theDemotic Palaeographical Database Project
palaeography corpus
Pap. Carlsberg XIV verso
Fragment eines Traumbuches
Tebtynis
100 - 200 CE|a.1
𓈖':𓄿1
𓄡:𓏏*𓏤𓏪3
[𓎛𓈖1:𓈎]𓇋𓇋𓏲𓏌
𓅓𓏲:𓏏
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1
𓇋𓀁𓂋:𓏥𓏲

|a.2 ⸢𓇋𓏲 𓆑 𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓎛𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲𓏌
𓈖5:**𓇛2𓅓**𓈒:𓏥
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓂋:𓈙[𓇋𓇋𓏲]⸢𓆸

|a.3 ⸢𓇋𓏲 𓆑 𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓎛⸣𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲𓏌
𓈖
𓉔4𓇋𓇋𓏲𓄿1𓍯𓉐𓏤
[𓇋𓏲 𓆑]
𓇋𓀁
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍

|a.4 ⸢𓇋𓏲 𓆑 𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓎛⸣𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲𓏌
𓈖
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤@
𓊢𓂝:𓂻
𓇋𓏲(?) 𓆑⸣ [𓇋𓀁]
𓅱𓍓1⸣[𓄿4]

|a.5 ⸢𓇋𓏲 𓆑
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓎛𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲𓏌
𓁷𓏤𓏤1
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
𓇋𓏲
𓆑
[...
|a.6 ⸢𓇋𓏲 𓆑
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓎛𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲𓏌
𓁷𓏤𓏤1
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
. [...
|a.7 ⸢𓇋𓏲 𓆑
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
𓈖
𓆎@2𓅓𓇋𓇋𓏲𓏤𓏰:𓊖
[...
|a.8 ⸢𓇋𓏲 𓆑
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰⸣𓏌
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
𓈖
𓊪:𓊃1𓇋𓇋𓏲𓊮
𓇋𓏲
⸢𓆑⸣ [...
|a.9 ⸢𓇋𓏲 𓆑 𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
𓈖
𓅓𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓃭𓏤[...

|a.10 ...]
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓏴:𓄙1𓅓𓀁
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍

|a.11 [𓇋𓏲 𓆑]
⸢𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰⸣𓏌
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
𓁷𓏤𓏤1
𓈗𓈘:𓈇
[...
|a.21 [𓇋𓏲 𓆑]
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰⸣𓏌
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
. . . . [...
|a.13 [𓇋𓏲 𓆑]
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
𓈖 𓌳𓄿1[...

|a.14 [𓇋𓏲 𓆑]
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌
𓇋2𓂋:𓊪𓏊
𓇋𓀁
[...
|a.15 [𓇋𓏲] 𓆑 𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓏌 . . . . [...
|a.16
𓈖':𓄿1
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓀁𓏪3
𓅓1𓏲:𓏏
[...
|a.17 [𓇋𓏲]
𓆑
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1
𓇋𓀁𓂋':𓆑
𓇋𓀁
[...
|a.18
𓇋𓏲
𓋴𓏏
𓎼𓃭𓏤𓅓𓃭𓏤[𓅓...

|a.19 ...
𓈖1]𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤𓄹:𓏭
𓆑
[...
|a.20 [𓇋𓀁]
𓃹:𓈖
𓄑:𓏛1𓆑:𓏭𓆙
𓏎:𓈖
[...
|a.21 ...
𓅓]𓂸:𓏏𓂭𓂭𓏭:𓏛1𓀁
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓏤1𓄹:𓏭𓍘1
[...

|b.x+1 ...]
𓆑
𓇋𓀁
𓂷:𓂡1
. . . [...
|b.x+2 ...] ⸢𓆙
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
𓎟:𓏏1[𓅆@
...
|b.x+3 ...]
𓂋:𓂧@𓂾𓂾@𓄹:𓏭
𓆑
𓅓𓁹
[...
|b.x+4 ...]
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓀁𓏭:𓏛𓏥
𓇋𓏲
𓆑
⸢𓇋𓀁⸣ [...
|b.x+5 ...
𓈖1𓇋𓀁1]𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤𓄹:𓏭
𓆑
𓇋𓏲 𓏪3
𓇋𓀁
[...
|b.x+6 ...] . . .
𓏏':𓄿1[𓇋𓇋] 𓆑
. . . [...
|b.x+7 ...]
𓆑
𓅓𓁹
𓂞:𓏏6
𓈝𓂻1
⸢𓆑⸣ [...
|b.x+8 ...] . . . 𓄛1
𓈖1𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤𓄹:𓏭
[𓆑 ...
|b.x+9 ...
𓈝]𓂻1
(?)
𓇋𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓅓𓏇1𓄿1⸣[𓄛1𓏏(?)
...

|c.I.1 ...] ...
𓈖
𓄟1𓋴𓀔

|c.I.2 ...] ...
𓄿:𓊃1𓇋𓇋𓏲𓈎𓀐
(?)
|c.I.3 ...]
|c.I.4 ...]
|c.I.5 ...] . . .
|c.I.6 ...]
|c.I.7 ...] . . .
|c.I.8 ...]
|c.I.9 ...] . . .
𓆑
𓈖𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛3
𓋴𓏏

|c.I.10 ...] . . . .
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍

|c.I.11 ...] . . . .
[...]
|c.II.1
𓇋𓀁
𓃹:𓈖
𓄑:𓏛1𓆑:𓏭𓆙
𓅓𓃭𓏤𓆷𓊮
𓈖𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤[𓄹:𓏭
𓆑 ...
|c.II.2
𓈖':𓄿1
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓀁𓏪3
𓅓1𓏲:𓏏
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓀀
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1
𓇋𓀁𓂋':𓆑
𓇋𓏲 𓏪3
[...
|c.II.3
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓆳𓏤𓇳𓏏
𓃀𓄿1𓈖:𓏌*𓏲𓀐[𓏏
...
|c.II.4
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓆳𓏤𓇳𓏏
𓄤𓏲𓏭:𓏛𓏏
[...
|c.II.5
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓏠:𓈖𓈖1:𓈎𓀁
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓊢𓂝:𓂻𓏰:𓇳2𓏤
𓇋𓏲
[...
|c.II.6
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓏏':𓄿1
𓅓𓏇1𓇋1𓈐':𓏏*𓏤𓉐𓏤𓏏
𓂋:𓈙𓇋𓇋𓏲𓆸
𓊗:𓏻2
𓇋𓏲
[...
|c.II.7
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓅨:𓂋*𓏰𓂋:𓈙𓎱1:𓇳
𓅓𓁹:𓂋*𓏭
𓂞:𓏏6
𓈝𓂻1
𓆑
[...
|c.II.8
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡
𓏰:𓇳𓏤2
𓅯𓄿
𓇹:𓇼:𓇳
𓅓𓁹:𓂋*𓏭
𓂞:𓏏6
[...
|c.II.9
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓅓𓏲:𓏏:𓎡@
𓅯𓄿
𓂋3𓌥𓏲𓏭:𓏛𓀐1
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓈞':𓊃1⸣[𓅓𓇋𓇋𓏲𓀉
(?) ...
|c.II.10
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
⸣ ...
**𓎆𓏾2**:𓈖1':𓏏*𓏰𓇋𓇋𓏲𓎱1:𓇳
𓇋𓏲
[...
|c.II.11
𓇋𓏲 𓏪3
𓆓:𓂧
𓈖
':
𓆑
𓇋5:𓎡
𓇋𓀁
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
𓅯𓄿
[...
|c.II.12
𓈖':𓄿1
𓊃1:𓈙𓅓𓀭𓏫
𓈖
𓈖':𓄿1
𓊹𓊹𓊹1𓅆𓏫
𓇋𓏲
[...
|c.II.13 ... [...
|c.II.14 [𓇋𓏲 𓆑]
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
[...
|c.II.15 [𓇋𓏲 𓆑]
⸢𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑⸣[𓏏𓀐1 ...
|c.II.16 [𓇋𓏲 𓆑
𓏶𓅓𓀁]𓈒:𓏥
𓈖
[𓈙:𓆑𓏏𓀐1 ...

