theDemotic Palaeographical Database Project
palaeography corpus
Philae Griffith 416
Proskynema eines meroitischen Gesandten nach Rom
Philai
253 CE
Das Graffito wurde am südlichen Torpfosten an der Westseite des Hadrian-Tors auf Philae angebracht (vgl. PM VI, 248).


|1
𓏏:𓄿
𓅱𓈙:𓂧𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁𓏏
𓈖
𓋴𓊃2:𓂝𓈖:𓏌*𓏲𓀔𓅆@
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓅓𓅐𓏏𓏏:𓆇𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓆑4
𓆼𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲 . .⸢𓍯1𓁐4𓏏(?)
𓅯𓄿
𓈎𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓄿2𓍼:𓏥1
𓄿:𓎡𓃭𓃭𓇋𓏲°:𓌙:𓈉1
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿
𓅱𓊪1:𓏏1𓇋𓏲𓍼:𓏥1
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓈖
𓉔𓃭𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓂧:𓈐𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖1
𓅓1𓂺:𓏤
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓈖
𓉐𓏤𓃛@𓃭𓏤𓈎𓇋𓏲𓉐𓏤
𓉐2𓃛@°𓃂@𓏤1𓈘:𓈇𓅆𓉐𓏤
𓏏:𓄿1
𓊹1𓏤1𓅆𓏏
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛𓏏
𓏏:𓄿
𓈎:𓃀𓄑:𓏛𓇋𓏲
|2 𓏏𓈗𓏤1𓈘:𓈇𓅆𓏏
𓄤𓏭:𓏛𓏏
𓅓
𓊨𓏤𓉐𓏤𓏏
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓇋1𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓄿2𓈒:𓏥
𓏏:𓄿1
𓍟2𓇋𓇋𓏲1𓄿1𓏴:𓂡
𓈖
:
𓅯𓄿
𓇔3𓄿2𓉐𓏤
𓉐𓏤
𓅓'𓎔2𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2𓇋𓏲𓉐𓏤
𓉐𓏤
𓋁𓃀1𓍘𓇋2𓇋𓏲𓉐𓏤
𓉐𓏤
𓋀:𓏎:𓈖𓍘𓇋2𓇋𓏲𓉐𓏤
𓏏:𓄿1
𓄔𓅓𓏭:𓏛@
𓋴𓅡◳𓏤𓃭𓇋𓏲𓀢1𓏛:𓏥
𓈖
𓈖:𓄿1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓍯1𓍯1𓈐:𓂻𓀐
𓆳𓊗
𓏻:𓏏
𓂼@𓂼@
𓇋𓇋𓏲
𓂋1
𓆎@𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓇋𓏲

|3
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓅱𓃭𓏤𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁
𓁷𓏤@𓇋𓇋𓏲
𓅯𓄿𓏭𓇋𓇋𓏲
𓏏1𓍯1𓇋𓏲°:𓊌
𓈖
𓏏:𓄿1
𓄋:𓊪@𓏲𓏭:𓏛@𓏏
𓈖
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓏏:𓄿1
𓊹1𓏤1𓅆𓏏
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛𓏏
𓇋𓋴𓏏
𓄔𓅓𓏭:𓏛@
𓈖:𓄿1𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓆷1𓃭𓏤𓃭𓏤𓇋𓏲𓀢1𓏛:𓏥
𓇋𓋴𓏏
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓈖:𓈖:𓏥
𓂋1
𓆎@𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓅱𓍓1𓄿4𓏭:𓏛1
𓂼@𓂼@
𓇋𓇋𓏲
𓂋1
𓆎@𓅓𓉐𓏤
𓁹:𓂋*𓏭
𓇋𓇋𓏲
𓈖:𓄿1
𓉔𓊪1𓇋𓏲𓍼:𓏥1𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓅯𓄿𓇋𓇋

|4
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿2𓏴:𓂡
𓎝𓎛@𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪𓍼:𓏥1
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
°:𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓁹:𓂋*𓏭
𓇋𓇋𓏲
𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲
𓏪
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓆑
𓎝𓎛@𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪𓍼:𓏥1
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓂽
𓂋1
𓏏1:𓎡𓃭'𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓎼:𓈖1𓎼𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓎆:𓏏
𓂋1
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓏪
𓂋1
𓊹𓉗4𓏏2:𓉐𓊹1
𓈖
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓈖
𓈖:𓄿1
𓊹𓍛𓏤𓀀𓀀1:𓏥
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿1
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓀀1:𓏥
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
𓀔3𓇋𓏲𓀀3𓏏
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓊃:𓈞𓁐2𓏏𓀀1:𓏥
𓍱:𓂡1@𓅓𓇋𓇋𓏲𓄿2𓊃:𓈞𓁐2𓏏𓏪

|5
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓁹:𓂋*𓏭
𓏪
𓏏1:𓎡𓃭'𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓏛2:𓏥
𓈖
:
𓅯𓄿
𓈖:𓂋:𓈖𓀁
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿2𓏴:𓂡
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓈖:𓄿1𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓏛2:𓏥
𓆷1𓃭𓃭𓈒:𓏥𓀀3𓉐𓏤𓀀1:𓏥
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓆑
𓎝𓎛@𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪𓍼:𓏥1
°:𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓂋1
𓂞:𓏏2
𓁹:𓂋*𓏭
𓅯𓄿
𓏏1:𓈙𓇋𓇋𓏲𓀀3
𓇥:𓂋2𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓆑4
𓈖
𓌢2𓈖2:𓇛2:𓏭𓈖2:𓅓:𓏭𓄣1𓏤1𓄹:𓏭(?)
𓎝𓎛@
𓈖:𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭𓆑2
𓈖
:
𓅯𓄿𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓈖:𓂋:𓈖𓀁
𓄤𓏭:𓏛
𓅆
𓈖:𓄿𓏪𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲'𓏭:𓏛𓅆

|6
𓌢2⸣[𓈖2:𓇛2:𓏭𓈖2:𓅓:𓏭𓄣1𓏤1𓄹:𓏭(?)
]
𓇋𓏲
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓆑
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓈖
:
𓅯𓄿
𓏏1:𓈙𓇋𓇋𓏲𓀀3
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓆑
𓎝𓎛@𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪𓍼:𓏥
𓈖
:
𓅯𓄿
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲
°:𓇓1𓅆@
𓎛2𓈖:𓂝1
𓈖:𓄿
𓈎𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓄿1𓍼:𓏥𓀀1:𓏥
𓈖2
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓂋1
𓇍1𓇋1𓂻@
𓂋1
𓆎@𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓇋𓇋𓏲
𓆷1𓉻:𓂝*𓏛𓏏𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓈖:𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿
𓉔𓃭𓍯1𓍘𓇋2𓇋𓏲𓆸𓀀1:𓏥
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
𓏶𓅓𓏭:𓏛@𓈒:𓏥𓏤1𓈘:𓈇
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲
𓏪
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓊹𓉗4𓏏2:𓉐𓊹1
𓈖
𓊨1𓏏2:𓆇

|7 [𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1 𓅯𓄿
𓏏1:𓇋𓇋𓏲𓅓]𓇋𓏲𓉐𓏤
𓇥:𓂋2𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓆑
𓆳𓊗
𓏼1:𓏏
𓇺:𓏽@
𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳2
𓇳𓏺
𓂼𓂼@
𓈖:𓈖:𓏥
𓂋1
𓉐𓏤𓃛@°𓃭𓏤𓈎𓇋𓏲𓉐𓏤
𓇋𓏲
𓈖:𓄿1
𓈎𓃭𓈖:𓏌*𓏲[𓇋𓇋𓏲]𓄿1𓍼:𓏥1𓏪
𓈖2
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓇋𓇋𓏲
𓈖:𓄿1𓏪𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲'𓏭:𓏛
𓈖:𓄿
𓈙:𓂝𓈙:𓂝𓄿1𓆸𓏛2:𓏥
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓈖:𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀𓀀1:𓏥
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿1
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓅯𓄿
𓀎:𓂋𓇋𓏲𓏰:𓀀𓏪
𓈖
:
𓅯𓄿
𓏏1:𓇋𓇋𓏲𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓁹:𓂋*𓏭𓆑2
°:𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓆷1𓉻:𓂝*𓏛𓏏𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓏪

|8 [𓂷:𓂡1𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2 𓈖:𓈖:𓏥]
𓂋1
𓊹𓉗1𓏤1𓉐𓏤𓊹1𓅆@
𓈖2
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓋴'𓍯1𓐍:𓏭𓇋𓏲𓍱𓈒:𓏥𓏪
𓈖
𓏏:𓄿
𓈙:𓅡◳𓏤𓀁𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖
:
𓅯𓄿
𓊡𓏲𓏭:𓏛
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓍹𓏏1:𓈎𓃭𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓅆𓍺
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿2𓏴:𓂡
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓎼:𓈖1𓎼𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓎆:𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓍹𓏏1:𓈎𓃭𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓅆𓍺
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿1𓏴:𓂡
𓎝𓎛@𓋴𓆰:𓈖𓏪𓆰𓏪

