theDemotic Palaeographical Database Project
palaeography corpus
P. Strasbourg dem. 43
Eheurkunde
Pathyris (Gebelein)
99 BCE
Das Verso des Papyrus war bislang mit Ausnahme von vier an verschiedenen Orten behandelten Zeilen unpubliziert. Ein großer Teil der Namen ist allerdings in Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000). aufgenommen. Siehe die Kommentare zu den einzelnen Zeilen.
Spiegelberg, W., Die demotischen Papyrus der Strassburger Bibliothek (Strassburg i. E., 1902), 27-29, Taf. VIII.
Lüddeckens, E., Ägyptische Eheverträge (Ägyptologische Abhandlungen 1; Wiesbaden, 1960), 116-119 [Urk. 45].
Brinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents A (Studia Demotica 7.A; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005), 197 [no. 45; rto] und 359 [no. 43; vso].
Urkundenbeschriftung

|1
𓎛9𓆳3𓏏3:𓊗2
𓎆𓏾
𓇺:𓏻1
𓉐𓏤1𓂋:𓏏*𓏰
𓎭𓐉
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓍹𓊪1:°𓏏𓃭𓏤𓍯𓅓𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲𓏪
𓆓:𓂧
𓈖2:𓆑
𓍹𓄿𓃭𓏤𓎼:𓊃𓈖:𓏌*𓏲𓏏1𓃭𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏏:𓄿
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2𓏏
𓍹𓅡◳𓏤𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓎼𓄿1𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑5
𓌢𓀀3𓏏
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑5
𓍱:𓂡2𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹𓏲𓏪1𓏫1
𓌢𓀀3𓏪
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹𓏲𓏪1𓏫1
𓍹𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤𓀁°𓅆𓏪
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹𓏲𓏪1𓏫1
𓌻𓏭:𓏛1𓀁
𓇋2𓏏:𓆑1𓅆𓍘𓇋5
𓏪
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹𓏲𓏪1𓏫1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉐𓏤1𓃭𓂋:𓂻𓏪1
𓅯𓄿3
𓊹𓅆
𓌻𓏭:𓏛1𓀁°
𓅐𓏏:𓆇𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓅆
𓂋1𓏏:𓈖𓏌𓏲1𓀁
𓇋2𓏏:𓆑1𓅆𓍘𓇋5
𓆑

|2
𓅯𓄿
𓊹𓅆
𓎛𓃹:𓈖1𓈖:𓏌*𓏲𓀔1𓅆
𓌻𓏭:𓏛1𓀁
𓇋2𓏏:𓆑1𓅆𓍘𓇋5
𓆑1
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹𓏲𓏪1𓏫1
𓍹𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤𓀁°𓅆𓏪
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹𓏲𓏪1𓏫1
𓌻𓏭:𓏛1𓀁°
𓅐𓏏:𓆇𓅆
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖2:𓈞𓅓1𓀜1
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏏:𓄿
𓆑:𓏭1𓇋𓇋𓏲𓀋1:°𓏤𓅆
𓈎':𓈖1𓏌𓏲1𓏴:𓂡1
𓈖2:𓂝𓈙𓏴:𓂡1
𓍹𓅡◳𓏤𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓎼𓄿1𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓏏:𓄿
𓍹𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤𓀁°𓅆𓏏
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏏:𓄿
𓆑:𓏭1𓇋𓇋𓏲𓀋1:°𓅆
𓏏1:𓈖1𓄿𓅆𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓋞:𓈒*𓏥
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓄿𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓄿1𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓏏:𓄿
𓌻𓏭:𓏛1𓀁°
𓌢𓀀3
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏏:𓄿
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏏
𓍹𓄿𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓄿1𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓏏:𓄿
𓌻𓏭:𓏛1𓀁
𓇋2𓏏:𓆑1𓅆𓍘𓇋5
𓋴𓏏@
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1

|3
𓈖:𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓋴𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏪1
𓈖!
𓂋:𓂝:𓏤1
𓀨@𓉐𓏤1
𓏤𓏰:𓊖
𓅯𓄿𓋴𓇋𓇋𓏲𓏤𓏰:𓊖
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖
𓅯𓄿3
𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖
𓈖1
𓊖:𓏏*𓏰𓊖:𓏥𓏤𓏰:𓊖
𓆓:𓂧!
𓍯𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓌙:𓈉
𓄟𓋴𓏰𓀔1
𓆎@:°𓅓1𓇋𓏲𓏰:𓊖1
𓅯𓄿3
𓅓:𓂋1
𓇋𓎛𓃒
𓀀3
𓅬◳𓀀
𓅡◳𓏤𓇋𓇋𓏲𓅆𓅬
𓀀2
𓅐𓆑2
𓊨
𓅨:𓂋*𓏰𓃭𓇋𓏲𓁗1:°𓅆𓏏
𓈖!
𓊃:𓈞𓁐2𓁐2
𓈖2:𓄿1𓏴:𓂡1𓍘𓇋5
𓋴𓏏@
𓁐11
𓍘𓈖:𓏏1
𓊪:𓏭
𓎟:𓏏
𓃀𓏲1𓂙:𓈖1𓏤𓉐𓏤1𓅆
𓅐
𓋴𓏏@
𓈎𓃀𓏲1
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓄹:𓏭𓍘𓇋5
𓋴𓏏@
𓁐11
𓁹:𓂋*𓏭!
𓇋𓇋𓏲
𓍘𓇋5𓏏
𓍱:𓂡1@:°𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓏲:𓏏𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓈖2:𓏏
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍢
𓂋1
𓋴'𓏏𓏏𓃭'𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍦

|4
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍢
𓂽
𓎅
𓋴𓍯
𓎆
𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓊪1:𓈙𓇋𓏲𓏴:𓂡1
𓋴𓍯
𓏾
𓂋1
𓎅
𓋴𓍯
𓎆
𓂽
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋𓏏
𓈙:𓊪1𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋𓏏
𓀔1
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓀔1
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓏌:𓈖𓉐𓏤1
𓈖:𓄿
𓀔1𓍘𓇋5𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
𓄟𓋴𓏰𓀔1𓍘𓇋5
𓏪
𓈖:𓀀
𓅯𓄿
𓎟:𓏏𓀁°
𓈖:𓏏*𓏭1𓎟:𓏏
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛
𓎟:𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓎛2𓈖:𓂝1
𓈖:𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓆣:𓂋𓏲
𓏪
𓏲:𓏏𓏤𓇋𓇋𓏲𓋴𓏏@
𓅯𓄿
𓃹:𓈖2𓉿:𓂡1
𓈖
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓏏
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪
𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓂋1𓏎:𓈖
𓏏
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋5
𓏏
𓌡:𓂝*𓏤1
𓏎:𓈖𓏌:𓏏*𓏰𓈖:𓏌*𓏲𓁸1
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍣𓎈

|5
𓏺:𓏏
𓎼𓏏1:𓈖:𓏌*𓏲𓁸1
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍣
𓏺:𓏏
𓈎𓃀𓏲1𓄿1𓍱1
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍣
𓃭𓃭𓏤'⸢𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓏻
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍢𓎊
𓐍:𓊪1𓈙:°𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓏼1:𓏏
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍣
𓎡:𓍘𓇋𓏏
𓐍:𓊪1𓈙:°𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓏼1:𓏏
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍢
𓏺:𓏏
𓅓2𓃭𓐍:𓏭𓄿1𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍢
𓌡:𓂝*𓏤1
𓂝:𓈙𓊮
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍢
𓏺:𓏏
𓈎':𓈖1𓍑𓄿4𓍯𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓎊
𓌡:𓂝*𓏤1
𓅡◳𓏤𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓎇
𓏺:𓏏
𓇋𓇋𓏲𓃭𓏤'𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓎆𓏾
𓌡:𓂝*𓏤1
𓋸𓋸𓄹:𓏭
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓎈
𓌡:𓂝*𓏤1
𓈎𓃭𓃭𓏤'𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓊗:𓏻
𓐪𓏏:𓊌
𓏿
𓏺:𓏏
𓉔𓃭𓏤𓈎𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓊗:𓏻
𓐪𓏏:𓊌
𓏻:𓏏
𓎼𓃭𓏤𓍘𓇋5𓎼:𓊃𓍯𓃭'𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓊗:𓏻
𓐪𓏏:𓊌
𓏻:𓏏