|d.1
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
𓇋𓋴'𓍯𓄛1
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
𓎟:𓏏1𓅆@
𓈖
𓇏:𓏏*𓏰𓆰𓏪𓏤𓏰:𓊖

|d.2
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
. . . . . .
𓌳𓇋𓇋𓏲𓄛1
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓂷:𓂡1
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓈒:𓏥

|d.3
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
. . .
𓏰:𓇳2𓅆
. . .
𓏰:𓇳2𓅆
[𓇋𓏲]
𓆑
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
𓎟:𓏏1𓅆@
𓈖
[...
|d.4
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓊤𓏲𓀁
𓆑
𓈖
𓏏':𓄿1
𓈖:𓏏*𓏭1 𓇋𓏲
𓆑
[𓇋𓀁] ... [𓇋𓏲 𓆑]
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑⸣[𓏏𓀐1
...
|d.5
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍
𓈖
𓌶:𓂝1𓆄𓉐𓏤@
𓎟:𓏏1
𓅓𓏲:𓏏
𓆑
𓇋𓀁
𓈝𓂻1
𓇋𓀁
. . [. . . . .]
|d.6
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓄛1𓏏
𓇋𓏲
[𓆑 𓇋𓀁 . . .] .
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓏏:𓈇𓏤@1
𓈖
[...
|d.7
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
𓈎𓃭𓏤𓄛1
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓉻:𓂝*𓏛𓍯𓀗
𓈖
𓄟1𓋴𓀔

|d.8
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑[𓏏𓀐1]
. . . . . 𓄛1
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
𓇋𓏲:𓏏𓅪:°[𓏏]
|d.9
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
. . [... 𓇋𓏲]
𓆑
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
𓎟:𓏏1𓅆@
𓈖
𓇏:𓏏*𓏰[𓆰𓏪𓏤𓏰:𓊖]

|d.10
𓇋𓏲
[𓆑 𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥 𓈖
𓈙:𓆑𓏏]⸢𓀐1
[... 𓇋𓏲 𓆑]
𓇋𓀁
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍
[...
|d.11 ...] ... [...
[...]
|d.x+1 ...] . [...
|d.x+2 [𓇋𓏲 𓆑]
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
[𓈙:𓆑𓏏𓀐1 ...
|d.x+3 [𓇋𓏲] ⸢𓆑⸣
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
[𓈙:𓆑𓏏𓀐1 ...
|d.x+4 [𓇋𓏲 𓆑]
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
[𓈙:𓆑𓏏𓀐1 ...
|d.x+5
𓇋𓏲
𓆑⸣
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓈖
𓈙:𓆑[𓏏𓀐1
...
|d.x+6
𓇋𓏲
𓆑
𓏶𓅓𓀁𓈒:𓏥
𓇋𓏲'𓆑1𓄹:𓏭
[...

|e.1 ... 𓇋𓀁
𓂓𓄿1]⸢𓇍1𓇋1𓂻𓄹:𓏭𓍘1
𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓋴𓏏
𓀔':𓏥𓍘1𓏪
𓇋𓀁
𓅓𓆼𓃭𓏤𓇋𓇋𓏲𓀐1

|e.2 ...𓇋𓀁]
𓂓𓄿1𓇍1𓇋1𓂻𓄹:𓏭𓍘1
𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓅯𓄿
𓅱𓍑𓇋𓇋𓏲𓈒:𓏥
𓈖
𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓋴𓏏
𓀔':𓏥𓍘1𓏪
𓆣:𓂋𓏲
. [...
|e.3 ...]
𓇋𓀁
𓂓𓄿1𓇍1𓇋1𓂻𓄹:𓏭𓍘1
𓋴𓏏
[𓇋𓀁]
𓀔
𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓂞:𓏏6
𓆣:𓂋𓏲
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓈒:𓏥

|e.4 ...]
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛

|e.5 ... 𓇋𓀁
𓂓]⸢𓄿1𓇍1𓇋1𓂻𓄹:𓏭𓍘1
𓋴𓏏
𓇋𓏲 𓏪3
𓇋𓀁
𓂞:𓏏6
𓈖1
:
𓊃1
𓀔@
𓆈:𓏥𓏪

|e.6 ...] . .
𓇋𓀁
𓈎𓄿1𓀠

|e.7 ...]
𓇋𓀁
𓋴𓆼𓅓𓀐
𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓋴𓏏
𓏎:𓈖𓃀𓄿1𓈖:𓏌*𓏲𓀐𓏪

|e.8 ...]
𓇋𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓌳1:**𓂂𓂂**
𓈖:𓄿
𓄤𓏭:𓏛@1𓈒:𓏥𓏪

|e.9 ...]
𓅓𓏲:𓏏
𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓅓:𓏏𓀐
𓏏:𓄿𓏭
𓆳𓏤𓇳𓏏

|e.10 ...] ... [...
|e.11 ...] ... [...
|e.12 ...] ... [...
|e.13 ...] ... [...

|f.1
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓅓𓏇1𓄿1𓄛1𓏏
𓇋𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓄟1𓋴𓀔
𓀔@
𓆈:𓏥⸣[𓏪]

|f.2
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓃛@𓃛@𓄛1
𓇋𓀁
𓀔@
𓈖𓆈:𓏥𓂝𓏴:𓂡1
𓇋𓀁
𓆣:𓂋𓏲
[𓈖1:𓊃1]
|f.3
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓉻:**𓄿1𓂸:𓏏*𓏰**𓄛1𓀐1
𓇋𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓄟1𓋴𓀔
𓀔
𓈖
𓃭𓏤𓐍𓀐

|f.4
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓂝:𓌳𓉻:𓂝*𓏛 . . [...
] . . .
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓏤𓄹:𓏭𓍘1
𓋴𓏏
𓇋𓀁
𓅯𓄿
𓊹𓅆

|f.5
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓅱𓈖1:𓈙𓄛1
[...]
𓉐𓏤@
𓎟:𓏏1

|f.6
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓂝𓃀𓈎𓅬1
[...]
𓃭𓏤𓐍𓀐

|f.7
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛𓄑:𓏛1[𓆊𓅆
...]
𓆈:𓏥𓏪

|f.8
[𓇋]𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓅡◳𓏤𓏤1𓅆 𓉻':𓉻:𓂝*𓏛⸣ [𓅓 𓏏:𓇯3𓅆𓄛1
...] .
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛

|f.9
𓇋𓋴𓏏
[𓄟1𓋴𓀔]
𓌳1𓇋𓇋𓏲𓄛1(?)⸣
[...
|f.10
𓇋𓋴𓏏
𓄟1𓋴𓀔
𓏲:𓏏𓏲:𓏏𓀾1𓅆
𓈖
[...
|f.11
𓇋𓀁
𓅓𓏇1𓄿1𓄛1𓏏
𓋴𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲𓄹:𓏭
𓋴𓏏
[...
|f.12
𓇋𓀁
𓃀:𓎡𓄿1𓅃𓅆𓅆
𓋴𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲𓄹:𓏭
[𓋴𓏏 ...
|f.13
𓇋𓀁
𓅓𓆼𓃭𓏤𓃭𓏤𓅬1𓅆
𓋴𓈖1:𓈎𓇋𓇋𓏲⸣[𓄹:𓏭
𓋴𓏏 ...
|f.14
𓇋𓀁
𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓋴𓏏
𓄿𓃀𓄑:𓏛1⸢𓌟⸣
. . [...
|f.15
𓇋𓀁
𓂝:𓈎𓀐
[. . . .]
𓅓𓏲:𓏏
𓋴𓏏
[...
|f.16
𓈖:𓄿1
𓄡:𓏏*𓏤𓏪3
𓈖𓃀⸣[𓇋𓇋𓏲]𓈗𓏴:𓂡1
[...
|f.17
𓇋𓏲
𓆑
𓈖𓃀𓇋𓇋𓏲𓈗𓏴:𓂡1
[ . . . . . . .] . . . . [. .]
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓃀[...
|f.18
𓇋𓏲
𓆑
𓈖𓃀𓇋𓇋𓏲𓈗𓏴:𓂡1
𓇋𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓅯𓄿𓇋𓇋 𓆑
𓇋𓏏:𓆑𓅆@𓍘1
𓇋𓀁
[...
|f.19
𓇋𓏲
𓆑
𓈖𓃀𓇋𓇋𓏲𓈗𓏴:𓂡1
𓇋𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓏏':𓄿1𓇋𓇋 𓆑
𓅐𓏏:𓆇𓏏
[...
|f.20
𓇋𓏲
𓆑
𓈖𓃀𓇋𓇋𓏲𓈗𓏴:𓂡1
𓇋𓏤𓅓:𓂝𓏛
𓅯𓄿𓇋𓇋 𓆑
𓌢𓀀3
[...

