Pap. Cairo CG 30619
Kultvereinsurkunde
Tebtynis
137 BCE
Eine Kultvereinsurkunde der Priester der Tempel der Meris des Ptolemon aus dem Jahr 137 v.Chr.
W. Spiegelberg, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire: Die demotischen Denkmäler II (Text), Strassburg 1908, S. 66-71 und Tf. XXXII-XXXV • F. de Cenival, Les Associations Religieuses en Égypte d'après les documents démotiques, BdÉ 46, Kairo 1972, S. 93-102 und 227-229 sowie Tf. VII und XIII
Haupttext

|0
𓅯𓄿𓂞𓏲1
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1
...
|1
𓎛6𓆳3𓏏5:𓊗3
𓎈
𓏼1
𓇺:𓏺1
𓈙𓏰𓏰
𓇳𓎭𓏺
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2𓀀1:𓏥
𓍹𓊪1𓏏:°𓃭𓏤𓍯𓅓1𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓍹𓈎𓃭𓏤𓍯𓊪1𓏏𓃭𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1𓏪
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓍹𓊪1𓏏:°𓃭𓏤𓍯𓅓1𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓍹𓈎𓃭𓏤𓍯𓊪1𓏏𓃭𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉐𓏤1𓂋:𓂻𓂻
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓏏:𓄿
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2𓏏
𓍹𓈎𓃭𓏤𓍯𓊪1𓍘𓇋2𓃭𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓆑1
𓍱:𓂡1@𓏏
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1𓏪
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤
𓃂𓏤'𓈘:𓈇 . . .
𓍹𓄿:°𓃭𓏤𓎼:𓊃𓈖:𓏌*𓏲⸣[𓏏]𓃭𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆⸢𓏫1
𓈖2:𓈞𓅓1𓏴:𓂡
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1
𓌢'𓀀3𓏪
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1𓏪
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1
[...]
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉐𓏤1𓂋:𓂻𓂻
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓅯𓄿
𓊹𓅆
𓏏:𓈖⸣[𓏌𓏲]⸢𓏴:𓂡1
𓅯𓄿
𓇋1𓏏:𓆑𓅆
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
[𓅯𓄿]
𓊹𓅆
𓌻𓀁1
𓅐𓏏:𓆇𓏏
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1[𓅆𓏫1𓏪]
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤
𓂧𓇋𓇋𓏲⸢𓈖:𓏌*𓏲⸣𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓄿1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉1

|2
𓅬◳𓀀
𓂧𓅓𓍘𓇋2𓃭𓇋𓇋𓏲𓄿1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉1
𓂋1
𓊃:𓈞𓁐2𓁐9𓏏
𓊪1𓍘𓇋2𓃭𓏤𓍯𓅓𓄿1𓌙:𓈉1
𓍘𓈖:𓏏1
𓊪1𓍯𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉1
𓏏:𓄿
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓇍1𓇋1𓂻
𓈙:𓊪1𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓈎:𓈖𓏌𓏲𓏴:𓂡1
𓅓2𓂺:𓏤
𓍹𓅡◳𓏤𓃭𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓎼𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓏏:𓄿
𓊹𓅆𓏏:𓂋𓇋𓆵𓁗1:°
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤𓏏
𓂋1
𓊃:𓈞𓁐2𓁐9𓏏
𓏏1𓃭𓅓1𓍯𓍘𓇋2𓇋𓇋𓏲𓌙:𓈉1
𓍘𓈖:𓏏1
𓅓𓄿1𓈎𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉1
𓏏:𓄿
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓇍1𓇋1𓂻
𓏏:𓈖𓅆𓌉𓋞:𓈒*𓏥1𓋞:𓈒*𓏥1
𓅓2𓂺:𓏤
𓍹𓄿:𓂋3𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓏏:𓄿
𓌻𓀁1
𓌢'𓀀3
𓂋1
𓊃:𓈞𓁐2𓁐9𓏏
𓄿𓃭𓏏1𓅓𓄿1𓌙:𓈉1
𓍘𓈖:𓏏1
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓃭𓏤𓍯𓈎𓍯𓐠𓏤𓏰:𓏛𓌙:𓈉1
𓏏:𓄿
𓃂𓏤'𓈘:𓈇[𓏏
𓍹]⸢𓄿:𓂋3⸣𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓏏:𓄿
⸢𓌻⸣[𓀁1 𓇋1]⸢𓏏:𓆑⸣𓅆
𓄡:𓏏*𓏤
𓅯𓄿
𓉔𓊪1:°𓏭:𓏛1𓀁
𓂋1𓅓1𓂸:𓏏𓇋𓇋𓏲𓀁
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓏏:𓄿
𓏿:𓈖:𓏏*𓏰𓇋𓇋𓏲𓎱:𓇳3
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓈖:𓂋:𓈖𓀁
𓏞𓍼:𓏤
𓆼𓃭𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈞1':𓊃𓅓𓀉𓉐𓏤1

|3
𓈖
𓈖:𓄿
𓂋:𓊪𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤1𓅆𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤
𓆼𓃭𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤1
𓈖
𓏏:𓄿
𓍸𓏛1
𓊪1𓍯𓃭𓏤𓅓1𓈖:𓏌*𓏲𓏤𓏰:𓊖1
𓂷:𓂡1
𓆳𓏏:𓊗
𓎈𓏼1
𓇺:𓏽
𓉐𓏤1𓂋:𓏏*𓏰
𓇳𓎭𓐈2
𓆷​⸢𓉻:𓂝*𓏛
𓆳𓏏:𓊗
𓎈𓏽1
𓇺:𓏽
𓉐𓏤1𓂋:𓏏*𓏰
𓇳𓎭𓐉
𓂋1
𓇹:𓇼:𓇳
𓎆𓏼1
𓂋6:𓏿
𓇋𓏲
𓏪
𓆓:𓂧
𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓊃:𓊪1𓀁
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓈞1':𓊃𓅓𓀉𓉐𓏤1
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿
𓎱:𓇳3𓆸𓅆𓏪
𓈖:𓄿
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓏫1:°
𓈖:𓄿
𓉔𓏰:𓇳𓏤𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓅯𓄿
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓂋1
𓅓1𓂸:𓏏𓇋𓇋𓏲𓀁
𓂋:𓏥𓏲
𓂋1
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰⸢𓏌°
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓅯𓄿𓈐:𓂻
𓈖:𓄿
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓏫1:°𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤
𓆼𓃭𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤1
⸣ [𓅓1𓏲:𓏏 𓈖:𓏥:°]
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿
𓎡𓃭𓏤𓃭𓏤𓊮2
𓈖:𓄿
𓅱𓏏:𓈖𓏌𓏥
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
[𓍹𓊪1]⸢𓏏:°𓃭𓏤𓍯𓅓𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓍹𓈎𓃭𓏤𓍯⸢𓊪1𓏏𓃭𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓍹𓊪1𓏏:°𓃭𓏤𓍯𓅓𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2

|4
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓍹𓈎:°𓃭𓏤𓍯𓊪1𓍘𓇋2𓃭𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓉐𓏤1𓂋:𓂻𓂻
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓏏:𓄿
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2𓏏
𓍹𓈎:°𓃭𓏤𓍯𓊪1𓏏𓃭𓄿1𓁗1𓏏:𓆇
𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓆑1
𓍱:𓂡1@𓏏
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤
𓊨
𓊨𓇳𓅆
𓎛2𓐑:𓊪1𓏲1𓅆
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1𓏪𓏪
𓆎@𓅓𓇋𓇋𓏲𓊖
𓇥:𓂋2𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓏪𓏪
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓈖:𓄿𓇋𓇋
𓆑
𓊹𓅆𓏏:𓂋𓇋𓆵𓁗1:°𓏪
**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
[𓏏:𓄿𓎟:𓏏𓀁]⸢𓏏:𓈖𓏌𓏲𓅆𓏤𓏰:𓊖1
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1𓏪𓏪
**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓈎:𓂋3𓇋1𓋴𓏏𓍱2
𓏪
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
𓄖:𓂻
𓏪
𓂋1
𓏏:𓄿
𓈎:𓂋3𓇋1𓋴𓏏𓍱2𓏏
𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓊃:𓊪1𓀁
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓏾
𓈖
𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤'𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓂋1
𓌡:𓂝*𓏤1
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓇹:𓇼:𓇳
𓎟:𓏏
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌°
𓈖
𓏏:𓄿𓎟:𓏏𓀁𓏏:𓈖𓏌𓏲𓅆𓏤𓏰:𓊖1
𓇺:𓏻
𓆷𓏏:𓏰𓏰
𓇳𓎮𓐅
𓇺:𓏽
𓉐𓏤1𓂋:𓏏*𓏰
𓇳𓎭𓐇
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌°
𓈖
𓏏:𓄿𓂋:𓈖⸢𓆙⸣𓏤𓏰:𓊖1
𓇺:𓏺1
𓈙𓏰𓏰
𓇳𓎮𓐅

|5
𓅯𓄿
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓏫1:°
**
𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
𓅓1𓎱:𓇳3𓅆
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌°
𓈖
𓅯𓄿𓅓. . . 𓈗𓈘:𓈇𓏤𓏰:𓊖1
𓇺:𓏼
𓈙𓏰𓏰
𓇳𓐂
𓇺:𓏺1
𓉐𓏤1𓂋:𓏏*𓏰𓇳
𓇳𓐈2
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌°
𓈖
...
𓇺:𓏺1
𓆷𓏏:𓏰𓏰𓇳
𓇳𓎭
𓈖:𓄿
𓋴𓋴𓇳𓏤3
𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯
𓈖
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏴:𓂡𓍘𓇋2
𓂜:𓅪
𓏠:𓈖𓏌𓏲𓍖:𓏛
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓃀:𓈖1𓇋𓏲
𓆑
𓇍1𓇋1𓂻
𓂋1
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌°
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓈖:𓏥:°
𓇋𓏲
𓆑
𓂞:𓏏4
𓈖:𓄿
(?)
𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤'𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
𓋴𓏏𓏏
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓅓𓎔
𓈖:𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓈖:𓏥
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1𓏪
𓇋1𓊑1𓇋𓏲𓀼𓏭:𓏛𓏏
𓈖:𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓈖:𓏥
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1𓏪
𓄋:𓊪⸢𓇋𓏲⸣'𓏭:𓏛 (?)
𓂋1𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓍘1𓄹:𓏭
𓅯𓄿
𓂋:𓂧𓌗1𓀀3
𓈖
𓅯𓄿
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓇹:𓇼:𓇳
𓎟:𓏏
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓃀:𓈖1𓇋𓏲
𓆑
𓅓𓎔
𓏪
𓂋1
𓅯𓄿
𓂋:𓂧𓌗1𓀀3
𓈖
𓅯𓄿
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓂋1
𓈝𓂻:°
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1
𓇋𓏲
𓆑1