|6
𓌡:𓂝*𓏤1
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓆷1𓃭𓏤𓅓𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓊗:𓏻
𓐪𓏏:𓊌
𓏻:𓏏
𓌡:𓂝*𓏤1
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓄿3𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1
𓋞:𓈒*𓏥
𓅪:°
𓏻
𓅯𓄿3
𓏭:𓂢1:°
𓅯𓄿𓇋𓇋𓏏
𓈙:𓊪1𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓍢
𓎅
𓋴𓍯
𓎆
𓂋1
𓋴'𓍯𓈖:𓏌*𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓏏
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪
𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓂋1𓏎:𓈖
𓏏
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋5
𓏏
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓆼𓍥𓎍
𓂋1
𓋴'𓏏𓏏𓃭'𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓇂𓍥
𓂋1
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓆼𓍥𓎍
𓂽
𓈖
𓈔1𓏤𓈒:𓏥1
𓎇𓏽1
𓐪𓏏:𓊌
𓏻:𓏏
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓊗:𓏻
𓄲:𓈖𓊌
𓏺
𓐪𓏏:𓊌
𓏻:𓏏
𓋞:𓈒*𓏥
𓅪:°
𓏻
𓎅
𓋴𓍯
𓎆
𓊏2𓏲𓏭:𓏛
𓇋𓇋𓏲
𓋴𓏏@𓏏

|7
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋5
𓏏
𓇋𓏲𓏪
𓅓1°𓎔1
𓂜:𓅪:°
𓏭:𓂢1:°
𓎟:𓏏
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓄹:𓏭𓍘𓇋5
𓇋𓇋𓏲
𓅓1𓂸:𓏏𓇋𓇋𓏲𓀁°𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪1
𓇋𓏲
𓏏
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤1
𓇋𓏲
𓏏
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤1
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏪1
𓇋𓏲
𓏏
𓈖2:𓈐:𓂻@
𓇋𓏲
𓏏
𓈖2:𓈐:𓂻
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏪1
𓅓1𓏲:𓏏𓏤𓏏
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓆷1𓇋𓇋𓏲𓁸1
𓇋𓏌:𓎡
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓋴𓇋𓇋𓏲𓐍:𓏭𓆑:𓏭1𓀐
𓅯𓄿
𓋴°𓋴𓇳𓏤3
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓏏
𓍱:𓂡1@:°𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓎼:𓂋𓀁°
𓅓1𓏲:𓏏𓏤𓏏
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
𓌻𓏭:𓏛1𓀁°
𓈝𓂻
𓈖2:𓏏
𓎛𓂝:𓏏𓄹1
𓏏
𓂋1
𓍃𓏭:𓏛
𓆣:𓂋𓏲
𓇋𓏲
𓏏
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓍱:𓂡1@:°𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓈖2:𓏏
𓅯𓄿3
𓋴𓅓:𓂧1𓇋𓏲𓏭:𓄑2𓀁°

|8
𓈖
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓏏
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪
𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓎼:𓂋𓀁°
𓋴'𓍯𓈖:𓏌*𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓍘𓇋5
𓏪
𓈖
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤
𓅯𓄿3
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤
𓇯
𓃀:𓈖1𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓂋:𓐍@
𓂞:𓏏2
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓏭:𓄑𓀁°
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓏏
𓅯𓄿3
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓅱𓄋:𓊪@𓇋𓇋𓏲𓏭:𓄑2𓀁°
𓂋𓌥𓏲𓏭:𓏛
𓅯𓄿
𓉔𓊪1𓍼:𓏤
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓏏
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓏪
𓊃:𓈞𓁐2𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓆓:𓂧
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭
𓏏
𓏎:𓈖𓍘𓇋5
𓏪
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋5
𓏏
𓅓1𓏲:𓏏𓏤𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1
𓅘1𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏴:𓂡1𓍘𓇋5
𓂋1𓁷𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓂜:𓅪:°
𓆓:𓂧
𓊋1𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓆰𓏪
𓎟:𓏏
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°
𓎟:𓏏
𓅯𓄿
𓇾:𓏤𓈇
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏏
𓏞𓍼:𓏤

|9
𓏴:𓂡1𓍘𓇋5
𓋉:𓊾1𓅆
𓅬◳𓀀
𓏴:𓂡1𓍘𓇋5
𓋉:𓊾1𓅆
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤
𓂋:𓈖𓀁
𓈖:𓄿
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪1
𓉗3𓉐𓏤1
𓅃𓅆
𓁗1:°𓅆
𓎟:𓏏
𓂭*𓂭:𓊾𓅆
𓈖
𓅯𓄿
𓏾
𓎃°𓅆𓏪
(1) ḥsb.t 15 ꜣbd-2 pr.t (sw) 16 n pr-ꜥꜣ ptlwmys ntỉ.ỉw⸗w ḏd n⸗f ꜣlgsntrws ỉrm tꜣ pr-ꜥꜣ.t brnygꜣ tꜣy⸗f sn.t tꜣy⸗f ḥm.t ỉrm nꜣ nṯr.w-sn.w nꜣ nṯr.w-mnḫ.w nꜣ nṯr.w-mri̯-ỉṱ⸗w nꜣ nṯr.w-ntỉ-pri̯.w pꜣ nṯr-mri̯-mw.t pꜣ nṯr-r:tn-ỉṱ⸗f (2) pꜣ ⸢nṯr-⸣ḥwn mrỉ-ỉṱ⸗f nꜣ nṯr.w-mnḫ.w nꜣ nṯr.w-mri̯-mw.t⸗w ntỉ nḥm ỉrm tꜣ fy(.t)-ḳn-nꜥš (n) brnygꜣ tꜣ mnḫ.t ỉrm tꜣ fy(.t)-tnꜣ-nb m-bꜣḥ ꜣrsynꜣ tꜣ mri̯-sn ỉrm tꜣ wꜥb.t (n) ꜣrsynꜣ tꜣ mri̯-ỉṱ⸗s ỉrm (3) nꜣ ntỉ smn.w n rʾ-ꜥ-ḳd pꜣ-sy ntỉ n pꜣ tš n nw.t ḏd wynn msi̯ (n) kme pꜣ-ỉmỉ-rʾ-ỉḥ sꜣ (pa-)by mw.t⸗f ꜣs.t-wre.t n sḥm.t nꜣ-nḫṱ⸗s ta pa-nb-bẖn mw.t⸗s ḳb-ḥꜣṱ⸗s ỉri̯⸗y ṱ⸗t (n) ḥm.t tw⸗y n⸗t ḥḏ (dbn) 100 r sttr 500 (4) r ḥḏ (dbn) 100 ꜥn rdb sw 10 tꜣy⸗w pše(.t) (rdb) sw 5 r rdb sw 10 ꜥn n pꜣy⸗t špe-sḥm.t pꜣy⸗t šrỉ ꜥꜣ pꜣy⸗ỉ šrỉ ꜥꜣ ẖn nꜣ ẖrṱ.w ntỉ ỉri̯⸗t (r) msi̯.ṱ⸗w n⸗ỉ pꜣ nb (n) ntỉ-nb nkt nb ntỉ m-tw⸗y ḥnꜥ nꜣ ntỉ ỉw⸗y (r) ḏi̯.t ḫpr⸗w twy⸗s pꜣ wn n nꜣy⸗t nkt.w-sḥm.t r:ỉni̯⸗t r pꜣy⸗ỉ ꜥwỉ (n-)ḏr.ṱ⸗t