|g.I.x+1 ...] . .
|g.I.x+2 ...]
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓏏1:𓈙𓏤𓏰:𓊖

|g.I.x+3 ...]
𓃀𓄿1𓈖:𓏌*𓏲𓀐𓏏

[...]
|g.II.1
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
. . . . . [...
|g.II.2
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
. . . . . [...
|g.II.3
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
. . . . . [...
|g.II.4
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
. . . [...
|g.II.5
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
. . [...
|g.II.6
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
. . [...
|g.II.7
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
. . [...
|g.II.8
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓⸣[𓆸
𓈖 ...
|g.II.9
𓇋𓏲 ⸢𓏪3
[𓂞:𓏏6]
𓈖
':
𓆑
𓈎⸣[𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖 ...
|g.II.10 [...]
|g.II.11
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓⸣[𓆸
𓈖 ...
|g.II.12
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
[𓈖 ...
|g.II.13
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
𓈖
[...
|g.II.14
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓⸣[𓆸
𓈖 ...
|g.II.15
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
[𓈖 ...
|g.II.16
𓇋𓏲 𓏪3
𓂞:𓏏6
𓈖
':
𓆑
𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸
[𓈖 ...
|g.II.17
𓇋𓏲 𓏪3
[𓂞:𓏏6 𓈖':𓆑 𓈎𓃭𓏤𓅓𓆸 𓈖 ...
[...]

|h.1 ... 𓇋𓏲]
𓆑
𓇋𓀁
𓃭𓏤𓍯𓆷𓏴:𓂡1⸣[𓀐](?)
𓈖
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛
[...
|h.2 ...] . . . [𓇋𓏲]
𓆑
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
[...
|h.3 ...
𓋴(?)]𓅓𓍯𓃭𓏤𓆰𓏪@
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓅓:𓏏[𓀐
...
|h.4 ...]𓇋𓇋𓏲𓇔𓏤𓏰:𓊖
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓊏𓏲𓏭:𓏛
[...
|h.5 ...] . . . . . . . . .
𓅯𓄿𓇋𓇋
[...
|h.6 ...] . [. . .] . [. . . . .] . . [...
[...]

|i.1 ...]
𓄖:𓂻
𓇋𓀁
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛⸢𓄑:𓏛1𓆊⸣[𓅆
...
|i.2 ...
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛]⸢𓄑:𓏛1𓆊𓅆
𓇋𓀁
𓅯𓄿
𓈎𓃭𓏤[...
|i.3 ...]
𓈙:𓆑𓏏𓀐1
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛𓄑:𓏛1𓆊𓅆
[...
|i.4 ...]
𓍑𓄿4𓄿1𓍑𓄿4𓇋𓇋𓏲𓀐1
𓇋𓀁
𓅓[𓐠𓏤𓏰:𓏛𓄑:𓏛1𓆊𓅆
...
|i.5 ... 𓇋𓏲]
𓆑
[𓇋𓀁]
𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍
𓈖
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓀁
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏2
[...
|i.6 ...]
𓇋𓏲
𓆑
𓇋𓀁
𓁹:𓂋*𓏭
𓎟:𓏏1𓅆@
𓈖
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛𓈒:𓏥
𓇋𓋴𓏏
. [...
|i.7 ...𓇋𓏲]
𓆑
𓍟@1𓇋𓇋𓏲𓏴:𓂡1
𓇋𓀁
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛𓄑:𓏛1𓆊[𓅆
...
|i.8 ...]
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛𓄑:𓏛1𓆊𓅆
𓍑𓄿4𓄿1𓍑𓄿4𓇋𓇋𓏲⸢𓂻1⸣
. [...
|i.9 ...]
𓍑𓄿4𓄿1𓍑𓄿4𓇋𓇋𓏲𓂻1
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛
𓅓[𓐠𓏤𓏰:𓏛𓄑:𓏛1𓆊𓅆
...
|i.10 ...] . [...] . □
𓇋𓏲
𓆑
[...
|i.11 ...]
𓇋𓏲
𓆑
𓈞':𓊃1[𓅓𓇋𓇋𓏲𓀉
...
|i.12 ...]
𓇋𓀁
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛⸣[𓄑:𓏛1𓆊𓅆
...
[...]
(a.1) ⸢nꜣ ẖ.w(t)⸣ (n) [ḥnḳ]y(.t) mtw rmṯ nw r.r⸗w
(a.2) ⸢ỉw⸗f swr ḥ⸣nḳy(.t) nḏm ỉw⸗f r rš[y]
(a.3) ⸢ỉw⸗f swr ḥ⸣nḳy(.t) n hyꜣ⸢w⸣ [ỉw⸗f] r ⸢ꜥnḫ⸣
(a.4) ⸢ỉw⸗f swr ḥ⸣nḳ⸢y⸣(.t) n ꜥ.wỉ-ꜥḥꜥ(?) ⸢ỉw(?)⸗f⸣ [r] ⸢wḏꜣ⸣
(a.5) ⸢ỉw⸗f swr⸣ ḥ⸢nḳ⸣y(.t) ḥr ỉrp ⸢ỉw⸗f⸣ [...
(a.6) ⸢ỉw⸗f swr⸣ ḥ⸢nḳ⸣y(.t) ḥr ỉrp . [...
(a.7) ⸢ỉw⸗f swr ỉrp⸣ n kmy [...
(a.8) ⸢ỉw⸣⸗f ⸢swr⸣ ỉrp n psy ỉw⸢⸗f⸣ [...
(a.9) ⸢ỉw⸗f swr ỉrp⸣ n mysl [...
(a.10) ...] ⸢ỉw⸗f⸣ r ⸢wḥm⸣ ꜥnḫ
(a.11) [ỉw⸗f] ⸢swr ỉrp⸣ ḥr mw [...
(a.12) [ỉw⸗f] ⸢swr⸣ ỉrp . . . . [...
(a.13) [ỉw⸗f] swr ỉrp n-mꜣy(.t) [...
(a.14) [ỉw⸗f] swr ỉrp r [...
(a.15) [ỉw]⸗f swr . . . . [...
(a.16) ⸢nꜣ md⸣.w(t) m⸢tw⸣ [...
(a.17) [ỉw]⸗f nw r.r⸗f r [...
(a.18) ⸢ỉw⸣⸗s glml[m ...
(a.19) ... n]-ỉ:ỉr-ḥr⸗f [...
(a.20) [r] wn ḥf ỉni̯ [...
(a.21) ...] mtỉ n-ḏr⸢.ṱ⸣ [...

(b.x+1) ...] ⸢⸗f r ṯꜣi̯⸣ . . . [...
(b.x+2) ... ḥf] ỉw⸗f r ỉri̯ nb [...
(b.x+3) ...] ⸢rd.wỉ⸣⸗f m-ỉri̯ [...
(b.x+4) ...] md.w(t) ỉw⸗f ⸢r⸣ [...
(b.x+5) ... n-ỉ:]ỉr-ḥr⸗f ỉw⸗w r [...
(b.x+6) ...] . . . tꜣ[y]⸗f . . . [...
(b.x+7) ...]⸗f m-ỉri̯ ⸢ḏi̯.t⸣ šm⸢⸗f⸣ [...
(b.x+8) ...] . . . n-ỉ:⸢ỉr-ḥr⸣[⸗f ...
(b.x+9) ... šm](?) ỉrm ⸢mỉꜣ⸣[.t(?) ...