|9
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓂋1
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓏪
𓂋1
𓉗𓏤1𓉐2𓊹1𓅆@
𓈖2
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓏎:𓈖𓍘𓇋3
𓏪
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓏏1:𓈙𓏲𓏭:𓏛@
𓏪
𓂋1𓁷𓏤@𓇋𓏲𓄹:𓏭
𓏪
𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓊃2:𓊪1𓊗
𓇋𓏌:𓎡
𓎛𓂝:𓏏𓄹1𓍘𓇋2
𓂽
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓏏:𓄿1𓇋𓇋
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁𓏏
𓎛𓈎:𓂋4𓏤1𓏏2:𓏥𓀐
𓈖
:
𓅯𓄿
𓈖:𓂋:𓈖𓀁
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿1𓏴:𓂡
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓎆@
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤𓍘𓇋2
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓍑𓄿4𓈖':𓆑𓇋𓏲𓏰:𓏛
𓈖:𓄿1
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆𓏪
𓂋1
|10 𓂞:𓏏2
𓏪
°:𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿1𓏴:𓂡
𓅓1𓂺:𓏤
𓏏1':𓄿1𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅓𓅐𓏏𓏏:𓆇𓄹:𓏭𓏣1(?)𓏏
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓎝𓎛@
𓈖:𓈖:𓏥
𓂞:𓏏2
𓈝𓂻
𓎼:𓂋𓄿1𓀁𓏏
𓂋1𓍑𓍑@𓏌:𓏏*𓏰𓁸1𓄹:𓏭
𓏪
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲
𓆑4
𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓈎𓃀𓄑:𓏛𓇋𓏲𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆@
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓅓𓏏:𓈖:𓈖1𓏌𓏲𓍼:𓏥1𓍘𓇋2
𓆑
𓂋1
𓅯𓄿
𓈖:𓂋:𓈖𓀁
𓈖
:
𓅯𓄿𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿1𓏴:𓂡
𓇋𓏲
𓈖:𓄿1
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆@𓏪
𓈖 𓈖:𓂋:𓈖𓀁
𓏪

|11
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖
𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓏏1:𓂋𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓏽1:𓏏
𓐝@
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓅱𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓎼:𓇋𓇋𓏲𓄿1𓀀3
𓅯𓄿
𓅓:𓂋𓀎:𓂋𓇋𓇋𓏲𓏰:𓀀𓏪
𓈖
:
𓅯𓄿
𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓂞:𓏏2
𓏎:𓈖
𓏪
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆@
𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓏏1:𓂋𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓏻:𓏏
𓇋𓏲𓏪
𓄋:𓊪@𓇋𓇋𓏲𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁
𓏪3
𓈖
𓋴𓆷1𓆷1𓏣1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓈖
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆@
𓂋1
𓆑𓇋𓇋𓏲𓇍1𓇋1𓂻
𓂋1𓁷𓏤@𓇋𓇋𓏲 𓏏:𓄿1 𓄂:𓏏*𓏤𓏏 𓈖:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓈖
:
𓅯𓄿
𓏼1
𓇳𓎭
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓋴𓊃2:𓂝𓈖:𓏌*𓏲𓀔𓅆
𓎛2𓈖:𓂝1
𓈎𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓄿2𓍼:𓏥1
𓅯𓄿𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓌢𓇋𓏲𓀀3
𓂽

|12
𓂞:𓏏2
𓏎:𓈖
𓏪
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆@
𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓏏1:𓂋𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓏺:𓏏
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲
𓋴𓏏@
𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓄑:𓏛𓐠𓏤𓏰:𓏛𓏤1𓈘:𓈇(?)𓉻':𓉻:𓂝*𓏛𓎿𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓂋1
𓈎𓃀𓄑:𓏛𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖2
:
𓊨𓏰:𓇳2𓅆
𓍹𓃹:𓈖𓈖:𓏌*𓏲𓄤𓏭:𓏛𓅆
𓅯𓄿
𓊹1𓅆@
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓈖:𓂷:𓂡1𓈖
𓇺:𓏽@
𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳2
𓇳𓏺
𓆷1𓉻:𓂝*𓏛𓏏
𓇺:𓏼@
𓉐2𓂋:𓏏*𓏰𓇋𓏲𓏰:𓇳2
𓇳𓏺
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
〈𓁹:𓂋*𓏭〉
𓉔𓃭𓍯1𓍘𓇋2𓇋𓏲𓆸
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓊹1𓉗𓏤1𓉐𓏤𓊹1𓅆@
𓈖2
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿1𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓌢𓏲2𓀀3𓏪

|13
𓈖:𓄿1
𓈎𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓄿1𓍼:𓏥𓏪
𓈖2
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓈖:𓄿1
𓊹𓍛𓏤𓀀𓀀1:𓏥
𓎛2𓈖:𓂝1
𓈖:𓄿1
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲𓏭:𓏛𓏪
𓈖
𓈖:𓄿1
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪
𓈖2
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓈖:𓏥
𓉔𓇳𓇳𓏤@
𓐁
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭
𓏶𓅓𓏭:𓏛@𓈒:𓏥𓏤1𓈘:𓈇
𓁷𓏤@𓇋𓇋𓏲
𓐍:𓆑𓍘𓇋2𓄑:𓏛𓇋𓏲𓅆
𓈖
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓈖
𓇋1𓇋𓀁𓂋:𓊪𓏌𓏪
𓎛𓈖1:𓈎:𓏏*𓏰𓏌
𓇋𓏲'𓆑𓄹:𓏭
𓇋𓏲
𓅯𓄿
𓀎:𓂋𓇋𓇋𓏲𓏰:𓀀𓏪{𓏪}
𓈖
:
𓅯𓄿
𓏏1:𓇋𓇋𓏲𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓇥:𓂋2𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓆑
𓈖
𓇋𓉔𓉻:𓂝*𓏛𓇋𓇋𓏲𓄿2𓆸

|14
𓇋𓏲𓏪
𓂞:𓏏2
𓈖
𓏏:𓄿1
𓅱𓈙:𓂧𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁𓏏
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥𓏪
𓇯𓇋𓏲𓀀3
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓏶𓅓𓏭:𓏛@𓈒:𓏥𓏤1𓈘:𓈇
𓎛𓂝:𓏏𓄹
𓈖:𓈖:𓏥
𓂽
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓈖:𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲
𓏪
𓈖2:𓏌:𓈖°𓉐𓏤
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁𓏏
𓎛𓈎:𓂋4𓏤1𓏏2:𓏥𓀐
𓈖
:
𓅯𓄿
𓈖:𓂋:𓈖𓀁
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓍟2𓇋𓇋𓏲1𓄿2𓏴:𓂡
𓂽
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆
𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓏏1:𓂋𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓏻:𓏏
𓐝@

|15
𓂋1
𓌡:𓂝*𓏤1
𓊪1:𓉔𓇋𓇋𓏲𓃭𓏤𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓇋𓋴𓏏
𓂷:𓂡1
𓊪1𓃭𓍘𓇋2𓍯1𓅓𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓈖
𓁷𓏤@𓏰:𓏛𓄹:𓏭
𓈖
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓋴𓏏@
𓇺:𓏼@
𓉐2𓂋:𓏏*𓏰𓇋𓏲𓏰:𓇳2
𓇳𓏺
𓄿:𓅡◳𓏤𓃭𓍘𓇋2𓇋𓇋𓏲𓌙:𓈉1
𓅯𓄿
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲
°:𓇓1𓅆@
𓇍1𓇋1𓂻@
𓂋1
𓉐𓏤𓃛@𓃭𓏤𓈎𓇋𓏲𓉐𓏤
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓈖:𓏥
𓉔𓏰:𓇳2𓇳𓏤@
𓄤𓏭:𓏛
𓅆
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓆑
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓊹1𓉗4𓏏2:𓉐𓊹1
𓈖
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓏎:𓈖
𓆑
𓎡:𓇋
𓅱𓈙:𓅡◳𓏤𓀁𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓏺:𓏏

|16
𓈖
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆@
𓇋𓏲
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓍹𓏏1:𓈎𓃭𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓅆𓍺
𓂞:𓏏2
𓏎:𓈖
𓏪
𓋴𓏏@
𓂋1
𓊹1𓉗𓏤1𓉐2𓊹1𓅆@
𓈖
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓇋𓏲
𓆑
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖
𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓏏1:𓂋𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓏼1:𓏏
𓐝@
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓎡:𓇋
𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓏏1:𓂋𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓏼1:𓏏
𓇋𓏲
𓆑
𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲
𓏪
𓈖
𓋴𓊵:𓏏@1𓊪1𓅆𓈒:𓏥𓏏
𓈖
𓋞:𓈒*𓏥3𓅆@
𓏏:𓄿1𓇋𓇋
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿2𓏴:𓂡𓏏
𓏏:𓄿
𓅱𓊪1𓇋𓇋𓏲𓀁
𓇾:𓏤@𓈉1:𓏥
𓈖
𓈖:𓄿
°:𓊹𓊹𓊹𓅆@𓏫1
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭

|17 [𓏏]
⸢𓄔𓅓𓏭:𓏛@
𓂋1𓁷𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓏪
𓂷:𓂡1𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2
𓂋1
𓅓𓃭𓍯1𓇋𓏲𓉐𓏤
𓅯𓄿
𓏏1:𓇋𓇋𓏲𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓄤𓏭:𓏛𓅆
𓈖
:
𓅯𓄿𓏏𓏏
𓀔3𓇋𓏲𓀀3
𓌻𓇋1𓏭:𓏛1𓀁𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2
𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓏏
𓂞:𓏏2
𓅱𓍓1𓄿4𓏭:𓏛1
𓇋𓇋𓏲
𓁷𓏤@𓇋𓇋𓏲
𓅯𓄿𓏭𓇋𓇋𓏲
𓏏1𓍯1𓇋𓏲°:𓊌
𓀠
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿1
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏲𓏭:𓏛@𓈒:𓏥𓏪
𓂋1 𓂼𓂼
𓇋𓇋𓏲
𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓏪
𓂋1
𓂷:𓂡1𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2
𓏪
𓈖
:
𓅯𓄿𓏏𓏏
𓀔3𓇋𓏲𓀀3
𓌻𓇋1𓏭:𓏛1𓀁[𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2]