|6
𓏎:𓈖
𓏏:𓄿
𓃛𓍯𓇋𓏲𓏴:𓂡1𓏏
𓈖
𓈖:𓄿
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1𓏪
𓂋:𓈖𓀁1
𓏪
𓂋1𓈐:𓂻
𓇋𓏲𓆑
𓏏1:𓎡𓈖:𓏌*𓏲𓀐2
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓍘1𓄹:𓏭𓍘1
𓆑1
𓎼:𓂋𓀁1(?)
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓅓1𓏲:𓏏
𓆑
𓏏1:𓎡𓈖:𓏌*𓏲𓀐2
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓍘1𓄹:𓏭𓍘1
𓆑1
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍤
𓇋𓏲
𓏪
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓆑1
𓂋1
𓂞:𓏏4
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓈖:𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓂝:𓂝𓏤
𓆑1
𓂽1
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓁹:𓂋*𓏭
𓌡:𓂝*𓏤1
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥
⸣ [𓈖]
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓇍1𓇋1𓂻
𓂋1
𓌡:𓂝*𓏤1
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓏏:𓈖
⸢𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥⸣
𓏻
𓈖
𓍑𓄿4𓈖:𓏌*𓏲𓆑:𓏭𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓏾
𓅓1𓏲:𓏏
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
𓄿:°𓍯𓆷𓈒:𓏥
𓋴𓎡:𓈖1𓏌
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆰𓏪
. [...]
𓏏1:𓎡𓅓𓏌
𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥𓆰𓏪
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓏪
𓂽1𓋴𓏇1𓇋1𓇋𓇋𓏲'[𓏭:𓏛1𓀁
𓈖2:𓆑 𓂋1]
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓇍1𓇋1𓂻
𓂋1
𓉔𓇳𓏤
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓍃𓏭:𓏛
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓇍1𓇋1𓂻
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍢𓎊
𓇋𓏲
𓏪
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓆑1
𓂋1
𓂞:𓏏4
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓇍1𓇋1𓂻
𓆑1
𓂽1
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓏪
𓂽1𓋴𓏇1𓇋1𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁
𓈖2
:
𓆑
𓂋1
𓇍1:°𓇋1𓂻
𓂋1

|7
𓏏:𓄿
𓈖:𓏌*𓏲𓄿1𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤1𓏏
𓂧@2𓅓𓏰𓏤𓏰:𓊖1
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑
𓇋𓂋:𓏭'𓀹1:°𓏤2𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓍃𓏭:𓏛
𓇍1:°𓇋1𓂻
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍢𓎊
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓈝𓂻:°
𓏌:𓈖𓉐𓏤1
𓅓𓃭𓏤𓆼𓀐2
𓍑𓄿4𓄿1𓀐2
𓊗:𓏻1
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓆣:𓂋𓏲
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓆑
𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓊃:𓊪1𓀁
𓆷𓉻:𓂝*𓏛𓏲:𓏏𓏤
𓈖:𓏥:°
𓊪1𓃭𓏤𓎡𓀐2
𓆑1
[𓈖]
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓅓𓃭𓏤𓆼𓀐2
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓃀:𓈖1𓇋𓏲
𓆑
𓆣:𓂋𓏲
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓈖:𓏥:°
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃⸣[𓀐2 𓌉𓋞:𓈒*𓏥1]
𓍤
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
[𓈖:𓏥:°]
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓅓:𓏏𓀐2
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛
[𓈖:𓏥:°]
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
...
𓅱𓃀*𓏲1𓀁
𓏏:𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓈎:𓂋3𓇋1𓋴𓏏𓍱2𓏏
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇋𓏲𓁹:𓂋*𓏭
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓇋1𓏏:𓆑𓅆
𓏏:𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓅐𓏏:𓆇𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓌢'𓀀3
𓏏:𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓌢𓀀3𓏏
𓏏:𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓍱:𓂡1@𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓀔
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑
𓀔𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓈙:𓅓𓂺3
𓏏:𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓈙:𓅓𓇋𓇋𓏲𓂺3𓏏

|8 〈𓅓:𓏏𓀐2〉
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
[𓄿𓃭]⸢𓅡◳𓏤𓀐2
𓈖:𓏥:°
𓂋1𓂋:𓏥𓏲
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
𓄖:𓂻
𓏪
𓂋1
𓏏:𓄿
𓈉1:𓏏*𓏤𓈉1:𓏥𓏤𓏰:𓊖1𓏏
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓄂:𓏏*𓏤𓏏
𓄡:𓏏*𓏤𓏏
𓈖:𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇋𓋴𓏏
𓄖:𓂻
𓁹:𓂋*𓏭(?)
𓈖2:𓈖:𓏲*𓏥
(?)
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓄂:𓏏*𓏤𓏏
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓂧@2:°𓅓𓏰𓏤𓏰:𓊖1
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓏪
𓂽1𓋴𓏇1𓇋1[𓇋𓏲'𓏭:𓏛1]⸢𓀁
𓈖2:𓆑 𓂋1
𓇍1𓇋1𓂻
𓂋1
𓅯𓄿
𓂧@2𓅓𓏰𓏤𓏰:𓊖1
𓂋:𓈖𓀁1
𓆑1
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓍃𓏭:𓏛
𓇍1𓇋1𓂻⸣(?)
𓇋𓏲
𓆑1
𓂞:𓏏4
[. .] ⸢
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓄂:𓏏*𓏤𓏏
𓇥:𓂋2𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
[𓆑1(?)]
𓅯𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓈝𓂻:°
𓂋1
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅡◳𓏤𓄑:𓏛𓀐2
𓅓2𓂺:𓏤
𓊹𓅆
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
𓂷:𓂡1
𓏪
𓈖2:𓆑1
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥
𓏾
⸣ [𓅯𓄿]
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2
𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥(?)
𓂧@2𓅓𓏰𓏤𓏰:𓊖1
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑
𓇋𓂋:𓏭'𓀹1:°𓏤2𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓏪
𓂽1𓋴𓏇1𓇋1𓇋𓏲'𓏭:𓏛1𓀁
[𓈖2:𓆑1] . . .
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
𓈝𓂻:°