(c.I.1) ...] ... n ms
(c.I.2) ...] ... ꜣ⸢s⸣yḳ(?)
(c.I.3) ...]
(c.I.4) ...]
(c.I.5) ...] . . .
(c.I.6) ...]
(c.I.7) ...] . . .
(c.I.8) ...]
(c.I.9) ...] . . . ⸢⸗f⸣ n.ỉm⸗s
(c.I.10) ...] . . . . ꜥnḫ
(c.I.11) ...] . . . .
[...]
(c.II.1) r wn ⸢ḥ⸣f mlš n-ỉ.ỉr-ḥr[⸗f ...
(c.II.2) nꜣ md.w(t) mtw rmṯ nw r.r⸗f ỉw⸗w [...
(c.II.3) ỉw⸗w ḏd n⸗f tꜣy⸗k rnp.t bꜣn[.t ...
(c.II.4) ỉw⸗w ḏd n⸗f tꜣy⸗k rnp.t nfr.t [...
(c.II.5) ỉw⸗w ḏd n⸗f mnḳ pꜣy⸗k ꜥḥꜥ ỉw⸗[...
(c.II.6) ỉw⸗w ḏd n⸗f tꜣ mỉ.t ršy sp-2 ⸢ỉw⸣⸗[...
(c.II.7) ỉw⸗w ḏd n⸗f ⸢wrš⸣ m-ỉri̯ ḏi̯.t šm⸗⸢f⸣ [...
(c.II.8) ỉw⸗w ḏd n⸗f pꜣy⸗k hrw (n) pꜣ ꜣbd m-ỉri̯ ⸢ḏi̯.t⸣ [...
(c.II.9) ỉw⸗w ḏd n⸗f mtw⸗k ⸢pꜣ ḏbꜣ⸣ ỉw⸗f r ⸢ḥms⸣[y(?) ...
(c.II.10) ỉw⸗w ḏd ⸢n⸗f⸣ ... 15.nt ỉw⸗[...
(c.II.11) ỉw⸗w ḏd ⸢n⸗f ỉw⸗k r⸣ wnm (n) šft pꜣ [...
(c.II.12) nꜣ sšm⸢.w⸣ n nꜣ nṯr.w ⸢ỉw⸣ [...
(c.II.13) ... [...
(c.II.14) [ỉw⸗f] wnm n ⸢šft⸣ [...
(c.II.15) [ỉw⸗f] ⸢wnm n šf⸣[t ...
(c.II.16) [ỉw⸗f wnm] n [šft ...

(d.1) ỉw⸗f wnm n šft ỉsw ỉw⸗f r ⸢ỉri̯ nb⸣ n sḫ(.t)
(d.2) ỉw⸗f wnm n šft . . . . . . mꜣy ⸢ỉw⸗f r⸣ ṯꜣi̯ nkt
(d.3) ỉw⸗f wnm n šft . . . Rꜥ . . . Rꜥ [ỉw]⸗f r ỉri̯ nb n [...
...] (d.4) sḏm ḫrw⸗f n tꜣ ntỉ.ỉw⸗f [r ...]
[ỉw⸗f] wnm n ⸢šf⸣[t ... ỉw⸗f r] (d.5) ꜥnḫ n mꜣꜥ nb mtw⸗⸢f⸣ r šm r . . [. . . . .]
(d.6) ỉw⸗f wnm n šft ꜥnḫ.t ⸢ỉw⸣[⸗f r . . .] . šsp ꜣḥ n [...
(d.7) ỉw⸗f wnm n šft ḳl ỉw⸗f r ⸢ꜥw-n⸣-ms
(d.8) ỉw⸗f wnm n šf[t] . . . . . ỉw⸗f r ỉri̯ ỉꜣw[.t]
(d.9) ỉw⸗⸢f wnm⸣ n šft . . [... ỉw]⸗f r ỉri̯ nb n sḫ(.t)
(d.10) ⸢ỉw⸣[⸗f wnm n šft ... ỉw⸗f] ⸢r⸣ ꜥnḫ [...
(d.11) ...] ... [...
[...]
(d.x+1) ...] . [...
(d.x+2) [ỉw⸗f] wnm ⸢n⸣ [šft ...
(d.x+3) [ỉw]⸢⸗f⸣ wnm n [šft ...
(d.x+4) [ỉw⸗f] wnm n [šft ...
(d.x+5) ⸢ỉw⸗f⸣ wnm n šf[t ...
(d.x+6) ỉw⸗f wnm ỉwf [...

(e.1) ... r kꜣ]⸢y⸣.ṱ⸗s r nꜣy⸗s ẖrd.ṱ.w r ⸢m⸣ẖly
(e.2) ...r] kꜣy.ṱ⸗s ⸢r⸣ pꜣ wḏꜣy n nꜣy⸗s ẖrd.ṱ.w ḫpr . [...
(e.3) ...] r ⸢kꜣ⸣y.⸢ṱ⸗s⸣ [r] šrỉ⸗s r ḏi̯.t ḫpr nkt (e.4) [...] rmṯ-ꜥꜣ
(e.5) ... r k]⸢ꜣ⸣y.ṱ⸗s ỉw⸗w r ḏi̯.t n⸗s ẖrd ꜥšꜣ.w
(e.6) ...] . . r ḳꜣ
(e.7) ...] ⸢r sẖm⸣ nꜣy⸗s ỉn-bꜣn.w
(e.8) ...] ⸢ỉw⸣⸗s r mꜣꜣ ⸢nꜣ nfr⸣.w
(e.9) ...] mtw⸗s ⸢r mwt tꜣỉ rnp⸣.t
(e.10) ...] ... [...
(e.11) ...] ... [...
(e.12) ...] ... [...
(e.13) ...] ... [...

(f.1) ỉw⸗s msi̯ mỉꜣ.t ỉw⸗s r msi̯ ẖrd ⸢ꜥšꜣ⸣[.w]
(f.2) ỉw⸗s msi̯ ỉwỉw r šrỉ nꜥš r ⸢ḫpr⸣ [n⸗s]
(f.3) ỉw⸗s msi̯ ꜥꜣ ỉw⸗s r msi̯ šrỉ n lḫ
(f.4) ỉw⸗s msi̯ ꜥmꜣꜥ⸢m⸣ [...] . . . (n)-ḏr.ṱ⸗s r pꜣ nṯr
(f.5) ⸢ỉw⸣⸗s msi̯ wnš [...] ⸢pr nb⸣
(f.6) ⸢ỉw⸣⸗s msi̯ ꜥbḳ [...] lḫ
(f.7) ⸢ỉw⸣⸗s msi̯ msḥ [...] ꜥšꜣ.w
(f.8) [ỉw]⸗s ⸢msi̯ bꜣ-ꜥꜣ⸣-[m-p.t ...] . r ỉri̯ rmṯ-ꜥꜣ
(f.9) ỉw⸗s [msi̯] ⸢mꜣy⸣(?) [...
(f.10) ỉw⸗s ⸢msi̯⸣ twtw n [...
(f.11) r mỉꜣ.t snḳ⸢y⸗s⸣ [...
(f.12) r bkꜣ snḳ⸢y⸣ [⸗s ...
(f.13) ⸢r⸣ mẖll ⸢snḳy⸣[⸗s ...]
[...] (f.14) r nꜣy⸗s ꜣbḥ . . [...
[...] (f.15) r ꜣḳ [. . . .] mtw⸗s [...
(f.16) nꜣ ẖ.w(t) ⸢nb⸣[y ...
(f.17) ỉw⸗f nby [. . . . . . .] . . . . [. .] rmṯ b[...
(f.18) ỉw⸗f nby ỉrm pꜣy⸗f ỉṱ r [...
(f.19) ỉw⸗f nby ỉrm tꜣy⸗f mw.t [...
(f.20) ỉw⸗f nby ỉrm pꜣy⸗f sn [...

(g.I.x+1) ...] . .
(g.I.x+2) ...] pꜣy⸗f tš
(g.I.x+3) ...] bꜣn.t
[...]
(g.II.1) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳ⸢l⸣m n . . . . . [...
(g.II.2) ⸢ỉw⸗w⸣ ḏi̯.t n⸗f ḳl⸢m n⸣ . . . . . [...
(g.II.3) ⸢ỉw⸗w⸣ ḏi̯.t n⸗f ⸢ḳ⸣lm n . . . . . [...
(g.II.4) ⸢ỉw⸗w⸣ ḏi̯.t n⸗f ḳlm ⸢n⸣ . . . [...
(g.II.5) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳl⸢m n⸣. . [...
(g.II.6) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳl⸢m n⸣ . . [...
(g.II.7) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳ⸢lm n⸣ . . [...
(g.II.8) ỉw⸗w ḏi̯.t ⸢n⸗f⸣ ḳ⸢lm⸣ [n ...
(g.II.9) ỉw⸗⸢w⸣ [ḏi̯.t] ⸢n⸗f ḳ⸣[lm n ...
(g.II.10) [...]
(g.II.11) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳl⸢m⸣ [n ...
(g.II.12) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳlm [n ...
(g.II.13) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳlm ⸢n⸣ [...
(g.II.14) ỉw⸗w ḏi̯.t ⸢n⸗f⸣ ḳ⸢lm⸣ [n ...
(g.II.15) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ⸢ḳ⸣lm [n ...
(g.II.16) ỉw⸗w ḏi̯.t n⸗f ḳ⸢lm⸣ [n ...
(g.II.17) ỉw⸗w [ḏi̯.t n⸗f ḳlm n ...
[...]

(h.1) ... ỉw]⸗f r l⸢w⸣š n nkt [...
(h.2) ...] . . . [ỉw]⸗f r ỉri̯ [...
(h.3) ...s(?)]mwl ỉw⸗f r mwt [...
(h.4) ...]y-rsỉ ỉw⸗f r šsp [...
(h.5) ...] . . . . . . . . . pꜣy⸗[...
(h.6) ...] . [. . .] . [. . . . .] . . [...
[...]

(i.1) ...] pḥ r ms⸢ḥ⸣ [...
(i.2) ... ms]⸢ḥ⸣ r pꜣ ḳl[...
(i.3) ...] šft ⸢m⸣sḥ [...
(i.4) ...] ⸢ḏ⸣ꜣḏy □ r m[sḥ ...
(i.5) ... ỉw]⸗⸢f⸣ [r] ꜥnḫ n md(.t)-Pr-ꜥꜣ [...
(i.6) ...] ỉw⸗f r ỉri̯ nb n nkt ỉw⸗s . [...
(i.7) ...ỉw]⸗f ṯsy r msḥ [...
(i.8) ...] msḥ ḏꜣḏy . [...
(i.9) ...] ḏꜣḏy m-sꜣ m[sḥ ...
(i.10) ...] . [...] . □ ỉw⸗f [...
(i.11) ...] ỉw⸗f ḥms[y ...
(i.12) ...] r m⸢s⸣[ḥ ...
[...]
(a.1) Die Biersorten, von denen ein Mensch träumt:
(a.2) Wenn er süßes Bier trinkt, wird er sich freuen.
(a.3) Wenn er Brauereibier trinkt, wird er leben.
(a.4) Wenn er Bier aus dem 'Haus des Stehens'(?) trinkt, wird er gesund sein.
(a.5) Wenn er Bier auf Wein trinkt, wird er [...
(a.6) Wenn er Bier auf Wein trinkt, . [...
(a.7) Wenn er ägyptischen Wein trinkt, [...
(a.8) Wenn er gekochten Wein trinkt, wird er [...
(a.9) Wenn er Mostwein trinkt, [...
(a.10) ...], wird er (das) Leben wiederholen.
(a.11) [Wenn er] Wein auf Wasser trinkt, [...
(a.12) [Wenn er] Wein ... trinkt, [...
(a.13) [Wenn er] neuen Wein trinkt, [...
(a.14) [Wenn er] Wein trinkt, indem [...
(a.15) [Wenn] er ... trinkt, [...
(a.16) Die Dinge, welche [...
(a.17) [indem] er sich sieht, indem [...
(a.18) indem sie sich ringelt [...
(a.19) ...] vor ihm [...
(a.20) [indem] eine Schlange [...] bringt [...
(a.21) ...] zustimmen durch [...

(b.x+1) ...] wird er nehmen . . . [...
(b.x+2) ... Schlange], wird er Herr sein von [...
(b.x+3) ...] seine Füsse, soll [er] nicht [...
(b.x+4) ...] Worte, wird er [...
(b.x+5) ...] vor ihn, wird man [...
(b.x+6) ...] . . . seine . . . [...
(b.x+7) ...] ihm, soll er nicht gehen [...
(b.x+8) ...] . . .Tier vor [ihm ...
(b.x+9) ... geht(?)] mit einer Katze(?) [...

(c.I.1) ...] ... an Geburt.
(c.I.2) ...] ... zögern(?).
(c.I.3) ...]
(c.I.4) ...]
(c.I.5) ...] . . .
(c.I.6) ...]
(c.I.7) ...] . . .
(c.I.8) ...]
(c.I.9) ...] . . . er darin.
(c.I.10) ...] . . . . leben.
(c.I.11) ...] . . . .
[...]
(c.II.1) Wenn eine hellrote Schlange vor [ihm] ist, [...
(c.II.2) Die Worte, von denen ein Mensch träumt, dass man [...
(c.II.3) Wenn man zu ihm sagt: "Dein schlimmes Jahr [...
(c.II.4) Wenn man zu ihm sagt: "Dein gutes Jahr [...
(c.II.5) Wenn man zu ihm sagt: "Deine Lebenszeit sei vollendet!", wird [...
(c.II.6) Wenn man zu ihm sagt: "Der Weg sich sehr zu freuen", wird [...
(c.II.7) Wenn man zu ihm sagt: "Mondmonat", soll er nicht gehen [...
(c.II.8) Wenn man zu ihm sagt: "Dein Tag des Monats", soll [er] nicht [...
(c.II.9) Wenn man zu ihm sagt: "Dein ist die Vergeltung", wird er sitzen(?) [...
(c.II.10) Wenn man zu ihm sagt: "... Halbmonat", wird [...
(c.II.11) Wenn man zu ihm sagt: "Du wirst vom 'Feind' des [...] essen", [...
(c.II.12) Die Gestalten der Götter, wenn [...
(c.II.13) ... [...
((c.II.14) [Wenn er] ißt vom 'Feind' des [...
(c.II.15) [Wenn er] ißt vom 'Feind' [des ...
(c.II.16) [Wenn er ißt] vom ['Feind' des ...

(d.1) Wenn er vom 'Feind' des Schafes ißt, wird er Besitzer eines Feldes werden.
(d.2) Wenn er vom 'Feind' des . . . . . . . Löwens ißt, wird er Besitz erwerben.
(d.3) Wenn er vom 'Feind' des . . . des Re . . . des Re ißt, wird er Besitzer von [...] werden.
[...] (d.4) seine Stimme hören in dem, was er [... wird].
[Wenn er] vom 'Feind' [des ...] ißt, [wird er] (d.5) überall leben und er wird gehen zu . . [. . . . .].
(d.6) Wenn er vom 'Feind' der Ziege ißt, wird [er . . .] . einen Acker empfangen in [...
(d.7) Wenn er vom 'Feind' des Affens ißt, wird er alt werden.
(d.8) Wenn er vom 'Feind' des ...-Tieres ißt, wird er ein hohes Alter erreichen.
(d.9) Wenn er vom 'Feind' des . . [...] ißt, wird er Besitzer eines Feldes werden.
(d.10) Wenn [er vom 'Feind' des ... ißt], wird [er] leben [...
(d.11) ...] ... [...
[...]
(d.x+1) ...] . [...
(d.x+2) [Wenn er] vom ['Feind' des ...] ißt, [...
(d.x+3) [Wenn] er vom ['Feind' des ...] ißt, [...
(d.x+4) [Wenn er] vom ['Feind' des ...] ißt, [...
(d.x+5) Wenn er vom 'Feind' [des ...] ißt, [...
(d.x+6) Wenn er Fleisch [...] ißt, [...

(e.1) ... an] ihrer Vulva, werden ihre Kinder streiten.
(e.2) ... an] ihrer Vulva, wird das Wohlergehen ihrer Kinder geschehen . [...
(e.3) ...] an ihrer Vulva, wird ihr Sohn Besitz erwerben (e.4) [...] reicher Mensch.
(e.5) ... an] ihrer Vulva, wird man ihr zahlreiche Kinder geben.
(e.6) ...] . . wird hoch sein.
(e.7) ...] wird ihr Übel vernichten.
(e.8) ...], wird sie die schönen Dinge erblicken.
(e.9) ...] Und sie wird in diesem Jahr sterben.
(e.10) ...] ... [...
(e.11) ...] ... [...
(e.12) ...] ... [...
(e.13) ...] ... [...

(f.1) Wenn sie eine Katze gebiert, wird sie zahlreiche Kinder gebären.
(f.2) Wenn sie einen Hund gebiert, wird [ihr] ein starker Sohn zuteil werden.
(f.3) Wenn sie einen Esel gebiert, wird sie einen dummen Sohn gebären.
(f.4) Wenn sie eine Spitzmaus gebiert, [...] . . . durch sie zum Gott.
(f.5) Wenn sie einen Schakal gebiert, [...] jedem Haus.
(f.6) Wenn sie einen Raben gebiert, [...] dummen [...].
(f.7) Wenn sie ein Krokodil gebiert, [...] viele [...].
(f.8) [Wenn] sie einen Ziegenbock gebiert, [...] ein reicher Mensch sein.
(f.9) Wenn sie einen Löwen(?) [gebiert, ...
(f.10) Wenn sie eine Statue [...] gebiert, [...
(f.11) Wenn eine Katze sie säugt, [...
(f.12) Wenn ein Falke [sie] säugt, [...
(f.13) Wenn ein Skarabäus [sie] säugt, [...]
[...], (f.14) werden ihre Zähne [...]
[...] (f.15) wird zugrundegehen [. . . .] und sie [...
(f.16) Die Arten des Schwimmens, [...
(f.17) Wenn er schwimmt [. . . . . . .] . . . . [. .] Mensch [...
(f.18) Wenn er mit seinem Vater schwimmt, wird [...
(f.19) Wenn er mit seiner Mutter schwimmt, [...
(f.20) Wenn er mit seinem Bruder schwimmt, [...

(g.I.x+1) ...] . .
(g.I.x+2) ...] sein Gau.
(g.I.x+3) ...] schlechte [...].
[...]
(g.II.1) Wenn man ihm einen Kranz aus ... gibt, [...
(g.II.2) Wenn man ihm einen Kranz aus ... gibt, [...
(g.II.3) Wenn man ihm einen Kranz aus ... gibt, [...
(g.II.4) Wenn man ihm einen Kranz aus ... gibt, [...
(g.II.5) Wenn man ihm einen Kranz aus [...] gibt, [...
(g.II.6) Wenn man ihm einen Kranz aus [...] gibt, [...
(g.II.7) Wenn man ihm einen Kranz aus [...] gibt, [...
(g.II.8) Wenn man ihm einen Kranz [aus ...] gibt, [...
(g.II.9) Wenn man ihm einen Kranz [aus ... gibt, ...
(g.II.10) [...]
(g.II.11) Wenn man ihm einen Kranz [aus ...] gibt, [...
(g.II.12) Wenn man ihm einen Kranz [aus ...] gibt, [...
(g.II.13) Wenn man ihm einen Kranz aus [...] gibt, [...
(g.II.14) Wenn man ihm einen Kranz [aus ...] gibt, [...
(g.II.15) Wenn man ihm einen Kranz [aus ...] gibt, [...
(g.II.16) Wenn man ihm einen Kranz [aus ...] gibt, [...
(g.II.17) Wenn man [ihm einen Kranz aus ... gibt, ...
[...]

(h.1) ...], wird er sorgen um Besitz [...
(h.2) ...] . . ., wird er machen [...
(h.3) ...] Schilf(?), wird er sterben [...
(h.4) ...] südliches [...], wird er empfangen [...
(h.5) ...] ... [...
(h.6) ...] . [. . .] . [. . . . .] . . [...
[...]

(i.1) ...] erreicht. Wenn ein Krokodil [...
(i.2) ...] Krokodil, wird der . . [...
(i.3) ...] 'Feind' des Krokodils [...
(i.4) ...] Widersacher. Wenn ein Krokodil [...
(i.5) ..., wird] er von Pharaos Besitz leben. [...
(i.6) ...], wird er Herr sein von Besitz von [...
(i.7) ..., indem] er hoch ist. Wenn ein Krokodil [...
(i.8) ...] Krokodil läuft . [...
(i.9) ...] hinter einem Krokodil läuft, [...
(i.10) ...] . [...] . Wenn er [...
(i.11) ...] Wenn er sitzt [...
(i.12) ...] Wenn ein Krokodil [...
[...]
Bemerkenswerterweise ist das Suffixpronomen direkt mit dem Bezugswort verbunden und nicht der Possessivartikel pꜣy⸗s geschrieben.
Das zu ꜥšꜣ "zahlreich" zugehörige Substantiv steht regulär im Singular.
Volten, Demotische Traumdeutung liest šrỉ n ḥwt(?) "ein männliches(?) Kind", wobei die vorliegende Schreibung von Erichsen, Glossar, 297 s.v. ḥwṱ "männlich" übernommen wurde. Allerdings würde das Wort nur hier in dieser außergewöhnlichen und schwer deutbaren Schreibung erscheinen. Naheliegender ist es, das angebliche 𓂺 ḥwṱ als 𓆈:𓏥 ꜥšꜣ zu lesen, weshalb insgesamt wohl von einer unetymologischen Schreibung n-ꜥšꜣ-ꜥ des Adjektivs nꜥš "stark" (> kopt. ⲛⲟⲟϣⲉ) auszugehen ist.
(23/03/2022)
Pap. Carlsberg XIV verso
𓀀𓀀
𓀀3𓀀
𓀁𓀁
𓀐𓀐
𓀐1𓀐
𓀔𓀔
𓀔':𓏥𓀔𓏥
𓀔@𓀔
𓀗𓀗
𓀠𓀠
𓀭𓀭
𓀾1𓀾
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁷𓏤𓏤1𓁷𓏤𓏤
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓂋𓏭
𓂂𓂂
𓂋𓂋
𓂋3𓌥𓂋𓌥
𓂋3𓌥𓏲𓏭:𓏛𓂋𓌥𓏲𓏭𓏛
𓂋:𓂧@𓂋𓂧
𓂋:𓂧@𓂾𓂾@𓂋𓂧𓂾𓂾
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓂋𓍿𓀀𓏪
𓂋:𓏥𓏲𓂋𓏥𓏲
𓂓𓂓
𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓏤𓂝𓂝𓏤
𓂞:𓏏6𓂞𓏏
𓂧:𓏏*𓏤𓂧𓏏𓏤
𓂭𓂭𓂭𓂭
𓂷:𓂡1𓂷𓂡
𓂸:𓏏𓂸𓏏
𓂸:𓏏*𓏰𓂸𓏏𓏰
𓂸:𓏏𓂭𓂭𓂸𓏏𓂭𓂭
𓂻𓂻
𓂻1𓂻
𓂾𓂾@𓂾𓂾
𓃀𓃀
𓃛@𓃛@𓃛𓃛
𓃭𓏤𓃭𓏤
𓃹:𓈖𓃹𓈖
𓄑:𓏛1𓄑𓏛
𓄔𓄔
𓄔𓅓𓏭:𓏛𓄔𓅓𓏭𓏛
𓄖:𓂻𓄖𓂻
𓄛1𓄛
𓄟1𓄟
𓄟1𓋴𓄟𓋴
𓄡:𓏏*𓏤𓄡𓏏𓏤
𓄤𓄤
𓄤𓏭:𓏛@1𓄤𓏭𓏛
𓄤𓏲𓏭:𓏛𓄤𓏲𓏭𓏛
𓄹:𓏭𓄹𓏭
𓄿𓄿
𓄿1𓄿
𓅃𓅆𓅃𓅆
𓅆𓅆
𓅆@𓅆
𓅐𓅐
𓅐𓏏:𓆇𓅐𓏏𓆇
𓅓𓅓
𓅓1𓅓
𓅓:𓏏𓅓𓏏
𓅓:𓏏𓀐𓅓𓏏𓀐
𓅓𓁹𓅓𓁹
𓅓𓏇1𓅓𓏇
𓅓𓏭:𓏛𓅓𓏭𓏛
𓅓𓏲:𓏏:𓎡@𓅓 𓏲 𓏏 𓎡
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅡◳𓏤𓏤𓅡
𓅨:𓂋*𓏰𓅨𓂋𓏰
𓅪:°𓅪
𓅬1𓅬
𓅯𓄿𓅯𓄿
𓅯𓄿𓇋𓇋𓅯𓄿𓇋𓇋
𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑𓅯𓄿𓇋𓇋𓆑
𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡𓅯𓄿𓇋𓇋𓇋𓇋𓎡
𓅱𓅱
𓆄𓆄
𓆈:𓏥𓆈𓏥
𓆊𓆊
𓆎@2𓆎
𓆎@2𓅓𓆎𓅓
𓆑𓆑
𓆑1𓆑
𓆑:𓏭𓆑𓏭
𓆓:𓂧𓆓𓂧
𓆙𓆙
𓆣:𓂋𓏲𓆣𓂋𓏲
𓆰𓏪𓆰𓏪
𓆰𓏪@𓆰𓏪
𓆳𓆳
𓆳𓏤𓇳𓆳𓏤𓇳
𓆷𓆷
𓆸𓆸
𓆼𓆼
𓇋𓇋
𓇋*𓇋:𓎡𓇋𓇋𓎡
𓇋1𓇋
𓇋2𓂋:𓊪𓇋𓂋𓊪
𓇋3𓇋
𓇋5:𓎡𓇋𓎡
𓇋𓀁𓇋𓀁
𓇋𓀁1𓇋𓀁
𓇋𓀁𓂋:𓏥𓏲𓇋𓀁𓂋𓏥𓏲
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤𓇋𓀁𓂧𓏏𓏤
𓇋𓇋𓇋𓇋
𓇋𓇋𓏲𓇋𓇋𓏲
𓇋𓋴𓏏𓇋𓋴𓏏
𓇋𓏏:𓆑𓇋𓏏𓆑
𓇋𓏤𓅓:𓂝𓏛𓇋𓏤𓅓𓂝𓏛
𓇋𓏲𓇋𓏲
𓇋𓏲 𓏪3𓇋𓏲 𓏪
𓇍1𓇋1𓇍𓇋
𓇍1𓇋1𓂻𓇍𓇋𓂻
𓇏𓇏
𓇔𓇔
𓇛2𓇛
𓇳𓇳
𓇹:𓇼𓇹𓇼
𓇹:𓇼:𓇳 𓇹 𓇼 𓇳
𓈎𓈎
𓈐𓈐
𓈐':𓏏*𓏤𓈐𓏏𓏤
𓈒𓈒
𓈒:𓏥𓈒𓏥
𓈖𓈖
𓈖1𓈖
𓈖1':𓏏*𓏰𓈖𓏏𓏰
𓈖5𓈖
𓈖5:**𓇛2𓅓**𓈖𓇛𓅓
𓈖:𓄿𓈖𓄿
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓈖𓄿𓇋𓇋
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲 𓈖 𓍇 𓏌𓏲
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲1 𓈖 𓍇 𓏌𓏲 𓏌𓏲
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰 𓈖 𓎡 𓏏𓏰
𓈖:𓎡:𓏏*𓏰𓏭:𓏛 𓈖 𓎡 𓏏𓏰 𓏭𓏛
𓈖:𓏌*𓏲𓈖𓏌𓏲
𓈖:𓏏*𓏭1𓈖𓏏𓏭
𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛3𓈖𓇋𓅓𓏭𓏛
𓈗𓈗
𓈗𓈘:𓈇𓈗𓈘𓈇
𓈘:𓈇𓈘𓈇
𓈙𓈙
𓈝𓈝
𓈝𓂻1𓈝𓂻
𓈞𓈞
𓈞':𓊃1𓅓𓈞𓊃𓅓
𓉐:𓉻𓉐𓉻
𓉐:𓉻𓅆𓉐𓉻𓅆
𓉐𓏤𓉐𓏤
𓉐𓏤@𓉐𓏤
𓉔4𓉔
𓉻𓉻
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 𓉻 𓉻 𓂝𓏛
𓉻:𓂝*𓏛𓉻𓂝𓏛
𓉻:**𓄿1𓂸:𓏏*𓏰𓉻:**𓄿𓂸𓏏𓏰
𓊃1𓊃
𓊏𓊏
𓊏𓏲𓏭:𓏛𓊏𓏲𓏭𓏛
𓊗:𓏻2𓊗𓏻
𓊢𓂝:𓂻𓊢𓂝𓂻
𓊤𓊤
𓊤𓏲𓀁𓊤𓏲𓀁
𓊪𓊪
𓊮𓊮
𓊹𓊹
𓊹𓅆𓊹𓅆
𓊹𓊹𓊹1𓊹𓊹𓊹
𓋴𓋴
𓋴𓇋3𓅨:𓂋*𓏰𓋴𓇋𓅨𓂋𓏰
𓋴𓏏𓋴𓏏
𓋹𓈖:𓐍𓋹𓈖𓐍
𓋹𓍑𓋴𓏏2𓋹𓍑𓋴𓏏
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓌃𓂧𓏏𓏰
𓌢𓌢
𓌢𓀀3𓌢𓀀
𓌳𓌳
𓌳1𓌳
𓌳1:**𓂂𓂂**𓌳𓂂𓂂
𓌶:𓂝1𓌶𓂝
𓌶:𓂝1𓆄𓌶𓂝𓆄
𓍑𓍑
𓍑𓄿4𓍑𓄿
𓍓1𓍓
𓍓1𓄿4𓍓𓄿
𓍘1𓍘
𓍟@1𓍟
𓍯𓍯
𓍹𓍹
𓎆𓎆
𓎛𓎛
𓎟:𓏏1𓎟𓏏
𓎡𓎡
𓎱1:𓇳𓎱𓇳
𓎼𓎼
𓏇1𓏇
𓏇1𓇋1𓏇𓇋
𓏊𓏊
𓏌𓏌
𓏌𓏲1𓏌𓏲
𓏎:𓈖𓏎𓈖
𓏏𓏏
𓏏':𓄿1𓏏𓄿
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓏏𓄿𓇋𓇋
𓏏':𓄿1𓇋𓇋𓇋*𓇋:𓎡𓏏𓄿𓇋𓇋𓇋𓇋𓎡
𓏏*𓏤𓏏𓏤
𓏏*𓏰𓏏𓏰
𓏏1𓏏
𓏏:𓄿𓏭𓏏𓄿𓏭
𓏏:𓆇𓏏𓆇
𓏏:𓆑𓏏𓆑
𓏏:𓈇𓏤@1𓏏𓈇𓏤
𓏠:𓈖𓏠𓈖
𓏤𓏤
𓏤1𓏤
𓏤𓇳𓏤𓇳
𓏤𓏰:𓊖𓏤𓏰𓊖
𓏥𓏥
𓏪𓏪
𓏪3𓏪
𓏫𓏫
𓏭:𓏛𓏭𓏛
𓏭:𓏛1𓏭𓏛
𓏭:𓏛@1𓏭𓏛
𓏰:𓇳2𓏰𓇳
𓏰:𓇳2𓅆𓏰𓇳𓅆
𓏰:𓇳2𓏤𓏰𓇳𓏤
𓏰:𓇳𓏤2𓏰𓇳𓏤
𓏲𓏲
𓏲:𓏏𓏲𓏏
𓏲:𓏏:𓎡@ 𓏲 𓏏 𓎡
𓏲𓏭:𓏛𓏲𓏭𓏛
𓏴:𓂡1𓏴𓂡
𓏴:𓄙1𓏴𓄙
𓏶𓏶
𓏶𓅓𓏶𓅓
𓏾2𓏾
𓐍𓐍
𓐠𓏤𓏰:𓏛𓐠𓏤𓏰𓏛
Pap. Carlsberg XIV verso
⸢⸗f⸣; ⸗f; [⸗f]
"[Suffixpron. 3. sg. m.]"
⸗s; ⸢⸗s⸣; [⸗s]
"[Suffixpron. 3. sg. f.]"
ꜣbḥ
"Zahn"
ꜣbd
"Monat"
ꜣḥ
"Acker"
ꜣ⸢s⸣yḳ(?)
"zögern"
ꜣḳ
"zugrundegehen"
ỉꜣw[.t]
"(das) Alter"
ỉw; [ỉw]; ⸢ỉw(?)⸣; ⸢ỉw⸣
"[Bildungselement des Futur III]"
⸢ỉw⸣; [ỉw]; [r]; r; ỉw; ⸢r⸣
"wenn [Bildungselement des Konditionalis]"
ỉw⸗w
"[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. pl. c.]"
ỉw⸗w
"indem sie [Umstandskonverter + Suffixpron. 3. pl. c.]"
ỉw⸗w; ⸢ỉw⸗w⸣; ỉw⸗⸢w⸣
"[Bildungselement des Konditionalis + Suffixpron. 3. pl. c.]"
ỉw⸗s
"zugehörig zu"
⸢ỉw⸣⸗s; ỉw⸗s
"[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 3. sg. f.]"
ỉw⸗s; ⸢ỉw⸣⸗s; [ỉw]⸗s
"wenn sie [Konditionalis + Suffixpron. 3. sg. f.]"
⸢ỉw⸗k⸣
"[Bildungselement des Futur III + Suffixpron. 2. sg. m.]"
ỉwỉw
"Hund"
ỉwf
"Fleisch"
ỉn-bꜣn.w
"Schlechtes, Übel"
ỉni̯
"holen, bringen"
ỉri̯; ⸢ỉri̯⸣
"tun, machen"
ỉrp; ⸢ỉrp⸣
"Wein"
ỉrm
"mit, und [Präp.]"
ỉsw
"Widder, Schaf"
ỉṱ
"Vater"
ꜥ.wỉ
"Haus, Platz"
ꜥꜣ
"groß [Adjektiv]"
ꜥꜣ
"Esel"
⸢ꜥw⸣
"groß sein [Adjektivverb]"
⸢ꜥw-n⸣-ms
"alt sein, alt werden"
ꜥbḳ
"Rabe"
ꜥmꜣꜥ⸢m⸣
"Spitzmaus"
ꜥnḫ
"Leben"
⸢ꜥnḫ⸣; ꜥnḫ
"leben"
ꜥnḫ.t
"Ziege"
ꜥḥꜥ
"stehen"
ꜥḥꜥ
"Lebenszeit"
ꜥšꜣ.w; ⸢ꜥšꜣ⸣[.w]
"zahlreich [Adjektiv]"
wn
"es gibt"
wnm; ⸢wnm⸣; [wnm]
"essen"
wnš
"Schakal"
⸢wrš⸣
"Mondmonat, Monatsdienst, Zeit "
⸢wḥm⸣
"wiederholen"
⸢wḏꜣ⸣
"unversehrt sein"
wḏꜣy
"Wohlergehen, Heil"
⸢bꜣ-ꜥꜣ⸣-[m-p.t]
"Ziegenbock"
bꜣn[.t]; bꜣn.t
"böse, schlecht, schlimm [Adjektiv]"
bkꜣ
"Falke"
pꜣ; ⸢pꜣ⸣
"der [def. Art. sg. m.]"
pꜣy⸗
"[Possessivartikel sg. m.]"
pꜣy⸗f
"sein"
pꜣy⸗k
"dein"
⸢pr⸣
"Haus"
pr-ꜥꜣ
"König"
pḥ
"erreichen, ankommen"
psy
"kochen"
m-ỉri̯
"tue nicht [Negierung des Imperativs]"
m-sꜣ
"hinter [Präp.]"
mꜣꜣ
"sehen"
mꜣy; ⸢mꜣy⸣(?)
"Löwe"
mꜣꜥ
"Ort"
mỉ.t
"Straße, Weg; Lehre"
⸢mỉꜣ⸣[.t](?); mỉꜣ.t
"Katze"
mysl
"Most"
mw
"Wasser"
mw.t
"Mutter"
⸢mwt⸣; mwt
"sterben"
mnḳ
"vollenden"
mlš
"hellrot, ockerfarben"
⸢m⸣ẖly
"streiten"
mẖll
"Skarabäus"
ms
"Geburt"
msi̯; ⸢msi̯⸣; [msi̯]
"gebären"
msḥ; ms⸢ḥ⸣; [ms]⸢ḥ⸣; ⸢m⸣sḥ; m[sḥ]; m⸢s⸣[ḥ]
"Krokodil"
mtỉ
"zufrieden sein, zustimmen"
mtw
"[Bildungselement des Konjunktivs]"
mtw; m⸢tw⸣
"[Relativkonverter]"
mtw⸗k
"[selbst. Pron. 2. Sg. m.]"
⸢md⸣.w(t); md.w(t); md(.t)
"Rede, Sache"
md(.t)-Pr-ꜥꜣ
"Sache des Königs, Staatsangelegenheit; staatliche Steuer"
n; ⸢n⸣; [n]
"des [Genitiv]"
n; ⸢n⸣; [n]
"zu, für [< n; Dativ]"
n; n.ỉm; ⸢n⸣; [n]
"in, wegen [< m] [Präp.]"
[n]-ỉ:ỉr-ḥr
"vor, zu; an (in Briefen); bei, zur Zeit von [Präp.]"
[n-ỉ:]ỉr-ḥr; n-ỉ:⸢ỉr-ḥr⸣; n-ỉ.ỉr-ḥr
"vor [Präp.]"
n-mꜣy(.t)
"neu [Adjektiv]"
n-ḏr⸢.ṱ⸣; (n)-ḏr.ṱ
"in der Hand, aus der Hand, von, wegen [Präp.]"
⸢nꜣ⸣; nꜣ
"die [def. Art. pl. c.]"
nꜣy⸗s
"ihre"
nꜥš
"stark, siegreich [Adjektiv]"
nw
"sehen"
nb; ⸢nb⸣
"Herr"
nb; ⸢nb⸣
"jeder; irgendein"
⸢nb⸣[y]; nby
"schwimmen"
⸢nfr⸣.w
"gute Dinge, Gutes, Schönheit"
nfr.t
"gut [Adjektiv]"
nkt
"Sache"
ntỉ.ỉw
"[Relativkonverter]"
nṯr
"Gott"
nṯr.w
"Götter"
nḏm
"angenehm, süß [Adjektiv]"
r; ⸢ỉw⸣; [ỉw]
"indem, wobei [Umstandskonverter]"
r; [r]
"zu, hin, in Bezug auf [Präp.]"
r; [r]; ⸢r⸣
"[im Futur III vor Infinitiv]"
r; ⸢r⸣; [r]
"[im Futur III vor nominalem Subjekt]"
r.r⸗w
"zu ihnen"
r.r⸗f
"zu ihm"
Rꜥ
"Re [GN]"
rmṯ
"Mensch, Mann"
rmṯ-ꜥꜣ
"reicher, vornehmer Mann"
rnp.t; ⸢rnp⸣.t
"Jahr"
rš[y]; ršy
"sich freuen"
⸢rd.wỉ⸣
"Fuß"
l⸢w⸣š
"sorgen für"
lḫ
"Tor, Frevler"
hyꜣ⸢w⸣
"Taverne, Brauerei"
hrw
"Tag"
ḥf; ⸢ḥ⸣f
"Schlange"
⸢ḥms⸣[y]; ḥms[y]
"sitzen"
[ḥnḳ]y(.t); ⸢ḥ⸣nḳy(.t); ⸢ḥ⸣nḳ⸢y⸣(.t); ḥ⸢nḳ⸣y(.t)
"Bier"
ḥr
"auf [Präp.]"
ḫpr; ⸢ḫpr⸣
"geschehen"
ḫrw
"Stimme"
⸢ẖ.w(t)⸣; ẖ.w(t)
"Art, Weise"
ẖrd.ṱ.w; ẖrd
"Kinder"
⸢swr⸣; swr
"trinken"
sp-2
"zweimal [Wiederholungszeichen]"
[s]mwl(?)
"Schilf(?)"
sn
"Bruder"
snḳ⸢y⸣; ⸢snḳy⸣
"saugen, säugen"
sḫ(.t)
"Feld"
⸢sẖm⸣
"zerstören, zerreißen"
sšm⸢.w⸣
"Götterbild"
sḏm
"hören"
šft; ⸢šft⸣; ⸢šf⸣[t]; [šft]; šf[t]
"Feind"
šm; [šm](?)
"gehen"
šrỉ
"Sohn"
šsp
"empfangen"
ḳꜣ
"hoch sein [Adjektivverb]"
ḳl
"Affe"
ḳ⸢l⸣m; ḳl⸢m⸣; ⸢ḳ⸣lm; ḳlm; ḳ⸢lm⸣; ⸢ḳ⸣[lm]; [ḳlm]
"Kranz"
[kꜣ]⸢y⸣.ṱ; kꜣy.ṱ; ⸢kꜣ⸣y.⸢ṱ⸣; [k]⸢ꜣ⸣y.ṱ
"Vulva"
kmy
"Ägypten"
glml[m]
"umschlingen, umwickeln"
tꜣ
"die [def. Artikel sg. f.]"
⸢tꜣỉ⸣
"diese [Demonstrat. sg. f.]"
tꜣ[y]⸗f; tꜣy⸗f
"seine"
tꜣy⸗k
"deine"
twtw
"Statue"

"Bezirk, Provinz"
⸢ṯꜣi̯⸣; ṯꜣi̯
"nehmen, empfangen"
ṯsy
"(sich) erheben"
⸢ḏ⸣ꜣḏy
"Feind"
ḏꜣḏy
"laufen"
⸢ḏi̯.t⸣; ḏi̯.t; [ḏi̯.t]
"geben"
⸢ḏbꜣ⸣
"Vergeltung, Strafe"
ḏd
"sagen, sprechen"
15.nt
"Halbmonatsfest"