|18 [𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓍹𓏏1:𓈎𓃭]⸢𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓅆𓍺
𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓏏
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓂋1
𓆎@𓅓𓇋𓏲𓉐2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓌢𓏲2𓀀3
𓅃𓅆𓅱𓍓1𓄿4𓏭:𓏛1
𓅯𓄿
𓈎𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓍼:𓏥1
𓄿:𓎡𓃭𓃭𓇋𓏲𓌙:𓈉1
𓅯𓄿
𓅱𓊪1:𓏏1𓇋𓏲𓍼:𓏥1
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛
𓈖
𓉔𓃭𓅓𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤
𓅯𓄿𓇋𓇋
{𓏪}
𓇋𓂋:𓏭𓇍1𓇋1𓂻@
𓄤𓏭:𓏛𓅆
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓏏:𓄿1
𓎛𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅡◳𓏤:𓏏𓇋𓏲𓉐𓏤
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅓𓏲:𓏏𓏤
〈𓏏〉
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓋴𓏏@
𓈖1:𓈖1:𓏥
𓂋1
𓆎@𓅓𓉐𓏤

|19 [... 𓅓𓏲:𓏏𓏤 𓏏]
𓂞:𓏏2
𓈖:𓈖:𓈖:𓏥
𓅯𓄿
𓅓𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2𓇋𓏲𓉐𓏤
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇋𓏏:𓈖:𓈖1𓇋𓇋𓏲𓆸𓍘𓇋2
𓂋1
𓂷:𓂡1𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2
𓏪
𓈖
𓎼:𓊃𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉1
𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓈖:𓈖:𓏥
𓏎:𓈖
𓏏:𓄿1
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁𓏏
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓈖
:
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓂋1
𓅯𓄿𓏏𓏏
𓂋:𓊪𓇋𓇋𓏲𓄿2𓏏:𓉐𓅆
𓄤𓏭:𓏛𓅆
𓏏:𓄿𓇋𓇋
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿1𓏴:𓂡
𓏏:𓄿1
𓅱𓊪1𓇋𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁
𓇾:𓏤@1𓈉1:𓏥
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓅓𓏲:𓏏𓏤 𓏏
𓏏:𓄿1
𓈖1:𓊪1𓇋𓏲𓅆@
𓈖
:
𓅯𓄿
𓅓𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2𓇋𓏲[𓉐𓏤
]
|20 [...] .
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓍘𓇋2𓇋𓏲𓄹:𓏭
𓈖:𓈖:𓏥
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
𓁷𓏤@𓇋𓇋𓏲
𓏏:𓄿1
𓅓𓏇𓇋1𓈐:𓏏*𓏤𓉐𓏤
𓂋1
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓈖:𓈖:𓏥
𓂋1
𓅯𓄿
𓅓𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2𓇋𓏲𓉐𓏤
𓈖
:
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍
𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓂝':𓈙𓀞2
𓈖
':
𓏏
𓈖
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1𓇳
𓎟:𓏏
𓆓:𓂧
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
𓄔𓅓𓏭:𓏛@
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓈖:𓏥
𓇋𓏌:𓎡
𓅯𓄿𓏏𓏏
𓅡:𓎡𓏭𓀀3
𓄤𓏭:𓏛𓅆
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓅓1'𓈖:𓏥𓂜:𓅪
𓅓𓇋𓇋𓏲
|21[𓍘𓇋2𓇋𓏲𓉐𓏤
...]
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓍘𓇋2𓇋𓏲𓄹:𓏭
𓇋𓏲
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
〈𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤〉
𓆎@𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓅓𓃭𓍯1𓇋𓏲𓉐𓏤
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐2
𓈖:𓄿1
𓏏1𓍯1𓍯1°:𓊌𓏪
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓅯𓄿𓏭𓇋𓇋𓏲
𓌢𓏲2𓀀3
𓌡:𓂝*𓏤1𓏭:𓏛𓍘𓇋2
𓈖:𓏏*𓏭1
𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓈖:𓄿𓏪
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓆑
𓅓1𓏲:𓏏𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓆓:𓂧
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
𓂞:𓏏2
𓅱𓍓1𓄿4𓏭:𓏛1
𓆑
𓆷1𓉻:𓂝*𓏛𓏏𓅓𓏲:𓏏𓏤
𓏏
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓂋1
𓆎@𓅓𓉐2
𓂽

|22 [𓅓𓏲:𓏏𓏤 𓏏 𓏎:𓈖𓍘𓇋2 𓆑 𓂋1 𓅓𓃭𓍯1𓇋𓏲𓉐𓏤 𓅯𓄿 𓏏1:𓇋𓇋𓏲𓅓𓇋𓏲𓉐𓏤 𓄤𓏭:𓏛𓅆 𓈖:𓅯𓄿𓏏𓏏 𓀔3𓇋𓏲𓀀3 𓌻𓇋1𓏭:𓏛1𓀁𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2]
𓍹𓏏1:𓈎𓃭𓃭𓅓𓈖:𓏌*𓏲𓅆𓍺
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋𓈖:𓈖:𓏥
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿2𓏴:𓂡
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓈖:𓄿1
𓆷1𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁𓏪3
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲
𓏪
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
𓁷𓏤@𓇋𓇋𓏲
𓅯𓄿
𓄿:𓈖1𓊪1𓇋𓏲°:𓊌𓉐𓏤
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓋴𓃭𓅓𓇋𓏲𓀐
𓀞
𓇋𓇋𓏲
𓂝':𓈙𓀞2
𓈖
:
𓏏
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓏏
𓄔𓅓𓏭:𓏛@
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
𓇋𓇋𓏲
𓆓:𓂧

|23 [. . .]
𓄔𓅓𓏭:𓏛@
𓂋1𓁹:𓂋*𓏭
... [...]
𓇋𓏲1
𓇋𓇋𓏲
𓅱𓍓1𓄿4𓏭:𓏛1
𓈖:𓄿1
𓅡:𓎡@𓀀3𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓎝𓎛@𓏰:𓏛
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓍟2𓇋𓇋𓏲𓄿2𓏴:𓂡
𓏲:𓏏𓏤𓇋𓇋𓏲
𓋴𓏏
°:𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓆓:𓂧
𓂷:𓂡1𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2
𓏪
𓅓1𓂺:𓏤
𓊨𓏏:𓆇1𓅆𓏏
𓎝𓎛@
𓇋𓇋𓏲
𓏎:𓈖𓍘𓇋2
𓏪
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈖:𓄿1𓏪
𓆑4:𓏏𓇋𓏲𓈗(?)
𓏏1:𓇋𓇋𓏲
𓅱𓈙:𓂧𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁𓏏

|24
𓇋𓏲𓏪
𓂋1
𓎼 ...
[...] ... [...] ...
𓏞𓍼:𓏤@𓇋𓇋𓏲𓄿1𓍼:𓏥1
𓈖

|25
𓆳𓊗
𓏼1:𓏏
𓈖
𓄿𓇾:𓏤@1𓎼𓃭𓍘𓇋2𓍯1𓃭⸣[𓅆@]
⸢𓎼:𓊃4𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉1
𓎼𓇋𓇋𓏲𓍯1𓅆@
𓅱𓅡◳𓏤:𓇋𓇋𓏲𓍯1𓅆@
𓏏1:𓂋𓅡◳𓏤𓍯1𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓄿1𓅆@
𓎼𓃭𓏤𓍯1𓇋𓏲°:𓌙:𓈉1
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓅯𓄿𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓀔3𓇋𓏲𓀀3
𓈖:𓄿1
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏𓀀':𓏥
𓈖:𓏏*𓏭1
𓐍:𓏭𓍯1𓇋𓇋𓏲𓄿1𓀠1
𓇺:𓏽@
𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰𓇋𓏲𓏰:𓇳2
𓇳𓎭𓐈2@
𓅯𓄿𓏭𓇋𓇋𓏲

|26
𓉔𓏰:𓇳2𓇳𓏤@
𓄤𓏭:𓏛𓅆
(1) tꜣ wšde.t n Ssꜥn sꜣ Pa-ꜣs.t mw.ṱ⸗f H̱ly. .⸢w⸣(?) pꜣ ḳrnyꜣ ꜣkrre n pr-ꜥꜣ pꜣ wpte ꜥꜣ n Hrme dy m-bꜣḥ ꜣs.t n Pr-ỉw-lḳe Pr-ỉw-wꜥb tꜣ nṯr.t ꜥꜣ.t tꜣ ḳbḥe- (2) .t nfr.t m s.t wꜣḥ-ỉh̭yꜣ tꜣ ṯsyꜣ n pꜣ rsỉ pr mḥyṱe pr ỉꜣbṱe pr ỉmnṱe tꜣ sḏm sbre.w n nꜣ ntỉ ww