|9 {
𓈝𓂻:°
} [...]
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓆑1
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓂞:𓏏4
. . . .
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓂧@2𓅓𓏰[𓏤𓏰:𓊖1]
[𓅯𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪]
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓅠𓅓𓏭:𓏛
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓁷𓏤
𓈖:𓏌*𓏲𓄿1𓇋𓇋𓏲𓉐𓏤1
𓂧@2⸣[𓅓𓏰𓏤𓏰:𓊖1
. .] . .
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓆓:𓂧
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓇋𓂋:𓏭'𓀹1𓏤 . .
𓅓𓇋𓇋𓏲
𓈖:𓀀°
𓈔(?)
〈𓎡:𓏏〉 ⸢𓄡:𓏏*𓏤𓏏
[𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛
𓈖:𓏏*𓏭1]𓇋𓏲
𓆑1
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓆑1
𓄿𓇋𓇋𓏲𓏏𓇋𓇋𓏲𓀐2
𓈖
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛
⸣ [. . . .] ⸢𓅓1𓏲:𓏏 𓆑1
𓍃𓏭:𓏛
𓂞:𓏏4
𓈖2:𓆑
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓏾
𓅯𓄿
[𓂋:𓍿𓀀𓏪 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓈖:𓏥:°
𓈖:𓏏*𓏭1]⸢𓇋𓏲
𓆑1
𓈖2:𓈎𓂺3
𓍱:𓂡1@𓏏
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
[...] . . . .
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍤
⸣ [...]
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓇋𓏲 . . 𓏴:𓂡1 . [. . .]
|10 [... 𓅯𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓈖:𓏥:°]
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑1
𓉔𓍯𓆷𓅪𓀐2
𓂋1
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
⸣ [𓌉𓋞:𓈒*𓏥1. . . 𓅯𓄿 𓂋:𓍿𓀀𓏪 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓈖:𓏥:° 𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲 𓆑1 𓉔𓍯]⸢𓆷𓀐2⸣(?)
𓅓:𓂋1𓀎𓏰:𓀀𓏪
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓇋𓏲
𓆑1
𓎝𓎛
𓇋1𓊑1𓇋𓏲𓀼𓏭:𓏛𓏏
𓅯𓄿
𓏤𓉐𓏤1
⸣(?) [...]
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍢𓎊
𓅯𓄿
[𓂋:𓍿𓀀𓏪 𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛 𓈖:𓏥:° 𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲 𓆑1
𓅓]𓐍𓇋𓇋𓏲𓀐2
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅪:𓊃𓀐2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍢
⸣ [...] ... [...] . . .
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥:°
. . . . 𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑𓅪:𓊃𓀐2 [𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 . . . .]
𓇋𓏲
𓏪
𓆓:𓂧
𓈖 𓌡:𓂝*𓏤1 𓊃:𓊪1𓀁
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓇋𓇋𓏲⸣(?)
[...]
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓄹:𓏭
𓈖:𓏥:°
𓅓1𓂸:𓏏𓂭𓂭𓀁
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓇋𓏲
𓈖:𓏥:°
𓁹:𓂋*𓏭
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤⸣[𓍘1
𓏪(?)] ... 𓏞𓍼:𓏤 ... 𓂋:𓍿𓀀𓏪 ...
|11 𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲⸣ [...
𓍃]𓏭:𓏛
𓁹:𓂋*𓏭
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤
𓈖:𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤
𓇯
𓇋𓏲
𓆑1
𓂞:𓏏4
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓏾
𓈖
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
. [ . . . 𓈖:𓄿
𓎡]⸢𓃭𓏤𓃭𓏤𓊮2
𓈖:𓄿
𓅱𓏏:𓈖𓏌𓏲2𓊮2
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2𓀀1:𓏥
𓈖:𓏏*𓏭1
𓇯
𓏌:𓈖𓉐𓏤1
[...]
𓅓1𓏲:𓏏
𓆑1
𓁹:𓂋*𓏭
𓂋1𓄡:𓏏*𓏤
𓈖:𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤
𓇯
𓂽1
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏴:𓂡
[... ...]
𓅬◳𓀀
𓌶:𓂝2𓆄𓇳𓅆
Pꜣ-di̯-Sbk ...
(1) ḥsb.t 33 ꜣbd-1 šmw sw-11 (n) pr-ꜥꜣ.w Ptlwmys ỉrm Ḳlwptrꜣ nꜣ nṯr.w mnḫ ỉ:ỉri̯ Ptlwmys ỉrm Ḳlwptrꜣ nꜣ nṯr.w ntỉ pri̯ ỉrm Ḳlwpṱrꜣ tꜣy⸗f ḥm.t nꜣ nṯr.w mnḫ wꜥb ⸢ꜣlgsn⸣[t]rws ỉrm nꜣ nṯr.⸢w⸣ nḥm nꜣ nṯr.w-sn.w nꜣ nṯr.w mnḫ nꜣ nṯr.w [mri̯ ỉṱ] ỉrm nꜣ nṯr.w ntỉ pri̯ ỉrm pꜣ nṯr ⸢tn⸣ ỉṱ ỉrm [pꜣ] nṯr mri̯ mw.t nꜣ nṯr.[w] mnḫ Dy⸢n⸣syꜣs (2) ⸢sꜣ Dmṱ⸣ryꜣs r sḥm.t Pṱlwmꜣ ⸢ta⸣ Pwlynws tꜣ fy.t-šp-ḳn m-bꜣḥ Brnygꜣ tꜣ nṯr.t mnḫ.t r sḥm.t Trmwṱy ta Mꜣḳnys tꜣ fy.t-tn-nb m-bꜣḥ ꜣrsynꜣ mri̯ sn r sḥm.t ꜣrtmꜣ ta Slwḳws tꜣ wꜥb.[t] ⸢ꜣr⸣synꜣ tꜣ ⸢mri̯ ỉṱ⸣
ẖ.t pꜣ hp r:mty na-tꜣ-swn.t ntỉ.ỉw nꜣy⸗w rn sẖꜣ ẖry ntỉ ḥmsi̯ (3) n nꜣ rpy.w ntỉ sẖ ẖry n tꜣ dnỉ.t Pwlmn ṯꜣi̯ ḥsb.t 33 ꜣbd-4 pr.t sw-15 š⸢ꜥ ḥsb.t⸣ 34 ꜣbd-4 pr.t sw-16 r ꜣbd {13}〈12〉 1/6 ỉw⸗w ḏd n wꜥ sp ỉw⸗n ỉri̯⸗f ỉw⸗n ḥmsi̯ ỉw⸗n ỉri̯ nꜣ ḥb.⸢w⸣ nꜣ ḫꜥi̯.w nꜣ hrw.w ntỉ ỉ:ỉri̯ na-pꜣ-ꜥ.wỉ r mty r.r⸗w ⸢r⸣ swr ⸢n.ỉm⸣⸗w pꜣ bnr nꜣ ḫꜥi̯.w ntỉ sẖꜣ ⸢ẖry⸣
[mtw⸗n] ỉri̯ nꜣ kll nꜣ wtn.⸢w⸣ (n) pr-ꜥꜣ [P]⸢t⸣lwmys ⸢ỉrm⸣ Ḳlw⸢pt⸣rꜣ nꜣ nṯr.w mnḫ ỉ:ỉri̯ Ptlwmys (4) ỉrm Ḳlwpṱrꜣ nꜣ ⸢nṯr.w⸣ ntỉ pri̯ ỉrm tꜣ pr-ꜥꜣ.t Ḳlwptrꜣ tꜣy⸗f ḥm.t nꜣ nṯr.w mnḫ ꜣs.t Wsỉr-Ḥp nꜣ nṯr.w (n) Kmy ḏr⸗w ỉrm nꜣy⸗f nṯr.wt Sbk-[nb-tꜣ-tn] nꜣ nṯr.w Sbk
mtw⸗n ḳrs⸗w
mtw⸗n ḏi̯.t pḥ⸗w r tꜣ ḳrs.t n wꜥ sp
mtw⸗n ḏi̯.t ḥḏ 5 n ꜥl r wꜥ rmṯ ẖr ꜣbd nb
mtw⸗n swr n Tꜣ-nb-tn ꜣbd-2 ꜣḫ.t sw-22 ꜣbd-4 pr.t ⸢sw-14⸣
mtw⸗n swr n Nꜣ-⸢rnn.t⸣(?) ꜣbd-1 šmw sw 22 (5) pꜣ ḫꜥi̯{.w} Sbk-m-ḥb
mtw⸗n swr n Pꜣ-... ꜣbd-3 šmw sw-9 ꜣbd-1 pr.t sw-5
mtw⸗n swr n ... ꜣbd-1 ꜣḫ.t sw-10 nꜣ ssw ntỉ ḥrỉ n ḥtr ỉwtỉ mn
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw bn.ỉw⸗f ỉyi̯ r ⸢swr⸣ ỉrm⸗n ỉw⸗f (r) ḏi̯.t nꜣ(?) ꜥl ntỉ ỉw⸗n (r) ⸢ḏi̯.t⸣ s⸢t⸣
mtw⸗n mḥ nꜣy⸗n ḥḏ.w-ỉꜣw.t nꜣy⸗n ⸢ḥḏ⸣.w-ỉp.t r-ḏr.t pꜣ rd n pꜣ ꜥ.wỉ ẖr ⸢ꜣbd⸣ nb
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw bn.ỉw⸗⸢f mḥ⸗w r pꜣ rd⸣ n pꜣ ꜥ.wỉ r šm r pꜣy⸗f ꜥ.wỉ ỉw⸗f (6) ỉni̯ tꜣ ỉwe.t n nꜣ ḥḏ.w (n)-rn⸗w ⸢r-bnr⸣ ⸢ỉw⸗f⸣ tkn ḏr.ṱ⸗f gr(?) rmṯ m-tw⸗f tkn ḏr.ṱ⸗f pꜣy⸗f gns ḥḏ 300 ỉw⸗w m-sꜣ⸗f r ḏi̯.t ỉri̯⸗f nꜣ ntỉ (r)-ꜥ.wỉ⸗f ꜥn
mtw⸗n ỉri̯ wꜥ ⸢ꜥḳ⸣ [n] fy r wꜥ rmṯ tn ⸢ꜥḳ⸣ 2 n ḏnf 5
mtw⸗n ḏi̯.t ꜣwš ⸢s⸣kn ḳlm [...] tkm ⸢ḫt⸣
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw⸗w (r) ꜥn-smy [n⸗f r] fy r hrw ntỉ.ỉw⸗f tm fy pꜣy⸗f gns ḥḏ 150 ỉw⸗w m-sꜣ⸗f r ḏi̯.t fy⸗f ꜥn
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗w ntỉ.ỉw⸗w (r) ꜥn-smy n⸗f r ỉyi̯ r (7) tꜣ nꜣy.t (n) dmỉ tꜣy⸗f ỉrỉ.t ntỉ.ỉw⸗f tm ỉyi̯ pꜣy⸗f gns ḥḏ 150
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw⸗f (r) šm ẖn mlẖ (n) ḏꜣ sp-2 ỉw⸗n (r) ḫpr ỉrm⸗f n wꜥ sp šꜥ-tw⸗n plk⸗⸢f⸣ [n] pꜣy⸗f mlẖ
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw bn.ỉw⸗f ḫpr ỉrm⸗n pꜣy⸗f ⸢gns⸣ [ḥḏ] 300
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗[n] ntỉ.ỉw⸗f (r) mwt ỉrm⸗[n](?) ỉw⸗n (r) ḏi̯.t ... wbꜣ tꜣy⸗f ḳrs.t
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ⸢ntỉ ỉ⸣:ỉri̯ pꜣy⸗f ỉt tꜣy⸗f mw.t pꜣy⸗f sn ⸢tꜣy⸗f⸣ sn.t tꜣy⸗f ḥm.t pꜣy⸗f šrỉ tꜣy⸗f šrỉ.t pꜣy⸗f šm tꜣy⸗f šmy.t (8) (r) 〈mwt〉 ỉw⸗n [ꜣr]⸢b⸣⸗n r.r⸗w ỉw⸗n (r) ḏi̯.t pḥ⸗w r tꜣ ḫꜣs.t ỉw⸗[n] šsp-ḥꜣ.t 〈tꜣ〉 ẖ.t nꜣy⸗f rmṯ.w ntỉ ỉ(w)⸗s pḥ (r) ỉri̯? n.n⸗w ⸢šsp⸣-ḥꜣ.t n pꜣy⸗f dmỉ
pꜣ rmṯ ⸢n.ỉm⸣⸗n ntỉ.ỉw⸗w (r) ꜥn-⸢smy n⸗f r⸣ ỉyi̯ r pꜣ dmỉ (n)-rn⸗f ntỉ.ỉw⸗f tm ⸢ỉyi̯⸣ ỉw⸗f ḏi̯.t [. .] (r) ⸢šsp⸣-ḥꜣ.t ḏr⸗[f(?)]
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw⸗f (r) šm r s⸢bḥ m⸣-bꜣḥ nṯr ỉw⸗n (r) ḏi̯.t ṯꜣi̯⸗w n⸗f ⸢ꜥḳ 5⸣
[pꜣ] rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw⸗f šni̯ ⸢na(?) dmỉ tꜣy⸗f ỉrỉ⸣.t ⸢ntỉ⸣.ỉw⸗w (r) ⸢ꜥn-s⸣my [n⸗f] . . . ỉw⸗n ḏi̯.t ⸢šm⸣ (9) {šm} [...] n.ỉm⸗n m-sꜣ⸗f ỉw⸗n ḏi̯.t . . . . n pꜣy⸗f dmỉ
[pꜣ rmṯ] n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw⸗f (r) gmi̯ rmṯ n.ỉm⸗n ḥr nꜣy.t (n) ⸢dmỉ⸣ [. .] . . ntỉ.ỉw⸗f ḏd n pꜣy⸗f ỉrỉ my n⸗ỉ ḥmt(?) 〈k.t〉-⸢ẖ.t⸣ [nkt ntỉ].ỉw⸗f n pꜣy⸗f ꜣyty ⸢n nkt⸣ [. . . .] ⸢mtw⸗f⸣ tm ḏi̯.t n⸗f ⸢pꜣy⸗f gns⸣ ḥḏ 75
pꜣ [rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ].⸢ỉw⸣⸗f nḳ ḥm.t (n) rmṯ n.ỉm⸗n [...] pꜣy⸗f gns ⸢ḥḏ 300⸣
[...] (10) [...
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n] ⸢ntỉ.ỉw⸗f hwš⸣ r rmṯ n.ỉm⸗n pꜣy⸗f gns [ḥḏ ...]
pꜣ rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw⸗f (r) hw]⸢š⸣(?) (r) ỉmỉ-rʾ-mšꜥ rmṯ ỉw⸗f wꜣḥ ỉꜣw.t (n) pꜣ ⸢ꜥ.wỉ(?)⸣ [...] rmṯ n.ỉm⸗n pꜣy⸗f gns ḥḏ 150
⸢pꜣ⸣ [rmṯ n.ỉm⸗n ntỉ.ỉw⸗f (r) m]ḫy rmṯ n.ỉm⸗n pꜣy⸗f gns ḥḏ ⸢100⸣
[...] ... [...] ... pꜣy⸗f ⸢gns⸣ [ḥḏ ...]
ỉw⸗w ḏd n wꜥ sp ⸢ỉ:ỉry(?)⸣ [md.t nb ntỉ hrỉ] ḥꜣ.tỉ⸗⸢n mtỉ n.ỉm⸗w ỉw⸗n (r) ỉri̯ r-ẖ⸣.[ṱ⸗w(?)] ... (11) ntỉ.⸢ỉw⸣ [...] ⸢tm⸣(?) ỉri̯ r-ẖ.t nꜣ ntỉ sẖꜣ ḥrỉ ỉw⸗f (r) ḏi̯.t ḥḏ 5 n ḥḏ(?) . [. . r nꜣ k]⸢ll⸣ nꜣ wtn n pr-ꜥꜣ.w ntỉ ḥrỉ ẖn [hrw 5(?)] ⸢mtw⸣⸗f ⸢ỉri̯ r⸣-ẖ.t nꜣ ntỉ sẖꜣ ḥrỉ ꜥn (n) ḥtr [ỉwtỉ mn