wꜥ ỉn.nw r ḥḏ (dbn) 230
(5) wꜥ.t gtn(.t) r ḥḏ (dbn) 200
wꜥ.t ḳbꜣ(.t) r ḥḏ (dbn) 200
rl 2 r ḥḏ (dbn) 150
ḫpš(.t) 3.t r ḥḏ (dbn) 200
k.ṱ ḫpš(.t) 3.t r ḥḏ (dbn) 100
wꜥ.t mrh̭ꜣ(.t) r ḥḏ (dbn) 100
wꜥ ꜥš r ḥḏ (dbn) 100
wꜥ.t ḳnḏw(.t) r ḥḏ (dbn) 50
wꜥ bs r ḥḏ (dbn) 20
↑wꜥ.t yl(.t) r ḥḏ (dbn) 15↑
wꜥ ṯb.tỉ r ḥḏ (dbn) 30
wꜥ ḳrl r ḥḏ-sp-2 ḳd.t 6
wꜥ.t hlḳ(.t) r ḥḏ-sp-2 ḳd.t 2.t
glṱ-gswr r ḥḏ-sp-2 ḳd.t 2.t
(6) wꜥ ꜥ.wỉ-šlm r ḥḏ-sp-2 ḳd.t 2.t
wꜥ ꜥ.wỉ-wḫꜣ r nb-ḫm 2
pꜣ sp (n) pꜣy⸗t špe-sḥm.t ḥḏ (dbn) 100 rdb sw 10
r swn (n) nꜣy⸗t nkt.w-sḥm.t r:ỉni̯⸗t r pꜣy⸗ỉ ꜥwỉ (n-)ḏr.ṱ⸗t
ḥḏ (dbn) 1480 r sttr 7400 r ḥḏ (dbn) 1480 ꜥn n ḥmt 24 (r) ḳd.t 2.t ḥḏ-sp-2 dbn 1 ḳd.t 2.t nb-ḫm 2 rdb sw 10

šsp⸗y st (7) (n-)ḏr.ṱ⸗t ỉw⸗w mḥ ỉwtỉ sp nb ḥꜣṱ⸗y mtỉ.w n.ỉm⸗w ỉw⸗t n-ẖn ỉw⸗t n-ẖn ỉrm⸗w ỉw⸗t n-bnr ỉw⸗t n-bnr ỉrm⸗w mtw⸗t pꜣy⸗w šy ỉnk pꜣy⸗w syh̭f pꜣ ssw (n) ḫꜣꜥ⸗t (n) ḥm.t ntỉ ỉw⸗y (r) ỉri̯⸗f gr mtw⸗t r.ỉri̯⸗t mri̯ šm n⸗t ḥꜥ⸗t r tm ḫpr ỉw⸗t m-tw⸗y (n) ḥm.t ỉw⸗y (r) ḏi̯.t n⸗t pꜣ smt (8) n nꜣy⸗t nkt.w-sḥm.t ntỉ ḥrỉ gr swn.ṱ⸗w n ḥḏ r-ẖ.t pꜣ ntỉ sẖꜣ ḥrỉ bn.ỉw⸗y rḫ ḏi̯.t ꜥnḫ m-sꜣ⸗t (n) pꜣ ꜥwỉ-wpy r-ḏbꜣ pꜣ hp (n) nꜣy⸗t nkt.w-sḥm.t ntỉ ḥrỉ ḏd bn-p⸗t ỉni̯.ṱ⸗w r pꜣy⸗ỉ ꜥwỉ (n-)ḏr.ṱ⸗t mtw⸗t ntỉ nḥṱ r.ḥr⸗y n.ỉm⸗w ỉwtỉ ḏd ḳnbe(.t) nb md.t nb (n) pꜣ tꜣ ỉrm⸗t sẖꜣ (9) nḫṱ-mn sꜣ nḫṱ-mn ntỉ sẖꜣ (n-)rn nꜣ wꜥb.w ḥw.t-ḥr nb.t ỉnr.tỉ(?) n pꜣ 5 sꜣ.w
(1) Regierungsjahr 15, Monat 2, Peret, (Tag) 16 des Königs Ptolemaios, den man Alexander nennt, und der Königin Berenike, seiner Schwester (und) seiner Ehefrau, und der Geschwistergötter, der wohltätigen Götter, der vaterliebenden Götter, der erscheinenden Götter, des mutterliebenden Gottes, des Gottes, der seinen Vater erhob, (2) des jugendlichen, seinen Vater liebenden Gottes, der wohltätigen Götter (und) der ihre Mutter liebenden Götter, welche retten, und der Athlophore der Berenike, der Wohltätigen, und der Kanephore vor Arsinoe, der Bruderliebenden, und der Priesterin der Arsinoe, der ihren Vater liebenden, und (3) derer, die eingesetzt sind in Alexandria und Ptolemais, das im Gau von Theben ist. Es hat gesagt der Grieche, geboren in Ägypten, Pelaias, Sohn des Pabis, seine Mutter Esoeris, zu der Frau Nechutis, der (Tochter) des Panebchunis, ihre Mutter Kobaetesis: Ich habe dich zur Ehefrau gemacht. Ich habe dir 100 Silber(deben), macht 500 Stater, (4) macht wiederum 100 Silber(deben), (und) 10 Artaben Weizen, ihre Hälfte ist 5 (Artaben) Weizen, macht wiederum 10 Artaben Weizen, (3) gegeben (4) als deine Frauengabe. Dein ältester Sohn, mein ältester Sohn unter den Kindern, die du mir gebären wirst, ist der Herr von allem und jeder Sache, die mir gehört und dem, was ich erwerben werde. Siehe das Verzeichnis deiner Frauensachen, die du mit dir in mein Haus gebracht hast:

Ein ỉn.nw-Textil; macht 230 Silber(deben).
(5) Ein Chiton; macht 200 Silber(deben).
Ein ḳbꜣ(.t)-Textil; macht 200 Silber(deben).
Zwei Armbänder; macht 150 Silber(deben).
Drei Armreife; macht 200 Silber(deben).
Drei andere Armreife; macht 100 Silber(deben).
Ein Sieb; macht 100 Silber(deben).
Ein Feuerbecken; macht 100 Silber(deben).
Ein ḳnḏw-Behälter; macht 50 Silber(deben).
Ein bs-Gefäß; macht 20 Silber(deben).
↑Ein Spiegel; macht 15 Silber(deben).↑
Ein (Paar) Sandalen; macht 30 Silber(deben).
Eine Halskette; macht 6 Kite tatsächliches Silber.
Ein Ring; macht 2 Kite tatsächliches Silber.
Ein Ring; macht 2 Kite tatsächliches Silber.
(6) Ein Paar ...; macht 2 Kite tatsächliches Silber.
Ein Paar ...; macht 2 Kleingold.
Der Rest deiner Frauengabe: 100 Silber(deben) (und) 10 Artaben Weizen;
ergibt den Wert deiner Frauensachen, die du mit dir in mein Haus gebracht hast:
1480 Silber(deben), macht 7400 Stater, macht wiederum 1480 Silber(deben) in Bronzegeld (zum Satz von) 24 (Obolen) auf 2 Kite; 1 Deben und 2 Kite tatsächliches Silber; 2 Kleingold; 10 Artaben Weizen.