ḥsb(.t) 2.t
ỉwi̯⸗y r Kme ỉw (3) wꜣḥ⸗y wle ḥry pꜣy twe n tꜣ ỉp.t n ꜣs.t tꜣ nṯr.t ꜥꜣ.t ỉ(w)⸗s sḏm nꜣy⸗n šlle.w ỉ(w)⸗s ỉni̯.ṱ⸗n r Kme ỉw⸗n wḏꜣ ỉwi̯⸗y r Km
ỉri̯⸗y nꜣ hpe.w ntỉ.ỉw wꜣḥ pꜣy⸗ỉ (4) ṯsyꜣ wꜣḥ-sḥn n.ỉm⸗w nꜣy ỉri̯⸗y ỉry⸗w

wꜣḥ⸗f wꜣḥ-sḥn nꜣy ꜥn r tkr ḥḏ gngr 10.t r ỉni̯.ṱ⸗w r ḥw.t-nṯr n ꜣs.t n nꜣ ḥm-nṯr.w ỉrm nꜣ wꜥb.w ỉrm nꜣ šre.t-wꜥb-.wt ḥmyꜣ.wt (5) wꜣḥ⸗y ḏi̯.t ỉri̯⸗w tkr⸗w ⸢n pꜣ rn⸣ n pr-ꜥꜣ pꜣy⸗n ṯsyꜣ n-ẖn nꜣy⸗w šrr.w
wꜣḥ⸗f wꜣḥ-sḥn nꜣy r ḏi̯.t ỉri̯ pꜣ tš⸢y⸣ ḏr⸗f n snḏm-ỉb(?) wꜣḥ⸗n ỉri̯⸗f n pꜣy⸗f rn-nfr nꜣ.w-nw (6) ⸢s⸣[nḏm-ỉb](?) ] ỉw wꜣḥ⸗f ỉri̯⸗f n pꜣ tšy
wꜣḥ⸗f wꜣḥ-sḥn n pꜣ sy-nsw ḥnꜥ nꜣ ḳrnyꜣ.w n ꜣs.t r ỉyi̯ r Kme ỉrm⸗y šꜥ-mtw⸗n ỉri̯ nꜣ hrwṱe.w ỉrm nꜣ wnm.w r:ỉry⸗w n-ẖn ḥw.t-nṯr n ꜣs.t (7) [ỉrm pꜣ tym]e ḏr⸗f

ḥsb(.t) 3.t ꜣbd-4 ꜣḫ.t sw-1
ỉwi̯⸗n r Pr-ỉw-lḳe ỉw nꜣ ḳrn[y]ꜣ.w n ꜣs.t ỉrm⸗y nꜣ.w-nw nꜣ šꜥšꜥꜣ.w ntỉ.ỉw wꜣḥ nꜣ ḥm-nṯr.w ỉrm nꜣ wꜥb.w ỉrm pꜣ mšꜥ n pꜣ tyme ỉri̯{⸗f}<⸗w> nꜣy šꜥ-mtw⸗w (8) [ṯꜣy.ṱ⸗n] r ḥw.t-nṯr n ꜣs.t ỉw⸗n ỉri̯ nꜣy⸗n swh̭e.w n tꜣ šb(.t) n pꜣ ṯꜣw n pr-ꜥꜣ ⸢Tḳr⸣rmn pꜣy⸗ỉ ṯsyꜣ ỉrm gngr 10.t ntỉ.ỉw wꜣḥ Tḳrrmn pr-ꜥꜣ pꜣy⸗n ṯsyꜣ wꜣḥ-sḥn (9) n.ỉm⸗w r ỉni̯.ṱ⸗w r ḥw.t-nṯr n ꜣs.t wꜣḥ⸗y ỉni̯.ṱ⸗w wꜣḥ⸗y tš⸗w r-ḥre⸗w n wꜥ sp ỉnk ḥꜥ.ṱ(⸗ỉ) ꜥn n-ẖn tꜣy⸗ỉ md.t-ḥḳr n pꜣ rn n pr-ꜥꜣ pꜣy⸗ỉ ṯsyꜣ wꜣḥ⸗y ḏi̯.t pꜣy⸗ỉ rʾ-10 r-ẖ.ṱ pꜣy⸗ỉ ḏnfe (n) nꜣ nb.w r:(10)ḏi̯.t{⸗w} nꜣy pꜣy⸗ỉ ṯsyꜣ m-bꜣḥ tꜣy⸗f mw.t ꜣs.t wꜣḥ⸗n ḏi̯.t-šm gꜣ.t r-ḏꜣḏꜣ⸗w ỉw⸗n ỉry⸗f n wꜥ ḳbḥe(.t) n nb ỉw⸗n mtn.ṱ⸗f r pꜣ rn n pꜣy⸗n ṯsyꜣ ỉw nꜣ nb.w n-rn⸗w (11) ỉri̯ n lytre.t 4.t 1/2 wꜣḥ Wyngyꜣ pꜣ ỉmỉ-rʾ-mšꜥy n pꜣ mw ḏi̯.t ỉni̯⸗w nb (n) lytre.t 2.t ỉw⸗w wpye⸗w n sšš.t n nb r fy r-ḥry-tꜣ-ḥꜣ.t-n ꜣs.t n pꜣ 3 sw-10 wꜣḥ Ssꜥn ḥnꜥ Ḳrnyꜣ pꜣy⸗f sn ꜥn (12) ḏi̯.t ỉni̯⸗w nb (n) lytre.t wꜥ.t ỉw⸗n ỉry⸗s n wꜥ ḥs-ꜥꜣ-.t r ḳbḥ n Wsỉr Wn-nfr pꜣ nṯr-ꜥꜣ

n-ṯꜣi̯-n ꜣbd-4 ꜣḫ(.t) sw-1 šꜥ ꜣbd-3 pr(.t) sw-1 ỉw⸗n <ỉri̯> hrwṱe n-ẖn ḥw(.t)-nṯr n ꜣs.t ỉrm nꜣy⸗n sn.w (13) nꜣ ḳrnyꜣ.w n ꜣs.t nꜣ ḥm-nṯr.w ḥnꜥ nꜣ nw.w n nꜣ wꜥb.w n ꜣs.t ỉri̯⸗n hrw 8 ỉw⸗n ỉri̯ wnm ḥry ḫfṱḥe n ꜣs.t n ỉrp{.w} ḥnḳ(.t) ỉwf ỉw pꜣ mšꜥ{.w} n pꜣ tyme ḏr⸗f n ỉhꜥyꜣ (14) ỉw⸗w ḏi̯.t n tꜣ wšde.t n pr-ꜥꜣ pꜣy⸗w ḥrỉ ỉrm nꜣy⸗n wnm ḥꜥ⸗n ꜥn ntỉ.ỉw wꜣḥ⸗n ỉry⸗w n-ẖn md.t-ḥḳr n pꜣ rn n pr-ꜥꜣ pꜣy⸗n ṯsyꜣ ꜥn wꜣḥ⸗y ḏi̯.t nb lytre.t 2.t 1/2 (15) r wꜥ phyle.t ỉ(w)⸗s ṯꜣi̯ prṱwme.t n ḥr n ꜣs.t n-ẖn⸗s

ꜣbd-3 pr.t sw-1
ꜣbrṱy pꜣ sy-nsw ỉyi̯ r Pr-ỉw-lḳe ỉri̯⸗n hrw-nfr ỉrm⸗f n-ẖn ḥw(.t)-nṯr n ꜣs.t ỉni̯⸗f kỉ wšb wꜥ.t (16) n nb ỉw wꜣḥ Tḳrrmn ḏi̯.t ỉni̯⸗w s r ḥw(.t)-nṯr n ꜣs.t ỉw⸗f ỉri̯ n lytr.t 3.t 1/2 ỉrm kỉ lytr.t 3.t ỉw⸗f ỉry⸗w n sḥtp.t n nb

tꜣy⸗ỉ ṯsyꜣ.t tꜣ wpy tꜣ.w n nꜣ nṯr.w ꜣs.t r:ỉr (17) [⸗t] ⸢sḏm⸣ r.ḥr⸗y
mtw⸗w ṯꜣy.ṱ(⸗ỉ) r Mrwe pꜣ tyme nfr n pꜣy⸗t šrỉ mry.ṱ mtw⸗t ḏi̯.t wḏꜣ⸗y ḥry pꜣy Twe-ḳy ỉrm nꜣ nkt.w r:ỉwi̯⸗y m-sꜣ⸗w r ṯꜣy.ṱ⸗w n pꜣy⸗t šrỉ mr[y.ṱ] (18) [pr-ꜥꜣ Tḳr]⸢r⸣mn mtw⸗t ỉni̯.ṱ(⸗ỉ) r Kme ỉrm pꜣy⸗ỉ sn Ḥr-wḏꜣ pꜣ ḳrny ꜣkrr pꜣ wpte ꜥꜣ n Hrmy pꜣy⸗ỉ {w} ỉrỉ nfr ỉrm tꜣ ḥsbte(.t) n pr-ꜥꜣ mtw<⸗t> ỉni̯.ṱ⸗s n⸗n r Km (19) [... [mtw⸗t] ḏi̯.t n⸗n pꜣ myṱe ntỉ ỉtny.ṱ r ṯꜣy.ṱ⸗w n Gsrs mtw⸗n ỉni̯ tꜣ md.t ḥm-nṯr.w n ꜣs.t r pꜣy⸗t rpyꜣ nfr

tꜣy⸗ỉ ṯsyꜣ tꜣ wpy tꜣ.w ꜣs.t
mtw⸗t tꜣ npe(.t) n pꜣ myṱe (20) [...] . ḥꜣ.ṱe⸗n ḫꜣꜥ r.ỉr⸗t ḥry tꜣ mỉ(.t) r ỉni̯.ṱ⸗n r pꜣ myṱe n pꜣ ꜥnḫ ỉw⸗n ꜥš n⸗t n nw nb ḏd r:ỉr⸗t sḏm r.ỉr⸗n ỉnk pꜣy⸗t bꜣk nfr
ꜣs.t mn my-(21)-[ṱe ...] ḥꜣ.ṱe⸗y ḫꜣꜥ r.ỉr⸗t <n-ẖn> Kme n-ẖn Mrwe n-ẖn nꜣ tw.w
ꜣs.t pꜣy⸗ỉ sn wꜥ.ṱ ntỉ m-tw⸗y ỉw⸗y nꜣ.w ḫꜣꜥ⸗f mtw⸗y ḏd r:ỉr⸗t ḏi̯.t wḏꜣ⸗f šꜥ-mtw⸗t ỉni̯.ṱ⸗(ỉ) r Km ꜥn (22) [mtw⸗t ỉni̯.ṱ⸗f r Mrwe pꜣ tyme nfr n pꜣy⸗t šrỉ mry.ṱ] Tḳrrmn pr-ꜥꜣ pꜣy⸗n ṯsyꜣ
ꜣs.t

nꜣ šlꜥlꜥe.w ntỉ.ỉw wꜣḥ⸗y ỉry⸗w r.ỉr⸗t ḥry pꜣ ꜣnpe(?) ỉw⸗y srme ỉ(w)⸗y ꜥš n⸗t ỉ:ỉri̯⸗t sḏm r.ỉr⸗y ḏd (23) [. . .] sḏm r.ỉr⸗ ... [...] ỉw⸗y wḏꜣ
nꜣ bꜣk.w ntỉ.ỉw wꜣḥ pr-ꜥꜣ pꜣy⸗ỉ ṯsyꜣ twy s(t) nꜣy ḏd ṯꜣy.ṱ⸗w m-bꜣḥ ꜣs.t wꜣḥ⸗y ỉni̯.ṱ⸗w

pꜣ ntỉ nꜣ.w fte tꜣỉ wšde.t (24) ỉw⸗w r g⸢b⸣ [...] ... [...] ...