sẖꜣ ...] sꜣ Mꜣꜥ-Rʾ
Petesuchos ...
(1) Regierungsjahr 33, 11. Pachons der Könige Ptolemaios VIII. und der Kleopatra II., der Theoi Euergetai, geboren von Ptolemaios V. und Kleopatra I., den Theoi Epiphaneis, sowie der Kleopatra III., seiner Frau, der Theoi Euergetai und des Priesters des Alexanders und der Theoi Soteres, der Theoi Philadelphoi, der Theoi Euergetai, der Theoi [Philopatores] und der Theoi Epiphaneis und des Theos Eupator und [des] Theos Philometor, der Theoi Euergetai Dionysios, Sohn des Demetrios, als die Frau Ptolema, Tochter des Polyainos, Athlophore der Berenike Thea Euergetis war, als die Frau Thermouthis, Tochter des Magnes, Kanephore der Arsinoë Philadelphos war, und als die Frau Artemo, Tochter des Seleukos, die Priesterin der Arsinoë Philopator war.
Wortlaut des Gesetzes, dem die Mitglieder des Kultvereins zugestimmt haben, deren Namen unten aufgeführt sind und welche (3) in den unten genannten Tempeln in der Meris des Polemon tagen vom Regierungsjahr 33, 15. Pharmouthi bis zum Regierungsjahr 34, 16. Pharmouthi - ergibt {13} 〈12〉 Monate und 1/6 -, wobei sie einstimmig sprechen: Wir werden uns daran halten (lit. 'es tun'), während wir tagen und während wir die Feste, die Prozessionen und die Tage feiern, bezüglich denen die Mitglieder des Hauses zustimmen werden, an ihnen zu trinken, abgesehen von den unten genannten Festen.
[Und wir werden] die Brand- und Trankopfer durchführen für König [P]tolemaios VIII. und Kleopatra II., die Theoi Euergetai, geboren von Ptolemaios V. (4) und Kleopatra I., den Theoi Epiphaneis, sowie für Kleopatra III., seine Frau, die Theoi Euergetai, sowie (die Opfer) für Isis und Serapis, für alle Götter Ägyptens und seine Göttinnen und für Sok[nebtynis] und Sobeks Götter.
Und wir werden sie bestatten.
Und wir werden sie gemeinsam zur Bestattung gelangen lassen.
Und wir werden jeden Monat pro Person 5 Deben als Beitrag bezahlen.
Und wir werden am 22. Paophi und 14. Pharmouthi in Tebtynis trinken.
Und wir werden am 22. Pachons in Narmouthis(?) trinken, (5) der Prozession des Sobekemheb.
Und wir werden am 9. Epiphi und am 22. Tybi in ... trinken.
Und wir werden am 10. Thot und den oben genannten Terminen zwangsweise und ohne Säumen in ... trinken.
Derjenige von uns, der nicht mit uns trinken kommen wird, soll die Beiträge, welche wir ihm angeben, bezahlen.
Und wir werden unser Amtsgeld und unser Arbeitsgeld jeden Monat in die Hand des Bevollmächtigten des Hauses zahlen.
Derjenige von uns, welcher es nicht zahlen wird - der Bevollmächtigte des Hauses wird zu seinem Haus gehen und (6) das Pfand für das entsprechende Geld herausholen. Falls er sich ihm widersetzt oder(?) einer seiner Leute sich ihm widersetzt, besteht seine Buße aus 300 Deben, wobei man ihn drängen soll, weiterhin zu tun, was ihm obliegt.
Und wir werden eine Lieferungsration pro Person machen, jeweils 2 Rationen im Wert von 5 (Deben).
Und wir werden Harz, Salbe, Kränze [...], Rizinus und Holz geben.
Derjenige von uns, [dem] berichtet wird, an einem (bestimmten) Tag zu liefern und der nicht liefert, dessen Buße beträgt 150 Deben, wobei man ihn drängen soll, weiterhin zu liefern.
Derjenige von uns, dem berichtet wird, zum (7) Landeplatz der Stadt oder von etwas Vergleichbarem zu kommen und der nicht kommt, dessen Buße beträgt 150 Deben.
Derjenige von uns, der in einen sehr ungerechten Streit geraten wird, mit dem werden wir uns alle zusammentun, bis wir ihn [aus] seinem Streit gerettet haben.
Derjenige von uns, der sich nicht mit uns zusammentun wird, dessen Buße beträgt 300 [Deben].
Derjenige von [uns], der bei [uns](?) sterben wird, für dessen Bestattung werden wir ... geben.
Derjenige von uns, dessen Vater, Mutter, Bruder, Tochter, Frau, Sohn, Tochter, Verwandter oder Verwandte (8) 〈sterben wird〉, für die werden wir uns [(in Trauer) einschließen], wobei wir veranlassen werden, dass sie zur Nekropole gelangen, während [wir] uns um 〈die〉 Menge seiner Leuten kümmern, für welche es sich ziemt, sich in seiner Stadt zu kümmern.
Derjenige von uns, dem berichtet wird, zur besagten Stadt zu gehen, und der nicht geht, soll [. .] für die ganze Umsorgung geben. (?)
Derjenige von uns, der vor Gott flehen geht, dem werden wir 5 Rationen wegnehmen lassen.
Derjenige von uns, der die Mitglieder(?) der Stadt oder etwas Vergleichbarem fragt, [dem] berichtet wird, zu . . ., den werden wir (9) von einem [...] von uns holen lassen, während wir . . . . . in seiner Stadt geben. (??)
[Derjenige] von uns, der einen Menschen von uns bei der Anlegestelle der Stadt [. .] . . vorfindet, welcher seinem Kollegen sagt 'Gib mir Kupfer(?) oder eine andere [Sache]!' und sich in Armut befindet [. . . .], und der ihm nichts gibt, dessen Buße beträgt 75 Deben.
Der[jenige von uns, der] mit der Frau eines Menschen von uns schläft, [...] dessen Buße beträgt 300 Deben.
[...] (10) [...
Derjenige von uns,] der einen von uns beleidigt, dessen Buße beträgt [... Deben].
Derjenige von uns, der] einen General oder einen, der die Ämter im Haus verteilt(?), im Haus beleidigt(?) [oder der ...] einen Menschen von uns, dessen Buße beträgt 150 Deben.
Der[jenige von uns, der] einen Menschen von uns schlagen wird, dessen Buße beträgt 100 Deben.
[...] ... [...] ..., dessen Buße beträgt [... Deben].
Wobei sie einstimmig sprechen: Macht(?) [alles oben genannte]! Unser Herz ist zufrieden damit. Wir werden demgemäß handeln. ... (11) welcher [...] nicht handelt gemäß dem, was oben geschrieben ist, der soll fünf Deben geben in Silber(?) . [. . für die] oben genannten Brand- und Trankopfer der Könige innerhalb [von 5 Tagen(?)]. Und er soll wiederum handeln gemäß dem, was oben geschrieben ist, zwangsweise [und ohne Säumen.
Geschrieben von ...] Sohn des Mares.
Hier und im Folgenden aufgrund der Ortsdeterminative mit Spiegelberg 1908 als n "in" und gegen de Cenival 1972 als n "en l'honneur de" zu deuten.
Spiegelberg 1908 schlägt (wohl aufgrund des Ortsdeterminativs) die Lesung Nꜣ-Rnn.t(?) "Narmouthis" vor, de Cenival 1972 hingegen Tꜣ-Rnn.t "Thermouthis".
De Cenival 1972 schlägt die Lesung pꜣ-Mr(?) "(dieu du) canal(?)" vor.
Vgl. hierzu Pap. Cairo CG 30605, Z. 7: ỉw⸗f tkn⸗f rmṯ m-tw⸗f gꜣ pꜣy⸗f gns (...) "Wenn er sich ihm oder einem Menschen bei ihm widersetzt, beträgt seine Buße..."
Spiegelberg 1908 liest [ḥḏ] 19(?) "19 Deben", de Cenival 1972 [ḥḏ-ꜥl(?)] "l'argent de nos cotisations". Die Spuren sprechen gegen letzteren Vorschlag und für die Lesung 19.
Spiegelberg 1908 liest ỉw⸗n [ḏi̯.t ḥḏ] ꜥl r.r⸗w, de Cenival ỉw⸗n [ꜣr]b⸗n r.r⸗f.
Vgl. CDD 'Š', S. 92: šsp-ẖ.t-ḥꜣ.t als Variante zu šsp-ḥꜣ.t "empfangen, willkommen heißen".
Vgl. Spiegelberg 1908 ntỉ ỉw⸗w pḥ nꜣ m(w)t(?) . . . . wꜣḥ-sḥn(?) r pꜣy⸗f dmỉ "welche die Toten(?) [auf seinen] Befehl in seine Stadt geleitet haben" und de Cenival 1972 ntỉ [ỉ]w⸗w ḏi̯.t pḥ⸗f (?) r.r⸗s(?) ỉrm tꜣ ẖ.(t) b pꜣy⸗f dmỉ "qui l'a accompagné là-bas, et l'ensemble de son village."
Möglicherweise besser rḫ "können" zu lesen.
Vgl. Spiegelberg 1908 ỉw⸗f ḏi̯.t [ḥḏ x] r pꜣ ḥ.t ḏr⸗[f] "der soll . . . . . zahlen an die ganze Schar(?)" und de Cenival 1972 ỉw⸗f ḏi̯.t [. . . . . .] šsp(?) ẖ.(t) ḏr⸗s(?) "donnera [. . . . . . . . . . .] (pour ?) la réception de tout l'ensemble".
Vgl. Pap. Prague Z. 15 und 16 (W. Erichsen, Die Satzungen einer ägyptischen Kultgenossenschaft aus der Ptolemäerzeit nach einem demotischen Papyrus ins Prag, Kopenhagen 1959).
Vgl. Pap. Prague Z. 26-27.
Vgl. Pap. Prague Z. 27.
Vgl. Pap. Prague Z. 27.
Vgl. Pap. Prague Z. 27-28.
Vgl. Pap. Prague Z. 28.
Namensliste Recto