Ich habe sie empfangen (7) aus deiner Hand, indem sie vollständig waren ohne irgendeinen Rest. Mein Herz ist zufrieden mit ihnen, wobei du drinnen bist, indem du mit ihnen drinnen bist, und wobei du draußen bist, indem du mit ihnen draußen bist. Dein ist ihre Bestimmung, mein ist ihre Verwahrung. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich dich als Ehefrau verlassen werde oder du selbst fortgehen willst, um nicht mehr als Ehefrau bei mir zu sein, werde ich dir die Art (8) deiner obigen Frauensachen oder ihren Geldwert (7) geben, (8) entsprechend dem, was oben geschrieben ist. Ich werde dir keinen Eid auferlegen können vor Gericht wegen des Rechtsanspruchs deiner obigen Frauensachen, sagend: "Du hast sie nicht mit dir in mein Haus gebracht.". Du bist es, die bevollmächtigt ist gegenüber mir in Bezug auf sie, ohne in irgendeiner Sache auf der Welt mit dir zu prozessieren. Es hat geschrieben: (9) Nechtminis, Sohn des Nechtminis, welcher im Namen der Priester der Hathor, der Herrin von Pathyris, für die 5 Phylen schreibt.
Das Tagesdatum wird von Spiegelberg, Demotische Papyrus StrassburgSpiegelberg, W., Die demotischen Papyrus der Strassburger Bibliothek (Strassburg i. E., 1902)., 27 (unter Setzung eines ?) und Lüddeckens, EheverträgeLüddeckens, E., Ägyptische Eheverträge (Ägyptologische Abhandlungen 1; Wiesbaden, 1960)., 116, 117 und 218, Anm. 593 als 18 gelesen. Der Zeichenform nach ist aber eindeutig die Lesung 16 vorzuziehen; vgl. Erichsen, GlossarErichsen, W., Demotisches Glossar (Kopenhagen, 1954)., 709 und 710 sowie Johnson, CDDJohnson, J. (ed.), The Demotic Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (Chicago, from 2001)., Days of the Month, 17-18 und 21-22.
Bei dem von Lüddeckens, EheverträgeLüddeckens, E., Ägyptische Eheverträge (Ägyptologische Abhandlungen 1; Wiesbaden, 1960)., 116 und 213, Anm. 477 gelesenen überflüssigen t bei mri̯-sn "bruderliebend" dürfte es sich eigentlich um das zur sn-Gruppe gehörige 𓀀 handeln.
Unter 3.t sind noch die Reste des vorher versehentlich schon geschriebenen r ḥḏ "macht Silber(deben)" zu sehen.
Der über die Zeile geschriebene Eintrag ist bei Lüddeckens, EheverträgeLüddeckens, E., Ägyptische Eheverträge (Ägyptologische Abhandlungen 1; Wiesbaden, 1960)., 116 und 117 nicht berücksichtigt worden. Auch der Schreiber des Textes hat ihn bei der Zusammenrechnung der Wertsummen übersehen (vorausgesetzt der Eintrag existierte zu diesem Zeitpunkt schon), denn die 15 Silberdeben fehlen dort.
Lüddeckens, EheverträgeLüddeckens, E., Ägyptische Eheverträge (Ägyptologische Abhandlungen 1; Wiesbaden, 1960)., 118 und 119 liest ꜥ.wỉ wḫꜣ nb nb-ḫm "ꜥ.wỉ wḫꜣ, Gold (macht) Kleingold". Bei dem vermeintlichen ersten nb handelt es sich aber um das Silber-Determinativ des Wortes ꜥ.wỉ-wḫꜣ.
Lüddeckens, EheverträgeLüddeckens, E., Ägyptische Eheverträge (Ägyptologische Abhandlungen 1; Wiesbaden, 1960)., 118, 119 und 190, Anm. 79 möchte tmt swn "Wertsumme" mit einer abgekürzten Schreibung von tmt lesen. Ich halte die Lesung r swn "ergibt den Wert" aber für besser mit der Zeichenform zu vereinbaren.
Zeugenunterschrift 1

|vso.1
𓅯𓄿𓂞𓏲
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1
𓅬◳𓀀
𓏴:𓂡1𓍘𓇋5
𓋉:𓊾1𓅆
(vso.1) pꜣ-ḏi̯-sbk sꜣ nḫṱ-mn
(vso.1) Petesuchos, Sohn des Nechtminis
Zeugenunterschrift 2

|vso.2
𓅃𓅆
𓅯𓄿𓏭
𓊨
𓅬◳𓀀
**
𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
𓊵:𓏏@𓊪1𓏲
(vso.2) ḥr-pꜣỉ-ꜣs.t sꜣ sbk-ḥtp
(vso.2) Harsiesis, Sohn des Sochotes
Zur Lesung des Patronyms siehe Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 920-921, Nr. 27. Allerdings sind sowohl dort als auch bei Spiegelberg, Demotische Papyrus StrassburgSpiegelberg, W., Die demotischen Papyrus der Strassburger Bibliothek (Strassburg i. E., 1902)., 29 irreführende Faksimiles erstellt worden. Die Schreibung des Namens entspricht einer "normalen" demotischen Form.
Zeugenunterschrift 3

|vso.3
𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅃𓅆
𓄥2
𓇾:𓇾:𓏤*𓈇2𓏪1
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭
**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
(vso.3) pꜣ-ḏi̯-ḥr-smꜣ-tꜣ.wỉ sꜣ pa-gbk
(vso.3) Peteharsemtheus, Sohn des Pakebkis
Zur Lesung vgl. auch Brinker et alii, Berichtigungsliste A-CBrinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents (Studia Demotica 7.A, B, C; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005-2013)., 359 [no. 43] mit angeführter Literatur, sowie Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 334-335, Nr. 15 und 418-419, Nr. 10.
Zeugenunterschrift 4

|vso.4
𓊪:𓏭
𓇾:𓇾:𓏤*𓈇2𓏪1
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
(vso.4) pa-tꜣ.wỉ sꜣ ḥr
(vso.4) Patus, Sohn des Horos
Zur Lesung des ersten Namens vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 420-421, Nr. 33.
Zeugenunterschrift 5

|vso.5
𓅃𓅆
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭
𓏲:𓏏𓏤𓀀2
(vso.5) ḥr sꜣ pa-tw
(vso.5) Horos, Sohn des Pates
Zeugenunterschrift 6

|vso.6
𓅯𓄿2
𓅓:𓂋1
𓇋𓎛𓃒
𓀀2
𓅬◳𓀀
**
𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
𓊵:𓏏@𓊪1:°𓏲°
(vso.6) pꜣ-ỉmỉ-rʾ-ỉḥ sꜣ sbk-ḥtp
(vso.6) Pelaias, Sohn des Sochotes
Zur Lesung des ersten Namens vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 189-190, Nr. 35.
Zeugenunterschrift 7

|vso.7
𓏴:𓂡1𓍘𓇋5
𓋉:𓊾𓅆
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
𓅯𓄿𓏭
𓊨:°
(vso.7) nḫṱ-mn sꜣ ḥr-pꜣỉ-ꜣs.t
(vso.7) Nechtminis, Sohn des Harsiesis
Zur Lesung des ersten Namens vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 649, Nr. 14.
Zeugenunterschrift 8

|vso.8
𓐍:𓈖𓇓2𓏲1𓅆
𓅝:𓏏*𓏭𓅆
𓅬◳𓀀
𓆇:𓏤@
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
(vso.8) ḫnsw-ḏḥw.tỉ sꜣ sꜣ-sbk
(vso.8) Chons-Thot, Sohn des Sisuchos
Zur Lesung vgl. auch Brinker et alii, Berichtigungsliste A-CBrinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents (Studia Demotica 7.A, B, C; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005-2013)., 359 [no. 43] mit angeführter Literatur, sowie Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 904-905, Nr. 28.
Zeugenunterschrift 9

|vso.9
𓅯𓄿
𓀔1
𓊨
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭
**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
(vso.9) pꜣ-šrỉ-ꜣs.t sꜣ pa-gbk
(vso.9) Psenesis, Sohn des Pakebkis
Zur Lesung beider Namen vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 228-229, Nr. 20 und 418-419, Nr. 11.
Zeugenunterschrift 10

