỉ wn ḥrỉ r.ḥr⸗tn rmṯ sp-2 m-sꜣ pꜣy⸗ỉ ꜥḥꜥ bn.ỉw rḫ rmṯ nb n pꜣ tꜣ ỉri̯ sh̭y n.ỉm⸗w bnr⸗tn m-sꜣ pꜣy⸗ỉ ꜥḥꜥ ỉw⸗y mwt mtw⸗tn ṯꜣi̯ nꜣy⸗ỉ ḥḏ.w nꜣy⸗ỉ ḥmt.w nꜣy⸗ỉ ỉn.w nꜣy⸗ỉ ḥḏ-sp-2.w nꜣy⸗ỉ nb.w nꜣy⸗ỉ ḥbs.w nꜣy⸗ỉ prt.w nꜣy⸗ỉ tby.w(t) nꜣy⸗ỉ glg.w nꜣy⸗ỉ prh̭.w nꜣy⸗ỉ št.w nꜣy⸗ỉ ḥḏ.w r ms.t (3) [... nꜣy⸗ỉ] nkt(?)-rmṯ.w(?) n ḥḏ r ms.t dmḏ ms.t pꜣy⸗ỉ rʾ-ꜥ-wḫꜣ n pꜣ ẖr (r-)ꜥ.wỉ nꜣ rmṯ.w nꜣy⸗ỉ ⸢nkt⸣.w-[n-]ḥḏ nꜣy⸗ỉ nkt.w-n-nb nꜣy⸗ỉ nkt.w-n-ḥmt nꜣy⸗ỉ nkt[.w-n-bnp]y(?) nꜣy⸗ỉ nkt.w-n-ḫt nkt-rỉ.t ⸢nb ntỉ m-⸣tw⸗y ḥnꜥ nkt-rỉ.t nb ntỉ ỉw⸗y (r) ḏi̯.t ḫpr⸗w ỉwṱ⸗tn ḥnꜥ sḥm.t tꜣ-rnn(.t) ta pꜣ-ꜥlꜥl tꜣy⸗ỉ rmṯ.t tꜣy⸗tn mw.t tn wꜥ.t dnỉ.t 1/4 r dnỉ.t 1/8 1/8 r tꜣ dnỉ.t 1/4 ꜥn n nkt-rỉ.t nb ntỉ wn ḥrỉ r pꜣ-ḏi̯-pꜣ-hb sꜣ ḥtr pꜣy⸗ỉ šrỉ ꜥꜣ ntỉ ḥrỉ wꜥ.t dnỉ.t 1/8 r dnỉ.t 1/16 1/16 r tꜣ dnỉ.t 1/8 ꜥn r wꜥ r hrmn ḏd n⸗f twtw sꜣ ḥtr ḥnꜥ pa-ỉtm sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ꜥlꜥl pꜣ ꜥꜣ sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ꜥlꜥl pꜣ h̭m sꜣ ḥtr ḥnꜥ pꜣ-ḏi̯-mn-pꜣ-šy sꜣ ḥtr r 5 nꜣy⸗ỉ ẖrṱ.w nꜣy⸗f sn.w ḫm.w ntỉ ḥrỉ wꜥ.t dnỉ.t 1/8 r tꜣ-rnn(.t) tꜣy⸗ỉ rmṯ.t ntỉ ḥrỉ r-mḥ pꜣy⸗w rʾ m-sꜣ pꜣy⸗ỉ ꜥḥꜥ r-mḥ pꜣy⸗w rʾ m-sꜣ pꜣy⸗ỉ ꜥḥꜥ mtw pꜣ-ꜥlꜥl pꜣ ꜥꜣ pꜣy⸗ỉ šrỉ ntỉ ḥrỉ ṯꜣi̯ pꜣ kr(k)r 100 tꜣy⸗w pš(.t) krkr 50 r krkr 100 ꜥn ḥmt 24 ḳd.t 2 ntỉ ḥrỉ ẖr tꜣy⸗f dnỉ.t ꜣḥ ẖn pꜣy⸗ỉ rʾ-ꜥ-wḫꜣ n pꜣ ẖr (r-)ꜥ.wỉ nꜣ rmṯ.w (n) wš-pš mtw⸗tn ḏi̯.t n⸗f rdb sw 10 tꜣy⸗w pš(.t) sw 5 r rdb sw 10 ꜥn ẖn pꜣ šmw n pꜣ wḏꜣ n nꜣy⸗ỉ ꜣḥ(.w) ntỉ ḥrỉ ẖr-rnp.t wbꜣ pꜣy⸗f sꜥnḫ šꜥ-tw⸗f mḥ{⸗f} n pꜣ kr(k)r 100 ntỉ ḥrỉ (4) [ẖn pꜣy⸗ỉ rʾ-ꜥ-wḫꜣ n] pꜣ ẖr (r-)ꜥ.wỉ nꜣ rmṯ.w ntỉ ḥrỉ ỉw⸗y mwt mtw⸗tn ⸢ḏi̯.t⸣ rdb sw 100 tꜣy⸗w pš(.t) sw 50 r rdb sw 100 ꜥn n pꜣ ḳws n tꜣ 29.t n sy-pꜣ-mwt ta ḥtr mw.t⸗s tꜣ-rnn(.t) tꜣy⸗ỉ šrỉ.t tꜣy⸗tn sn.t ẖn pꜣy⸗ỉ rʾ-ꜥ-wḫꜣ n pꜣ ẖr (r-)ꜥ.wỉ nꜣ rmṯ.w n rnp.t 5.t (n-)ṯꜣi̯-(n) tꜣ rnp.t mwt ntỉ ỉw⸗y (r) ỉri̯⸗f r ḥrỉ šꜥ pꜣ mnḳ n tꜣ rnp.t 5.t ntỉ ḥrỉ tn rdb sw 20 tꜣy⸗w pš(.t) sw 10 r rdb sw 20 ꜥn ẖr-rnp.t r-hn ꜣbd-2 šmw sw 10 n tꜣ rnp.t 5.t ntỉ ḥrỉ r-mḥ pꜣy⸗w rʾ pꜣ-bnr-(n) tꜣy⸗s grg.t r:tw⸗y n⸗s mtw⸗tn mḥ tꜣ-rnn(.t) tꜣy⸗ỉ rmṯ.t ntỉ ḥrỉ (n) tꜣy⸗s grg.t r:tw⸗s nꜣ⸗y ntỉ sẖꜣ ḥr pꜣ sẖꜣ-ḥm.t r:ỉri̯⸗y n⸗s ẖn nꜣy⸗ỉ nkt.w n-wš-pš pꜣ-bnr-(n) tꜣy⸗s dnỉ.t 1/8 n nꜣy⸗ỉ nkt.w-rỉ.wt pꜣy⸗ỉ rʾ-ꜥ-wḫꜣ n pꜣ ẖr ntỉ ḥrỉ mtw⸗tn ḏi̯.t ḫpr tꜣ-rnn(.t) tꜣy⸗ỉ rmṯ.t tꜣy⸗tn mw.t ntỉ ḥrỉ ỉw⸗s wꜣḥ n tꜣ rỉ.t n pꜣy⸗ỉ ꜥwỉ ntỉ ḳd ḥbs ntỉ n tꜣ ỉw.t mḥt ỉmnt n ḫn-mn (n-)ṯꜣi̯-(n) pꜣ hrw-mwt ntỉ ỉw⸗y (r) ỉri̯⸗f r ḥrỉ šꜥ pꜣ mnḳ n nꜣy⸗s ssw.w-n-ꜥnḫ ỉw bn.ỉw rḫ nꜣy⸗ỉ ẖrṱ.w ntỉ ḥrỉ ḥwy.ṱ⸗s r-bnr ẖn⸗s šꜥ pꜣ mnḳ n nꜣy⸗s ssw.w-n-ꜥnḫ sẖꜣ pa-sy sꜣ twtw ntỉ ỉri̯ sẖꜣ n ḫn-mn ỉrm nꜣy⸗f mꜣꜥ.w n-rn-(n) nꜣ wꜥb.w mn (n) pꜣ 5 sꜣ.w
(1) Regierungsjahr 13, Monat 4, Peret, Tag 11 des Königs Ptolemaios, des seinen Vater liebenden Gottes, des Bruderliebenden, und der männlichen Priester und weiblichen Priesterinnen und der Kanephore, die eingesetzt sind. Es hat gesagt der Kavallerist und Kleruch von den Katöken Hatres, Sohn des Petephibis, <seine> Mutter Siepmous, zum Sohn eines Kavalleristen und Kleruchen unter den Katöken, ältesten Sohn, Petephibis, Sohn des Hatres, <seine> Mutter Thermuthis, {meinem} <seinem> ältesten Sohn: Gegeben habe ich dir und dem Sohn eines Kavalleristen und Kleruchen unter den Katöken, Hermon genannt Totoes, Sohn des Hatres, und Patymis, Sohn des Hatres, und Pelilis dem Älteren, Sohn des Hatres, und Pelilis dem Jüngeren, Sohn des Hatres, und Petemin-p-shai, Sohn des Hatres, macht 5 Personen, ihre Mutter Thermuthis, meinen Kindern, deinen jüngeren Brüdern, macht mit dir 6 (Personen), {...