|I.1
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓂋:𓈖𓀁

|I.2
𓅃𓅆𓍓2𓄿4𓀀3
𓅬◳𓀀
𓌶:𓂝2𓆄𓇳𓅆
𓅯𓄿
𓅓:𓂋1
𓀎𓏰:𓀀𓏪
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍢𓎊

|I.3
**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1𓅓1𓎱:𓇳3𓅆
[𓅬◳𓀀
𓅯𓄿𓂞𓏲]**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
𓅯𓄿
𓎔:𓏻
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍢𓎇

|I.4
𓅯𓄿𓂞𓏲**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿𓂞𓏲**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
𓅯𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫1:°𓏪𓏪
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓍢𓎆

|I.5
𓅯𓄿𓂞𓏲𓊨:°𓅆
𓅬◳𓀀
𓅯𓄿...
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛:𓇋𓇋𓏲𓆷𓀁
**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1 𓎟:𓏏 𓏏:𓈖𓏌𓏲𓅆
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎎

|I.6
𓅯𓄿𓂞𓏲1{𓅬◳𓀀}𓊨:°
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆
𓅯𓄿
𓅓:𓂋
𓇋𓎛𓃒𓄛2
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎍𓏻

|I.7
𓂋1
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛:𓇋𓇋𓏲𓆷𓀁
𓏾
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓏪
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿
𓅓𓆷𓉻:𓂝*𓏛𓂻𓏪
𓈖
𓅯𓄿
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤1

|I.8
𓅯𓄿 𓈐:𓂻 𓈖
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓈖:𓄿
𓇋1𓊑1𓇋𓏲𓀼𓏭:𓏛𓏏𓏪
𓈖:𓏏*𓏭1
𓏞𓍼:𓏤
𓇯

|I.9
𓁷𓏤𓄹:𓏭𓆑⸢𓆎1𓅓𓇋𓏲𓀀3
𓊪:𓏭1𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓀀3

|I.10
𓌶:𓂝2𓆄𓏰:𓇳2𓅆
𓅯𓄿[𓂞𓏲]𓎯𓏏:𓆇1𓅆

|II.1
𓈖:𓄿
𓏠:𓈖𓎛𓀔𓏪

|II.2
𓅯𓄿𓂞𓏲**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
𓅬◳𓀀
**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1𓅓1𓎱:𓇳3𓅆

|II.3
𓃹:𓈖2𓄤⸢𓏤1𓅆
𓅬◳𓀀
𓊪:𓏭𓈖2𓄿𓀀3

|II.4
𓉔𓄣𓏤𓇋𓏠:𓈖𓅆(?).
. . .
𓊪:𓏭𓃭𓐠𓏤𓏰:𓏛𓇋𓇋𓏲𓀀3

|II.5
𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3
𓅯𓄿𓌻𓏭:𓏛1𓅨:𓂋*𓏰𓁹:𓂋*𓏭(?)𓇋𓇋𓏲𓀼:°

|II.6 𓅃𓅆(?). . 𓇍1𓇋1𓂻(?)𓅆
𓅃𓅆

|II.7
𓊪:𓏭𓆼𓃭𓌙:𓈉1
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1𓅓1𓎱:𓇳3𓅆𓀀3

|II.8
𓃹:𓈖2𓄤𓏤1𓅆
𓅬◳𓀀
𓅃𓅆

|II.9
𓊪:𓏭𓁷𓏤𓄹:𓏭
𓊪:𓏭**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡(?)
𓈖:𓂋:𓈖𓏭:𓏛1𓀁(?)

|II.10
𓊪:𓏭𓈖2𓄿𓀀3
𓅯𓄿𓂞𓏲1𓎯𓏏:𓆇1𓅆

|II.11
𓅯𓄿𓂞𓏲1**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
𓅯𓄿𓌻𓏭:𓏛1𓀁𓅨:𓂋*𓏰𓃭𓇋𓇋𓏲𓀼1:°
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛:𓇋𓇋𓏲𓆷𓀞2
𓈖
(?)
𓀔(?)𓄔:𓄔𓇋𓏲𓄹:𓏭𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓐁:°

|III.1
𓉔𓃭𓄣𓏤𓏪𓀀3
𓈖:𓄿°𓏴:𓂡1𓍘𓇋2𓎟:𓏏𓆑
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛:𓇋𓇋𓏲𓆷
𓈖
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1

|III.2 ...
𓅯𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓊨𓏏:𓆇1

|III.3
𓅃𓅆𓍓2𓄿4𓀀3
𓌶:𓂝2𓆄𓏰:𓇳2𓅆

|III.4
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1𓅓𓎱:𓇳3𓅆
. . . □ ...
|III.5
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1𓅓2𓎱:𓇳3𓅆
𓅬◳𓀀
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1𓅓2𓎱:𓇳3𓅆

|III.6
𓎼:°𓃭𓏤𓍑𓄿4𓀼1:°
𓅃𓅆
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛:𓇋𓇋𓏲𓆷𓀞2
**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1
...𓅆
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓐁:°

|III.7 𓅃𓅆𓏲:𓏏𓏤. .
𓌶:𓂝1𓆄𓏰:𓇳2𓅆
𓈖 𓅓𓏲:𓏏
𓆑
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓍘1𓄹:𓏭
𓈖
𓎼:°𓃭𓏤𓍑𓀀3
𓅃𓅆
(I.1) nꜣy⸗w rn
(I.2) Ḥr-wḏꜣ sꜣ Mꜣꜥ-Rꜥ pꜣ ỉmỉ-rʾ-mšꜥ □ ḥḏ 150
(l.3) Sbk-m-ḥb [sꜣ Pꜣ-di̯-S]bk pꜣ mḥ-2 □ ḥḏ 120
(I.4) Pꜣ-di̯-Sbk sꜣ Pꜣ-di̯-Sbk pꜣ ḥm-nṯr (n) nꜣ nṯr.w □ ḥḏ 110
(I.5) Pꜣ-di̯-Wsỉr sꜣ Pꜣ-... pꜣ ꜥyš Sbk-nb-tn □ ḥḏ 90
(I.6) Pꜣ-di̯-ꜣs.t sꜣ Ḥr pꜣ ỉmỉ-rʾ-ỉḥ □ ḥḏ 82
(I.7) r pꜣ ꜥyš 5 ntỉ.ỉw⸗w ỉri̯ nꜣ mšꜥ.w n pꜣ ꜥ.wỉ
(I.8) pꜣ-bnr-n ḥḏ nꜣ ỉꜣw.wt ntỉ sẖꜣ ḥrỉ
(I.9) Ḥr⸗f-⸢km⸣ (sꜣ) Pa-sy
(I.10) Mꜣꜥ-Rʾ (sꜣ) Pꜣ-[di̯]-Bꜣst.t
(II.1) nꜣ mnḥ.w
(II.2) Pꜣ-di̯-Sbk sꜣ Sbl-m-ḥb
(I.3) Wn-nfr ⸢sꜣ⸣ Pa-⸢nꜣ⸣
(II.4) Hri̯-Ỉmn(?) . . . . Pa-rsy
(II.5) Ḏd-ḥr (sꜣ) Pꜣ-Mr-wry
(II.6) ... (sꜣ) Ḥr
(II.7) Pa-ẖr (sꜣ) Sbk-m-ḥb
(II.8) Wn-nfr sꜣ Ḥr
(II.9) Pa-ḥr (sꜣ) Pa-Gbk(?) rn(?)
(II.10) Pa-nꜣ (sꜣ) Pꜣ-di̯-Bꜣst.t
(II.11) Pꜣ-di̯-Sbk (sꜣ) Pꜣ-Mr-wry pꜣ ꜥyš n Msḏr-sḏm □ ḥḏ 78
(III.1) Hri̯⸗w (sꜣ) Nꜣ.w-nḫṱ-nb⸗f ⸢pꜣ⸣ ꜥyš n Sbk
(III.2) ... pꜣ ḥm-nṯr ⸢ꜣs.t⸣
(III.3) Ḥr-wḏꜣ (sꜣ) Mꜣꜥ-Rʾ
(III.4) Sbk-m-ḥb . . . □ ...
(III.5) Sbk-m-ḥb sꜣ Sbk-m-ḥb
(III.6) Glḏ (sꜣ) Ḥr pꜣ ꜥyš (n) Sbk-... □ ḥḏ 78
(III.7) Ḥr-tw⸗w(?) (sꜣ) Mꜣꜥ-Rʾ nmtw⸗f šsp ḏr.ṱ n Glḏ (sꜣ) Ḥr
(I.1) Ihre Namen:
(l.2) Haryothes Sohn des Marres, der General: 150 Deben.
(I.3) Sebekemheb [Sohn des Pete]suchos, der Stellvertreter: 120 Deben.
(I.4) Petesuchos Sohn des Petesuchos, der Prophet der Götter: 110 Deben.
(I.5) Petosiris Sohn des Pe..., der Herold des Soknebtynis: 90 Deben.
(I.6) Petese Sohn des Horos, der Rinderhird: 82 Deben.
(I.7) für die fünf Herolde, welche die Reisen des Hauses machen werden,
(I.8) zusätzlich zu dem Geld der oben genannten Ämtern.
(I.9) Herefkem Sohn des Pasis
(I.10) Mares Sohn des Petubastis
(II.1) Die Jünglinge:
(II.2) Petesuchos Sohn des Sokonopis
(I.3) Onnophris Sohn des Panas
(II.4) Heriamounis(?) . . . .(Sohn des) Paresi
(II.5) Teos (Sohn des) Pmneuis
(II.6) ... (Sohn des) Horos
(II.7) Pachoiris (Sohn des) Sokonopis
(II.8) Onnophris Sohn des Horos
(II.9) Paos (Sohn des) Pakebkis(?) Name(?)
(II.10) Panas (Sohn des) Petubastis
(II.11) Petesuchos (Sohn des) Pamneuis, der Herold des Mestasytmis: 78 Deben
(III.1) Herieus (Sohn des) Nechthenibis, der Herold des Sobek
(III.2) ... der Prophet der Isis
(III.3) Haryotes (Sohn des) Marres
(III.4) Sokonopis ....
(III.5) Sokonopis Sohn des Sokonopis
(III.6) Kollouthes (Sohn des) Horos, der Herold des Sobek- ...: 78 Deben
(III.7) Har...(?) (Sohn des) Marres, und er bürgt für Kollouthes (Sohn des) Horos
Vgl. Pap. Cairo CG 30618 a rto I.9.
Zeile 9 und 10 sind vermutlich sekundär.
Namensliste Verso