|vso.10
𓅯𓄿3𓂞𓏲
𓅃𓅆
𓅨:°𓅆
𓅬◳𓀀
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1
𓊵:𓏏@𓊪1𓏲
(vso.10) pꜣ-ḏi̯-ḥr-wr sꜣ sbk-ḥt⸢p⸣
(vso.10) Peteharoeris, Sohn des Sochotes
Zur Lesung vgl. auch Brinker et alii, Berichtigungsliste A-CBrinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents (Studia Demotica 7.A, B, C; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005-2013)., 359 [no. 43] mit angeführter Literatur.
Zeugenunterschrift 11

|vso.11
𓅯𓄿
𓀔1
𓊨:°
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭
𓇾:𓇾:𓏤*𓈇2𓏪1
(vso.11) pꜣ-šrỉ-ꜣs.t sꜣ pa-tꜣ.wỉ
(vso.11) Psenesis, Sohn des Patus
Zur Lesung des Patronyms vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 420-421, Nr. 34.
Zeugenunterschrift 12

|vso.12
𓊪:𓏭
**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿3𓂞𓏲
𓅃𓅆
𓄥2
𓇾:𓇾:𓏤*𓈇2𓏪1°
(vso.12) pa-gbk sꜣ pꜣ-ḏi̯-ḥr-smꜣ-tꜣ.wỉ
(vso.12) Pakebkis, Sohn des Peteharsemtheus
Zur Lesung des Patronyms vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 334-335, Nr. 16.
Zeugenunterschrift 13

|vso.13
𓆇:𓏤@
**
𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿3
𓉔𓃀𓏲1𓅆
(vso.13) sꜣ-sbk sꜣ pꜣ-hb
(vso.13) Sisuchos, Sohn des Paibis
Zur Lesung des ersten Namens vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 904-905, Nr. 29.
Zeugenunterschrift 14

|vso.14
𓅝:𓏏*𓏭𓅆
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓀀2
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭
**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
(vso.14) ḏḥw.tỉ-sḏm sꜣ pa-gbk
(vso.14) Thotsytmis, Sohn des Pakebkis
Zur Lesung des Patronyms vgl. auch Lüddeckens et alii, Demotisches NamenbuchLüddeckens, E. / Brunsch, W. / Thissen, H.-J. / Vittmann, G. / Zauzich, K.-Th. (Hgg.), Demotisches Namenbuch (Wiesbaden, 1980-2000)., 418-419, Nr. 12.
Zeugenunterschrift 15

|vso.15
𓃹:𓈖2𓄤𓏭:𓏛𓅆
𓅬◳𓀀
𓆇:𓏤@
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1
(vso.15) wn-nfr sꜣ sꜣ-sbk
(vso.15) Onnophris, Sohn des Sisuchos
Zur Lesung vgl. auch Brinker et alii, Berichtigungsliste A-CBrinker, den A. / Muhs, B.P. / Vleeming, S.P. (edd.), A Berichtigungsliste of Demotic Documents (Studia Demotica 7.A, B, C; Leuven / Paris / Dudley, MA 2005-2013)., 359 [no. 43] mit angeführter Literatur.
Zeugenunterschrift 16