} meine Sachen, die unten spezifiziert sind, für jeden einzelnen von euch. Ihre Spezifizierung: Petephibis, Sohn des Hatres, mein ältester Sohn, und Hermon, genannt Totoes, Sohn des Hatres, macht 2 (Personen), die oben (genannt) sind: meine abgetretenen Äcker einer Katökeneinkunft, die 39 Aruren Acker und die diese 3 Parzellen ausmachen, macht ihre Spezifizierung: Zwei Parzellen von ihnen, macht 32 Aruren Ackerland, sind im Feld von Tismenai. Die andere Parzelle von ihnen, macht 7 Aruren Ackerland, ist in der nördlichen Festung von Achmim (2) [...]., je ein Hälfteanteil, macht zwei Viertelanteile, macht wiederum den Hälfteanteil, für einen (jeden) von ihnen beiden nach meiner Lebenszeit. Patymis, Sohn des Hatres, und Pelilis der Jüngere, Sohn des Hatres, und Petemin-p-shai, Sohn des Hatres, macht 3 (Personen), die oben (genannt) sind: meine abgetretenen Äcker, die diese 4 Parzellen, die an das ... von Edfa überschrieben sind, ausmachen. Ihre Spezifizierung: Zwei Parzellen von ihnen sind im südlichen Feld von Sineloloe. Die 2 anderen Parzellen sind im Feld von Schenschif, um ihre Summe vollzumachen; zusammen mit dem Prostimon, das für sie festgeschrieben ist, je ein Drittelanteil, macht zwei Sechstelanteile, macht wiederum den Drittelanteil, für einen (jeden) von ihnen dreien nach meiner Lebenszeit. Pelilis der Ältere, Sohn des Hatres: 100 Talente, ihre Hälfte ist 50 Talente, macht wiederum 100 Talente in Kupfer(geld im Verhältnis von) 24 (Obolen auf) 2 (Silber-)Kite. Und er soll sie (die 100 Talente) von meiner auswärtigen Schuldforderung, die ich an die Leute habe, für seinen eigenen Ackeranteil nehmen nach meiner Lebenszeit. Euch gehören sie, die oben spezifizierten Sachen, jedem einzelnen von euch, nach meiner Lebenszeit. Kein Mensch auf der Welt wird darüber verfügen können außer euch nach meiner Lebenszeit. Wenn ich sterbe, nehmt ihr mein Silbergeld, mein Bronzegeld, meine Steine, mein tatsächliches Silber, mein Gold, meine Kleidung, mein Korn, meine Kästen, meine Betten, meine Decken, meine Kissen, mein verzinstes Geld, (3) [...] meine verzinsten Männersachen(?), insgesamt (alle) Zinsen, meine auswärtige Schuldforderung an die Leute, meine Silbersachen, meine Goldsachen, meine Bronzesachen, meine [Eis]en(?)sachen, meine Holzsachen, allen Hausrat, der mir gehört und allen Hausrat, den ich erwerben werde, (um es zu teilen) unter euch und der Frau Thermuthis, der (Tochter) des Pelilis, meiner Frau, eurer Mutter, jeweils ein Viertelanteil, macht zwei Achtelanteile, macht wiederum den Viertelanteil von allem Hausrat, der oben spezifiziert ist, für Petephibis, Sohn des Hatres, meinen obigen ältesten Sohn. Ein Achtelanteil, macht zwei Sechzehntelanteile, macht wiederum den Achtelanteil für einen (jeden, nämlich) für Hermon genannt Totoes, Sohn des Hatres, und Patymis, Sohn des Hatres, und Pelilis den Älteren, Sohn des Hatres, und Pelilis den Jüngeren, Sohn des Hatres, und Petemin-p-shai, Sohn des Hatres, macht fünf (Personen), meine Kinder, seine (= Petephibis) obigen jüngeren Brüder. Ein Achtelanteil für Thermuthis, meine obige Frau; um ihre Summe abzuschließen nach meiner Lebenszeit. Und Pelilis der Ältere, mein obiger Sohn, soll die obigen 100 Talente, ihre Hälfte sind 50 Talente, macht wiederum 100 Talente in Kupfer(geld im Verhältnis von) 24 (Obolen auf) 2 (Silber-)Kite für seinen Ackeranteil von meiner auswärtigen Schuldforderung an die Leute ungeteilt nehmen. Und ihr sollt ihm jährlich 10 Artaben Weizen, ihre Hälfte sind 5 Weizen, macht wiederum 10 Artaben Weizen von der Ernte im Speicher meiner obigen Äcker für seine Versorgung geben, bis er voll bezahlt ist mit den obigen 100 Talenten (4) [von meiner] obigen auswärtigen [Schuldforderung] an die Leute. Wenn ich sterbe, sollt ihr Siepmous, der (Tochter) des Hatres, ihre Mutter Thermuthis, meiner Tochter, eurer Schwester, 100 Artaben Weizen, ihre Hälfte ist 50 Weizen, macht wiederum 100 Artaben Weizen, mit dem Chous-Maß der (Oipe zu) 29 (Hin) von meiner auswärtigen Schuldforderung an die Leute geben, fünf Jahre lang, von meinem Todesjahr an, fortan bis zur Vollendung der obigen fünf Jahre je 20 Artaben Weizen, ihre Hälfte ist 10 Weizen, macht wiederum 20 Artaben Weizen, jährlich bis zu Monat 2, Schemu, Tag 10 des obigen fünften Jahres, um ihre Summe abzuschließen, zuzüglich zu ihrer Mitgift, die ich ihr gegeben habe. Und ihr sollt Thermuthis, meiner obigen Frau, ihre Mitgift auszahlen, die sie mir gegeben hat und die auf der ihr von mir ausgestellten Eheurkunde beschrieben ist, von meinen ungeteilten Gütern, zuzüglich zu ihrem Achtelanteil von meinem Hausrat und meiner obigen auswärtigen Schuldforderung. Und ihr sollt Thermuthis, meine Frau, eure Mutter, im Zimmer meines Hauses, das gebaut und gedeckt ist und das sich im nordwestlichen Viertel von Achmim befindet, von meinem Todestag an bis zur Vollendung ihrer Lebenszeit wohnen lassen, indem meine obigen Kinder sie nicht hinauswerfen können werden bis zur Vollendung ihrer Lebenszeit. Es hat geschrieben: Pasis, Sohn des Totoes, der Urkunden anfertigt in Achmim und seinen Orten im Namen der Priester des Min für die 5 Phylen.
Vittmann, Moskau 123, in: TLAVittmann, G., Moskau 123, in: Thesaurus Linguae Aegyptiae. Berlin-Brandendurgische Akademie der Wissenschaften - Strukturen und Transformationen des Wortschatzes der ägyptischen Sprache. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz - Demotische Textdatenbank. liest den Namen von Partei A im gesamten Text ỉr.t-ḥr-r.r⸗w "Inaros". Eine derart starke Verkürzung des Namens würde man allerdings höchstens frühdemotisch erwarten; vgl. Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 72-73, womit wohl doch besser bei der Lesung ḥtr "Hatres" zu bleiben ist.
Die Zeichen nach der 6 werden von Zauzich, Enchoria 11Zauzich, K.-Th., 'Drei demotisch-koptische Ortsnamen aus der Gegend von Achmim', Enchoria 11 (1982), 117-118., 118 als zur Zahl gehörige Determinative 𓀀*𓁐:𓏥 beurteilt, was mir so sonst nicht bekannt ist. Malinine, RdÉ 19Malinine, M., 'Partage testamentaire d'une propriété familiale (Pap. Moscou no 123)', Revue d’Égyptologie 19 (1967), 67-85., 72-73 und 79, Anm. g liest statt r 6 "macht 6" alles zusammen als r ṯꜣi̯⸗tn "alors que(?) vous prendrez", was der Form von ṯꜣi̯ und der Wiedergabe des Umstandkonverters als r nach nicht zum restlichen Text passt. Ohne eine sichere Lösung anbieten zu können, frage ich mich, ob der Schreiber mtw⸗tn "Euch gehört" schreiben wollte und unter Haplographie die 6 versehentlich als Teil von mtw gewertet hat. Dies passt zwar einigermaßen zu den Zeichenformen (wobei das Suffix ⸗tn im restlichen Text anders aussieht), bricht aber den begonnenen Satz noch vor seinem Ende ab, um einen neuen zu beginnen.
Bei dem von Malinine, RdÉ 19Malinine, M., 'Partage testamentaire d'une propriété familiale (Pap. Moscou no 123)', Revue d’Égyptologie 19 (1967), 67-85., 74-75 wn "total" gelesenen Wort hier und in Z. 3 und 4 handelt es sich um rʾ "Summe"; vgl. Brinker et alii, Berichtigungsliste BBrinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents (Studia Demotica 7.A, B, C; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005-2013)., 683 mit der dort angegebenen Literatur.
Bei šꜥ-tw⸗f mḥ⸗f dürfte es sich bei dem letzten ⸗f um einen Fehler des Schreibers handeln, denn das Objekt des Satzes wird im Anschluss mit pꜣ krkr 100 "die 100 Talente" genannt.
(18/05/2022)
P. Moskau Puschkin Museum 123
°𓎔1𓎔
°𓎔1𓏰:𓊖𓎔𓏰𓊖
𓀀1𓀀
𓀀2@𓀀
𓀀3𓀀
𓀀3@𓀀
𓀁𓀁
𓀁°𓀁
𓀋:°𓀋
𓀐𓀐
𓀔𓀔
𓀔1𓀔
𓀔1𓍘𓇋2𓏪𓀔𓍘𓇋𓏪
𓀔𓍘𓇋2𓏪𓀔𓍘𓇋𓏪
𓀨𓀨
𓀼2:°𓀼
𓀾1𓀾
𓁐11@𓁐
𓁐9@𓁐
𓁷1𓁷
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁷𓏤𓏤1𓁷𓏤𓏤
𓁸𓁸
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓂋𓏭
𓁹:𓂋*𓏭𓆑1𓁹𓂋𓏭𓆑
𓁻𓁻
𓂋1𓂋
𓂋1𓂋:𓏥𓏲𓂋𓂋𓏥𓏲
𓂋:𓂝:𓏤 𓂋 𓂝 𓏤
𓂋:𓂝:𓏤1 𓂋 𓂝 𓏤
𓂋:𓈖1𓂋𓈖
𓂋:𓈖1𓆙𓂋𓈖𓆙
𓂋:𓊃𓂋𓊃
𓂋:𓊃𓇋𓇋𓏲𓂋𓊃𓇋𓇋𓏲
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓂋𓍿𓀀𓏪
𓂋:𓏏*𓏰𓂋𓏏𓏰
𓂋:𓏥𓏲𓂋𓏥𓏲
𓂋:𓏼𓂋𓏼
𓂋:𓏿1𓂋𓏿
𓂋:𓐁𓂋𓐁
𓂋:𓐍@𓂋𓐍
𓂓1𓂓
𓂓𓏤𓂓𓏤
𓂝:𓂝𓂝𓂝
𓂝:𓂝:°𓂝𓂝
𓂝:𓂝:°𓏤𓂝𓂝𓏤
𓂝:𓂝𓏤𓂝𓂝𓏤
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥2𓂝𓈎𓏲𓏒𓏥
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥3𓂝𓈎𓏲𓏒𓏥
𓂞𓂞
𓂞!𓏲𓂞𓏲
𓂞:𓏏2𓂞𓏏
𓂞:𓏏3𓂞𓏏
𓂞𓏲𓂞𓏲
𓂷:𓂡1𓂷𓂡
𓂺𓂺
𓂻:°𓂻
𓂽1𓂽
𓃀*𓏲𓃀𓏲
𓃀:𓈖1𓃀𓈖
𓃀𓏲1𓃀𓏲
𓃂𓃂
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓃂𓏤𓈘𓈇
𓃛𓃛
𓃛𓍯𓃛𓍯
𓃭𓃭
𓃭𓊢𓂝:𓂻𓃭𓊢𓂝𓂻
𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓃭𓌉𓋞𓈒𓏥
𓃭𓏤𓃭𓏤
𓃹:𓈖2𓃹𓈖
𓄑:𓏛@𓄑𓏛
𓄛𓄛
𓄞:𓂧𓄞𓂧
𓄿1𓄿
𓅆𓅆
𓅆1°𓅆
𓅐𓅐
𓅐𓏏:𓆇𓅐𓏏𓆇
𓅓𓅓
𓅓1𓅓
𓅓1𓎔𓅓𓎔
𓅓2𓅓
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅓:𓏏𓅓𓏏
𓅓:𓏏𓀐𓅓𓏏𓀐
𓅓𓅪𓅓𓅪
𓅓𓏭:𓏛𓅓𓏭𓏛
𓅡◳𓏤𓏤𓅡
𓅪𓅪
𓅬◳𓀀𓀀𓅬
𓅯𓄿𓅯𓄿
𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿𓇋𓇋𓅯𓄿𓇋𓇋
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥𓅯𓄿𓏲𓏛𓏥
𓅱𓅱
𓅱𓃀*𓏲𓅱𓃀𓏲
𓆄𓆄
𓆑1𓆑
𓆑:𓏭𓆑𓏭
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋:°𓆑𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋
𓆓:𓂧𓆓𓂧
𓆓:𓂧!𓆓𓂧
𓆙𓆙
𓆛:𓈖𓆛𓈖
𓆣:𓂋𓏲𓆣𓂋𓏲
𓆮𓆮
𓆱:𓏏*𓏤𓆱𓏏𓏤
𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥𓆱𓏏𓏤𓆱𓏥
𓆱:𓏥𓆱𓏥
𓆳2𓆳
𓆳2𓏤𓏰:𓇳𓆳𓏤𓏰𓇳
𓆳3𓆳
𓆷1𓆷
𓆼𓆼
𓇋𓇋
𓇋*𓇋:𓎡@:°𓇋𓇋𓎡
𓇋1𓇋
𓇋2𓇋
𓇋2𓆛:𓈖𓇋𓆛𓈖
𓇋2𓏏:𓆑𓇋𓏏𓆑
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1𓇋𓀁𓏤𓅓𓂝𓏛
𓇋𓇋𓇋𓇋
𓇋𓇋𓏲𓇋𓇋𓏲
𓇋𓋴𓏏𓇋𓋴𓏏
𓇋𓏲𓇋𓏲
𓇋𓏲1𓇋𓏲
𓇍𓇋1𓇍𓇋
𓇏:°𓇏
𓇓3𓏲1𓇓𓏲
𓇔𓇔
𓇔𓏰:𓊖𓇔𓏰𓊖
𓇯1𓇯
𓇳𓇳
𓇳𓏤@𓇳𓏤
𓇺:𓏻𓇺𓏻
𓇺:𓏽𓇺𓏽
𓇾:𓏤𓈇𓇾𓏤𓈇
𓈎𓈎
𓈐:𓂻6𓈐𓂻
𓈐:𓂻6°𓈐𓂻
𓈒:𓏥2𓈒𓏥
𓈔𓈔
𓈔𓏤𓈔𓏤
𓈖𓈖
𓈖!𓈖
𓈖1𓈖
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**𓈖𓄿𓇋𓇋𓏲
𓈖2𓈖
𓈖2:𓂋:𓈖 𓈖 𓂋 𓈖
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁° 𓈖 𓂋 𓈖 𓀁
𓈖:𓄿𓈖𓄿
𓈖:𓄿𓇋*𓇋:𓎡@:°𓈖𓄿𓇋𓇋𓎡
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓆑4𓈖𓄿𓇋𓇋𓆑
𓈖:𓊃𓈖𓊃
𓈖:𓊃𓋴𓏏𓈖𓊃𓋴𓏏
𓈖:𓎡2°𓈖𓎡
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 𓈖 𓎡 𓏏𓏰
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 𓈖 𓎡 𓏏𓏰 𓏭𓏛
𓈖:𓏌*𓏲𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏏*𓏭1𓈖𓏏𓏭
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈙𓈙
𓈙𓏰𓏤𓈙𓏰𓏤
𓈙𓏰𓏰@𓈙𓏰𓏰
𓉐:𓉻𓉐𓉻
𓉐:𓉻𓅆𓉐𓉻𓅆
𓉐𓏤2𓉐𓏤
𓉐𓏤2𓂋:𓏏*𓏰𓉐𓏤𓂋𓏏𓏰
𓉐𓏤3@𓉐𓏤
𓉔𓉔
𓉻:𓂝*𓏛𓉻𓂝𓏛
𓉻:𓉻:𓂝*𓏛1 𓉻 𓉻 𓂝𓏛
𓉿:𓂡1𓉿𓂡
𓊃4𓊃
𓊃:𓈞𓁐2𓊃𓈞𓁐
𓊗2𓊗
𓊗:𓏻𓊗𓏻
𓊢𓂝:𓂻𓊢𓂝𓂻
𓊨2𓊨
𓊨2𓏤𓉐𓏤3@𓊨𓏤𓉐𓏤
𓊪1𓊪
𓊪1:°𓊪
𓊪:𓏭𓊪𓏭
𓊹𓊹
𓊹𓅆𓊹𓅆
𓋀𓋀
𓋀𓏤𓏰:𓊖𓋀𓏤𓏰𓊖
𓋉:𓊾1𓋉𓊾
𓋞:𓈒*𓏥𓋞𓈒𓏥
𓋴𓋴
𓋴𓀀𓋴𓀀
𓋴𓍯𓋴𓍯
𓋴𓏏𓋴𓏏
𓋹𓈖:𓐍𓋹𓈖𓐍
𓋹𓍑𓋹𓍑
𓋹𓍑𓋴𓏏𓋹𓍑𓋴𓏏
𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓌉𓋞𓈒𓏥
𓌙:𓈉𓌙𓈉
𓌡:𓂝*𓏤5𓌡𓂝𓏤
𓌢𓌢
𓌢𓀀3𓌢𓀀
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓌨𓂋𓏭𓏛
𓌪:𓂡𓌪𓂡
𓌶:𓂝2𓌶𓂝
𓌶:𓂝2𓆄𓌶𓂝𓆄
𓌻𓌻
𓌻𓏭:𓏛1𓀁°𓌻𓏭𓏛𓀁
𓍃𓍃
𓍃𓅓𓏭:𓏛𓍃𓅓𓏭𓏛
𓍅𓍅
𓍑𓄿4𓍑𓄿
𓍓𓍓
𓍓𓉐𓏤3@𓍓𓉐𓏤
𓍘𓇋2𓍘𓇋
𓍘𓈖:𓏏1𓍘𓈖𓏏
𓍢𓍢
𓍬:𓏏*𓈇𓍬𓏏𓈇
𓍯𓍯
𓍱𓍱
𓍱:𓂡1@𓍱𓂡
𓍱:𓂡1@𓏏𓍱𓂡𓏏
𓍸𓏛𓍸𓏛
𓍹𓍹
𓎃1°𓎃
𓎃1°𓅆𓎃𓅆
𓎅𓎅
𓎆𓎆
𓎆@𓎆
𓎇𓎇
𓎈𓎈
𓎊𓎊
𓎔𓎔
𓎛𓎛
𓎛5𓎛
𓎛5𓆳3𓏏5:𓊗2𓎛𓆳𓏏𓊗
𓎛𓂝:𓏏𓄹𓎛𓂝𓏏𓄹
𓎛𓈖:𓂝𓎛𓈖𓂝
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓎛𓏏𓂋𓇋𓆵
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵2𓎛𓏏𓂋𓇋𓆵
𓎝𓎛1𓎝𓎛
𓎟:𓏏1𓎟𓏏
𓎡𓎡
𓎡:𓍘𓇋𓎡𓍘𓇋
𓎡𓃭𓎡𓃭𓏤𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓎡𓃭𓎡𓃭𓏤𓌉𓋞𓈒𓏥
𓎭𓎭
𓎼𓎼
𓎼:𓂋𓎼𓂋
𓎼:𓂋𓍅𓎼𓂋𓍅
𓏌:𓈖𓏌𓈖
𓏌:𓈖𓉐𓏤2𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌:𓈖𓉐𓏤3@𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌𓏲1𓏌𓏲
𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏏𓏏
𓏏1𓏏
𓏏5𓏏
𓏏:°𓏏
𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏𓂋𓇋𓆵
𓏏:𓂋𓇋𓆵2𓏏𓂋𓇋𓆵
𓏏:𓄿𓏏𓄿
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓏏𓄿𓇋𓇋
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑𓏏𓄿𓇋𓇋𓆑
𓏏:𓄿𓏭𓏏𓄿𓏭
𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓏏𓄿𓏲𓏛𓏥
𓏏:𓆇𓏏𓆇
𓏏:𓆑𓏏𓆑
𓏏:𓈇𓏤@𓏏𓈇𓏤
𓏏:𓈖𓏏𓈖
𓏏:𓈖:°𓏏𓈖
𓏏:𓈖:𓏥:° 𓏏 𓈖 𓏥
𓏞𓍼:𓏤𓏞𓍼𓏤
𓏠:𓈖1𓏠𓈖
𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏠𓈖𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏤𓏤
𓏤1𓏤
𓏤1𓈘:𓈇𓏤𓈘𓈇
𓏤𓏰:𓇳𓏤𓏰𓇳
𓏤𓏰:𓊖𓏤𓏰𓊖
𓏤𓏰:𓊖1𓏤𓏰𓊖
𓏥𓏥
𓏪𓏪
𓏭:𓂋3*𓏤𓏭𓂋𓏤
𓏭:𓂋3*𓏤𓉐𓏤3@𓏭𓂋𓏤𓉐𓏤
𓏭:𓏛𓏭𓏛
𓏭:𓏛1𓏭𓏛
𓏭:𓏛@2𓏭𓏛
𓏰:𓇳𓏰𓇳
𓏰:𓇳𓏤1𓏰𓇳𓏤
𓏰:𓊖𓏰𓊖
𓏰𓏤𓏰𓏤
𓏲:𓏏:°𓏲𓏏
𓏲:𓏏:°𓏤𓏲𓏏𓏤
𓏲𓆼𓏲𓆼
𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓏲𓆼𓐍𓂻
𓏴:𓂡𓏴𓂡
𓏴:𓂡1𓏴𓂡
𓏴@𓏴
𓏺𓏺
𓏺:𓏏𓏺𓏏
𓏻𓏻
𓏼1𓏼
𓏽1𓏽
𓏽3𓏽
𓏾𓏾
𓏿𓏿
𓐀1𓐀
𓐂1𓐂
𓐍:𓂻1@𓐍𓂻
𓐍:𓈖2𓐍𓈖
𓐍:𓈖2𓏌𓏲1𓐍𓈖𓏌𓏲
𓐍:𓏭𓐍𓏭
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓐍𓏭𓅓𓅪
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐪𓏏:𓊌𓐪𓏏𓊌
P. Moskau Puschkin Museum 123
⸗y
"[Suffixpron. 1. sg. c.]"
⸗w
"[Suffixpron. 3. pl. c.]"
⸗f
"[Suffixpron. 3. sg. m.]"
⸗s
"[Suffixpron. 3. sg. f.]"
⸗k
"[Suffixpron. 2. sg. m.]"
⸗tn
"[Suffixpron. 2. pl. c.]"
ꜣbd-2
"Monat 2"
ꜣbd-4
"Monat 4"
ꜣrly
"Weintraube, Weinstock, Reebland"
ꜣḥ
"Acker"
ꜣḥ-wy
"abgetretener Acker"
ỉw
"wenn [Bildungselement des Konditionalis]"
ỉw
"[Bildungselement des Futur III vor Suffix]"
ỉw
"indem, wobei [Umstandskonverter]"
ỉw.t
"Stadtviertel"
ỉw⸗s
"indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]"
ỉwṱ
"zwischen [Präp.]"
ỉmnt
"Westen"
ỉn
"Stein"
ỉri̯
"tun, machen"
ỉri̯⸗f
"[tun, machen + Suffixpron. 3. sg. masc.]"
ỉrm
"mit, und, wie [Präp.]"
ỉṱ
"Vater"
ỉtb
"Edfa [ON]"
ỉtm
"Atum [GN]"
ꜥꜣ
"groß [Adjektiv]"
ꜥꜣ
"Großer; (der) Ältere "
ꜥwỉ
"Haus, Platz, Ortschaft, Bezirk, Türflügel"
ꜥn
"erneut, wieder [Adverb]"
ꜥnḫ
"leben"
ꜥlꜥl
"Spitzmaus"
ꜥḥꜥ
"Lebenszeit"
ꜥḳ
"Brot, Ration"
wꜣḥ
"legen, sich niederlassen"
wy
"fern sein, sich entfernen"
wꜥ.t; wꜥ
"einer"
wꜥb
"Priester"
wꜥb-ꜥḥꜣw.tỉ / wꜥb-ḥwṱ
"männlicher Priester"
wꜥb-sḥm.t
"weibliche Priesterin"
wbꜣ
"gegenüber [Präp.]"
wn
"öffnen"
wn
"Öffnung, Liste, Spezifikation, Inventar"
wḫꜣ
"wünschen, suchen, verlangen"

"ohne [Präp.]"
wš-pš
"Ungeteiltes"
wḏꜣ
"Speicher"
bn.ỉw
"[Negation Futur III]"
bnr
"außer; außerhalb von [Präp.]"
bnr
"Außen, Außenseite"
pꜣ
"der [def. Art. sg. m.]"
pꜣ-ꜥlꜥl
"Pelilis [PN]"
pꜣ-bnr-n, n-pꜣ-bnr-n
"außer, außerhalb [Präp.]"
pꜣ-ḏi̯-pꜣ-hb / pꜣ-di̯-pꜣ-hb
"Petephibis [PN]"
pꜣ-ḏi̯-mn-pꜣ-šy / pꜣ-di̯-mn-pꜣ-šy
"Petemin-p-shai [PN]"
pꜣy⸗ỉ
"mein"
pꜣy⸗w
"ihr"
pꜣy⸗f
"sein"
pa
"der von; Sohn des"
pa-ỉtm
"Patymis [PN]"
pa-sy
"Pasis [PN]"
pr(.t)
"Aussaat-Zeit, Peret, Winter"
pr-ꜥꜣ
"König"
pr-gnḏb
"Schinschîf [ON; bei Achmim]"
prh̭
"Decke"
prstmꜣ
"[Geldstrafe bzw. Art Steuer?, griech. prostimon]"
prt
"Saatgut, Getreide"

"teilen"
pš.t
"Hälfte"
ptrwmys
"Ptolemaios [KN]"
fy.t
"Träger, Trägerin"
fy.t-tn
"Goldkorbträgerin, Kanephore (der Arsinoe II.)"
m-sꜣ
"hinter [Präp.]"
m-tw; ⸢m-tw
"bei, jemanden gehören [Präp.]"
mꜣꜥ
"Ort, Platz, Seite"
mw.t
"Mutter"
mwt
"Tod"
mwt
"sterben"
mn
"Min [GN]"
mnḳ
"Vollendung"
mri̯
"lieben, wünschen"
mri̯-sn
"bruderliebend, Philadelphos"
mḥ
"füllen, voll bezahlen"
mḥṱ
"nördlich, Norden"
ms.t
"Zins"
mtw
"[Bildungselement des Konjunktivs]"
mtw⸗tn
"[selbst. Pron. 2. pl. c.]"
n
"des [Genitiv]"
n
"zu, für (< n; Dativ)"
n
"nämlich [vor Substantiv in Apposition]"
n.ỉm⸗; n; [n
"in (< m) [Präp.]"
n⸗ỉ
"für mich"
n⸗f
"für ihn"
n⸗s
"für sie"
n⸗k
"für dich"
n-rn
"besagter, betreffend, wegen, im Namen von"
n-ṯꜣi̯-n
"von ... an, seit [Präp.]"
nꜣ
"die [def. Art. pl. c.]"
nꜣy⸗ỉ
"meine"
nꜣy⸗f
"seine"
nꜣy⸗s
"ihre"
nꜣy⸗k
"deine"
nb
"Herr"
nb
"jeder; irgendein"
nb
"Gold"
nb-ꜥḳ
"Kleruch"
nkt
"Sache"
nkt-nb / nkt-n-nb
"Goldsache"
nkt-rỉ.t
"Hausrat"
nkt-rmṯ(?)
"Männersachen(?)"
nkt-ḥmt / nkt-n-ḥmt
"Kupfersache"
nkt-ḥḏ / nkt-n-ḥḏ
"Silbersache"
nkt-ḫt / nkt-n-ḫt
"Holzsache"
ntỉ
"[Relativkonverter]"
nṯr
"Gott"
nṯr-mri̯-ỉṱ⸗f
"der seinen Vater liebende Gott, Theos Philopator"
r
"macht (bei Beträgen u.ä.)"
r.ḥr⸗; r
"zu, hin [Präp.]"
r.ḥr⸗tn
"zu euch"
r⸗w
"zu ihnen"
r-ꜥ.wỉ
"zu Lasten von [Präp.]"
r-bnr
"heraus aus [Präp.]"
r-mḥ
"insgesamt"
r-hn
"bis hin zu [Präp.]"

"Zahl, Betrag, Einheit, Teil, Summe"
rʾ-ꜥ
"[Präfix für Nomina Actionis]"
rʾ-ꜥ-wḫꜣ
"Schuldforderung"
rỉ.t
"Raum, Zimmer, Seite"
rmṯ
"Mensch, Mann"
rmṯ.t
"Frau; Ehefrau; Dienerin; Frau aus ... [mit Ortsangabe]"
rmṯ-ḥtr
"Reiter, Kavallerist"
rnp.t
"Jahr"
rnn.t
"Ermouthis (Erntegöttin) [GN]"
rḫ
"wissen, können, kennen"
rs.t
"Wache, Festung"
rsỉ
"südlich, Süden"
rdb
"Artabe [ca. 32 l]"
hb
"Ibis"
hrw
"Tag"
hrw-mwt
"Todestag"
hrmn
"Hermon [PN]"
ḥꜥ⸗
"selbst"
ḥwy
"schlagen, werfen"
ḥwṱ
"Mann, männlich"
ḥbs
"Kleidung"
ḥbs
"bekleiden, bedecken"
ḥm.t
"Frau, Ehefrau"
ḥmt
"Kupfer"
ḥnꜥ
"und, zusammen mit, oder [Präp.]"
ḥr
"auf [Präp.]"
ḥrỉ
"oben [Adverb]"
ḥsb.t
"Regierungsjahr"
ḥtr
"Pferd"
ḥtr
"Hatres [PN]"
ḥḏ
"Silber, Geld"
ḥḏ-sp-2
"echtes Silber(geld)"
ḫpr
"geschehen, sein, anfangen"
ḫm
"Junge; (der) Jüngere"
ḫm
"klein, jung [Adjektiv]"
ḫn-mn
"Panopolis (Achmim) [ON]"
ḫt
"Holz"
ẖn
"in [Präp.]"
ẖr
"unter [Präp.]"
ẖr; ẖyr; ẖry
"Straße, Weg, Öffentlichkeit"
ẖr-rnp.t
"jährlich"
ẖry
"unten [Adverb]"
ẖrṱ.w
"Kind, Kinder"
s
"Mann, Person"
s
"[enklit. Pron. 3. sg. c.]"
s.t
"Platz, Ort"
sꜣ
"Sohn"
sꜣ
"Phyle"
sy
"sich sättigen"
sy-pꜣ-mwt
"Siepmous [PN]"
sꜥnḫ
"Versorgung, Alimentation"
sw
"Monatstag [Datum]"
sw
"Weizen"
sp 2; sp-2
"zweimal [Wiederholungszeichen]"
smn
"aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)"
sn
"Bruder"
sn.t
"Schwester"
sḥm.t
"Frau, weiblich"
sḫ.t
"Feld"
sh̭y
"Schlag, Einspruch (juristisch)"
sẖꜣ
"schreiben"
sẖꜣ
"Schrift, Urkunde"
sẖꜣ
"geschrieben von (wörtl.: im Geschriebenen)"
sẖꜣ-ḥm.t / sẖꜣ-n-ḥm.t
"Ehefrauenschrift, Eheurkunde"
ssw
"Termin, Zeit"
ssw-n-ꜥnḫ
"Lebenszeit"
st
"[enklit. Pron. 3. pl. c.]"
sṯꜣ.t
"Arure [Flächenmaß]"
šy
"Schicksal, Bestimmung"
šꜥ
"bis [Präp.]"
šꜥ-tw
"bis, bis dass [Terminativ>šꜣꜥ-tw⸗f sḏm]; sobald, nachdem [spezielle Konversion Vergangenheit>šꜣꜥ-tw sḏm⸗f]"
šmw
"Ernte, Pachtzins"
šmw
"Sommer, Sommerjahreszeit, Schemu"
šrỉ
"Sohn"
šrỉ.t
"Tochter"
št
"Kissen"
šdy.t
"Distrikt, Graben, Brunnen"
ḳws
"Chous (Hohlmaß)"
ḳd
"bauen"
ḳd.t
"Kite (1/10 Deben)"
k.t
"andere [sg. f.]"
krkr
"Talent (Münz-, Gewichtseinheit)"
grg.t
"Mitgift"
glg
"Bett"
gtwḳs
"Katöke [griech. katoikos]"
tꜣ
"die [def. Artikel sg. f.]"
tꜣ
"Land, Welt, Erde"
tꜣ-rnn.t
"Thermouthis [PN]"
tꜣ-s.t-nꜣ-ꜣrly.w
"Sineloloe [ON; Region Achmim]"
tꜣỉ
"diese [Demonstrat. sg. f.]"
tꜣy⸗ỉ
"meine"
tꜣy⸗w
"ihre"
tꜣy⸗f
"seine"
tꜣy⸗s
"ihre"
tꜣy⸗tn
"eure"
ta
"die von, Tochter von"
twtw
"Totoes [PN]"
tby.t
"Sarg; Kasten, Schrein"
tn
"je"
tnꜣ(-nb)
"Goldkorb"
ṯꜣi̯
"nehmen, empfangen"
dmḏ
"Summe"
dnỉ.t
"Anteil"
dnỉ.t-pš
"Hälfteanteil"
ḏi̯; ḏi̯.t; r:tw
"geben"
ḏi̯-s-mn / di̯-s-mn
"Tismenai (Region von Achmim) [ON]"
ḏd
"sagen, sprechen"
10
"10"
10
"(Tag) 10"
100
"100"
11
"(Tag) 11"
1/16
"1/16"
13
"13"
1/3
"1/3"
1/4
"1/4"
1/6
"1/6"
1/8
"1/8"
2; 2.t
"2"
20
"20"
24
"24"
29.t
"29"
3.t; 3
"3"
32
"32"
39
"39"
4.t
"4"
5; 5.t
"5"
50
"50"
6
"6"
7
"7"