sẖyꜣ n (25) ḥsb(.t) 3.t n ꜣtꜣgrṱw⸢r Gsr⸣s Gyw Wbyw Trbwnyꜣ ⸢G⸣lwe ỉrm pꜣy⸗f šrỉ nꜣ pr-ꜥꜣ.w ntỉ ḫwyꜣ ꜣbd-4 pr.t sw-15 pꜣy (26) hrw nfr
(1) Die Anbetung des Sesan, Sohn des Paesis, seine Mutter ist ..., des Qorene-Akroro des Königs, des großen Gesandten nach Rom, hier vor der großen Göttin Isis von Philae und des Abatons, der schönen Libations- (2) spenderin an der Stätte des Opferdarbringens, der Gebieterin des Südens, des Nordens, des Ostens und des Westens, die die Bitten derer erhört, welche fern sind.

Regierungsjahr 2:
Ich bin nach Ägypten gekommen, nachdem (3) ich bereits auf jenem Berg (Nubiens) durch das Werk der großen Göttin Isis gedeihte, wobei sie unsere Wehklagen hörte und uns wohlbehalten nach Ägypten brachte. Ich bin nach Ägypten gekommen.
Ich erledigte die Verpflichtungen, welche mein (4) Gebieter mir aufgetragen hatte. Ich erledigte sie.

Er trug mir auch auf, zehn Talente Silber abzuwägen, um sie zum Tempel der Isis zu bringen, für die Propheten, Priester und Priestertöchter. (5) Ich ließ sie im Namen des Königs, unseres Gebieters, unter ihren Familien auszahlen.
Er trug mir (auch) auf, die gesamte Region in Freude zu versetzen. Wir taten es in seinem schönen Namen. Die Freude, (6) in welche der die Region versetzte, war vorzüglich.
Er trug (ferner) dem Königssohn und den Qorenes der Isis auf, mit mir nach Ägypten zu kommen, bis wir die Feste und Bankette gefeiert haben, welche im Tempel der Isis (7) [und der] ganzen [Stadt] durchgeführt werden.

Regierungsjahr 3, 1. Choiak:
Wir kamen nach Philae, wobei die Qorenes der Isis bei mir waren. Die Verehrungen, welche die Propheten, Priester und das Volk der Stadt für mich machten, waren vorzüglich, bis sie (8) [uns] zum Tempel der Isis [brachten], wo wir unsere Brandopfer als Kompensation für den Lebensatem des Königs Teqerideamani, meines Gebieters, machten, zusammen mit den zehn Talenten, welche Teqerideamani, der König, unser Gebieter, aufgetragen hatte, (9) zum Tempel der Isis zu bringen. Ich brachte sie. Ich verteilte sie vor ihnen auf einmal. Ich selber, in meiner Mittellosigkeit (und) im Namen des Königs, meines Gebieters, habe auch mein Zehntel entsprechend meiner Beteiligung am Gold, welche (10) mir mein Gebieter gegeben hatte, vor dessen Mutter Isis gespendet. Wir spendeten zusätzlich ein weiteres (Talent), wobei wir es zu einem Libationsgefäß aus Gold machten, welches wir mit dem Namen unseres Gebieters beschrifteten, wobei das betreffende Gold (11) 4.5 Litren wert war. Wayekiye, der Wasser-Lesonis, ließ zwei Litren Gold bringen, wobei sie für ein Goldsistrum bestimmt waren, um es vor Isis an den drei Dekaden(festen) zu tragen. Sesan und auch sein Bruder Qorene (12) ließen eine Litra Gold bringen, wobei wir es zu einem ḥs-Krug machten, um für den großen Gott Osiris-Onnophris zu libieren.

Vom 1. Choiak bis zum 1. Phamenoth (d.h. 90 Tage lang) feierten wir ein Fest im Tempel der Isis mit unseren Brüdern, (13) den Qorenes der Isis, den Propheten und den nw(?) der Priester der Isis. Wir verbrachten acht Tage, während wir unser Bankett im Vorhof der Isis mit Wein, Bier und Fleisch veranstalteten, wobei das Volk der ganzen Stadt in Jubel war, (14) während wir die Proskynese des Königs, ihres Herrn, durchführten, sowie auch unsere eigenen Bankette, welche wir auch in unserer Mittellosigkeit (und) im Namen des Königs, unseres Gebieters, veranstalteten. Ich spendete 2.5 Litren Gold (15) für eine Phiale, welche eine Protome mit dem Gesicht der Isis in ihrem Inneren trug.

1. Phamenoth:
Der Königssohn Abratoye kam nach Philae. Wir verbrachten einen Festtag mit ihm im Tempel der Isis. Er brachte einen weiteren Becher aus Gold, welchen Teqerideamani zum Tempel der Isis bringen ließ, der 3.5 Litren wert war, sowie drei weitere Litren, wobei er sie zu einem Räuchergefäß aus Gold machte.

Meine Gebieterin und Richterin der Länder, Isis, [du] sollst (17) mich hören!
Und möge man mich nach Meroë bringen, in die schöne Stadt deines geliebten Sohnes. Und mögest du mich wohlbehalten sein lassen auf diesem 'Hohen Berg' (Bige) zusammen mit den Dingen, wegen welchen ich gekommen bin, um sie deinem geliebten Sohn (18) [König Teqeri]deamani zu bringen. Und mögest du mich nach Ägypten bringen zusammen mit meinem Bruder Haryothes, dem Qorene-Akroro und großen Gesandten nach Rom, meinem guten Gefährten, sowie dem Markt des Königs. Und mögest du ihn zu uns nach Ägypten bringen (19) [... Und mögest du] uns den prächtigen(?) Weg geben, um sie zum Cäsar zu bringen. Und mögen wir die Angelegenheit der Propheten der Isis zu deinem schönen Tempel bringen.

Meine Gebieterin und Richterin der Länder, Isis!
Du bist die Herrin des Weges (20) [...] . Unser Herz hängt an dir auf der Straße, um uns auf den Weg des Lebens zu bringen, wobei wir dir zu jeder Zeit zurufen: Du sollst uns hören! Ich bin dein guter Diener.
Isis! Es gibt keinen Weg (21) [...] Mein Herz hängt an dir in Ägypten, Meroë und in den Wüsten.
Isis! Meinen einzigen Bruder, den ich habe, werde ich verlassen. Und ich sage: Du sollst ihn wohlbehalten sein lassen, bis du mich wieder nach Ägypten zurückbringst. (22) [Und mögest du ihn nach Meroë bringen, in die schöne Stadt deines geliebte Sohnes] König Teqerideamani, unseres Gebieters.
Isis!

(Das waren) die Wehklagen, welche ich an dich richtete in der Wüste(?), als ich verirrt war, indem ich dich anrief. Wenn du mich hörtest, so deshalb, weil (23) [. . .] hören ... [...], wobei ich wohlbehalten war.
Die Tribute, welche der König, mein Gebieter, mir gab mit den Worten: 'Bringe sie vor Isis!', die brachte ich.

Derjenige, der diese Anbetung wegwischen wird, (24) [dessen Name] soll weggeschnitten werden [...].

Geschrieben im (25) Regierungsjahr 3 des Autokrator Cäsar Gaius Vibius Trebonianus Gallus und dessen Sohn (Volusianus), den Königen, die schützen, am 15. Pharmouthi, diesem (26) schönen Tag.
Angesichts der Determinierung ist die alternative Lesung Pa-sꜥn möglicherweise vorzuziehen.
Die enklitischen Pronomina kommen im Spätdemotischen (wie auch die sḏm⸗f-Form) außer Gebrauch, weshalb das sḏm⸗f-Vergangenheitstempus hier analytisch mit ỉri̯ als Hilfs- und Vollverb und dem Suffixpronomen als Objektspronomen geschrieben ist.
Im Spätdemotischen wird die subjunktive sḏm⸗f-Form durch die Konstruktion (di̯.ṯ) ỉri̯⸗f sḏm mit ỉri̯ als Hilfsverb ersetzt.
Unetymologische Schreibung von nꜣ-ꜥn "schön sein" (> kopt. ⲛⲁⲛⲟⲩ).
Unetymologische Schreibung von n⸗ỉ "für mich" (> kopt. ⲛⲁⲓ) als nꜣy "dieser" (> kopt. ⲛⲁⲓ).
Unetymologische Schreibung von k.t "andere" (> kopt. ⲕⲉ).
Phonetische Schreibung von ägypt. ḥz.t "ḥs-Gefäß".
Unetymologische Schreibung von nb.t "Herrin" (> kopt. ⲛⲏⲃ).
Auslassung wegen aberratio oculi.
Unetymologische Schreibung des Hilfsverbs des Futur I nꜥi̯ "gehen" (> kopt. ⲛⲁ).
(23/03/2022)
Philae Griffith 416
°
°:𓇓1𓇓
°:𓇓1𓅆@𓇓𓅆
°:𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**𓈖𓄿𓇋𓇋𓏲
°:𓊌𓊌
°:𓊹𓊹𓊹𓊹𓊹𓊹
°:𓌙:𓈉1𓌙𓈉
𓀀𓀀
𓀀1𓀀
𓀀3𓀀
𓀁𓀁
𓀎𓀎
𓀎:𓂋𓇋𓇋𓏲𓏰:𓀀𓏪𓀎𓂋𓇋𓇋𓏲𓏰𓀀𓏪
𓀎:𓂋𓇋𓏲𓏰:𓀀𓏪𓀎𓂋𓇋𓏲𓏰𓀀𓏪
𓀐𓀐
𓀔𓀔
𓀔3𓀔
𓀞𓀞
𓀞2𓀞
𓀠𓀠
𓀠1𓀠
𓀢1𓀢
𓁐4𓁐
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁷𓏤@𓁷𓏤
𓁷𓏤@𓏰:𓏛𓁷𓏤𓏰𓏛
𓁸1𓁸
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓂋𓏭
𓁹:𓂋*𓏭𓆑𓁹𓂋𓏭𓆑
𓁹:𓂋*𓏭𓆑2𓁹𓂋𓏭𓆑
𓂋𓂋
𓂋1𓂋
𓂋4𓂋
𓂋4𓏤1𓂋𓏤
𓂋:𓊪𓂋𓊪
𓂋:𓏏*𓏰𓂋𓏏𓏰
𓂜:𓅪𓂜𓅪
𓂝𓂝
𓂞:𓏏2𓂞𓏏
𓂧𓂧
𓂧:𓈐𓂧𓈐
𓂷:𓂡1𓂷𓂡
𓂺:𓏤𓂺𓏤
𓂻𓂻
𓂻@𓂻
𓂼𓂼
𓂼@𓂼
𓂼@𓂼@𓂼𓂼
𓂼𓂼𓂼𓂼
𓂼𓂼@𓂼𓂼
𓂽𓂽
𓃀𓃀
𓃂𓃂
𓃂@𓃂
𓃂@𓏤1𓈘:𓈇𓃂𓏤𓈘𓈇
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓃂𓏤𓈘𓈇
𓃛@𓃛
𓃭𓃭
𓃭𓏤𓃭𓏤
𓃹:𓈖𓃹𓈖
𓄂:𓏏*𓏤𓄂𓏏𓏤
𓄋:𓊪@𓄋𓊪
𓄋:𓊪@𓇋𓇋𓏲𓄋𓊪𓇋𓇋𓏲
𓄋:𓊪@𓏲𓏭:𓏛@𓄋𓊪𓏲𓏭𓏛
𓄑:𓏛𓄑𓏛
𓄔𓄔
𓄔𓅓𓏭:𓏛@𓄔𓅓𓏭𓏛
𓄡:𓏏*𓏤𓄡𓏏𓏤
𓄣1𓏤1𓄣𓏤
𓄣𓏤𓄣𓏤
𓄤𓄤
𓄤𓏭:𓏛𓄤𓏭𓏛
𓄹:𓏭𓄹𓏭
𓄿𓄿
𓄿1𓄿
𓄿2𓄿
𓄿4𓄿
𓅃𓅆𓅃𓅆
𓅆𓅆
𓅆@𓅆
𓅐𓅐
𓅐𓏏𓅐𓏏
𓅓𓅓
𓅓'𓎔2𓅓𓎔
𓅓1𓅓
𓅓1'𓈖:𓏥𓅓𓈖𓏥
𓅓1𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅓:𓂋𓅓𓂋
𓅓𓏭:𓏛@𓅓𓏭𓏛
𓅡:𓎡𓅡𓎡
𓅡:𓎡@𓅡𓎡
𓅡◳𓏤𓏤𓅡
𓅬◳𓀀𓀀𓅬
𓅯𓄿𓅯𓄿
𓅯𓄿𓇋𓇋𓅯𓄿𓇋𓇋
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅯𓄿𓏭𓅯𓄿𓏭
𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥𓅯𓄿𓏲𓏛𓏥
𓅱𓅱
𓆇:𓏤𓆇𓏤
𓆎@𓆎
𓆎@𓅓𓆎𓅓
𓆑𓆑
𓆑4𓆑
𓆓:𓂧𓆓𓂧
𓆰:𓈖𓏪𓆰𓈖𓏪
𓆰𓏪𓆰𓏪
𓆳𓊗𓆳𓊗
𓆷1𓆷
𓆷𓏰𓏰𓆷𓏰𓏰
𓆷𓏰𓏰𓏰:𓇳2𓆷𓏰𓏰𓏰𓇳
𓆸𓆸
𓆼𓆼
𓆼𓄿3𓂝:𓂻𓆼𓄿𓂝𓂻
𓇋𓇋
𓇋1𓇋
𓇋𓀁𓇋𓀁
𓇋𓀁1𓇋𓀁
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1𓇋𓀁𓏤𓅓𓂝𓏛
𓇋𓂋:𓏭𓇋𓂋𓏭
𓇋𓂋:𓏭𓇍1𓇋1𓂻@𓇋𓂋𓏭𓇍𓇋𓂻
𓇋𓇋𓇋𓇋
𓇋𓇋𓏲𓇋𓇋𓏲
𓇋𓇋𓏲1𓇋𓇋𓏲
𓇋𓋴𓏏𓇋𓋴𓏏
𓇋𓏌:𓎡𓇋𓏌𓎡
𓇋𓏲𓇋𓏲
𓇋𓏲1𓇋𓏲
𓇋𓏲𓏪𓇋𓏲𓏪
𓇍1𓇋1𓇍𓇋
𓇍1𓇋1𓂻𓇍𓇋𓂻
𓇍1𓇋1𓂻@𓇍𓇋𓂻
𓇔3𓇔
𓇛2𓇛
𓇥:𓂋2𓇥𓂋
𓇥:𓂋2𓏲1𓏲1𓏭:𓏛𓇥𓂋𓏲𓏲𓏭𓏛
𓇯𓇯
𓇳𓇳
𓇳𓏤@𓇳𓏤
𓇺:𓏼@𓇺𓏼
𓇺:𓏽@𓇺𓏽
𓇾:𓏤@𓇾𓏤
𓇾:𓏤@1𓇾𓏤
𓈉1𓈉
𓈉1:𓏥𓈉𓏥
𓈎𓈎
𓈐:𓂻𓈐𓂻
𓈐:𓏏*𓏤𓈐𓏏𓏤
𓈒𓈒
𓈒:𓏥𓈒𓏥
𓈖𓈖
𓈖1𓈖
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**𓈖𓄿𓇋𓇋𓏲
𓈖1:𓏥𓈖𓏥
𓈖2𓈖
𓈖:𓂋:𓈖 𓈖 𓂋 𓈖
𓈖:𓂋:𓈖𓀁 𓈖 𓂋 𓈖 𓀁
𓈖:𓂝1𓈖𓂝
𓈖:𓄿𓈖𓄿
𓈖:𓄿1𓈖𓄿
𓈖:𓄿1𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓄿1𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓈖𓄿𓈖𓄿𓏲𓏛𓏥
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓈖𓄿𓏲𓏛𓏥
𓈖:𓈖:𓏥 𓈖 𓈖 𓏥
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛𓈖𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 𓈖 𓍇 𓏌𓏲
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲 𓈖 𓍇 𓏌𓏲 𓏌𓏲
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 𓈖 𓍇 𓏌𓏲 𓏌𓏲
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 𓈖 𓎡 𓏏𓏰
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏲𓏭:𓏛@ 𓈖 𓎡 𓏏𓏰 𓏲𓏭𓏛
𓈖:𓏌*𓏲𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏏*𓏭1𓈖𓏏𓏭
𓈖:𓏥𓈖𓏥
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈗𓈗
𓈗𓏤1𓈘:𓈇𓈗𓏤𓈘𓈇
𓈙𓈙
𓈝𓈝
𓈝𓂻𓈝𓂻
𓉐𓉐
𓉐2𓉐
𓉐2𓂋:𓏏*𓏰𓉐𓂋𓏏𓏰
𓉐:𓉻𓉐𓉻
𓉐:𓉻𓅆𓉐𓉻𓅆
𓉐𓏤𓉐𓏤
𓉐𓏤𓂋:𓏏*𓏰𓉐𓏤𓂋𓏏𓏰
𓉔𓉔
𓉗𓉗
𓉗1𓉗
𓉗1𓏤1𓉐𓏤𓉗𓏤𓉐𓏤
𓉗4𓉗
𓉗𓏤1𓉐2𓉗𓏤𓉐
𓉻𓉻
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 𓉻 𓉻 𓂝𓏛
𓉻:𓂝*𓏛𓉻𓂝𓏛
𓊃𓊃
𓊃2𓊃
𓊃4𓊃
𓊃:𓈞𓁐2𓊃𓈞𓁐
𓊗𓊗
𓊡𓊡
𓊡𓏲𓏭:𓏛𓊡𓏲𓏭𓏛
𓊨𓊨
𓊨1𓊨
𓊨𓏏:𓆇1𓊨𓏏𓆇
𓊨𓏤𓉐𓏤𓊨𓏤𓉐𓏤
𓊨𓏰:𓇳2𓅆𓊨𓏰𓇳𓅆
𓊪1𓊪
𓊪:𓏭𓊪𓏭
𓊵:𓏏@1𓊵𓏏
𓊵:𓏏@1𓊪1𓊵𓏏𓊪
𓊹𓊹
𓊹1𓊹
𓊹1𓅆@𓊹𓅆
𓊹1𓏤1𓅆𓊹𓏤𓅆
𓊹𓍛𓏤𓀀𓊹𓍛𓏤𓀀
𓋀𓋀
𓋀:𓏎:𓈖𓍘𓇋2 𓋀 𓏎 𓈖 𓍘𓇋
𓋁𓃀1𓋁𓃀
𓋁𓃀1𓍘𓇋2𓋁𓃀𓍘𓇋
𓋞:𓈒*𓏥3𓋞𓈒𓏥
𓋴𓋴
𓋴𓆰:𓈖𓏪𓋴𓆰𓈖𓏪
𓋴𓏏𓋴𓏏
𓋴𓏏@𓋴𓏏
𓋹𓈖:𓐍𓋹𓈖𓐍
𓋹𓍑𓋴𓏏𓋹𓍑𓋴𓏏
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓌃𓂧𓏏𓏰
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁𓌃𓂧𓏏𓏰𓀁
𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓌉𓋞𓈒𓏥
𓌙:𓈉1𓌙𓈉
𓌡:𓂝*𓏤1𓌡𓂝𓏤
𓌢𓌢
𓌢2𓌢
𓌢𓇋𓏲𓀀3𓌢𓇋𓏲𓀀
𓌢𓏲2𓀀3𓌢𓏲𓀀
𓌻𓌻
𓌻𓇋1𓏭:𓏛1𓀁𓌻𓇋𓏭𓏛𓀁
𓍑𓄿4𓍑𓄿
𓍑𓍑@𓍑𓍑
𓍑𓍑@𓏌:𓏏*𓏰𓍑𓍑𓏌𓏏𓏰
𓍓1𓍓
𓍓1𓄿4𓍓𓄿
𓍘𓇋2𓍘𓇋
𓍘𓇋3𓍘𓇋
𓍟2𓍟
𓍯1𓍯
𓍱𓍱
𓍱:𓂡1@𓍱𓂡
𓍹𓍹
𓍺𓍺
𓍼:𓏥𓍼𓏥
𓍼:𓏥1𓍼𓏥
𓎆𓎆
𓎆@𓎆
𓎔2𓎔
𓎛𓎛
𓎛2𓎛
𓎛2𓈖:𓂝1𓎛𓈖𓂝
𓎛𓂝:𓏏𓄹𓎛𓂝𓏏𓄹
𓎛𓂝:𓏏𓄹1𓎛𓂝𓏏𓄹
𓎝𓎛@𓎝𓎛
𓎝𓎛@𓏰:𓏛𓎝𓎛𓏰𓏛
𓎟:𓏏𓎟𓏏
𓎡𓎡
𓎭𓎭
𓎼𓎼
𓎼:𓂋𓎼𓂋
𓎿𓎿
𓏇𓇋1𓏇𓇋
𓏌𓏌
𓏌:𓈖𓏌𓈖
𓏌:𓈖°𓉐𓏤𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌:𓈖𓉐2𓏌𓈖𓉐
𓏌:𓈖𓉐𓏤𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌:𓏏*𓏰𓏌𓏏𓏰
𓏌𓏲𓏌𓏲
𓏌𓏲1𓏌𓏲
𓏎:𓈖𓏎𓈖
𓏏𓏏
𓏏*𓏰𓏏𓏰
𓏏1𓏏
𓏏2𓏏
𓏏2:𓆇𓏏𓆇
𓏏:𓄿𓏏𓄿
𓏏:𓄿1𓏏𓄿
𓏏:𓄿1𓇋𓇋𓏏𓄿𓇋𓇋
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓏏𓄿𓇋𓇋
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑𓏏𓄿𓇋𓇋𓆑
𓏏:𓆇𓏏𓆇
𓏏:𓆇1𓏏𓆇
𓏏:𓈖𓏏𓈖
𓏛𓏛
𓏛2𓏛
𓏛2:𓏥𓏛𓏥
𓏞𓍼:𓏤@𓏞𓍼𓏤
𓏣1𓏣
𓏣1𓏏𓏣𓏏
𓏤𓏤
𓏤1𓏤
𓏤1𓈘:𓈇𓏤𓈘𓈇
𓏥𓏥
𓏪𓏪
𓏪3𓏪
𓏫1𓏫
𓏭𓏭
𓏭:𓏛𓏭𓏛
𓏭:𓏛1𓏭𓏛
𓏰:𓀀𓏰𓀀
𓏰:𓇳2𓏰𓇳
𓏰:𓊖1𓏰𓊖
𓏰:𓏛𓏰𓏛
𓏲1𓏲1𓏲𓏲
𓏲2𓏲
𓏲2𓀀3𓏲𓀀
𓏲:𓏏𓏲𓏏
𓏲:𓏏𓏤𓏲𓏏𓏤
𓏲𓏭:𓏛𓏲𓏭𓏛
𓏲𓏭:𓏛@𓏲𓏭𓏛
𓏴:𓂡𓏴𓂡
𓏶𓏶
𓏶𓅓𓏭:𓏛@𓏶𓅓𓏭𓏛
𓏺𓏺
𓏺:𓏏𓏺𓏏
𓏻:𓏏𓏻𓏏
𓏼1𓏼
𓏽1𓏽
𓐁𓐁
𓐈2@𓐈
𓐍𓐍
𓐍:𓏭𓐍𓏭
𓐝@𓐝
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓐠𓏤𓏰𓏛
Philae Griffith 416
⸗y
"[Suffixpron. 1. sg. c.]"
⸗w
"[Suffixpron. 3. pl. c.]"
⸗f; [⸗f]
"[Suffixpron. 3. sg. m.]"
⸗n; [⸗n]
"[Suffixpron. 1. pl. c.]"
⸗s
"[Suffixpron. 3. sg. f.]"
[⸗t]; ⸗t; <⸗t>
"[Suffixpron. 2. sg. f.]"
ꜣbrṱy
"Abratoye [PN] (meroit.)"
ꜣbd-3
"Monat 3"
ꜣbd-4
"Monat 4"
ꜣnpe(?)
"Wüste(?)"
ꜣḫ.t; ꜣḫ(.t)
"Überschwemmungsjahreszeit, Achet"
ꜣs.t
"Isis [GN]"
ꜣkrre
"Akroro (meroit. Titel)"
ꜣtꜣgrṱw⸢r⸣
"Autokrator "
ỉꜣbṱe
"Osten"
ỉ:ỉri̯
"[Konverter 2. Tempus]"
ỉyi̯
"kommen [mit r]"
ỉw; ỉ(w)
"indem, wobei [Umstandskonverter]"
ỉw⸗w
"indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. pl. c.]"
ỉw⸗w
"[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]"
ỉ(w)⸗s
"indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. sg. f.]"
ỉwi̯
"kommen; gekommen sein [Qual.]"
ỉwf
"Fleisch"
ỉp.t
"Arbeit"
ỉmỉ-rʾ-mšꜥy
"General"
ỉmnṱe
"Westen"
ỉni̯.ṱ⸗; ỉni̯.ṱ; ỉni̯; [ỉni̯.ṱ]
"holen, bringen"
ỉnk
"[selbst. Pron. 1. sg. c.]"
ỉrỉ
"Gefährte"
ỉri̯; ỉry; <ỉri̯>
"tun, machen"
ỉri̯⸗f
"[Verb + Suffixpron. 3. sg. masc.]"
ỉrp.w
"Wein"
ỉrm; [ỉrm]
"mit, und [Präp.]"
ỉhꜥyꜣ
"Jubel"
ỉh̭yꜣ
"Sache, Besitz, Opfergabe"
ỉtny.ṱ
"prächtig sein (o.ä.) "
ꜥꜣ; ꜥꜣ.t
"groß [Adjektiv]"
ꜥn
"erneut, wieder [Adverb]"
ꜥnḫ
"Leben"
ꜥš
"rufen"
wꜣḥ
"legen"
wꜣḥ
"[Hilfsverb des Perfekts] "
wꜣḥ-ỉh̭yꜣ
"Opferspende"
wꜣḥ-sḥn
"befehlen"
Wyngyꜣ
"Wayekiye [PN] (meroit.)"
wꜥ; wꜥ.t
"einer"
wꜥ.ṱ
"einzig, allein"
wꜥb.w
"Priester"
ww
"fern sein"
Wbyw
"Vibius [KN]"
wpy-tꜣ.w
"die die Beiden Länder richtet"
wpye; wpy
"öffnen, trennen, richten"
wpte
"Bote"
Wn-nfr
"Onnophris [GN]"
wnm.w; wnm
"Festessen"
wle
"fliehen, fahren; fließen, überfluten"
Wsỉr
"Osiris [GN]"
wšb
"Becher"
wšde.t
"Anbetung"
wḏꜣ
"unversehrt sein"
bꜣk
"Diener"
bꜣk.w
"Steuer, Abgabe, Lohn"
pꜣ; ⸢pꜣ⸣; [pꜣ]
"der [def. Art. sg. m.]"
pꜣy
"dieser [Demonstrat. sg. m.]"
pꜣy⸗ỉ
"mein"
pꜣy⸗w
"ihr"
pꜣy⸗f
"sein"
pꜣy⸗n
"unser"
pꜣy⸗t; [pꜣy⸗t]
"dein"
Pa-ꜣs.t
"Paesis[PN]"
pr
"der [def. Artikel sg. m., v.a. bei Himmelsrichtungen]"
pr(.t); pr.t
"Aussaat-Zeit, Peret, Winter"
Pr-ỉw-wꜥb
"Abaton (von Philae) [ON]"
Pr-ỉw-lḳe
"Philae [ON]"
pr-ꜥꜣ; [pr-ꜥꜣ]; pr-ꜥꜣ.w
"König"
prṱwme.t
"Gesicht, Protome (griech. προτομή)"
phyle.t
"Phiale, Schale (griech. φιάλη)"
fy
"tragen"
fte
"fortwischen"
m
"in [> n] [Präp.]"
m-bꜣḥ
"vor (Gott oder König) [Präp.]"
m-sꜣ
"hinter [Präp.]"
m-tw
"bei, jemanden gehören [Präp.]"
mỉ(.t)
"Straße"
myṱe; my[ṱe]
"Weg"
mw
"Wasser"
mw.ṱ; mw.t
"Mutter"
mn
"es gibt nicht [Negation der Existenz]"
mry.ṱ; mr[y.ṱ]; [mry.ṱ]