|vso.16
𓊪:𓏭
⸢**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡⸣?
...
(vso.16) pa-⸢gbk(?) ...⸣
(vso.16) Pakebkis(?) ...⸣
(17/02/2022)
P. Strasbourg dem. 43
°𓎔1𓎔
𓀀2𓀀
𓀀3𓀀
𓀁𓀁
𓀁°𓀁
𓀋1:°𓀋
𓀐𓀐
𓀔1𓀔
𓀔1𓍘𓇋5𓏪𓀔𓍘𓇋𓏪
𓀜1𓀜
𓀨@𓀨
𓁐11𓁐
𓁐2𓁐
𓁗1:°𓁗
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁸1𓁸
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓂋𓏭
𓁹:𓂋*𓏭!𓁹𓂋𓏭
𓁹:𓂋*𓏭𓆑𓁹𓂋𓏭𓆑
𓂋1𓂋
𓂋:𓂝:𓏤1 𓂋 𓂝 𓏤
𓂋:𓂻𓂋𓂻
𓂋:𓈖𓂋𓈖
𓂋:𓈖𓀁𓂋𓈖𓀁
𓂋:𓏏*𓏰𓂋𓏏𓏰
𓂋:𓐍@𓂋𓐍
𓂋𓌥𓂋𓌥
𓂙:𓈖1𓂙𓈖
𓂜:𓅪:°𓂜𓅪
𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓏤𓂝𓂝𓏤
𓂝:𓂻𓂝𓂻
𓂞:𓏏2𓂞𓏏
𓂞𓏲𓂞𓏲
𓂭*𓂭:𓊾𓂭𓂭𓊾
𓂭*𓂭:𓊾𓅆𓂭𓂭𓊾𓅆
𓂸:𓏏𓂸𓏏
𓂻𓂻
𓂽𓂽
𓃀:𓈖1𓃀𓈖
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭𓃀𓈖𓊪𓏭
𓃀𓏲1𓃀𓏲
𓃂𓃂
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓃂𓏤𓈘𓈇
𓃭𓃭
𓃭𓏤𓃭𓏤
𓃹:𓈖1𓃹𓈖
𓃹:𓈖2𓃹𓈖
𓄂:𓏏*𓏤𓄂𓏏𓏤
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓄂𓏏𓏤𓄣𓏤
𓄋:𓊪@𓄋𓊪
𓄔𓄔
𓄔𓅓𓏭:𓏛𓄔𓅓𓏭𓏛
𓄟𓄟
𓄟𓋴𓏰𓄟𓋴𓏰
𓄡:𓏏*𓏤𓄡𓏏𓏤
𓄣𓏤𓄣𓏤
𓄤𓄤
𓄤𓏭:𓏛𓄤𓏭𓏛
𓄥2𓄥
𓄲:𓈖𓊌𓄲𓈖𓊌
𓄹:𓏭𓄹𓏭
𓄿𓄿
𓄿1𓄿
𓄿3𓄿
𓅃𓅆𓅃𓅆
𓅆𓅆
𓅐𓅐
𓅐𓆑2𓅐𓆑
𓅐𓏏:𓆇𓅐𓏏𓆇
𓅓𓅓
𓅓1𓅓
𓅓1°𓎔1𓅓𓎔
𓅓1𓂸:𓏏𓅓𓂸𓏏
𓅓2𓅓
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅓:𓂋1𓅓𓂋
𓅓:𓂧1𓅓𓂧
𓅓𓂺:𓏤𓅓𓂺𓏤
𓅓𓏭:𓏛𓅓𓏭𓏛
𓅘1𓅘
𓅝:𓏏*𓏭𓅝𓏏𓏭
𓅝:𓏏*𓏭𓅆𓅝𓏏𓏭𓅆
𓅡◳𓏤𓏤𓅡
𓅨:°𓅨
𓅨:°𓅆𓅨𓅆
𓅨:𓂋*𓏰𓅨𓂋𓏰
𓅨:𓂋*𓏰𓃭𓅨𓂋𓏰𓃭
𓅪:°𓅪
𓅬𓅬
𓅬◳𓀀𓀀𓅬
𓅭𓅭
**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡𓅭𓃀𓏲𓅆𓎡
𓅯𓄿𓅯𓄿
𓅯𓄿2𓅯𓄿
𓅯𓄿3𓅯𓄿
𓅯𓄿3𓂞𓏲𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿𓇋𓇋𓅯𓄿𓇋𓇋
𓅯𓄿𓏭𓅯𓄿𓏭
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥𓅯𓄿𓏲𓏛𓏥
𓅱𓅱
𓅱𓄋:𓊪@𓅱𓄋𓊪
𓆇:𓏤@𓆇𓏤
𓆎@:°𓆎
𓆎@:°𓅓1𓆎𓅓
𓆑𓆑
𓆑1𓆑
𓆑2𓆑
𓆑:𓏭1𓆑𓏭
𓆑:𓏭1𓇋𓇋𓏲𓀋1:°𓆑𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋
𓆓:𓂧𓆓𓂧
𓆓:𓂧!𓆓𓂧
𓆣:𓂋𓏲𓆣𓂋𓏲
𓆰𓏪𓆰𓏪
𓆳3𓆳
𓆷1𓆷
𓆼𓆼
𓆼𓄿3𓂝:𓂻𓆼𓄿𓂝𓂻
𓇂𓇂
𓇋2𓇋
𓇋2𓏏:𓆑1𓇋𓏏𓆑
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓇋𓀁𓂧𓏏𓏤
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1𓇋𓀁𓏤𓅓𓂝𓏛
𓇋𓇋𓇋𓇋
𓇋𓇋𓏲𓇋𓇋𓏲
𓇋𓎛𓃒𓇋𓎛𓃒
𓇋𓏌:𓎡𓇋𓏌𓎡
𓇋𓏲𓇋𓏲
𓇋𓏲1𓇋𓏲
𓇋𓏲𓏪𓇋𓏲𓏪
𓇓2𓏲1𓇓𓏲
𓇯𓇯
𓇳𓏤3𓇳𓏤
𓇺:𓏻1𓇺𓏻
𓇾:𓇾:𓏤*𓈇2 𓇾 𓇾 𓏤𓈇
𓇾:𓇾:𓏤*𓈇2𓏪1 𓇾 𓇾 𓏤𓈇 𓏪
𓇾:𓇾:𓏤*𓈇2𓏪1° 𓇾 𓇾 𓏤𓈇 𓏪
𓇾:𓏤𓈇𓇾𓏤𓈇
𓈎𓈎
𓈎':𓈖1𓏌𓏲1𓈎𓈖𓏌𓏲
𓈐:𓂻𓈐𓂻
𓈐:𓂻@𓈐𓂻
𓈒:𓏥1𓈒𓏥
𓈔1𓈔
𓈔1𓏤𓈔𓏤
𓈖𓈖
𓈖!𓈖
𓈖1𓈖
𓈖2𓈖
𓈖2:𓈞𓅓1𓈖𓈞𓅓
𓈖:𓀀𓈖𓀀
𓈖:𓂝1𓈖𓂝
𓈖:𓄿𓈖𓄿
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 𓈖 𓎡 𓏏𓏰
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 𓈖 𓎡 𓏏𓏰 𓏭𓏛
𓈖:𓏌*𓏲𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏏*𓏭1𓈖𓏏𓏭
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈙𓈙
𓈙:°𓈙
𓈝𓈝
𓈝𓂻𓈝𓂻
𓈞𓈞
𓉐:𓉻𓉐𓉻
𓉐:𓉻𓅆𓉐𓉻𓅆
𓉐𓏤1𓉐𓏤
𓉐𓏤1𓂋:𓏏*𓏰𓉐𓏤𓂋𓏏𓏰
𓉐𓏤1𓃭𓂋:𓂻𓉐𓏤𓃭𓂋𓂻
𓉔𓉔
𓉗3𓉗
𓉗3𓉐𓏤1𓉗𓉐𓏤
𓉻𓉻
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 𓉻 𓉻 𓂝𓏛
𓉻:𓂝*𓏛𓉻𓂝𓏛
𓉿:𓂡1𓉿𓂡
𓊃𓊃
𓊃:𓈞𓁐2𓊃𓈞𓁐
𓊋1𓊋
𓊏2𓊏
𓊏2𓏲𓏭:𓏛𓊏𓏲𓏭𓏛
𓊖:𓏏*𓏰𓊖𓏏𓏰
𓊖:𓏏*𓏰𓊖:𓏥𓊖𓏏𓏰𓊖𓏥
𓊖:𓏥𓊖𓏥
𓊗2𓊗
𓊗:𓏻𓊗𓏻
𓊨𓊨
𓊨:°𓊨
𓊪1𓊪
𓊪1:°𓊪
𓊪:𓏭𓊪𓏭
𓊮𓊮
𓊵:𓏏@𓊵𓏏
𓊵:𓏏@𓊪1:°𓏲°𓊵𓏏𓊪𓏲
𓊵:𓏏@𓊪1𓏲𓊵𓏏𓊪𓏲
𓊹𓊹
𓊹𓅆𓊹𓅆
𓊹𓊹𓊹𓊹𓊹𓊹
𓋉:𓊾𓋉𓊾
𓋉:𓊾1𓋉𓊾
𓋞:𓈒*𓏥𓋞𓈒𓏥
𓋴𓋴
𓋴'𓏏𓏏𓃭𓋴𓏏𓏏𓃭
𓋴°𓋴
𓋴𓅓:𓂧1𓋴𓅓𓂧
𓋴𓍯𓋴𓍯
𓋴𓏏@𓋴𓏏
𓋴𓏰𓋴𓏰
𓋸𓋸𓋸𓋸
𓋸𓋸𓄹:𓏭𓋸𓋸𓄹𓏭
𓋹𓈖:𓐍𓋹𓈖𓐍
𓋹𓍑𓋴𓏏2𓋹𓍑𓋴𓏏
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓌃𓂧𓏏𓏰
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓌃𓂧𓏏𓏰𓀁
𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓌉𓋞𓈒𓏥
𓌙:𓈉𓌙𓈉
𓌡:𓂝*𓏤1𓌡𓂝𓏤
𓌢𓌢
𓌢𓀀3𓌢𓀀
𓌻𓌻
𓌻𓏭:𓏛1𓀁𓌻𓏭𓏛𓀁
𓌻𓏭:𓏛1𓀁°𓌻𓏭𓏛𓀁
𓍃𓍃
𓍃𓏭:𓏛𓍃𓏭𓏛
𓍊𓏤𓍊𓏤
𓍑𓄿4𓍑𓄿
𓍘𓇋5𓍘𓇋
𓍘𓈖:𓏏1𓍘𓈖𓏏
𓍢𓍢
𓍣𓍣
𓍥𓍥
𓍦𓍦
𓍯𓍯
𓍱1𓍱
𓍱:𓂡1@:°𓍱𓂡
𓍱:𓂡1@:°𓊃:𓈞𓁐2𓍱𓂡𓊃𓈞𓁐
𓍱:𓂡2𓍱𓂡
𓍱:𓂡2𓊃:𓈞𓁐2𓍱𓂡𓊃𓈞𓁐
𓍹𓍹
𓍼:𓏤𓍼𓏤
𓎃°𓎃
𓎃°𓅆𓎃𓅆
𓎅𓎅
𓎆𓎆
𓎇𓎇
𓎈𓎈
𓎊𓎊
𓎍𓎍
𓎛𓎛
𓎛2𓎛
𓎛2𓈖:𓂝1𓎛𓈖𓂝
𓎛9𓎛
𓎛9𓆳3𓏏3:𓊗2𓎛𓆳𓏏𓊗
𓎛𓂝:𓏏𓄹1𓎛𓂝𓏏𓄹
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓎛𓏏𓂋𓇋𓆵
𓎟:𓏏𓎟𓏏
𓎡𓎡
𓎡1𓎡
𓎡:𓍘𓇋𓎡𓍘𓇋
𓎭𓎭
𓎼𓎼
𓎼:𓂋𓎼𓂋
𓏌:𓈖𓏌𓈖
𓏌:𓈖𓉐𓏤1𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌:𓏏*𓏰𓏌𓏏𓏰
𓏌𓏲1𓏌𓏲
𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏎:𓈖𓏎𓈖
𓏏𓏏
𓏏1𓏏
𓏏3𓏏
𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏𓂋𓇋𓆵
𓏏:𓄿𓏏𓄿
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑5𓏏𓄿𓇋𓇋𓆑
𓏏:𓄿𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓏏𓄿𓏏𓄿𓏲𓏛𓏥
𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓏏𓄿𓏲𓏛𓏥
𓏏:𓆇𓏏𓆇
𓏏:𓆑1𓏏𓆑
𓏏:𓈖𓏏𓈖
𓏏:𓈖𓏌𓏲1𓏏𓈖𓏌𓏲
𓏏:𓈙𓏏𓈙
𓏏:𓈙𓏤𓏰:𓊖𓏏𓈙𓏤𓏰𓊖
𓏞𓍼:𓏤𓏞𓍼𓏤
𓏠:𓈖1𓏠𓈖