|1 ... □
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓏻

|2
𓊪:𓏭⸣𓈖2𓄿𓀀3
. . .
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡
. . . □
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓏻

|3
𓊪:𓏭𓁷𓏤𓄹:𓏭𓀀3
... □
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓏻

|4 𓁷𓏤𓄹:𓏭 𓆑 . . . .
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛𓇋𓇋𓏲𓆷
... □
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓏻

|5𓊪:𓏭⸣ ... □
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓏻

|6
𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3
𓅯𓄿
𓉻:𓂝*𓏛𓇋𓇋𓏲𓆷𓀀3
𓅓𓄔:𓄔𓄹:𓏭𓄔𓏭:𓏛
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1
𓎌𓏻

|7 ...
|8 ...
|9 ...
|10 𓅯𓄿𓂞𓏲1 ...
(1) ... □ ḥḏ 72
(2) Pa-nꜣ . . . Sbk . . . □ ḥḏ 72
(3) Pa-ḥr ... □ ḥḏ 72
(4) Ḥr⸗f-⸢km⸣(?) pꜣ ꜥyš ... □ ḥḏ 72
(5) Pa- ... □ ḥḏ 72
(6) Ḏd-ḥr pꜣ ꜥyš Msḏr-sḏm □ ḥḏ 72
(7) ...
(8) ...
(9) ...
(10) Pꜣ-di̯-...
(1) ...: 72 Deben
(2) Panas ...: 72 Deben
(3) Paos ...: 72 Deben
(4) Herefkem(?), der Herold ...: 72 Deben
(5) ...: 72 Deben
(6) Teos, der Herold des Mestasytmis: 72 Deben
(7) ...
(8) ...
(9) ...
(10) Pete...
(26/02/2020)
Pap. Cairo CG 30619
. . . □ ... . . . □ ...
... ...
. . . .
. . .. . .
. . . . . . . .
......
... ...
𓀀1𓀀
𓀀3𓀀
𓀁𓀁
𓀁1𓀁
𓀉𓀉
𓀎𓀎
𓀎𓏰:𓀀𓏪𓀎𓏰𓀀𓏪
𓀐2𓀐
𓀔𓀔
𓀞2𓀞
𓀹1𓀹
𓀹1:°𓀹
𓀼𓀼
𓀼1:°𓀼
𓀼:°𓀼
𓁐9𓁐
𓁗1𓁗
𓁗1:°𓁗
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁷𓏤1𓁷𓏤
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓏭𓂋
𓁹:𓂋*𓏭𓆑𓁹𓏭𓂋𓆑
𓂋1𓂋
𓂋1𓂋:𓏥𓏲𓂋𓂋𓏥𓏲
𓂋3𓂋
𓂋6𓂋
𓂋6:𓏿𓂋𓏿
𓂋:𓂧𓂋𓂧
𓂋:𓂧𓌗1𓂋𓂧𓌗
𓂋:𓂻𓂋𓂻
𓂋:𓈖𓂋𓈖
𓂋:𓈖𓀁𓂋𓈖𓀁
𓂋:𓈖𓀁1𓂋𓈖𓀁
𓂋:𓊪𓂋𓊪
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓂋𓍿𓀀𓏪
𓂋:𓏏*𓏰𓂋𓏰𓏏
𓂋:𓏥𓏲𓂋𓏥𓏲
𓂜:𓅪𓂜𓅪
𓂝:𓂝𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓏤𓂝𓂝𓏤
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥𓂝𓈎𓏲𓏒𓏥
𓂞:𓏏4𓂞𓏏
𓂞𓏲𓂞𓏲
𓂞𓏲1𓂞𓏲
𓂧𓂧
𓂧:𓏏*𓏤𓂧𓏤𓏏
𓂧@2𓂧
𓂧@2:°𓂧
𓂧@2:°𓅓𓏰𓂧𓅓𓏰
𓂧@2𓅓𓏰𓂧𓅓𓏰
𓂭𓂭𓂭𓂭
𓂷:𓂡1𓂷𓂡
𓂸:𓏏𓂸𓏏
𓂸:𓏏𓂭𓂭𓂸𓏏𓂭𓂭
𓂺3𓂺
𓂺:𓏤𓂺𓏤
𓂻𓂻
𓂻:°𓂻
𓂽1𓂽
𓃀𓃀
𓃀*𓏲1𓏲𓃀
𓃀:𓈖1𓃀𓈖
𓃀𓏲1𓃀𓏲
𓃂𓏤𓃂𓏤
𓃂𓏤'𓈘:𓈇𓃂𓏤𓈘𓈇
𓃛𓃛
𓃛𓍯𓃛𓍯
𓃭𓃭
𓃭𓏤𓃭𓏤
𓃹:𓈖2𓃹𓈖
𓄂:𓏏*𓏤𓄂𓏤𓏏
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓏤𓄂𓏤𓏏𓄣𓏤
𓄑:𓏛𓄑𓏛
𓄔𓄔
𓄔𓅓𓏭:𓏛𓄔𓅓𓏭𓏛
𓄔𓏭:𓏛𓄔𓏭𓏛
𓄖:𓂻𓄖𓂻
𓄛2𓄛
𓄡:𓏏*𓏤𓄡𓏤𓏏
𓄣𓏤𓄣𓏤
𓄤𓄤
𓄤𓏤1𓄤𓏤
𓄹:𓏭𓄹𓏭
𓄿𓄿
𓄿1𓄿
𓄿4𓄿
𓄿:°𓄿
𓅃𓅆𓅃𓅆
𓅆𓅆
𓅐𓅐
𓅐𓏏:𓆇𓅐𓏏𓆇
𓅓𓅓
𓅓1𓅓
𓅓1𓂸:𓏏𓅓𓂸𓏏
𓅓1𓎱:𓇳3𓅓𓎱𓇳
𓅓2𓅓
𓅓2𓎱:𓇳3𓅓𓎱𓇳
𓅓:𓂋𓅓𓂋
𓅓:𓂋1𓅓𓂋
𓅓:𓏏𓅓𓏏
𓅓:𓏏𓀐2𓅓𓏏𓀐
𓅓𓎔𓅓𓎔
𓅓𓏭:𓏛𓅓𓏭𓏛
𓅓𓏰𓅓𓏰
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅠𓅠
𓅠𓅓𓏭:𓏛𓅠𓅓𓏭𓏛
𓅡◳𓏤𓏤𓅡
𓅨:𓂋*𓏰𓅨𓏰𓂋
𓅨:𓂋*𓏰𓃭𓅨𓏰𓂋𓃭
𓅪𓅪
𓅪:𓊃𓅪𓊃
𓅬◳𓀀𓀀𓅬
𓅭𓅭
**𓅭𓃀𓏲1𓅆**:𓎡𓅭𓃀𓏲𓅆𓎡
𓅯𓄿𓅯𓄿
𓅯𓄿𓂞𓏲𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿𓂞𓏲1𓅯𓄿𓂞𓏲
𓅯𓄿𓇋𓇋𓅯𓄿𓇋𓇋
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅱𓅱
𓅱𓃀*𓏲1𓅱𓏲𓃀
𓆄𓆄
𓆎@𓆎
𓆎@𓅓𓆎𓅓
𓆑𓆑
𓆑1𓆑
𓆑:𓏭𓆑𓏭
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓆑𓏭𓇋𓇋𓏲
𓆓:𓂧𓆓𓂧
𓆓:𓂧𓁷𓏤1𓀀3𓆓𓂧𓁷𓏤𓀀
𓆣:𓂋𓏲𓆣𓂋𓏲
𓆰𓏪𓆰𓏪
𓆱:𓏏*𓏤𓆱𓏤𓏏
𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥𓆱𓏤𓏏𓆱𓏥
𓆱:𓏥𓆱𓏥
𓆳3𓆳
𓆳𓏏:𓊗𓆳𓏏𓊗
𓆷𓆷
𓆷𓏏:𓏰𓏰𓆷𓏏𓏰𓏰
𓆷𓏏:𓏰𓏰𓇳𓆷𓏏𓏰𓏰𓇳
𓆸𓆸
𓆼𓆼
𓇋1𓇋
𓇋1𓋴𓏏𓇋𓋴𓏏
𓇋1𓏏:𓆑𓇋𓏏𓆑
𓇋3𓇋
𓇋𓀁𓇋𓀁
𓇋𓀁1𓇋𓀁
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓇋𓀁𓂧𓏤𓏏
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛𓇋𓀁𓏤𓅓𓂝𓏛
𓇋𓂋:𓏭𓇋𓂋𓏭
𓇋𓂋:𓏭'𓀹1𓇋𓂋𓏭𓀹
𓇋𓂋:𓏭'𓀹1:°𓇋𓂋𓏭𓀹
𓇋𓇋𓇋𓇋
𓇋𓇋𓏲𓇋𓇋𓏲
𓇋𓋴𓏏𓇋𓋴𓏏
𓇋𓎛𓃒𓇋𓎛𓃒
𓇋𓏠:𓈖𓇋𓏠𓈖
𓇋𓏠:𓈖𓅆𓇋𓏠𓈖𓅆
𓇋𓏲𓇋𓏲
𓇋𓏲𓆑𓇋𓏲𓆑
𓇍1:°𓇋1𓇍𓇋
𓇍1:°𓇋1𓂻𓇍𓇋𓂻
𓇍1𓇋1𓇍𓇋
𓇍1𓇋1𓂻𓇍𓇋𓂻
𓇥:𓂋2𓇥𓂋
𓇥:𓂋2𓏲1𓏲1𓏭:𓏛𓇥𓂋𓏲𓏲𓏭𓏛
𓇯𓇯
𓇳𓇳
𓇳𓅆𓇳𓅆
𓇳𓏤𓇳𓏤
𓇳𓏤3𓇳𓏤
𓇹:𓇼𓇹𓇼
𓇹:𓇼:𓇳 𓇹 𓇼 𓇳
𓇺:𓏺1𓇺𓏺
𓇺:𓏻𓇺𓏻
𓇺:𓏼𓇺𓏼
𓇺:𓏽𓇺𓏽
𓈉1𓈉
𓈉1:𓏏*𓏤𓈉1:𓏥𓈉𓏤𓏏𓈉𓏥
𓈍:𓂝*𓏛𓈍𓏛𓂝
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓈍𓏛𓂝𓅆
𓈎𓈎
𓈎:°𓈎
𓈎:𓈖𓈎𓈖
𓈎:𓈖𓏌𓏲𓈎𓈖𓏌𓏲
𓈐:𓂻𓈐𓂻
𓈒:𓏥𓈒𓏥
𓈔𓈔
𓈖𓈖
𓈖1𓈖
𓈖2𓈖
𓈖2:𓈞𓅓1𓈖𓈞𓅓
𓈖:𓀀°𓈖𓀀
𓈖:𓂋:𓈖 𓈖 𓂋 𓈖
𓈖:𓂋:𓈖𓀁 𓈖 𓂋 𓈖 𓀁
𓈖:𓄿𓈖𓄿
𓈖:𓄿°𓈖𓄿
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓈖𓄿𓏲𓏛𓏥
𓈖:𓈖:𓏥 𓈖 𓈖 𓏥
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 𓈖 𓎡 𓏰𓏏
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 𓈖 𓎡 𓏰𓏏 𓏭𓏛
𓈖:𓏌*𓏲𓈖𓏲𓏌
𓈖:𓏏*𓏭1𓈖𓏭𓏏
𓈖:𓏏*𓏭1 𓇯𓈖𓏭𓏏 𓇯
𓈖:𓏏*𓏰𓈖𓏰𓏏
𓈖:𓏥:°𓈖𓏥
𓈖:𓏲*𓏥𓈖𓏥𓏲
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈙𓈙
𓈙𓏰𓏰𓈙𓏰𓏰
𓈝𓈝
𓈝𓂻:°𓈝𓂻
𓈞𓈞
𓈞1':𓊃𓈞𓊃
𓈞1':𓊃𓅓𓈞𓊃𓅓
𓉐:𓉻𓉐𓉻
𓉐:𓉻𓅆𓉐𓉻𓅆
𓉐𓏤1𓉐𓏤
𓉐𓏤1𓂋:𓂻𓉐𓏤𓂋𓂻
𓉐𓏤1𓂋:𓏏*𓏰𓉐𓏤𓂋𓏰𓏏
𓉔𓉔
𓉻:𓂝*𓏛𓉻𓏛𓂝
𓊃𓊃
𓊃:𓈞𓁐2𓊃𓈞𓁐
𓊏𓊏
𓊏𓏲𓏭:𓏛𓊏𓏲𓏭𓏛
𓊑1𓊑
𓊖𓊖
𓊗3𓊗
𓊗:𓏻1𓊗𓏻
𓊨𓊨
𓊨:°𓊨
𓊨:°𓅆𓊨𓅆