"Geliebter, Liebling, Bevorzugter"
Mrwe; [Mrwe]
"Meroë [ON]"
mḥyṱe
"Norden"
mšꜥ; mšꜥ{.w}
"Menge"
mtw; [mtw]
"[Bildungselement des Konjunktivs]"
mtw⸗t
"[selbst. Pron. 2. Sg. f.]"
mtn.ṱ
"beschriften, mit einer Inschrift versehen"
md.t
"Sache [zur Bildung von Abstrakta]"
md.t-ḥḳr
"Hungerleiden, Armut"
n
"zu, für [< n; Dativ]"
n; [n]
"des [Genitiv]"
n; n.ỉm⸗; ⸢n⸣
"in [< m] [Präp.]"
n⸗n
"für uns"
n-rn
"besagter"
n-ẖn; <n-ẖn>
"in [Präp.]"
n-ṯꜣi̯-n
"von ... an, seit [Präp.]"
nꜣ
"die [def. Art. pl. c.]"
nꜣ.w
"[Hilfsverb des Futur I]"
nꜣ.w-nw
"schön sein [Adjektivverb]"
nꜣy
"für mich"
nꜣy⸗w
"ihre"
nꜣy⸗n
"unsere"
nw
"Zeit"
nb
"jeder; irgendein"
nb.w; nb
"Gold"
npe(.t)
"Herrin"
nfr.t; nfr; [nfr]
"gut [Adjektiv]"
nsw
"König"
nkt.w
"Sache"
ntỉ
"[Relativkonverter]"
ntỉ.ỉw
"[Relativkonverter]"
nṯr
"Gott"
nṯr.w
"Götter"
nṯr.t
"Göttin"
nṯr-ꜥꜣ
"der große Gott"
r
"[im Futur III vor Infinitiv]"
r; r.ḥr; r.ỉr; [r]; r.ỉr⸗
"zu, hin, in Bezug auf [Präp.]"
r-ḥre
"auf, vor [Präp.]"
r-ḥry-tꜣ-ḥꜣ.t-n
"an der Spitze von, vor [Präp.]"
r-ẖ.ṱ
"in der Art von, auf, entsprechend [Präp.]"
r-ḏꜣḏꜣ
"auf, zu Lasten von [Präp.]"
rʾ-10
"Zehntel"
r:ỉr; ỉw
"[Bildungselement des Futur III]"
rpyꜣ
"Tempel"
⸢rn⸣; rn
"Name"
rn-nfr
"schöner Name"
rsỉ
"Süden"
lytre.t; lytr.t
"Pfund, Silbermünze (griech. λίτρα)"
hpe.w
"Recht, Gesetz, Gesetzanspruch"
hrw
"Tag"
hrw-nfr
"schöner Tag, Festtag"
hrwṱe.w; hrwṱe
"Feste"
Hrme; Hrmy
"Rom [ON]"
ḥꜣ.ṱe
"Herz"
ḥꜥ.ṱ; ḥꜥ
"selbst"
ḥw.t-nṯr; ḥw(.t)-nṯr
"Tempel"
ḥm-nṯr.w
"Gottesdiener, Propheten"
ḥmyꜣ.wt
"(als) Frauen, weiblich "
ḥnꜥ
"und, zusammen mit [Präp.]"
ḥnḳ(.t)
"Bier"
ḥr
"Gesicht"
Ḥr-wḏꜣ
"Haryotes [PN]"
ḥrỉ
"Oberster, Herr, Vorgesetzter"
ḥry
"auf [Präp.]"
ḥs-ꜥꜣ-.t
"ḥs-Krug"
ḥsb(.t)
"Regierungsjahr"
ḥsbte(.t)
"Markt, Marktplatz"
ḥḳr
"hungern"
ḥḏ
"Silber, Geld"
ḫꜣꜥ
"werfen, legen, lassen"
ḫwyꜣ
"schützen, heilig sein"
ḫfṱḥe
"Dromos, Vorhof (eines Tempels)"
s
"[enklit. Pron. 3. sg. m.]"
s.t
"Platz, Ort"
sꜣ; sy
"Sohn"
sy-nsw
"Königssohn"
sw-1
"Tag 1"
sw-10
"Dekade"
sw-15
"Tag 15"
swh̭e.w
"Brandopfer"
sbre.w
"Bitten"
sp
"Fall, Angelegenheit, Mal"
sn; sn.w
"Bruder"
snḏm-ỉb(?); ⸢s⸣[nḏm-ỉb](?)
"Freude"
srme
"sich verirren; in die Irre führen, täuschen"
sḥtp.t
"Räuchergefäß"
sẖyꜣ
"geschrieben"
Ssꜥn
"Sesan (meroit.) [PN]"
sšš.t
"Sistrum"
s(t)
"[enklit. Pron. 3. pl. c.]"
sḏm; ⸢sḏm⸣
"hören"
šꜥ
"bis [Präp.]"
šꜥ-mtw
"bis dass, sobald, nachdem [Terminativ]"
šꜥšꜥꜣ.w
"Anbetung, Verehrung"
šb(.t)
"Veränderung, Tausch, Entgelt"
šm
"gehen"
šrỉ; [šrỉ]
"Sohn"
šre.t
"Tochter"
šre.t-wꜥb-.wt
"Priestertöchter"
šrr.w
"Volk, Familie"
šlle.w; šlꜥlꜥe.w
"Wehrufe, Wehklagen"
ḳy
"hoch [Adjektiv]"
ḳbḥ
"libieren"
ḳbḥe.t
"Libationsspenderin"
ḳbḥe(.t)
"Libationsgefäß, Kanne"
ḳrnyꜣ; ḳrnyꜣ.w; ḳrn[y]ꜣ.w; Ḳrnyꜣ; ḳrny
" Qorene (meroit. Titel)"
Kme; Km
"Ägypten"
gꜣ.t; kỉ
"anderer [sg. m.]"
Gyw
"Gaius [KN]"
g⸢b⸣
"abschneiden"
gngr
"Talent (Münz-, Gewichtseinheit)"
⸢G⸣lwe
"Gallus [KN]"
Gsrs; ⸢Gsr⸣s
"Kaisaros, Caesar [KN]"
tꜣ
"die [def. Artikel sg. f.]"
tꜣ.w
"Länder"
tꜣỉ
"diese [Demonstrat. sg. f.]"
tꜣy⸗ỉ
"meine"
tꜣy⸗f
"seine"
[tym]e; tyme; [tyme]
"Stadt"
twe; tw.w
"Berg"
Twe-ḳy
"'Hoher Berg', Bige [ON]"
Trbwnyꜣ
"Trebonianus [KN]"

"bestimmen, verteilen"
tš⸢y⸣; tšy
"Bezirk, Provinz"
⸢Tḳr⸣rmn; Tḳrrmn; [Tḳr]⸢r⸣mn
"Teqorideamani (meroit. Herrscher)"
tkr
"abwiegen, zahlen"
[ṯꜣy.ṱ]; ṯꜣi̯; ṯꜣy.ṱ
"nehmen"
ṯꜣw
"Atemluft"
ṯsyꜣ
"Befehlshaber"
ṯsyꜣ; ṯsyꜣ.t
"Herrin"
dy
"hier [Adverb]"
ḏi̯.t; twy
"geben"
ḏi̯.t-šm
"(etwas) einfügen, hinzufügen (> kopt. ϫⲟ)"
ḏnfe
"Gewicht, Maß, Gleichgewicht "
ḏr⸗
"ganz, alle"
ḏd
"dass, das heißt, nämlich [Konjunktion]"
ḏd
"sagen, sprechen"
10.t
"10"
1/2
"1/2"
2.t
"2"
3.t; 3
"3"
4.t
"4"
8
"8"