𓏠:𓈖1𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏠𓈖𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏠:𓈖1𓐍:𓏏*𓏰𓍊𓏤𓏠𓈖𓐍𓏏𓏰𓍊𓏤
𓏤𓏤
𓏤1𓈘:𓈇𓏤𓈘𓈇
𓏤𓏰:𓊖𓏤𓏰𓊖
𓏪𓏪
𓏪1𓏪
𓏪1°𓏪
𓏫1𓏫
𓏭:𓂢1:°𓏭𓂢
𓏭:𓄑2𓀁°𓏭𓄑𓀁
𓏭:𓄑𓀁°𓏭𓄑𓀁
𓏭:𓏛𓏭𓏛
𓏭:𓏛1𓏭𓏛
𓏰:𓊖1𓏰𓊖
𓏲𓏲
𓏲:𓏏𓏲𓏏
𓏲:𓏏𓏤𓏲𓏏𓏤
𓏲°𓏲
𓏲𓆼𓏲𓆼
𓏲𓆼𓐍:𓂻1@𓄿3𓏲𓆼𓐍𓂻𓄿
𓏲𓏪1𓏲𓏪
𓏲𓏭:𓏛𓏲𓏭𓏛
𓏴:𓂡1𓏴𓂡
𓏴:𓂡1𓍘𓇋5𓏴𓂡𓍘𓇋
𓏺𓏺
𓏺:𓏏𓏺𓏏
𓏻𓏻
𓏼1𓏼
𓏽1𓏽
𓏾𓏾
𓏿𓏿
𓐉𓐉
𓐍𓐍
𓐍:𓂻1@𓐍𓂻
𓐍:𓈖𓐍𓈖
𓐍:𓈖𓇓2𓏲1𓅆𓐍𓈖𓇓𓏲𓅆
𓐍:𓏏*𓏰𓐍𓏏𓏰
𓐍:𓏭𓐍𓏭
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐪𓏏:𓊌𓐪𓏏𓊌
© Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg
P. Strasbourg dem. 43
⸗y
"[Suffixpron. 1. sg. c.]"
⸗w
"[Suffixpron. 3. pl. c.]"
⸗f
"[Suffixpron. 3. sg. m.]"
⸗s
"[Suffixpron. 3. sg. f.]"
⸗t
"[Suffixpron. 2. sg. f.]"
ꜣbd-2
"Monat 2"
ꜣrsynꜣ
"Arsinoë [KN]"
ꜣlgsntrws
"Alexander [KN]"
ꜣs.t
"Isis [GN]"
ꜣs.t-wr.t
"Esoeris [PN]"
ỉw
"indem, wobei [Umstandskonverter]"
ỉw⸗w
"indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. pl. c.]"
ỉwtỉ
"ohne [Präp.]"
ỉmỉ-rʾ
"Vorsteher"
ỉmỉ-rʾ-ỉḥ
"Rinderhirt, Rindervorsteher"
ỉn.nw
"(ein Textil )"
ỉni̯
"holen, bringen, leihen"
ỉnr.tỉ / nṯr.wỉ
"Pathyris, Gebelein [ON]"
ỉnk
"[selbst. Pron. 1. sg. c.]"
ỉri̯
"tun, machen, den gemacht hat"
ỉri̯
"[Bildungselement des Futur III]"
ỉri̯⸗f
"[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]"
ỉrm
"mit, und, wie [Präp.]"
ỉḥ
"Rind"
ỉṱ
"Vater"
yl.t
"Spiegel; Glas"
ꜥ.wỉ
"Portion, Paar"
ꜥ.wỉ-wḫꜣ
"[etwas aus Feingold] Amulett(?)"
ꜥ.wỉ-šlm
"[ein Paar Dinge aus Metall]"
ꜥꜣ
"groß [Adjektiv]"
ꜥwỉ
"Haus, Platz, Ortschaft, Bezirk, Türflügel"
ꜥwỉ-wpy
"Gericht"
ꜥn
"erneut, wieder [Adverb]"
ꜥnḫ
"Eid"
ꜥš
"Feuerbecken, Ofen"
wynn
"Grieche"
wꜥ; wꜥ.t
"einer"
wꜥb
"Priester"
wꜥb.t
"Priesterin"
wpy
"öffnen, trennen, richten"
wn
"Öffnung, Liste, Spezifikation, Inventar"
wn-nfr
"Onnophris [PN]"
wr
"groß [Adjektiv]"
wr.t
"die Große"
by
"Ba, Seele"
bn.ỉw
"[Negation Futur III]"
bn-p
"[Negation Vergangenheit]"
brnygꜣ
"Berenike [KN]"
bẖn
"Pylon, Turm"
bs
"[Gefäß aus Metall]"
pꜣ
"der [def. Art. sg. m.]"
pꜣ-ỉmỉ-rʾ-ỉḥ
"Pelaias [PN]"
pꜣ-hb
"Paibis [PN]"
pꜣ-sy
"Ptolemais (Hermeiou-el-Mansha) [ON]"
pꜣ-šrỉ-ꜣs.t
"Psenesis [PN]"
pꜣ-di̯-ḥr-smꜣ-tꜣ.wỉ
"Peteharsemtheus [PN]"
pꜣ-di̯-sbk
"Petesuchos [PN]"
pꜣ-ḏi̯-ḥr-wr
"Peteharoeris [PN]"
pꜣy⸗ỉ
"mein"
pꜣy⸗w
"ihr"
pꜣy⸗t
"dein"
pa
"der von; Sohn des"
pa-by
"Pabis [PN]"
pa-nb-bẖn.w
"Panebchounis [PN]"
pa-gb
"Pakebkis [PN]"
pa-tꜣ.wỉ
"Patous [PN]"
pa-tw
"Pates [PN]"
pr.t
"Aussaat-Zeit, Peret, Winter"
pr-ꜥꜣ
"König"
pr-ꜥꜣ.t
"Königin"
pri̯
"herauskommen"
pše.t
"Hälfte"
ptwlmys
"Ptolemaios [KN]"
fy.t
"Träger, Trägerin"
fy.t-ḳn-nꜥš
"Preiskampfträgerin, Athlophore (der Berenike II.)"
fy.t-tnꜣ-nb
"Goldkorbträgerin, Kanephore (der Arsinoe II.)"
m-bꜣḥ
"vor (Gott oder König) [Präp.]"
m-sꜣ
"hinter [Präp.]"
m-sẖꜣ
"geschrieben von (wörtl.: im Geschriebenen)"
m-tw
"bei, jemanden gehören [Präp.]"
mw.t
"Mutter"
mw.t⸗f
"seine Mutter"
mn
"Min [GN]"
mnḫ
"wohltätig, trefflich [Adjektiv]"
mnḫ.t
"Wohltätige"
mri̯
"lieben, wünschen"
mri̯-ỉt / mrỉ-ỉt⸗f
"vaterliebend [Philopator, Kultname von Ptolemäern]"
mri̯-ỉṱ⸗s
"ihren Vater liebend, Philopator"
mri̯-sn
"bruderliebend, Philadelphos"
mrh̭.t
"Sieb"
mḥ
"füllen, voll bezahlen"
msi̯
"gebären"
mtỉ
"zufrieden sein, zustimmen"
mtw⸗t
"[selbst. Pron. 2. Sg. f.]"
md.t
"Rede, Wort, Sache, Angelegenheit"
n
"des [Genitiv]"
n
"zu, für [< n; Dativ]"
n; n.ỉm⸗
"in, wegen [< m] [Präp.]"
n⸗ỉ
"für mich"
n⸗f
"für ihn"
n⸗t
"für dich"
n-bnr
"außen, draußen [Adverb]"
n-rn
"besagter, betreffend, wegen, im Namen von"
n-ḏr.t
"in der Hand, aus der Hand, von, wegen [Präp.]"
nꜣ
"die [def. Art. pl. c.]"
nꜣ-nḫṱ⸗s
"Nechoutis [PN]"
nꜣy⸗t
"deine"
nꜥš
"Sieg, Stärke"
nw.t
"Theben (Nout) [ON]"
nb
"Gold"
nb
"Herr"
nb