𓊨𓇳𓅆𓊨𓇳𓅆
𓊨𓏏:𓆇1𓊨𓏏𓆇
𓊪1𓊪
𓊪1:°𓊪
𓊪:𓏭𓊪𓏭
𓊪:𓏭1𓊪𓏭
𓊮2𓊮
𓊹𓊹
𓊹𓅆𓊹𓅆
𓊹𓅆𓏏:𓂋𓇋𓆵𓊹𓅆𓏏𓂋𓇋𓆵
𓊹𓊹𓊹1𓊹𓊹𓊹
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓊹𓊹𓊹𓅆
𓊹𓍛𓏤𓀀𓊹𓍛𓏤𓀀
𓋞:𓈒*𓏥1𓋞𓏥𓈒
𓋩2𓋩
𓋴𓋴
**𓋴𓃀𓅆**:𓎡1𓋴𓃀𓅆𓎡
**𓋴𓃀𓏲1𓅆**:𓎡1𓋴𓃀𓏲𓅆𓎡
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓋴𓇋𓅨𓏰𓂋
𓋴𓏏𓋴𓏏
𓋹𓍑𓋴𓏏2𓋹𓍑𓋴𓏏
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1𓌉𓋞𓏥𓈒
𓌗1𓌗
𓌙:𓈉1𓌙𓈉
𓌡:𓂝*𓏤1𓌡𓏤𓂝
𓌢𓌢
𓌢'𓀀3𓌢𓀀
𓌢𓀀3𓌢𓀀
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓌨𓂋𓏭𓏛
𓌶:𓂝1𓌶𓂝
𓌶:𓂝1𓆄𓌶𓂝𓆄
𓌶:𓂝2𓌶𓂝
𓌶:𓂝2𓆄𓌶𓂝𓆄
𓌻𓌻
𓌻𓀁1𓌻𓀁
𓍃𓍃
𓍃𓏭:𓏛𓍃𓏭𓏛
𓍊𓏤𓍊𓏤
𓍑𓍑
𓍑𓄿4𓍑𓄿
𓍓2𓍓
𓍓2𓄿4𓍓𓄿
𓍘1𓍘
𓍘𓇋2𓍘𓇋
𓍘𓈖:𓏏1𓍘𓈖𓏏
𓍢𓍢
𓍤𓍤
𓍯𓍯
𓍱2𓍱
𓍱:𓂡1@𓍱𓂡
𓍱:𓂡1@𓏏𓍱𓂡𓏏
𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓍴𓈖𓏰𓏏
𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2𓍴𓈖𓏰𓏏𓋩
𓍸𓏛1𓍸𓏛
𓍹𓍹
𓍹𓈎𓍹𓈎
𓍹𓈎:°𓍹𓈎
𓎆𓎆
𓎇𓎇
𓎈𓎈
𓎊𓎊
𓎌𓎌
𓎍𓎍
𓎎𓎎
𓎔:𓏻𓎔𓏻
𓎛𓎛
𓎛2𓎛
𓎛2𓐑:𓊪1𓏲1𓎛𓐑𓊪𓏲
𓎛6𓎛
𓎛6𓆳3𓏏5:𓊗3𓎛𓆳𓏏𓊗
𓎛𓏏:𓂋𓇋𓆵𓎛𓏏𓂋𓇋𓆵
𓎝𓎛𓎝𓎛
𓎟:𓏏𓎟𓏏
𓎡𓎡
𓎡1𓎡
𓎭𓎭
𓎮𓎮
𓎯𓎯
𓎯𓏏:𓆇1𓎯𓏏𓆇
𓎱:𓇳3𓎱𓇳
𓎼𓎼
𓎼:°𓎼
𓎼:𓂋𓀁1𓎼𓂋𓀁
𓏇1𓏇
𓏇1𓇋1𓏇𓇋
𓏌𓏌
𓏌:𓈖𓏌𓈖
𓏌:𓈖𓉐𓏤1𓏌𓈖𓉐𓏤
𓏌°𓏌
𓏌𓏲𓏌𓏲
𓏌𓏲2𓏌𓏲
𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏎:𓈖𓏎𓈖
𓏏𓏏
𓏏*𓏤𓏤𓏏
𓏏*𓏰𓏰𓏏
𓏏1𓏏
𓏏5𓏏
𓏏:°𓏏
𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏𓂋𓇋𓆵
𓏏:𓄿𓏏𓄿
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓏏𓄿𓇋𓇋
𓏏:𓄿𓇋𓇋𓆑𓏏𓄿𓇋𓇋𓆑
𓏏:𓆇𓏏𓆇
𓏏:𓆇1𓏏𓆇
𓏏:𓆑𓏏𓆑
𓏏:𓈖𓏏𓈖
𓏏:𓈖𓅆𓏏𓈖𓅆
𓏏:𓈖𓏌𓏲𓏏𓈖𓏌𓏲
𓏞𓍼:𓏤𓏞𓍼𓏤
𓏠:𓈖𓏠𓈖
𓏠:𓈖𓏌𓏲𓍖:𓏛𓏠𓈖𓏌𓏲𓍖𓏛
𓏠:𓈖𓐍':𓏏*𓏰𓍊𓏤𓏠𓈖𓐍𓏰𓏏𓍊𓏤
𓏤𓏤
𓏤1𓏤
𓏤2𓏤
𓏤𓏰:𓊖1𓏤𓏰𓊖
𓏥𓏥
𓏪𓏪
𓏫1𓏫
𓏫1:°𓏫
𓏭:𓏛𓏭𓏛
𓏭:𓏛1𓏭𓏛
𓏰:𓀀𓏰𓀀
𓏰:𓇳2𓏰𓇳
𓏰:𓇳2𓅆𓏰𓇳𓅆
𓏰:𓇳𓏤𓏰𓇳𓏤
𓏲1𓏲
𓏲1𓏲1𓏲𓏲
𓏲2𓏲
𓏲:𓏏𓏲𓏏
𓏲:𓏏𓏤𓏲𓏏𓏤
𓏲𓏭:𓏛𓏲𓏭𓏛
𓏴:𓂡𓏴𓂡
𓏴:𓂡1𓏴𓂡
𓏴:𓂡1𓍘𓇋2𓏴𓂡𓍘𓇋
𓏺𓏺
𓏻𓏻
𓏼1𓏼
𓏽1𓏽
𓏾𓏾
𓏿𓏿
𓏿:𓈖:𓏏*𓏰 𓏿 𓈖 𓏰𓏏
𓐁:°𓐁
𓐂𓐂
𓐅𓐅
𓐇𓐇
𓐈2𓐈
𓐉𓐉
𓐍𓐍
𓐑:𓊪1𓐑𓊪
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰𓏛
𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓐠𓏤𓏰𓏛
Pap. Cairo CG 30619
⸗w
"[Suffixpron. 3. pl. c.]"
⸗f
"[Suffix, 3. sg. mask.]"
⸗n
"[Suffixpron. 1. pl. c.]"
ꜣyty
"Mangel"
ꜣwš
"Harz"
ꜣbd
"Monat"
ꜣbd-1
"Monat 1"
ꜣbd-2
"Monat 2"
ꜣbd-3
"Monat 3"
ꜣbd-4
"Monat 4"
ꜣrb
"einschließen"
ꜣrsynꜣ
"Arsinoë [KN]"
ꜣrtmꜣ
"Artemo [PN]"
ꜣlgsntrws
"Alexander [KN]"
ꜣḫ.t
"Überschwemmungsjahreszeit, Achet"
ꜣs.t
"Isis [GN]"
ỉꜣw.t
"Amt, Würde"
ỉ:ỉri̯
"[im Futur III vor nominalem Subjekt]"
ỉ:ỉri̯; ỉri̯; ỉ:ỉry
"tun, machen"
ỉyi̯
"kommen; gegen jemanden Anspruch erheben [mit r]"
ỉw
"[Bildungselement des Futur III]"
ỉw⸗f
"wenn er [Konditionalkonverter + Suffixpron. 3. sg. m.]"
ỉw⸗s
"sie [Präsens I + Suffixpron. 3. sg. f.]"
ỉwe.t
"Pfand"
ỉwtỉ
"ohne [Präp.]"
ỉp.t
"Arbeit"
ỉmỉ-rʾ
"Vorsteher"
ỉmỉ-rʾ-ỉḥ
"Rinderhirt"
ỉmỉ-rʾ-mšꜥ
"General"
ỉni̯
"holen, bringen"
ỉrỉ
"Gefährte"
ỉrỉ.t
"Genossin, Gefährtin"
ỉri̯⸗f
"es tun"
ỉrm
"mit, und, wie [Präp.]"
ỉḥ
"Rind"
ỉṱ
"Vater"
ꜥyš
"Ausrufer, Herold"
ꜥwỉ; ꜥ.wỉ
"Haus, Platz, Ortschaft, Bezirk"
ꜥn
"erneut, wieder [Adverb]"
ꜥn-smy
"melden"
ꜥl
"Kostenübernahme; Beitrag"
ꜥḳ
"Brot, Ration"
wꜣḥ
"legen"
wꜥ
"einer"
wꜥb
"Priester"
wꜥb.t
"Priesterin"
wbꜣ
"gegenüber [Präp.]"
Wn-nfr
"Onnophris [PN]"
Wsỉr
"Osiris [GN]"
Wsỉr-Ḥp
"Osiris-Apis, Serapis [GN]"
wtn
"Trankopfer"
bn.ỉw
"[Negation Futur III]"
Brnygꜣ
"Berenike [KN]"
pꜣ
"der [def. Art. sg. m.]"
pꜣ-bnr-n
"außer, außerhalb [Präp.]"
Pꜣ-Mr-wry
"Pamneuis [PN]"
Pꜣ-di̯-ꜣs.t
"Peteesis [PN]"
Pꜣ-di̯-Wsỉr
"Petosiris [PN]"
Pꜣ-di̯-Bꜣst.t
"Petubastis [PN]"
Pꜣ-ḏi̯-Sbk
"Petesuchos [PN]"
pꜣy⸗
"[Possessivartikel sg. m.]"
pꜣy⸗f
"sein"
Pa-nꜣ
"Panas [PN]"
Pa-rsy
"Paresi [PN]"
Pa-ḥr
"Paos [PN]"
Pa-ẖr
"Pacher [PN]"
Pa-sy
"Pasis [PN]"
Pa-Gbk
"Pakebkis [PN]"
Pwlynws
"Polyainos [PN]"
pr.t
"Aussaat-Zeit, Peret, Winter"
pr-ꜥꜣ.w; pr-ꜥꜣ
"Könige"
pr-ꜥꜣ.t
"Königin"
pri̯
"herauskommen"
plk
"retten, befreien"
pḥ
"erreichen, ankommen"
Pṱlwmꜣ
"Ptolema [PN]"
Ptlwmys
"Ptolemaios [KN]"
fy
"Lieferung, Einkommen"
fy
"tragen, liefern"
fy; fy.t
"Trägerin"
fy-šp-ḳn
"Kampfpreisträgerin , Athlophore (der Berenike)"
fy-tn-nb
"Goldkorbträgerin, Kanephore (der Arsinoë II.)"
m-bꜣḥ
"vor (Gott oder König) [Präp.]"
m-sꜣ
"hinter [Präp.]"
m-tw
"bei, jemanden gehören [Präp.]"
Mꜣꜥ-Rꜥ
"Marres [PN]"
Mꜣḳnys
"Magnes [PN]"
my
"gib! [Imperativ von ḏi̯.t]"
mw.t
"Mutter"
mwt
"sterben"
mn
"dauern, säumen"
mnḥ.w
"Jünglinge"
mnḫ; mnḫ.t
"wohltätig, trefflich [Adjektiv]"
mri̯
"lieben, wünschen"
mlẖ
"Streit"
mḥ
"füllen; voll bezahlen"
mḥ-2
"Zweiter, Assistent, Vertreter"
mḫy
"schlagen"
Msḏr-sḏm
"Mestasytmis [GN]"
mšꜥ
"Armee, Volksgruppe, Menge"
mšꜥ.w
"Reise"
mty; mtỉ
"zufrieden sein, zustimmen"
mtw; ntỉ.ỉw
"[Bildungselement des Konjunktivs]"
n
"des [Genitiv]"
n
"zu, für [< n; Dativ]"
n wꜥ sp
"alle zusammen, einstimmig"
n; n.ỉm⸗
"in [< m] [Präp.]"
n.n⸗w
"für sie"
n⸗ỉ
"für mich"
n⸗f
"für ihn"
n-rn
"besagter, betreffend, wegen, im Namen von"
n-gr
"oder"
(n)-ṯꜣi̯
"von ... an, seit [Präp.]"
nꜣ
"die [def. Art. pl. c.]"
Nꜣ-nḫṱ-nb⸗f
"Nechthenibis [PN]"
nꜣy.t
"Pflock, Landungsplatz"
nꜣy⸗
"[Possessivartikel pl. c.]"
nꜣy⸗w
"ihre"
nꜣy⸗f
"seine"
na
"die von"
nb
"jeder; irgendein"
nḥm
"rauben, retten"
nḳ
"Geschlechtsverkehr haben"
nkt
"Sache"
ntỉ
"[Relativkonverter]"
ntỉ.ỉw
"[Relativkonverter]"
nṯr
"Gott"
nṯr.w
"Götter"
nṯr.w-mnḫ.w; nṯr.w-mnḫ
"wohltätige Götter, Theoi Euergeteis"
nṯr.w-nḥm
"Rettergötter, Theoi Soteres"
nṯr.w-ntỉ-pri̯
"die erscheinenden Götter, Theoi Epiphaneis"
nṯr.w-sn.w
"Geschwistergötter, Theoi Adelphoi"
nṯr.t; nṯr.wt
"Göttin"
nṯr-mri̯-mw.ṱ
"seine Mutter liebende Gott, Theos Philometor"
r
"macht (bei Beträgen u.ä.)"
r
"[im Futur III vor Infinitiv]"
r
"zu, hin, in Bezug auf [Präp.]"
r
"[im Futur III vor nominalem Subjekt]"
r; ỉw
"indem, wobei [Umstandskonverter]"
r.r⸗w
"zu ihnen"
r-ꜥ.wỉ
"zu Lasten von [Präp.]"
r-bnr
"heraus aus [Präp.]"
r-ẖ.ṱ⸗; r-ẖ.t
"in der Art von, auf, entsprechend [Präp.]"
r-ḏr.t
"in die Hand von [Präp]"
rpy.w
"Tempel"
rmṯ; rmṯ.w
"Mensch, Mann"
rn
"Name"
rd
"Vertreter, Bevollmächtigter"
hwš
"schmähen, kränken"
hp
"Recht, Gesetz"
Hri̯⸗w
"Herieus [PN]"
Hri̯-Ỉmn
"Heriamounis [PN]"
hrw.w; hrw
"Tag"
ḥꜣ.t
"vor [Präp.]"
ḥꜣṱ
"Herz"
ḥb.w
"Fest"
Ḥp
"Apisstier [GN]"
ḥm.t
"Frau, Ehefrau"
ḥm-nṯr
"Gottesdiener, Prophet"
ḥmsi̯
"sitzen"
ḥmt
"Kupfer"
ḥr
"auf [Präp.]"
Ḥr
"Horos [PN]"
Ḥr⸗f-km
"Herefkem [PN]"
Ḥr-wḏꜣ
"Haryotes [PN]"
ḥrỉ
"oben [Adverb]"
ḥsb.t
"Regierungsjahr"
ḥṱr; ḥtr
"Notwendigkeit, Zwang"
ḥḏ; ḥḏ.w
"Silber, Geld"
ḫꜣs.t
"Fremdland, Wüste, Nekropole"
ḫꜥi̯.w
"Prozession"
ḫpr
"geschehen, sein, anfangen"
ḫt
"Holz"
ẖ.t
"Kopie, Abschrift, Wortlaut"
ẖ.t
"Leib, Körper"
ẖn
"in [Präp.]"
ẖr
"unter [Präp.]"
ẖry
"unten [Adverb]"
sꜣ
"Sohn"
sw-10
"Tag 10"
sw-11
"Tag 11"
sw-14
"Tag 14"
sw-15
"Tag 15"
sw-16
"Tag 16"
sw-22
"Tag 22"
sw-5
"Tag 5"
sw-9
"Tag 9"
swn.t
"Fest des sechsten Tages; Kultgenossenschaft"
swr
"trinken"
sbḥ
"bitten, flehen, klagen"
Sbk
"Sobek, Suchos [GN]"
Sbk-m-ḥb
"Sebekemheb [GN]"
Sbk-m-ḥb
"Sokonopis [PN]"
Sbk-nb-tn
"Soknebtynis [GN]"
sp
"Fall, Angelegenheit, Mal"
sp-2
"zweimal [Wiederholungszeichen]"
sn
"Bruder"
sn.t
"Schwester"
Slwḳws
"Seleukos [PN]"
sḥm.t
"Frau"
sẖꜣ
"schreiben"
ss
"Termin, Zeit"
skn
"Salbe"
st
"[enklit. Pron. 3. pl. c.]"
šꜥ
"bis [Präp.]"
šꜥ-tw
"bis dass, sobald, nachdem [Terminativ]"
šp
"Geschenk, Gabe, Entschädigung"
šm
"gehen"
šm
"angeheirateter Verwandter (Schwiegervater, Schwiegersohn, Schwager)"
šmy.t
"angeheiratete Verwandte (Schwiegermutter, Schwiegertochter, Schwägerin)"
šmw
"Sommer, Sommerjahreszeit, Schemu"
šni̯
"fragen"
šrỉ
"Sohn"
šrỉ.t
"Tochter"
šsp
"empfangen"
ḳn
"stark, siegreich [Adjektiv]"
ḳrs
"(in Binden) einwickeln, bestatten"
ḳrs.t
"Bestattung"
Ḳlwptrꜣ; Klḳpṱrꜣ; Ḳlwpṱrꜣ
"Kleopatra [KN]"
ḳlm
"Kranz"
k.t-ẖ.t
"andere [pl. c.], anderer Spruch"
kmy
"Ägypten"
kll
"Brandopfer"
gmi̯
"finden"
gns
"Buße"
Glḏ
"Kollouthes [PN]"
tꜣ
"die [def. Artikel sg. f.]"
Tꜣ-nb-tn
"Tebtynis [ON]"
tꜣy⸗
"[Possessivartikel sg. f.]"
tꜣy⸗f
"seine"
ta
"die von, Tochter von"
tm
"[Negationsverb]"