"jeder; irgendein"
nb.t
"Herrin"
nb-bẖn
"Herr der Pylontürme [GN]"
nb-ḫm
"Kleingold"
nḥm
"rauben, retten"
nḥṱ
"glauben, vertrauen"
nḫṱ
"stark sein, schützen [Adjektivverb]"
nḫṱ-mn
"Nechtminis [PN]"
nkt
"Sache"
nkt-sḥm.t
"Frauensache"
ntỉ
"[Relativkonverter]"
ntỉ.ỉw⸗w
"[Relativkonverter + Suffixpron. 3. pl. c.]"
ntỉ-nb
"alles; irgendetwas"
nṯr
"Gott"
nṯr.w
"Götter"
nṯr.w-mnḫ.w
"wohltätige Götter, Theoi Euergeteis"
nṯr.w-mri̯-ỉṱ⸗w
"vaterliebende Götter, Theoi Philopatores"
nṯr.w-mri̯-mw.ṱ⸗w
"mutterliebende Götter, Theoi Philometores"
nṯr.w-ntỉ-pri̯
"die erscheinenden Götter, Theoi Epiphaneis"
nṯr.w-sn.w
"Geschwistergötter, Theoi Adelphoi"
nṯr-mri̯-mw.ṱ
"seine Mutter liebende Gott, Theos Philometor"
nṯr-r:tn-ỉt⸗f
"Gott, der seinen Vater ehrt, Eupator"
nṯr-ḥwn
"jugendlicher Gott, Neos Dionysos"
r
"macht (bei Beträgen u.ä.)"
r
"zu, hin, auf, in Bezug auf [Präp.]"
r
"werden [im Futur III vor Infinitiv]; um zu [vor Infinitiv]"
r-ẖ(.t)
"in der Art von, auf, entsprechend [Präp.]"
r-ḏbꜣ
"wegen [Präp.]"
rʾ-ꜥ
"[Präfix für Nomina Actionis]"
rʾ-ꜥ-ḳd
"Alexandria, Rhakotis [ON]"
rl
"Halsband, Armband"
rḫ
"wissen, können, kennen"
rdb
"Artabe [ca. 32 l]"
hb
"Ibis"
hp
"Recht, Gesetz, Gesetzanspruch"
hlḳ.t
"Ring"
ḥꜣṱ
"Herz"
ḥꜥ⸗
"selbst"
ḥw.t
"Haus, Grab"
ḥw.t-ḥr
"Hathor [GN]"
ḥwn
"Jüngling"
ḥm.t
"Frau, Ehefrau"
ḥmt
"Kupfer"
ḥnꜥ
"und, zusammen mit, oder [Präp.]"
ḥr
"Horus [GN]"
ḥr
"Horos [PN]"
ḥr-sꜣ-ꜣs.t
"Harsiesis [PN]"
ḥrỉ
"oben [Adverb]"
ḥsb.t
"Regierungsjahr"
ḥtp
"zufrieden sein, ruhen, wohnen, zufriedenstellen, untergehen"
ḥḏ
"Silber, Geld"
ḥḏ-sp-2
"echtes Silber(geld)"
ḫꜣꜥ
"werfen, legen, lassen, verlassen"
ḫpr
"geschehen, sein, anfangen"
ḫpš.t
"Armreif; [Behälter?]"
ḫm
"klein, jung [Adjektiv]"
ḫnsw
"Chons [GN]"
ḫnsw-ḏḥw.tỉ
"Chons-Thot [GN]"
ẖn
"in [Präp.]"
ẖn
"hinein, darinnen [Adverb]"
ẖrṱ.w
"Kind, Kinder"
sꜣ
"Sohn"
sꜣ
"Phyle"
sꜣ-sbk
"Sisouchos [PN]"
syh̭f
"Verwahrung(?), Verfügungsrecht(?)"
sw
"Weizen"
swn
"Preis, Wert"
sbk
"Sobek, Suchos [GN]"
sbk-ḥtp
"Sochotes [PN]"
sp
"Rest"
sp 2
"zweimal [Wiederholungszeichen]"
smꜣ-tꜣ.wỉ
"Der die beiden Länder vereinigt (Somtus) [GN]"
smn
"aufsetzen, feststellen, dauern (lassen)"
smt
"Art, Weise, Gestalt"
sn
"Bruder"
sn.t
"Schwester"
sḥm.t
"Frau, weiblich"
sẖꜣ
"schreiben"
ssw
"Termin, Zeit"
st
"[enklit. Pron. 3. pl. c.]"
sttr
"Stater [griech. Münze]"
sḏm
"hören"
šy
"Bestimmung, Gebrauch, Besitzrecht(?)"
šp
"Geschenk, Gabe, Entschädigung"
šp-sḥm.t
"Frauengabe"
šm
"gehen"
šrỉ
"Sohn"
šlm
"[ein Gegenstand in den Mitgiftslisten]"
šsp
"empfangen"
ḳb-ḥꜣṱ⸗s / ḳbḥ-ḥꜣṱ⸗s
"Kobaetesis [PN]"
ḳbꜣ.t
"Stoff, (Mumien-)Binde, großes Tuch"
ḳn
"stark, siegreich [Adjektiv]"
ḳnb.t
"Urkunde, Gericht, Gerichtsurkunde"
ḳnḏwꜣ.t
"Behälter, große Schale"
ḳrl
"Halskette"
ḳd
"bauen"
ḳd.t
"Kite (1/10 Deben)"
k.ṱ
"andere [sg. f.]"
kmy
"Ägypten"
gb
"Geb [GN]"
gr
"oder"
glṱ.t-gswr
"Ring"
gtn.t
"Chiton, Tunika"
ṱ⸗t
"[enkl. Pron. 2. sg. f.]"
tꜣ
"die [def. Artikel sg. f.]"
tꜣ
"Land, Welt, Erde"
tꜣy⸗w
"ihre"
tꜣy⸗f
"seine"
ta
"die von, Tochter von"
tw⸗s
"siehe [Interjektion]"
tm
"[Negationsverb]"
tn
"erheben"
tn-nb
"Goldkorb"

"Bezirk, Provinz"
ṯb.tỉ
"Sandalen, Füße, Fußsohlen"
dbn
"Deben (Gewicht von ca. 91g)"
ḏi̯; ḏi̯.t
"geben"
ḏḥw.tỉ
"Thot [GN]"
ḏḥw.tỉ-sḏm
"Thotsytmis [PN]"
ḏd
"sagen, sprechen"
ḏd
"dass, das heißt , nämlich [Konjunktion]"
1
"1"
10
"10"
100
"100"
1480
"1480"
15
"15"
150
"150"
16
"(Tag) 16"
2; 2.t
"2"
20
"20"
200
"200"
230
"230"
24
"24"
3.t
"3"
30
"30"
5
"5"
50
"50"
500
"500"
6
"6"
7400
"7400"
© Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg