theDemotic Palaeographical Database Project
palaeography corpus
Pap. Spiegelberg
Kampf um die Pfründe des Amun
Achmim
50 BCE - 50 CE
Es wurden nur die ersten fünf Kolumnen (nach Spiegelbergs Edition und Zählung) aufgenommen.

Kol. I-V
(...)
|I.1 [...]
𓄟1𓋴𓏰1𓀔
𓆷1𓉻:𓂝*𓏛
[...] . .
𓍑𓃭𓏴:𓂡
. [...]
|I.2 [...] 𓇋𓏲
𓇯𓍯𓋹𓍑𓋴𓏏𓆙
𓈖
𓊨𓏰:𓇳𓅆
𓅯𓄿𓇋𓇋 𓆑1
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓏏:𓄿
𓅓𓍑[...]⸢𓆱:𓏏*𓏤
[𓈖]
|I.3
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓎯𓏲2𓏏:𓆇𓅆
𓏏:𓄿
𓊪1:𓈖1𓂓𓏤𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓃭𓍯𓆷1𓏴:𓂡𓏪
𓆣:𓂋𓏲
[𓅓1𓏲:𓏏 𓋴𓏏]
𓏏:𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1

|I.4
𓊪1:𓈖1𓂓𓏤𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖:𓄿
𓃭𓍯𓆷1𓏴:𓂡𓏪
𓈖
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆@𓏫
𓊹𓅆2𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆 [𓏏
]
𓅯𓄿
𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓈖
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤𓆱:𓏏*𓏤𓅆

|I.5
𓆅1𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆
𓆇:𓏤
𓏰:𓇳2𓅆
𓅯𓄿
𓂺𓍘𓇋2
𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀠1
𓈖
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆@𓏫
𓅯𓄿𓏭
[𓈖:𓄿]
𓇋𓋴1:𓉔𓇋𓏲𓍱𓏪

|I.6
𓈖
𓍱𓈙𓇓𓍱
[𓈖:𓏏*𓏭1]
𓁷𓏤𓏤1 𓍑𓍑𓏌:𓏏*𓏰𓁸𓄹:𓏭
𓅯𓄿
𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
𓎼:𓅡◳𓏤𓇋𓇋𓏲𓆱:𓏏*𓏤𓏪
𓏏:𓄿
𓅓𓂓𓏤𓇋𓇋𓏲𓆱:𓏏*𓏤
𓏻:𓏏

|I.7
𓅯𓄿
𓏽1
𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓅯𓄿
𓋴𓆰:𓈖𓏪:°𓆙
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓈖:𓄿𓏪
𓆣:𓂋𓏲
𓅓1𓏲:𓏏 𓆑1
𓈖:𓏏*𓏭1
𓂞:𓏏2
𓁹:𓂋*𓏭
𓏏':𓄿1
𓊪1:𓉐𓏤1𓅆𓏏
𓅯𓄿
𓆷1𓍯𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛

|I.8
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓅃𓅆𓆇:𓏤𓊨𓏲2𓏏:𓆇
𓆇:𓏤
𓊨𓏰:𓇳2𓅆
𓇋𓏲
𓆑1
**𓈖2:𓂝𓏞1𓂻**:𓎡
𓂋1
𓈎1𓃀𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓆑⸣
𓊨𓏰:𓇳2𓅆

|I.9
𓅯𓄿
𓂓𓏤𓃭𓃭𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓆱:𓏏*𓏤
𓈖
𓅯𓄿
𓆱:𓏏*𓏤𓆱:𓏥𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓅯𓄿
𓏰:𓇳2𓅆
𓅯𓄿𓏭
𓆣:𓂋𓏲
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋𓏤
𓁷𓏤𓏤1[𓄹:𓏭
𓈖]
|I.10
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓈖:𓏏*𓏭1
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓅃𓅆𓆇:𓏤𓊨𓏲2𓏏:𓆇
𓆇:𓏤
𓊨𓏰:𓇳𓅆
𓇋𓏲
𓆑1
**𓏎:𓈖𓈖2:𓂝𓏞1𓂻**:𓎡
𓂋1
𓈎1𓃀𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇

|I.11
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓆑1
𓊨𓏰:𓇳𓅆
𓏏:𓄿
𓂝:𓌳1𓍘𓇋2𓏤1𓈘:𓈇𓏏
𓏏:𓄿
𓆼𓃭𓊪1𓇋𓏲𓆰𓏪𓏏
𓈖
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓈖:𓄿
𓃭𓃭𓏤𓊌𓏪

|I.12
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆@𓏫𓏪
𓊃:𓈞𓁐2𓏏:𓆇𓀀1:𓏥
𓈖:𓄿𓏪
𓆣:𓂋𓏲
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹𓅆@𓏫
𓊃:𓈞𓁐2𓏏:𓆇
𓈖:𓄿
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓄑:𓏛@𓍯𓇋𓇋𓏲𓈐:𓂻
𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥@
𓃭𓃭𓏤𓊌𓏪

|I.13
𓂋1
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓇋𓏲
𓆑1
𓏎:𓈖𓂼𓂼𓍘𓇋2
𓂋1
𓈖:𓄿
𓂓𓏤𓃭𓍯𓄿1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏪
𓇋𓏲𓏪
𓂞:𓏏2
𓍑𓃭𓏴:𓂡
𓆑1

|I.14
𓌨:𓂋𓏭:𓏛 𓂋:𓂧@⸣[𓇋𓏲]𓀼:°(?)𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓅃𓅆𓆇:𓏤𓊨𓏲2𓏏:𓆇
𓆇:𓏤
𓊨𓏰:𓇳2𓅆
𓇋𓏲
𓆑1
**𓏎:𓈖𓈖2:𓂝𓏞1𓂻**:𓎡
𓂋1
𓈎1𓃀𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇

|I.15 [ 𓈖 𓅯𓄿𓇋𓇋 𓆑]
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓏏:𓄿
𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓄿𓊧𓏤(?)𓏏𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛𓆱:𓏏*𓏤
𓈖
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓇆𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆

|I.16 [...]
𓏏:𓄿𓏭
𓆣:𓂋𓏲
𓅓1𓏲:𓏏 𓋴𓏏
𓏏:𓄿𓏭
𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓅓'𓎔𓍘𓇋2𓏴:𓂡
𓈖
𓈖:𓄿
𓃭𓃭𓏤𓊌𓏪

|I.17 [...]
𓆣:𓂋𓏲
𓅓1𓏲:𓏏 𓋴𓏏
𓏏:𓄿
𓎟:𓏏1𓀁°𓏏
𓈖
𓈖:𓄿
𓃭𓃭𓏤𓊌𓏪
𓈖
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆@𓏫
𓊃:𓈞𓁐2𓏏:𓆇
𓏏:𓄿𓏭

|I.18 [...]
𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓅯𓄿
𓇋𓇋𓏲𓅓𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓊃3:𓈙𓈖:𓏌*𓏲𓆸1
𓇆𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆
𓊋2𓃀𓄿𓆙𓏰:𓇳𓅆

|I.19 [...]
𓅯𓄿
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓃛°𓍯𓍘𓇋2𓂻:°
𓏪
𓇋𓏲 𓂋𓌥𓏲𓏭:𓏛
𓆣:𓂋𓏲

|I.20 [...
𓊨]⸢𓏲2𓏏:𓆇
𓈖
𓐍𓃀𓇋𓇋𓏲𓏤𓏰:𓊖
𓇋𓏲𓏪
𓄑:𓏛@𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓆛2
𓂋1
𓉐𓏤 𓇆𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆⸣

|I.21 [𓂋1(?) 𓅃𓅆𓆇:𓏤𓊨𓏲2𓏏:𓆇 𓆇:𓏤 𓊨𓏰:𓇳𓅆]
𓇋𓏲
𓆑1
**𓏎:𓈖𓈖2:𓂝𓏞1𓂻**:𓎡
𓂋1
𓈎1𓃀𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓆑1
𓈖2
:
𓊪1𓇋𓇋𓏲𓅆⸣

|I.22 [...] . .
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅝:𓏏*𓏭𓅆@
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓅯𓄿𓏭
𓇋𓏲 𓂋𓌥𓏲𓏭:𓏛
𓆣:𓂋𓏲

|I.23 [...] . . .
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆@𓏫
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓏪
𓇋𓏲
𓆑1
𓂞:𓏏2
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏
𓂋1
𓅯𓄿𓇋𓇋 𓋴𓏏

|I.24 [...
𓅃𓅆𓆇:𓏤]⸢𓊨𓏲2𓏏:𓆇
𓆇:𓏤
𓊨𓏰:𓇳𓅆
**𓏎:𓈖𓈖2:𓂝𓏞1𓂻**:𓎡
𓂋1
𓈎1𓃀𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓆑1
𓊨𓏰:𓇳𓅆

|II.1 [. . . 𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆]
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
**𓏎:𓈖𓈖2:𓂝𓏞1𓂻**:𓎡
𓂋1
𓇘:𓏏*𓏰𓅓𓉻:𓂝*𓏛𓏤𓏰:𓊖
𓅃𓅆𓆇:𓏤𓊨⸣[𓏲2]⸢𓏏:𓆇
𓆇:𓏤
𓊨[𓏰:𓇳𓅆
...]
|II.2
𓈖:𓄿
𓊹𓊹𓊹1𓅆@𓏫𓏪
𓁹:𓂋*𓏭
𓃀𓅡:𓎡@2𓏴:𓂡
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓇋𓀁
𓆑
𓇋𓈖
𓃹:𓈖
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓁹:𓂋*𓏭 𓋴[𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓏴:𓂡
...]. .
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓆑1

|II.3
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓄂:𓏏*𓏤𓏏
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓆑1
𓈖2:𓈐:𓂻
𓇋𓇋𓏲
𓇋2𓏌':𓎡𓇋𓇋𓏲
𓅯𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓈖
𓅃𓅆
𓈖2
:
𓊪1𓇋𓇋𓏲𓅆
𓈖
𓉐𓏤𓇆⸣[𓏏:𓂋𓇋𓆵]𓏏':𓂋𓏤1𓅆𓏤𓏰:𓊖
𓂋1𓄟1𓋴𓏰1𓀔

|II.4
𓊨𓏲2𓏏:𓆇
𓈖
𓐍𓃀𓇋𓇋𓏲𓏤𓏰:𓊖
𓇋2𓏌':𓎡𓇋𓇋𓏲
𓅯𓄿
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍2[𓌉𓋞:𓈒*𓏥]
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓆑1
𓇋𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2

|II.5
{𓇋𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2}
𓅯𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓁶𓏤𓊪1@1
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
. [. . . . . . . .]
𓅓1𓈖:𓏥𓂜:𓅪
𓅓1𓏲:𓏏
〈𓏪〉
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏
𓅓1𓏲:𓏏
⸢𓆑⸣
|II.6
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲⸢𓏌𓏲⸣[𓁻1]⸢𓏰:𓇳
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓂋1𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓈖:𓄿
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪
𓆓:𓂧
𓇋𓈖
𓃀:𓈖1𓇋𓏲
𓏲:𓏏𓏤𓏏:𓈖:𓏥
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓇋𓈖
𓂋1
[𓈖:𓄿]
|II.7
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓆓:𓂧
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓆓:𓂧
𓈖:𓄿
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋 𓈖:𓏥
𓎟:𓏏1𓀁°
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏

|II.8 [𓈖:𓄿]
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏𓏪
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓏪
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭°
𓈖:𓏥
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓏪
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓅯𓄿 𓏰:𓇳𓏤3
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭°
𓏪
𓇍1𓇋1𓂻:°
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭[𓁷𓏤𓏤1]⸢𓄹:𓏭
𓈖:𓏥

|II.9
𓍑𓅓𓉻:𓂝*𓏛𓆰𓏪
𓈖
𓎡:𓇋1𓇋𓀀
𓉔𓏰:𓇳𓏤3
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓆓:𓂧
𓈖:𓄿
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏𓏪
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
〈𓏪〉
𓇋𓏲
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓏪

|II.10
𓇋𓏲
𓆑1
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓂋1
𓊤𓀁°
𓆑1
𓆓:𓂧
𓁷𓏤𓏤1𓏏:𓃀𓇋𓏲𓏭:𓏛1𓍼:𓏤°𓍼:𓏥1
𓇋𓏲
𓆑1
𓆣:𓂋𓏲
𓇋𓏲
𓌻𓏭:𓏛1𓀁°
𓏪
𓋴𓏏
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏

|II.11
𓅓𓇋𓇋𓏲
𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏𓍻
𓅓𓂺:𓏤
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
[[𓇋𓈖]]
𓆓:𓂧
𓇋𓈖
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1

|II.12
𓁹:𓂋*𓏭
𓋴𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓏴:𓂡
𓈖
𓅯𓄿
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓆑1
𓆓:𓂧
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓅓𓂸:𓏏𓂭𓂭𓀁°
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲𓇋5:𓎡

|II.13
𓆓:𓂧
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓆑1
𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅓𓂺:𓏤
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓆓:𓂧
𓇋𓈖
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1
𓁹:𓂋*𓏭
𓋴𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓏴:𓂡
𓈖

|II.14
𓅯𓄿
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓆑1
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓂼𓂼𓍘𓇋2
𓂋1
𓏏:𓄿
𓎛𓏤𓏏
𓈖
𓏺:𓏏
𓏏:𓎡𓐠𓏤𓏰:𓏛𓂻:°𓏏
𓇋𓋴𓏏
𓇋𓇋𓏲𓐠𓏤𓏰:𓏛𓂻:°
𓆓:𓂧
𓅓1𓏲:𓏏 𓆑1
𓅯𓄿𓏭

|II.15
𓆓:𓂧
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔1
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓈖2:𓏏:𓄿𓏭
𓆣:𓂋𓏲
𓆑1
𓇋𓏲
𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓂋:𓐍
𓁷𓏤𓏤1
**
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓄹:𓏭𓍘𓇋2
**:
𓎡

|II.16
**𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭°
**:
𓎡
𓇍1𓇋1𓂻:°
𓈖
𓋴𓆑:𓏭𓏰:𓇳𓏤3
𓇋𓏲 𓂋𓌥𓏲𓏭:𓏛
𓇋1𓐍':𓏭
𓅓1𓏲:𓏏:𓎡
𓂞:𓏏2
**
𓊤𓀁°
**:
𓎡
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓈖:𓄿
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏𓏪
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓏪

|II.17
𓇋𓏲
[𓃀]⸢𓂋4:𓂝𓏲:𓏏𓏤
𓇋𓇋𓏲
𓏞𓍼:𓏤@𓍼:𓏥1
𓂋1𓊤𓀁°
𓏪
𓅯𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓁶𓏤𓊪1@1
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓆓:𓂧
𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪
𓇋𓏲
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓆼𓄿3𓂝:𓂻

|II.18
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖 𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓆑1
**
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
**:
𓎡
𓆓:𓂧
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪⸣[𓆼𓃭𓏤]⸢𓀔

|II.19 [𓈖 𓃂𓏤1𓈘:𓈇]
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓎟:𓏏1𓀁°
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓉔𓍯𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪
𓂼𓂼
𓇋𓇋𓏲
𓅓𓂺:𓏤
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
. . . . . . . .
|II.20 [. . . . . . .]
𓂋1
𓂞:𓏏2
𓊤𓀁
𓇋𓇋𓏲
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓏪
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪
𓂋1
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓂋1
𓅠𓏭:𓏛
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
[. . . . . . .]
|II.21 [. . . . . 𓇋𓏲]
𓃀𓂋4:𓂝𓏲:𓏏𓏤
𓆑1
𓈎1𓃀𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓆑1
𓊨𓏰:𓇳𓅆
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓇋𓇋𓏲
𓇍1𓇋1𓂻:°
⸢𓂋1⸣ [. . . . . . .]
|II.22
[𓇋𓏲 𓂋𓌥]⸢𓏲𓏭:𓏛
𓅯𓄿
𓎼𓇋𓇋𓏲𓀾
𓂷:𓂡1
𓃛°𓍯𓇋𓏲𓏴:𓂡𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏏
𓈖
𓅯𓄿
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
[𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
. . . . .]
|II.23 [. . . . . . .]
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓅯𓄿
𓎼𓇋𓇋𓏲𓀾
𓂞:𓏏2
𓈝𓂻:°
𓅃𓅆𓆇:𓏤𓊨𓏲2𓏏:𓆇
𓆇:𓏤
𓊨𓏰:𓇳𓅆
𓈖
𓇘:𓏏*𓏰𓅓⸣[𓉻:𓂝*𓏛𓏤𓏰:𓊖]

|II.24 [𓂋1
𓈎1𓃀]𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓇋1𓏏:𓆑𓅆𓍘𓇋2
𓆑1
𓊨𓏰:𓇳𓅆
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓇋𓇋𓏲
𓋴𓅓𓏇1𓀁𓇋𓇋𓏲𓏭:𓄑1𓀁
[𓅓𓂺:𓏤 𓆑]
|III.1
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓈎1𓃀𓄑:𓏛@𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓈖
𓇋𓏲
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓋴𓏏
𓇋1[𓏏:𓆑𓅆]𓍘𓇋2
𓆑1
𓊨[𓏰:𓇳𓅆
...]
𓆑1
[𓉔]𓃭𓄣𓏤

|III.2
𓆓:𓂧
𓆓:𓂧𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭𓀀2
𓅬◳𓀀
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
⸢𓈖2:𓏏:𓄿𓏭
𓆣:𓂋𓏲
𓆑1
𓇋𓏲
𓃀:𓈖1⸣[𓊪:𓏭°
]:⸢
𓎡
𓇍1𓇋1⸣[𓂻:°
𓂋1]
𓋴𓅓𓏇1𓀁𓇋𓇋𓏲𓏭:𓄑1𓀁
𓈖2
:
𓆑1

|III.3
𓋴𓆑:𓏭𓏰:𓇳𓏤3
𓅓𓁹
{𓈖}
𓇍1𓇋1𓂻:°
𓈖
𓅯𓄿 𓏰:𓇳𓏤3
𓂽1
𓅓𓁹
𓋴𓃭𓂻
𓆷1𓅓𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛
𓃀𓈖:𓏌*𓏲𓏲𓏭:𓏛𓀐

|III.4
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓆓:𓂧
[𓇋𓀁1]⸢𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓋴𓆼𓈎1𓃭𓍱
𓆑1
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓏏:𓄿
𓄂:𓏏*𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓏏
𓈖
𓈖:𓄿
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏𓏪
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆

|III.5
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓇋𓏲
𓆑1
**𓏎:𓈖𓈖2:𓂝𓏞1𓂻**:𓎡
𓂋1
𓇘:𓏏*𓏰[𓅓𓉻:𓂝*𓏛]⸢𓏤𓏰:𓊖
𓏲:𓏏𓏤
𓏪
𓃭𓏤𓎼𓂻:°
𓆑1
𓋴𓏏
𓅓𓐪[𓇋𓇋𓏲]⸢𓀁°
𓅯𓄿 𓏰:𓇳𓏤3

|III.6
𓇋𓏲
𓆑1
𓏎:𓈖𓂼𓂼𓍘𓇋2
𓂋1
𓊖:𓏏*𓏰𓊖:𓏥𓏤𓏰:𓊖
𓆓:𓂧
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪〈𓆼〉𓃭𓏤𓀔1
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
**
𓏭:𓂋𓏤𓄹:𓏭
**:
𓎡
𓆓:𓂧𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭𓀀2

|III.7
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓏪
**
𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2𓍘𓇋2
**:
𓎡
𓌨:𓂋𓏭:𓏛
𓈖:𓄿
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏𓏪
𓈖
𓅨:°𓅆
𓅓𓍱@𓏤𓏛:𓏫
𓈖:𓏏*𓏭1
**
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓇋𓀁
**:
𓎡

|III.8
𓇋𓀁1𓆓:𓂧[[. .]]𓇋𓇋𓏲(?)
𓎝𓎛𓎛𓏰:𓏛
𓇋𓀁𓂋:𓊃𓋴𓏏
𓈖:𓄿
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏪
𓈖
𓈖:𓄿
𓇋1𓂋:𓊪𓇋𓇋𓏲𓊌𓏪
𓇋𓀁1**𓅠𓏭:𓏛**:
𓎡
𓋴𓏏
𓏏':𓈖1𓇋𓏲𓂻:°

|III.9
𓋹𓈖:𓐍𓏭:𓄑1𓀁°
𓅃𓅆
𓈖2
:
𓊪1𓇋𓇋𓏲𓅆
𓈖
𓉐𓏤𓇆𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓊹𓏤1𓅆
𓃀:𓈖1𓇋𓏲 𓈖:𓄿𓏪
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓂷:𓂡1
𓇋𓇋𓏲𓃭𓈗𓏤1𓈘:𓈇

|III.10
𓂋1
𓊖:𓏏*𓏰𓊖:𓏥𓏤𓏰:𓊖
𓅯𓄿
𓇋1𓃹:𓈖𓏌𓏲𓁻𓂻:°
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓆑
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓆑1
𓆷1𓉻:𓂝*𓏛𓏲:𓏏𓏤
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔1
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏

|III.11
𓂞:𓏏2
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓅯𓄿
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖:𓏏*𓏭1
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓇋𓀁𓂋4
:
𓆑
𓆓:𓂧
𓈖2
':
𓆑1
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔1
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓇋𓈖
**
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
**:
𓎡

|III.12
𓇍1𓇋1𓂻:°
𓂋1
𓂷:𓂡1
𓅯𓄿
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖2:𓂋:𓈖𓀁°
𓆑1
𓈖
𓉔𓊪1𓏭:𓄑1𓀁°
𓐍:𓈖1𓏌𓏲𓂻:°
𓇋𓈖
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
:
𓎡
𓇍1𓇋1𓂻:°
𓂋1

|III.13
𓂷:𓂡1𓍘𓇋2
𓆑1
𓈖
𓈎1':𓈖1𓈎1':𓈖1𓏌𓏲𓌪:𓂡1
𓆓:𓂧
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓏪
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓂋1
𓊤𓀁
𓇋𓇋𓏲

|III.14
𓇋𓏲
𓇋𓇋𓏲
𓂷:𓂡1
𓆑1
𓋴𓏏
𓈖
𓉔𓊪1𓏭:𓄑1𓀁°
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓏪
𓍃𓅓𓏭:𓏛
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓂋1
𓊤𓀁
𓇋𓇋𓏲
𓇋𓏲
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓂷:𓂡1
𓆑1
𓋴𓏏
𓈖

|III.15
𓈎1':𓈖1𓈎1':𓈖1𓏌𓏲𓌪:𓂡1
𓏏:𓄿
𓃹:𓈖𓏌:𓏏*𓏰𓏏:𓇼𓏤𓏰:𓇳𓏏
𓆓:𓂧
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓐍:𓏭𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓀐1
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2

|III.16
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔1
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅓𓐪𓇋𓇋𓏲𓀁°
𓅯𓄿
𓇋𓇋𓏲𓅓𓈗𓏤1𓈘:𓈇
𓁹:𓂋*𓏭
𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓆑1
𓈖:𓍇:𓏌*𓏲𓏌𓏲𓁻𓏰:𓇳
𓅡◳𓏤:𓉔𓍘𓇋2𓊮
𓈖

|III.17
𓋴𓏏1𓇋𓇋𓏲𓊮𓏏
𓄟1𓋴𓏰1𓀔1
𓈖2
:
𓆑1
𓄂:𓏏*𓏤𓄣:°𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓆑1
𓐍:𓏭𓇋𓇋𓏲𓐍:𓏭𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛𓈒1
𓅓𓐪𓇋𓇋𓏲𓀁°
𓅯𓄿
𓏏1𓍯𓊌

|III.18
𓉐𓏤
𓋁𓃀1𓍘𓇋2𓏰:𓊖
𓆓:𓂧
𓆑1
𓋹𓈖:𓐍𓏭:𓄑1𓀁°
𓇋𓏠:𓈖°𓅆𓏰:𓇳2𓅆
𓎟:𓏏1
𓇓𓆱:𓏏*𓏤𓏏:𓇾:𓏤𓅆@
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓊹𓏤1𓅆
[𓅯𓄿]
𓋴𓉻:𓂝*𓏛𓋹𓈖:𓐍𓌉𓋞:𓈒*𓏥

|III.19
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲𓇋5:𓎡
𓋴𓅓𓏇1𓀁𓉻:𓂝*𓏛𓄛𓏏
𓇋𓏲𓂋𓌥𓏲𓏭:𓏛𓍘𓇋2
𓆑1
𓃀:𓈖1𓇋𓏲𓇋5:𓎡
𓁹:𓂋*𓏭
𓋴⸣[𓐍:𓏭]⸢𓇋𓇋𓏲𓏴:𓂡
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓆑1

|III.20
𓇋𓏲
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓍬:𓂻𓍘𓇋2
𓆑
𓋴𓏏
𓂋1
𓅯𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓁶𓏤𓊪1@1
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓂋1𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪𓁹:𓂋*𓏭
𓆑1
[𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓇋𓀁]⸢𓂋4:
𓆑1
𓏏:𓄿 𓄂:𓏏*𓏤𓉻:𓂝*𓏛
𓂽1

|III.21
𓍬:𓂻𓍘𓇋2
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔1
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓆑1
𓂋1
𓅯𓄿
[𓏲:𓏏𓏲:𓏏𓍯]𓇋𓏲𓉐𓏤
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓆑1

|III.22
𓈖:𓄿
𓍱𓏤1𓈙𓇓𓍱
𓂋1𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪 𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓁷𓏤𓏤1𓄿𓏏𓄧2𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓆑1
⸢𓂋1⸣ [𓅯𓄿
𓇋1]𓏏':𓈖1𓏌𓏲𓐎1
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1

|III.23
𓈖:𓄿
𓈙:𓊪1𓇋𓏲𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏪
𓈖
𓋞:𓈒*𓏥
𓂋1𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪 𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓆑1
𓋴𓆼𓈎1𓃭𓍱
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓆑1
[𓂞:𓏏2 𓆑]
𓏎:𓈖𓂻:°
𓏪
𓈖:𓄿𓇋𓇋 𓆑

|III.24
𓅓:𓂋𓅡◳𓏤:𓈙𓇋𓏲𓌪:𓂡1𓏪
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓆑1
𓂝:𓈎1𓂻1
𓆑1
𓂋1
𓈖:𓄿
𓎃°𓅆
[𓈖 𓅯𓄿]
𓂝':𓈙𓀞2𓋴𓆰:𓈖𓏪:°𓌪:𓂡1𓀐

|IV.1
𓇋𓏲 𓆑1
𓂼𓂼𓍘𓇋2
𓂋1
𓐍:𓆑1𓏏1𓄑:𓏛@𓉐𓏤𓅆
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
[𓇋𓏲 𓆑1 𓍬:𓂻𓍘𓇋2 𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭]
𓆑1
𓂋1
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓂋1
𓅯𓄿
𓏲:𓏏𓏲:𓏏𓍯𓇋𓏲𓉐𓏤

|IV.2
𓎛𓂝:𓏏𓄹
𓆑1
𓂝':𓊃𓀁°
𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪
𓃹:𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓆼𓃭𓏤[𓀔]
𓄔𓅓𓏭:𓏛𓀁
𓅱𓃀*𓏲𓁻
𓆑1
𓇋𓏲
𓆑1
𓄑:𓏛@𓊪1𓀁°
𓃛°𓍯𓍘𓇋2𓂻

|IV.3
𓅯𓄿
𓈖2:𓀎𓏰:𓀀𓏪3
𓇋𓏲
𓃹:𓈖
[𓏺:𓏏
𓄡:𓏏*𓏤]𓄹:𓏭𓏏𓃭𓏤𓅡◳𓏤:𓈙𓌪:𓂡1𓏪
𓈖𓈖2:𓌳1𓇋𓇋𓏲𓆮𓏏
𓈖
𓋴𓃭𓋴𓃭𓏴:𓂡
𓂝:𓈖𓏌𓏲𓁻𓏏
𓈖

|IV.4
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓆑1
𓉔𓈖:𓏌*𓏲𓀁°
[𓋴𓏏 𓅯𓄿
𓐍:𓏭]𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓇋𓀁𓂋4:𓆑1
𓊏𓏲𓏭:𓏛
𓆑1
𓈖:𓄿
𓄡:𓏏*𓏤@𓏏𓃭𓏤𓅡◳𓏤:𓈙𓌪:𓂡1𓏪
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓆑1

|IV.5
𓅓𓃭𓀁°
𓆑1
𓋴𓏏
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓋴𓏏
𓇋𓏲
𓆑1
𓂼𓂼𓍘𓇋2
𓂋1
𓐍:𓆑1𓏏1𓄑:𓏛@𓉐𓏤𓅆
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓅓𓂸:𓏏𓂭𓂭𓀁°
𓋹𓈖:𓐍𓅃𓅆𓀀2

|IV.6
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔1
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓋴𓐍:𓏭𓏴:𓂡
𓆑1
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓈎1:𓈖1𓈎1:𓈖1𓏌𓏲𓌪:𓂡1
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓆑1
𓃹:𓈖𓉿:𓂡
𓆓:𓂧𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭𓀀2
𓅬◳𓀀

|IV.7
𓋹𓈖:𓐍𓏭:𓄑1𓀁°𓅃𓅆𓀀2
𓏭:𓂋𓏤𓄹:𓏭
𓆑1
𓈖
𓄿𓃭𓃭𓏤𓏭:𓄑1𓀁°
𓉔𓃭𓆷1𓏴:𓂡
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈎1:𓈖1𓈎1:𓈖1𓏌𓏲𓌪:𓂡1
𓂋1𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭

|IV.8
𓅯𓄿
𓈖2:𓀎𓏰:𓀀𓏪3
𓆓:𓂧
𓇋𓈖
𓏲:𓏏𓏤𓏏:𓈖:𓏥
𓊢𓂝:𓂻
𓈖
𓅯𓄿
𓐪𓇋𓇋𓏲𓂻:°
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓇋𓏲
𓃹:𓈖
𓌡:𓂝*𓏤1
𓉻:𓂝*𓏛𓌙𓅓𓂻𓆰𓏪
𓈎1:𓈖1𓈎1:𓈖1𓏌𓏲𓌪:𓂡1

|IV.9
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓅯𓄿
𓀔
𓈖
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓇋𓏲
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭°
𓏏:𓈖:𓏥
𓂞:𓏏2
𓈖:𓄿𓇋𓇋𓏏:𓈖:𓏥
𓋴𓏏𓃀𓄑:𓏛@𓌪:𓂡1𓏪
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓆑1

|IV.10
𓁹:𓂋*𓏭
𓅯𓄿
𓈖2:𓀎𓏰:𓀀𓏪3
𓈖
𓆎𓅓𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖
𓆼𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓀐
𓈖
𓃭𓊢𓂝:𓂻@𓉐𓏤𓏏
𓎟:𓏏1𓀁°
𓈖:𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓎀:𓂝𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓏲𓅆𓏤𓏰:𓊖

|IV.11
𓈖:𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓉐𓏤 𓃀:𓈖1𓏲:𓏏𓏲:𓏏𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆𓏤𓏰:𓊖
𓈖:𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓈖:𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥𓏏':𓄿1𓉗𓏤1𓉐𓏤𓊌𓏏𓏤𓏰:𓊖
𓈖:𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥
𓊹𓎀𓃀𓏲1𓈖:𓏌*𓏲𓏤𓏰:𓊖
𓅯𓄿
𓈖2:𓀎𓏰:𓀀𓏪3

|IV.12
𓅯𓄿
𓏽1
𓏏':𓈙𓏤𓏰:𓊖
𓉔𓃭𓆷1𓏴:𓂡
𓈖
𓆎𓅓𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖
𓋴'𓏏:𓏥1
𓂼𓂼𓍘𓇋2
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓂋:𓂧@𓇋𓏲𓀼:°(?)𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓏪

|IV.13
𓂋1
𓅯𓄿
𓂝:𓂝𓏤𓉐𓏤
𓈖
𓅯𓄿
𓂝':𓈙𓀞2〈𓋴𓆰:𓈖𓏪:°〉𓌪:𓂡1
𓂋1
𓁹:𓂋*𓏭
𓏏:𓇋𓇋𓏲𓅓𓄿1𓏴:𓂡
𓈖
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔1°
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓆼𓄿3𓂝:𓂻

|IV.14
𓅯𓄿
𓎆𓏼1
𓈖
𓉻:𓂝*𓏛𓌙𓅓𓂻𓆰𓏪
𓈖
𓉐𓏤𓍑𓍯𓆑:𓏭𓆰𓏪
𓂋:𓂧@𓇋𓏲𓀼:°(?)𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓏪
𓂋1 𓆼𓇋𓇋𓏲𓃭𓉐𓏤1
𓃛°𓍯𓍘𓇋2𓂻
𓅯𓄿
𓈖2:𓀎𓏰:𓀀𓏪3

|IV.15
𓇋𓏲𓏪
𓅓𓃭𓀁°
𓈖
𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥@
𓅓:𓂋𓅡◳𓏤:𓈙𓇋𓏲𓌪:𓂡1𓏪
𓇋𓏲𓏪
𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥@
𓏏𓃀𓈖:𓏌*𓏲𓌪:𓂡1𓏪
𓈖
𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓃒1:𓏏*𓏰𓂺
𓈖

|IV.16
𓍑𓍑𓏌:𓏏*𓏰𓁸𓄹:𓏭
𓏪
𓇋𓏲
𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥@
𓎼𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓆱:𓏏*𓏤𓏪
𓄑:𓏛@𓍯𓇋𓇋𓏲𓈐:𓂻
𓂋1
𓐍:𓊪1𓈙𓄹:𓏭
𓏪
𓇋𓏲
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓏪
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲1𓀋𓏤

|IV.17
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓅯𓄿𓅯𓄿𓏲𓏛:𓏥@
𓐍:𓊪1𓈙𓄹:𓏭𓏪
𓈖
𓋴𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓌪:𓂡1
𓋴'𓏏:𓏥1
𓂼𓂼𓍘𓇋2
𓈖
𓋴𓅓𓆮𓋴@(?)
𓋀𓏰:𓊖𓏤(?)
𓂋1
𓅯𓄿
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔

|IV.18
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓇋𓏲
𓊤𓀁°
𓏪
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
𓇋𓀁𓈐:𓂻
𓆓:𓂧
𓉻:𓂝*𓏛𓃭𓈎1𓏭:𓄑1𓀁°
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓈖:𓏥
𓂧:𓈐
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓈖:𓏥
𓁹:𓂋*𓏭𓆑

|IV.19
𓅓𓂺:𓏤
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓈖:𓏏*𓏭1
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓂧:𓈐
𓈖
𓅯𓄿 𓏰:𓇳𓏤3
[. . .]
𓅓1𓈖:𓏥𓂜:𓅪
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖
𓅯𓄿
𓇾:𓏤@1𓉐𓏤
𓈖:𓈖𓇋𓅓𓏭:𓏛
𓏏:𓈖:𓏥

|IV.20
𓇋𓏲
𓇋𓏲
𓆑1
𓂞:𓏏2
𓄔𓅓𓏭:𓏛
𓅯𓄿
𓊹𓍛𓏤𓀀
𓈖
𓅃𓅆
𓈖2
:
𓊪1𓇋𓇋𓏲𓅆
𓈖
[𓉐𓏤𓇆]𓏏:𓂋𓇋𓆵𓏏':𓂋𓏤1𓅆𓏤𓏰:𓊖
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏
𓇋𓏲

|IV.21
𓅓𓄟:𓂧𓋴𓏰1𓅪𓀐
𓆑1
𓋴𓏏
𓇋𓏲
𓃀:𓈖1𓇋𓏲
𓈖:𓈖:𓏥
𓂞:𓏏2
𓋴𓅨:𓂋*𓏰𓏤1𓈘:𓈇𓏌
𓅯𓄿
𓄿:𓊃𓍘𓇋2𓈒1
𓈖
𓅯𓄿𓇋𓇋 𓆑1

|IV.22
𓋴𓈖2:𓆑:𓏭𓇋𓏲𓄹:𓏭
𓅯𓄿
𓆼𓇋𓇋𓏲𓏰:𓇳𓅆
𓈖
𓏏':𓄿1𓇋𓇋 𓆑1
𓈖2:𓅓𓍘𓇋2𓄿1𓄹:𓏭𓏏
𓂝:𓂓𓏤⸣[𓂻1]
?
𓏏:𓄿
𓋴𓈖2:𓂞:𓏏*𓏰𓇋𓏲𓀐𓏏
𓈖
𓅯𓄿
𓎆𓏼1
𓈖

|IV.23
𓉻:𓂝*𓏛𓌙𓅓𓂻𓆰𓏪
𓄂:𓏏*𓏤𓄣:°𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓅯𓄿
𓈖2:𓀎⸣[𓏰:𓀀𓏪3]
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭°
𓂋:𓐍@
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖
𓅯𓄿
𓇾:𓏤@1𓉐𓏤

|IV.24
𓅱𓄋:𓊪@𓇋𓇋𓏲𓏭:𓄑1𓀁°
𓊤𓀁°
𓆑1
𓂋1
𓌃𓂧:𓏏*𓏰𓀁°𓏏
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋𓏤
𓅯𓄿
𓐍:𓏭⸣[𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤]𓀔
𓈖
𓃂𓏤1𓈘:𓈇
𓂋1𓏌:𓈖𓉐𓏤 𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭

|V.1
𓋹𓈖:𓐍𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲[𓀔
𓇓]⸢𓅆⸣𓋹𓍑𓋴𓏏
𓅓𓐪'𓂧:𓏏*𓏰𓇋𓇋𓏲𓀁°
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓌡:𓂝*𓏤1
𓌳1@𓇋𓏲𓄛
𓁹:𓂋*𓏭𓆑

|V.2
[𓇋𓏲]𓂋𓌥𓏲𓏭:𓏛
. .𓄛
𓈖
𓈖2:𓏏1𓍯𓊌
𓅓𓐪𓇋𓇋𓏲𓀁°
𓅯𓄿
𓈖:𓏏*𓏭1𓇋𓏲
𓏺:𓏏
𓏠:𓈖𓂝:𓏏*𓏰𓇋𓂋:𓏭𓀹1𓏤(?)𓏏

|V.3 [𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓇋𓏲𓂋𓌥]⸢𓏲𓏭:𓏛
𓅯𓄿𓇋𓇋 𓋴𓏏
𓐍:𓏭𓅓𓅪𓆼𓃭𓏤𓀔
𓋴𓍯𓎼𓀔
𓂷:𓂡1
𓆑1
𓅯𓄿
𓈖2:𓏌:𓈖𓉐𓏤
𓈖
𓏏:𓄿𓇋𓇋 𓆑1

|V.4
[𓅓:𓂋𓅡◳𓏤:𓈙]𓇋𓏲𓌪:𓂡1
𓏲:𓏏𓏤
𓆑1
𓂼𓂼
〈𓆑1〉
𓂋1
𓅯𓄿
𓇋𓏏':𓈖1𓏌𓏲𓐎1
𓊃3:𓈖1𓄑:𓏛@𓏲𓏭:𓏛𓀐
𓆑1
𓋴𓏏
. . .
|V.5
𓄑:𓏛@𓍯𓇋𓇋𓏲𓈐:𓂻
𓆑1
𓋴𓏏
𓂋1
𓅯𓄿
𓅓𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2𓂻
𓄂:𓏏*𓏤𓍘𓇋2
𓆑1
𓆑:𓏭𓇋𓇋𓏲𓀋𓏤
𓅯𓄿
𓎆𓏼1
𓈖
𓉻:𓂝*𓏛𓌙𓅓𓂻𓆰𓏪

|V.6
𓂋1
𓅯𓄿
𓅓𓇋𓇋𓏲𓍘𓇋2𓂻
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓆑1
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭°
𓂋:𓐍@
𓂋:𓍿𓀀𓏪
𓈖
𓅯𓄿
𓇾:𓏤@1𓉐𓏤
𓏏:𓉔𓂻:°
𓇋𓀁𓂋:𓏥𓏲

|V.7
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3
𓉻:𓂝*𓏛𓀁°
𓏏':𓄿1𓏏:𓄿𓏲𓏛:𓏥@
:
𓋴𓈖2:𓂞:𓏏*𓏰𓇋𓏲𓀐𓏏
𓏲:𓏏𓏤
𓏪
𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓏪
𓂋1
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓈝𓂻:°
𓏪
𓂋1

|V.8
𓌻𓃭𓏤1𓈘:𓈇𓉐𓏤𓏏
𓇋𓀁𓂋4:𓆑1
𓆼𓄿3𓂝:𓂻
〈𓏪〉
𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥@
𓅓:𓂋𓅡◳𓏤:𓈙𓇋𓏲𓌪:𓂡1𓏪
𓂋1
𓅯𓄿
𓇋𓏏':𓈖1𓏌𓏲𓐎1
𓏲:𓏏𓏤
𓏪

|V.9
𓈝𓂻:°
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2
𓆇:𓏤𓇋𓇋𓏲𓀔1
𓇓𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓂋1
𓅯𓄿
𓅱𓈖:𓏌*𓏲𓍘𓇋2𓌉𓋞:𓈒*𓏥
𓈖
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆

|V.10
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓇋𓏲
𓆑1
𓊃3:𓈖1𓄑:𓏛@𓏲𓏭:𓏛𓀐
𓌡:𓂝*𓏤1
𓅓𓆷1𓄑:𓏛@𓍘𓇋2𓄹:𓏭
𓈖
𓎼𓍘𓇋2𓇋𓏲𓍘𓇋2𓈖:𓏌*𓏲𓌙:𓈉𓏏
𓏲:𓏏𓏤
𓏪
𓂼𓂼

|V.11
𓅯𓄿
𓏏1:𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛𓆱:𓏏*𓏤
𓂋1𓇋𓀁𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓆑1
𓏲:𓏏𓏤
𓈖:𓄿
𓈖2:𓆑:𓏭𓊡𓏲1𓏲1𓏭:𓏛𓏪
𓇋𓀁𓏤𓅓:𓂝𓏛@1
𓈖:𓄿
𓂙:𓈖4𓏤𓏴:𓂡𓏪
𓂼𓂼
𓏪
𓂋1
𓈖:𓄿

|V.12
{𓈖:𓄿}
𓂓𓏤𓃭𓍯𓄿1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏪
𓏲:𓏏𓏤
𓏪
𓂼𓂼
𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥@
𓎼𓃭𓏤𓉻:𓂝*𓏛𓆱:𓏏*𓏤𓏪
𓌨:𓂋𓏭:𓏛𓏏1𓍯𓇋𓏲𓄹:𓏭
𓏪
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓉐𓏤
𓏪
𓋴𓏏@
𓂋1

|V.13
𓉔𓃭𓍯𓍘𓇋2𓆸1
𓏎:𓈖𓂻:°
𓏪
𓈖:𓄿
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥3𓏪
𓈖:𓄿
𓇋𓏲'𓆑1𓄹:𓏭𓏪
𓈖:𓄿
𓇋𓂋:𓊪𓈒:𓏥1𓏪
𓂋1𓃹:𓈖𓈖:𓄿𓏪 𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓁷𓏤𓏤1

|V.14
𓌻𓃭𓏤1𓈘:𓈇𓉐𓏤𓏏
𓏎:𓈖𓂻:°
𓏪
𓋴𓏏
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓏪
𓋴𓅨:𓂋*𓏰𓏤1𓈘:𓈇𓏌
𓏪
𓁹:𓂋*𓏭
𓏪
𓉔𓏰:𓇳𓏤3
𓄤𓏲𓏭:𓏛

|V.15
𓇋𓏲
𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓏪
𓎝𓎛𓎛
𓂋1
𓈖:𓄿
𓂓𓏤𓃭𓍯𓄿1𓌉𓋞:𓈒*𓏥𓏪
𓂋1𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭
𓈖:𓄿
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏𓏪
𓈖
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛

|V.16
𓇋𓏲𓏪
𓎛𓂗:𓎡𓏲1𓅆𓏫
𓇋𓏲𓏪
𓁹:𓂋*𓏭
𓎨𓈖:𓏌*𓏲𓇋𓇋𓏲𓈒:𓏥1
𓅓𓂺:𓏤
𓆑1
𓃹:𓈖𓉿:𓂡
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏

|V.17
𓏭:𓂋𓏤𓄹:𓏭
𓆑1
𓈖
𓋴𓎼:𓊪1𓏲𓏭:𓏛𓀐
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓇋𓏲
𓆑1
𓆓:𓂧
𓐍:𓂋𓀁°
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓎝𓎛𓎛
𓏏:𓄿
𓅓𓇋𓇋𓏲𓄑:𓏛@𓏭:𓄑1𓀁𓏏

|V.18
𓈖
𓅯𓄿𓇋1𓅓𓏇1𓀁𓇋𓏲𓄛𓏏
𓈝𓂻:°
:𓈖2:𓈖:𓊃𓋴𓏏
𓎝𓎛𓎛
𓅯𓄿
𓄣𓏤𓄣2𓄣𓄹:𓏭 𓃭𓏤𓐠𓏤𓏰:𓏛𓄹:𓏭𓀐
𓈖
𓅯𓄿𓂞𓏲𓐍:𓈖𓇓2𓏲1𓏭:𓏛𓅆

|V.19
𓃭𓏤𓎼𓂻:°
𓅓1𓈖:𓏥𓂜:𓅪
𓅓𓇋𓇋𓏲𓄑:𓏛@𓏭:𓄑1𓀁⸣[𓏏]
𓄂:𓏏*𓏤𓄣:°𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓇋𓇋𓏲
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓉻:𓂝*𓏛𓌙𓅓𓂻𓆰𓏪

|V.20
𓇋𓀁1𓁹:𓂋*𓏭
𓈝𓂻:°
𓂋1
𓌻𓃭𓏤1𓈘:𓈇𓉐𓏤𓏏
𓂋1
𓅯𓄿
𓅱𓊛1𓏤'𓈘:𓈇𓆱:𓏏*𓏤𓅆
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓇋𓏲𓏪
𓅓𓃭𓀁°
𓈖
𓈖:𓄿𓈖:𓄿𓏲𓏛:𓏥@

|V.21
𓅓:𓂋𓅡◳𓏤:𓈙𓇋𓏲𓌪:𓂡1𓏪
𓇋𓏲𓏪
𓂞:𓏏2
𓁹:𓂋*𓏭𓆑
𓎡:𓇋1𓇋𓀀
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓉐𓏤
𓆓:𓂧
𓆓:𓂧𓁷𓏤𓏤1𓄹:𓏭𓀀2
𓅬◳𓀀
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2

|V.22
𓅯𓄿𓇋𓇋
𓎟:𓏏1𓀁°
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏
𓇋𓏠:𓈖°𓅆
𓅯𓄿
𓊹𓏤1𓅆
𓉻1:𓉻:𓂝*𓏛
𓈍:𓂝*𓏛𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏𓏪
𓅓𓇋𓇋𓏲
𓍴𓈖:𓏏*𓏰1𓋩2
𓍹𓉐:𓉻𓅆𓋹𓍑𓋴𓏏

|V.23
𓅓𓂺:𓏤
:
𓆑
𓆓:𓂧
𓇋𓈖
𓂝':𓈙𓀞2𓋴𓆰:𓈖𓏪:°
𓄤𓏲𓏭:𓏛
𓅓1𓏲:𓏏
𓇋𓇋𓏲
𓂞:𓏏2
𓆼𓂓𓏤𓏴:𓂡
𓅯𓄿
𓈖2:𓀎𓏰:𓀀𓏪3

|V.24
𓆎𓅓𓇋𓇋𓏲𓏰:𓊖
𓂋1
𓈖1:**𓄿1𓇋𓇋𓏲**
𓉻:𓂝*𓏛𓌙𓅓𓂻𓆰𓏪
[𓅓1]⸢𓏲:𓏏𓏤
𓏪
𓈖2:𓈞𓅓𓏴:𓂡
𓋹𓈖:𓐍2𓅃𓅆𓀀2

|V.25
𓇋𓀁𓂧:𓏏*𓏤3𓄹:𓏭𓍘𓇋2
𓏪
(...)
(I.1) [...] msi̯ šꜥ [...] . . ḏr . [...] (I.2) [...] ỉw ḥrỉ n Wsỉr pꜣy⸗f ỉṱ
tꜣ mḏ[b.t n] (I.3) ⸢pꜣ w⸣ Bꜣst(.t) tꜣ pnḳ (n) rwš.w ḫpr [mtw⸗s] ⸢tꜣ ntỉ⸣ (I.4) pnḳ nꜣ rwš.w n nꜣ nṯr.w nṯr[.t]
⸢pꜣ⸣ ḫt-ṯꜣw n pꜣ w (I.5) Šw sꜣ Rꜥ pꜣ ḥwṱ h̭y n nꜣ nṯr.w ⸢pꜣỉ⸣
[nꜣ] ỉshe.w (I.6) n šs-(n)-nsw [ntỉ] ⸢ḥr⸣-ḏꜣḏꜣ pꜣ ḫt-ṯꜣw ỉrm nꜣ ⸢gby⸣.w(t) tꜣ mḳy(.t) 2.t (I.7) pꜣ 4 ṯꜣw pꜣ sḥn n Ỉmn nꜣ.w ḫpr mtw⸗f ntỉ ḏi̯.t ỉri̯ tꜣ p.t pꜣ šw (I.8) ẖr Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) sꜣ Wsỉr ỉw⸗f nꜥ.k r ḳbḥ n ỉ⸢ṱ⸗f⸣ Wsỉr
(I.9) pꜣ qrr n pꜣ ḫt-ṯꜣw pꜣ Rꜥ pꜣỉ ḫpr Ỉmn pꜣ ntỉ fy ḥr [n] (I.10) pꜣ w ntỉ ẖr Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) sꜣ Wsỉr ỉw⸗f ỉn-nꜥ.k r ⸢ḳb⸣ḥ(I.11) ỉṱ⸗f Wsỉr
tꜣ ꜥmꜣṱ.t tꜣ ẖrpe.t n pꜣ w ⸢nꜣ r⸣l.w (I.12) (n) nꜣ nṯr.w sḥm.w(t) nꜣ.w ḫpr nꜣ nṯr.w sḥm(.t) nꜣ ỉ:ỉri̯ ḥwy nꜣy⸗w rl.w (I.13) r pꜣ w n Ỉmn ỉw⸗f ỉn-ỉwi̯.ṱ r nꜣ ḳrwꜣ.w ỉw⸗w ḏi̯.t ḏ⸢r⸣⸗f (I.14) ⸢ẖr-rd⸣[e].ṱ Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) sꜣ Wsỉr ỉw⸗f ỉn-nꜥ.k r ḳbḥ (I.15) [n pꜣy⸗f] ⸢ỉ⸣ṱ
tꜣ nyꜣ.t-ꜥꜣ n pꜣ w wꜣḏ(.t) (I.16) [...] ⸢tꜣỉ⸣ ḫpr mtw⸗s tꜣỉ wn-nꜣ.w ỉ:ỉri̯ mḥṱ n nꜣ rl.w
(I.17) [...] ḫpr mtw⸗s tꜣ nb.t n nꜣ rl.w n nꜣ nṯr.w sḥm(.t) tꜣỉ
(I.18) [...] ẖn pꜣ ym n sšn Wꜣḏ(.t) Nḫb(.t) (I.19) [...] pꜣ ḫꜥi̯ n Ỉmn pꜣ nṯr-ꜥꜣ ỉwt⸗w ỉw-ḏbꜣ-⸢ḫpr⸣ (I.20) [... ꜣs.t] n Ḫby ỉw⸗w ḥlꜥlꜥ r Pr-Wꜣḏ(.t)(I.21) [r(?) Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) sꜣ Wsỉr] ⸢ỉw⸣⸗f ỉn-nꜥ.k r ḳbḥ n ỉṱ⸗f n P⸢y⸣
(I.22) [...] . . pꜣ w n Ỉmn Ḏḥw.tỉ pꜣ nṯr-ꜥꜣ pꜣỉ ỉw-ḏbꜣ-ḫpr (I.23) [...] . . . nꜣ nṯr.w ỉrm nꜣ rmṯ.w ỉw⸗f ḏi̯.t md.t r pꜣy⸗s (I.24) [... Ḥr-sꜣ]-⸢ꜣs(.t) sꜣ⸣ Wsỉr ỉn-⸢nꜥ.k r⸣ ḳbḥ n ỉṱ⸢⸗f Wsỉr⸣
(II.1) [. . . pꜣ nṯr]-⸢ꜥꜣ⸣ ỉn-nꜥ.k r Šmꜥ Ḥr-sꜣ-⸢ꜣs(.t)⸣ sꜣ Wsỉr [...] (II.2) ⸢nꜣ nṯr⸣.w ỉri̯ bꜣk ẖr.r⸗f
ỉn wn rmṯ ỉri̯-s[h̭y ...] . . (n)-rn⸗f (II.3) ẖr-(tꜣ)-ḥꜣ.t-n.ỉm⸗f n-bnr⸗y ỉnky pꜣ ḥm-nṯr n Ḥr-n-Py n Pr-⸢Wꜣḏ(.t)⸣ r:msi̯ (II.4) ꜣs(.t) n Ḫby ỉnky pꜣ sꜥnḫ (n)-rn⸗f ỉw⸗s pꜣy⸗ỉ ỉṱ (II.5) {ỉw⸗s pꜣy⸗ỉ ỉṱ} pꜣ ḥm-nṯr-tp n Ỉmn ỉrm nꜣ . [. . . . . . . .] mn-m-tw⸗<w> md.t m-tw⸗⸢f⸣
(II.6) nw pr-ꜥꜣ r-ḥr nꜣ wꜥb.w ḏd ỉn bn.ỉw tw⸗tn sḏm ỉn r [nꜣ] (II.7) ntỉ.ỉw ⸢pꜣ⸣ h̭m-ẖl (n) wꜥb ḏd n.ỉm⸗w ḏd nꜣ wꜥb.w m-bꜣḥ pr-ꜥꜣ pꜣy⸗n nb-ꜥꜣ (II.8) [nꜣ] ⸢md⸣.t.w (n)-rn⸗w bn-p⸗n sḏm⸗w m-sꜣ pꜣ-hrw bn-p⸗⸢w⸣ ỉyi̯ ỉ:ỉr-[ḥr]⸗n (II.9) (n) ḏmꜥ n kỉỉ hrw
ỉ:ỉri̯ pꜣ h̭m-ẖl n wꜥb ḏd nꜣ md.t.w (n)-rn⸗<w> ỉw Ỉmn pꜣ nṯr-ꜥꜣ ḫꜥi̯.w (II.10) ỉw⸗f sḏm r ḫrw⸗f ḏd ḥr(ỉ)-tbe ỉw⸗f ḫpr ỉw mri̯⸗w s m-bꜣḥ pr-ꜥꜣ (II.11) my šni̯ pr-ꜥꜣ m-bꜣḥ Ỉmn pꜣ nṯr-ꜥꜣ [[ỉn]] ḏd ỉn pꜣ h̭m-ẖl (n) wꜥb pꜣ ntỉ (II.12) ỉri̯-sh̭y n pꜣ sꜥnḫ n-rn⸗f ḏd pr-ꜥꜣ pꜣ ntỉ mtỉ pꜣ ntỉ.ỉw.ỉw⸗k (II.13) ḏd n.ỉm⸗f šni̯ pr-ꜥꜣ m-bꜣḥ Ỉmn ḏd ỉn pꜣ h̭m-ẖl pꜣ ntỉ ỉri̯-sh̭y n (II.14) pꜣ sꜥnḫ (n)-rn⸗f Ỉmn ỉwi̯.ṱ r-tꜣ-ḥꜣ.t n wꜥ.t tks.t ỉw⸗s ys ḏd mtw⸗f pꜣỉ (II.15) ḏd pr-ꜥꜣ pꜣ h̭m-ẖl n wꜥb n-tꜣỉ ḫpr⸗f ỉw wn-nꜣ.w ỉ:ỉri̯ nꜣy rḫ ḥr ḥꜣ.ṱ⸗k (II.16) ỉ:⸢ỉri̯⸣ bn-p⸗k ỉyi̯ n sf ỉw-ḏbꜣ ỉḫ mtw⸗k ḏi̯.t ḫrw⸗k ẖr nꜣ md.t.w (n)-rn⸗w (II.17) ⸢ỉw⸣ [bw]-⸢rꜥ⸣-tw⸗y sẖꜣ r-ḫrw⸗w (r) pꜣ ḥm-nṯr-tp (n) Ỉmn ḏd wn-nꜣ.w ỉw⸗y ḏi̯.t ḫꜣꜥ (II.18) ⸢ꜥnḫ⸣-Ḥr sy-nsw pꜣ sꜥnḫ n-rn⸗f ỉ:ỉr-ḥr⸗k
ḏd pꜣ h̭⸢m⸣-[ẖl] (II.19) [n wꜥb] ⸢m-bꜣḥ⸣ pr-ꜥꜣ pꜣy⸗ỉ nb-ꜥꜣ hwn-nꜣ.w ỉwi̯⸗y m-bꜣḥ pr-ꜥꜣ . . . . . . . . (II.20) [. . . . . . .] r ḏi̯.t ḫrw⸗y ỉrm nꜣ wꜥb.w (n) Ỉmn wn-nꜣ.w r Ỉmn pꜣ nṯr-ꜥꜣ r gmi̯ nꜣy [. . . . . . .] (II.21) [. . . . . ỉw] bw-rꜥ-tw⸗f ḳbḥ n ỉṱ⸗f Wsỉr ỉ:ỉri̯⸗y ỉyi̯ ⸢r⸣ [. . . . . . .] (II.22) [ỉw-ḏbꜣ] pꜣ gy ṯꜣi̯ ỉwe.t n pꜣ ḫꜥi̯ (n) Ỉmn pꜣ nṯr-[ꜥꜣ . . . . .] (II.23) [. . . . . . .] ỉri̯⸗f ẖr pꜣ gy ḏi̯.t šm Ḥr-sꜣ-ꜣs(.t) sꜣ Wsỉr n Š⸢m⸣[ꜥ] (II.24) [r ḳb]ḥ n ỉṱ⸗f Wsỉr ỉ:ỉri̯⸗y smy [m-bꜣḥ⸗f] (III.1) m-sꜣ ḳbḥ {n} ỉw ỉri̯⸗f s (n) ỉṱ⸗f Wsỉr [...]⸗f [h]ri̯
(III.2) ḏd Ḏd-ḥr sꜣ ꜥnḫ-Ḥr ⸢n-tꜣỉ⸣ ḫpr⸗f ỉw ⸢bn⸣-[p]⸢⸗k ỉyi̯⸣ [r] smy n⸗f (III.3) sf m-ỉri̯ {n} ỉyi̯ n pꜣ-hrw ꜥn m-ỉri̯ ⸢s⸣r šm bn (III.4) (n) ꜥnḫ-Ḥr sy-nsw ⸢ḏd⸣ [ỉ:]⸢ỉri̯⸗f⸣ sẖḳr⸗f ẖr-tꜣ-ḥꜥ.t-n nꜣ ḫꜥi̯.w n Ỉmn (III.5) pꜣ nṯr-ꜥꜣ ỉw⸗f ỉn-nꜥ.k r Šmꜥ tw⸗w lg⸗f s m-ḳd[y] pꜣ-hrw (III.6) ỉw⸗f ỉn-ỉwi̯.ṱ r Nw(.t)
ḏd pꜣ h̭m-<ẖ>l n wꜥb ḫꜣꜥ nꜣy (= n⸗ỉ) rʾ⸗k Ḏd-ḥr (sꜣ) (III.7) ꜥnḫ-Ḥr ỉ:ỉri̯⸗w šni̯.ṱ⸗k ẖr nꜣ md.t.w n wr-mšs ntỉ ẖr.r⸗k (III.8) ỉ:ḏdy(?) wꜣḥ r.r⸗s nꜣ sꜥnḫ.w n nꜣ ỉrpy.w ỉ:gmi̯⸗k s tn (III.9) ꜥnḫ Ḥr-n-Py n Pr-Wꜣḏ(.t) pꜣy⸗ỉ nṯr bn.ỉw-nꜣ.w Ỉmn ṯꜣi̯-yr (III.10) r Nw(.t) (n) pꜣ ỉwn ntỉ.ỉw⸗f n.ỉm⸗f šꜥ-tw ꜥnḫ-Ḥr sy-nsw (III.11) ḏi̯.t nꜣy (= n⸗ỉ) pꜣ sꜥnḫ ntỉ ẖr.r.r⸗f
ḏd n⸗f ꜥnḫ-Ḥr sy-nsw ỉn ỉ:ỉri̯⸗k (III.12) ỉyi̯ r ṯꜣi̯ pꜣ sꜥnḫ (n)-rn⸗f n hp ḫn ỉn ỉ:ỉri̯⸗k ỉyi̯ r (III.13) ṯꜣi̯.ṱ⸗f n ḳnḳn
ḏd pꜣ h̭m-ẖl n wꜥb ỉ:ỉri̯⸗w sḏm r ḫrw⸗y (III.14) ỉw⸗y ṯꜣi̯⸗f s n hp ỉ:ỉri̯⸗w tm sḏm r ḫrw⸗y ỉw⸗y ḏi̯.t ṯꜣi̯⸗f s n (III.15) ḳnḳn
tꜣ wnw.t ḏd nꜣy ỉ:ỉri̯⸗f h̭ꜥr ꜥnḫ-Ḥr (III.16) sy-nsw m-ḳdy pꜣ ym ỉri̯ nꜣy⸗f nw bhṱ n (III.17) sty.t msi̯ n⸗f ḥꜣ.ṱ⸗f h̭yh̭ m-ḳd⸢y⸣ pꜣ tw (III.18) (n) pr ỉꜣb.tỉ ḏd⸗f ꜥnḫ Ỉmn-Rꜥ nb nsw-tꜣ(.wỉ) pꜣy⸗ỉ ⸢nṯr⸣ [pꜣ] sꜥnḫ (III.19) ntỉ.ỉw.ỉw⸗k smỉꜥ.t (= smỉ) ỉw-ḏbꜣ.ṱ⸗f bn.ỉw.ỉw⸗k ỉri̯-⸢s⸣[h̭]⸢y⸣ n.ỉm⸗f (III.20) ỉw⸗y (r) ḏi̯.t sṯꜣ.ṱ⸗f s r pꜣ ḥm-nṯr-tp n Ỉmn r:wn-nꜣ.w-⸢ỉri̯⸗f⸣ [ẖr.r]⸢.r⸗f⸣ (n)-tꜣ-ḥꜥ(.t) ꜥn
(III.21) sṯꜣ.ṱ ꜥnḫ-Ḥr sy-nsw ḥr⸗f r pꜣ [twtw]e ḫꜣꜥ⸗f (III.22) nꜣ šs-(n)-nsw r:wn-nꜣ.w-ỉ:ỉri̯ ḥr-ꜣt.ṱ⸗f ⸢r⸣ [pꜣ ỉ]tn ỉrm (III.23) nꜣ špe.w n nb r:wn-nꜣ.w-ỉ:ỉri̯⸗f sẖḳr n.ỉm⸗f [ḏi̯.t⸗f] ỉni̯⸗w nꜣy⸗f (III.24) lbše.w ỉ:ỉr-ḥr⸗f ꜥḳ⸗f r nꜣ sꜣ [n pꜣ] ⸢ꜥš⸣-sḥn (IV.1) ỉw⸗f ỉwi̯.ṱ r ḫf⸢t⸣ḥ n Ỉmn [ỉw⸗f sṯꜣ.ṱ ḥr]⸢⸗f⸣ r pꜣ h̭m-ẖl n wꜥb r pꜣ twtwe (IV.2) ḥꜥ⸗f
ꜥs wn-nꜣ.w wn wꜥ ẖl-sḏm wbꜣ⸗f ỉw⸗f ḥp ỉwt (IV.3) pꜣ mšꜥ ỉw wn [wꜥ.t ẖ].t-lbše.w n-mꜣy.t n srsr ꜥn.t n (IV.4) ḏr.ṱ⸗f hn [s pꜣ] h̭m-ẖl (n) wꜥb r.r⸗f šsp⸗f nꜣ ẖ.t-lbš.w (n)-ḏr.ṱ⸗f (IV.5) mr⸗f s n.ỉm⸗s ỉw⸗f ỉwi̯.ṱ r ḫftḥ n Ỉmn ⸢ỉri̯⸗f⸣ mtỉ ꜥnḫ-Ḥr (IV.6) sy-nsw sh̭⸗f ỉri̯⸗f ḳnḳn ỉrm⸗f
wn Ḏd-ḥr sꜣ (IV.7) ꜥnḫ-Ḥr rʾ⸗f n ꜣrl ḥrš rmṯ-(n)-ḳnḳn r-ḥr (IV.8) pꜣ mšꜥ ḏd ỉn tw⸗tn ꜥḥꜥ npꜣ ḳdy n Ỉmn ỉw wn wꜥ ꜥꜣm ḳnḳn (IV.9) ỉrm pꜣ šrỉ n pr-ꜥꜣ ỉw bn-p⸗tn ḏi̯.t nꜣy⸗tn stbḥ.w n.ỉm⸗f (IV.10) ỉri̯ pꜣ mšꜥ n kmy ẖnyny n rỉ.t nb na Ṯꜥne (IV.11) na Pr-B-n-twtw na Na-tꜣ-ḥw.t na Ṯbn-nṯr pꜣ mšꜥ (IV.12) (n) pꜣ 4 tš ḥrš n kmy st ỉwi̯.ṱ ḫꜣꜥ-rd.ṱ⸗w (IV.13) r pꜣ ꜥ.wỉ n pꜣ ꜥš-<sḥn> r ỉri̯ tymꜣ n ꜥnḫ-Ḥr sy-nsw ḫꜣꜥ (IV.14) pꜣ 13 n ꜥꜣm n Pr-ḏwf rd.ṱ⸗w r-ẖry ỉwt pꜣ mšꜥ (IV.15) ỉw⸗w mr n nꜣy⸗w lbše.w ỉw{⸗w} nꜣy⸗w tbn.w n ḥr ḳꜣ n (IV.16) ḏꜣḏꜣ⸗w ỉw nꜣy⸗w glꜥ.w ḥwy r ḫpš⸗w ỉw ḏr.ṱ⸗w fy (IV.17) ỉrm pꜣy⸗w ḫpš{.w} n sfy(.t) st ỉwi̯.ṱ ⸢n⸣ smḥ(?) wnm r pꜣ h̭m-ẖl (n) (IV.18) wꜥb ỉw ḫrw⸗w ḫꜣꜥ r-bnr ḏd ꜥrḳ n.ỉm⸗n tỉ pꜣ ntỉ.ỉw⸗n (r) ỉri̯⸗f (IV.19) m-bꜣḥ Ỉmn pꜣ nṯr-ꜥꜣ ntỉ ḫꜥi̯ tỉ n pꜣ-hrw [. . .] mn rmṯ n pꜣ tꜣ n.ỉm⸗tn (IV.20) ỉw ỉw⸗f ḏi̯.t sḏm pꜣ ḥm-nṯr □ n Ḥr-n-Py n [Pr]-⸢Wꜣḏ(.t)⸣ md.t ỉw (IV.21) mst⸗f s ỉw bn.ỉw⸗n (r) ḏi̯.t ⸢swr⸣ pꜣ ꜣsṱ n pꜣy⸗f (IV.22) snfe pꜣ ẖy n tꜣy⸗f nmṱꜣ.t
⸢ꜥḳ⸣(?) tꜣ snte.t n pꜣ 13 n (IV.23) ꜥꜣm (r) ḥꜣ.ṱ pr-ꜥꜣ ỉrm pꜣ ⸢mšꜥ⸣ bn-p rḫ rmṯ n pꜣ tꜣ (IV.24) wpy ḫrw⸗f r md.t fy pꜣ ⸢h̭⸣[m-ẖl] ⸢n⸣ wꜥb r-ẖn ḥr (V.1) ꜥnḫ-Ḥr sy-⸢nsw⸣ m-ḳdy pꜣ ntỉ.ỉw wꜥ mꜣe ỉri̯⸗f (V.2) [ỉw]-ḏbꜣ . . n tw m-ḳdy pꜣ ntỉ.ỉw wꜥ.t mnꜥ.t (V.3) [ỉri̯⸗f ỉw-ḏbꜣ] pꜣy⸗s ḫm-ẖl swg ṯꜣi̯⸗f pꜣ ẖn n tꜣy⸗f (V.4) [lbš]e tw⸗f ỉwi̯<⸗f> r pꜣ ỉtn snḥ⸗f s . . . (V.5) ḥwy⸗f s r pꜣ myṱ ḥꜣ.ṱ⸗f fy pꜣ 13 n ꜥꜣm (V.6) r pꜣ myṱ m-sꜣ⸗f bn-p rḫ rmṯ n pꜣ tꜣ th r.r⸗w (V.7) (n)-ḏr.ṱ ꜥ tꜣy⸗w snte.t
tw⸗w ḥr⸗w r pꜣ w n Ỉmn šm⸗w r (V.8) mr.t r.r⸗f ḫꜣꜥ<⸗w> nꜣy⸗w lbše.w r pꜣ ỉtn tw⸗w (V.9) šm ꜥnḫ-Ḥr sy-nsw r pꜣ wnṱ n pꜣ w (V.10) Ỉmn ỉw⸗f snḥ (n) wꜥ mšḥṱ n Gṱeṱn.t tw⸗w ỉwi̯ (V.11) pꜣ tms r.r-ḥr⸗f
tw nꜣ nf.w ỉrm nꜣ ẖn.w ỉwi̯⸗w r nꜣ (V.12) {nꜣ} ḳrwꜣ.w tw⸗w ỉwi̯ nꜣy⸗w glꜥ.w ẖr-twe⸗w wꜥb⸗w st r (V.13) hrwṱ(.t) ỉni̯⸗w nꜣ ꜥḳ.w nꜣ ỉwf.w nꜣ ỉrp.w r:wn-nꜣ.w-ỉ:ỉri̯ ḥr (V.14) mr.t ỉni̯⸗w s ỉ:ỉr-ḥr⸗w swr⸗w ỉri̯⸗w hrw-nfr (V.15) ỉw ḥr⸗w wꜣḥ r nꜣ ḳrwꜣ.w r-ḥr nꜣ ḫꜥi̯.w n Ỉmn pꜣ nṯr-ꜥꜣ (V.16) ỉw⸗w ḥnk ỉw⸗w ỉri̯ ḥny(.t) m-bꜣḥ⸗f
wn pr-ꜥꜣ (V.17) rʾ⸗f n sgp ꜥꜣ ỉw⸗f ḏd ḫr Ỉmn pꜣ nṯr-ꜥꜣ wꜣḥ tꜣ myḥ.t (V.18) n Pꜣ-ỉmỉe.t šm n.n⸗s wꜣḥ ⸢pꜣ⸣ ỉb-ls n Pꜣ-di̯-Ḫnsw (V.19) lg mn myḥ[.t] ḥꜣ.ṱ⸗y m-sꜣ nꜣy ꜥꜣm (V.20) ỉ:ỉri̯ šm r mr.t r pꜣ ⸢w⸣ Ỉmn ỉw⸗w mr n nꜣy⸗w (V.21) lbše.w ỉw⸗w ḏi̯.t ỉri̯⸗f (n) ⸢kỉỉ⸣ wꜥb
ḏd Ḏd-ḥr sꜣ ꜥnḫ-Ḥr (V.22) pꜣy⸗ỉ nb-ꜥꜣ Ỉmn pꜣ nṯr-⸢ꜥꜣ⸣ ḫꜥi̯.w my šni̯ pr-ꜥꜣ (V.23) m-bꜣḥ⸗f ḏd ỉn ꜥš-sḥn nfr mtw⸗y ḏi̯.t ẖḳ pꜣ mšꜥ (V.24) kmy r nꜣy ꜥꜣm [m]⸢tw⸣⸗w nḥm ꜥnḫ-Ḥr (V.25) (n)-ḏr.ṱ⸗w
(...)
(Der die Pfründe des Amun beanspruchende Horuspriester aus Buto legt Pharao und den thebanischen Amunpriestern dar, dass Horus Amun übergeordnet ist.)
(I.1) [...] gebären bis [...] . . stark . [...] (I.2) [...] . . Diadem des Osiris, seines Vaters.
Die Schöpfkelle (zum Boot ausschöpfen) (I.3) der Barke entspricht Bastet, der Ausschöpferin der Sorgen. Denn [sie] ist diejenige, die (I.4) die Sorgen der Götter und Göttinnen ausschöpft.
Der Mastbaum der Barke (I.5) ist Schu, der Sohn des Re, der (den Himmel) hochhebende Mann der Götter.
[Die] Segel(?) (I.6) aus Byssos oben am Mastbaum sowie die Blätter(?) und die beiden Leitern(?) sind die vier Winde der Krone des Amun. Denn er ist derjenige, der den Himmel die Luft (I.8) unter (den Schwingen des) Horus-Sohn-der-Isis, Sohn des Osiris, sein lässt, wenn er unterwegs ist, um für seinen Vater Osiris zu libieren.
(I.9) Der Riegel des Mastbaumes ist Pre. Denn Amun(-Re) ist derjenige, der das Gesicht in (I.10) der Barke hochhebt, welche unterhalb von Horus-Sohn-der-Isis, Sohn des Osiris, ist, wenn er unterwegs ist, um für seinen Vater Osiris zu libieren.
Das ꜥmꜣṱ.t-Teil und das ẖrpe.t-Teil der Barke sind die Halsbänder (I.12) der weiblichen Götter. Denn die weiblichen Götter sind diejenigen, die ihre Halsbänder zur Barke des Amun werfen, wenn er ans Ufer kommt und sie ihn erstarken lassen (I.14) unterhalb von Horus-Sohn-der-Isis, Sohn des Osiris, wenn er unterwegs ist, um [für seinen] Vater (I.15) zu libieren.
Der Landepflock der Barke ist Uto (I.16) [...]. Denn sie ist diejenige, die die Halskragen ergriffen hatte.
(I.17) [...] Denn sie (Nechbet?) ist die Herrin der Halsbänder der weiblichen Götter.
(I.18) [...] im Lotosmeer. Uto und Nechbet (I.19) [...] die Erscheinung des Amun, des großen Gottes, zwischen ihnen. Denn (I.20) [... Is]is von Chemmis, als sie (auf dem Wasser) nach Buto trieben (I.21) [zu(?) Horus-Sohn-der-Isis, Sohn des Osiris], wenn er unterwegs ist, um für seinen Vater in Pe zu libieren.
(I.22) [...] der Barke des Amun ist Thot, der große Gott. Denn (I.23) [...] . . . der Götter und Menschen, wenn er Worte ihrem (I.24) [... Horus-Sohn-der]-Isis, Sohn des Osiris unterwegs ist, um für seinen Vater zu libieren.
(II.1) [. . ., der] große [Gott], ist unterwegs nach Oberägypten, Horus-Sohn-der-Isis, Sohn des Osiris [...] (II.2) die Götter ihm dienen.
Darf irgendein Mensch [über] besagte [...] verfügen (II.3) vor ihm außer mir? Ich bin der Prophet des Horus-von-Pe in Buto, den Isis (II.4) in Chemmis geboren hat. Mir gehört die besagte Pfründe, sie gehörte meinem Vater (II.5) {sie gehörte meinem Vater}. Der Erste Prophet des Amun und die [...], <ihnen> gehört nichts davon."
(II.6) Pharao sah zu den Priestern und sprach: "Hört ihr nicht, (II.7) was der junge Priester sagt?" Die Priester sprachen vor Pharao: "Unser großer Herr, (II.8) [die] erwähnten Dinge haben wir erst heute gehört. Sie sind nicht (II.9) an einem früheren Tag auf Papyrus zu uns gelangt."
Wie der junge Priester die erwähnten Dinge sprach, erschien Amun, der große Gott, (II.10) wobei er dessen Stimme hörte. Der Vorlesepriester sprach: "Wenn es Pharao beliebt, (II.11) könnte Pharao Amun, den großen Gott, folgendes fragen: 'Ist der junge Priester derjenige, (II.12) der über die besagte Pfründe verfügen darf?'" Pharao sprach: "Richtig ist, was du (II.13) sagst!" Pharao fragte Amun: "Ist der junge Priester derjenige, der über (II.14) die besagte Pfründe verfügen darf?" Amun kam in einem einzigen schnellen Schritt nach vorn, was bedeutet: "Er ist derjenige." (II.15) Pharao sprach: "Junger Priester, nachdem es geschah, dass diese Dinge in deinem Herzen bekannt waren, (II.16) warum bist du nicht gestern gekommen und hast dich zu den erwähnten Dingen geäußert, (II.17) bevor ich auf ihre Äußerung hin dem Ersten Propheten schrieb? Denn ich hätte veranlaßt, dass (II.18) der Königssohn Anchhor dir die besagte Pfründe überläßt."
Der junge (II.19) [Priester] sprach vor Pharao: "Mein großer Herr, wäre ich vor Pharao gekommen . . . . . . . . (II.20) [. . . . . . .], um mich mit den Priestern des Amun zu äußern, hätte Amun, der große Gott, diese [. . . . . . .] (II.21) [. . . . . . .] vorgefunden, bevor er (Horus) für seinen Vater Osiris libiert hat. Ich bin gekommen [. . . . . . .] (II.22) [um] die Erscheinung des Amun, des großen Gottes, als Pfand zu nehmen [. . . . .] (II.23) [. . . . . . .] es macht, um Horus-Sohn-der-Isis, Sohn des Osiris nach Oberägypten gehen zu lassen, (II.24) [um] für seinen Vater Osiris zu libieren. Ich habe (III.1) nach der Libation, die er für seinen Vater Osiris macht, [vor ihm] geklagt, [...] er zufrieden."
(III.2) Teos, Sohn des Anchhor, sprach: "Nachdem es geschah, dass du gestern nicht [gekommen bist, um] für ihn zu klagen, (III.3) komme auch heute nicht! Verbreite nicht schlechte Nachrichten (III.4) über den Königssohn Anchor! Denn an der Spitze der Erscheinungen des Amun, (III.5) des großen Gottes, hat er sich geschmückt, als er nach Oberägypten gekommen war.(?) Man ließ ihn sich entfernen wie heute (III.6), als er nach Theben gekommen war.(?)"
Der junge Priester sprach: "Halte mir deinen Mund, Teos, (Sohn des) (III.3) Anchhor! Fragt man dich über die Angelegenheiten eines Generals, die dich betreffen, (III.8) (nur) dann antworte darauf. Die Pfründen der Tempel, wo hast du sie gefunden? (III.9) Bei Horus-von-Pe in Buto, meinem Gott! Amun wird den Fluss nicht (III.10) nach Theben überqueren auf der Fahrt, auf der er sich befindet, bis der Königssohn Anchor (III.11) mir die Pfründe, die in seinem Besitz ist, gegeben hat."
Der Königssohn Anchhor sprach zu ihm: Bist du (III.12) gekommen, um die besagte Pfründe rechtmäßig zu nehmen, oder bist du gekommen, um (III.13) sie im Kampf zu nehmen?"
Der junge Priester sprach: "Hört man auf meine Äußerung, (III.14) werde ich sie rechtmäßig nehmen. Hört man nicht auf meine Äußerung, werde ich sie im (III.15) Kampf nehmen."
In dem Moment, als er dies sagte, tobte der Königssohn (III.16) Anchhor wie das Meer. Seine Blicke sprühten Funken aus (III.17) Feuer. Sein Herz gebar ihm Staubwolken wie das Gebirge (III.18) im Osten. Er sprach: "Bei Amun-Re, dem Herrn des Thrones der beiden Länder, meinem Gott! Über die Pfründe, (III.19) wegen der du klagst, wirst du nicht verfügen dürfen. (III.20) Ich werde veranlassen, dass sie wieder dem Ersten Propheten des Amun zufällt, der früher in ihrem Besitz war."
(III.21) Der Königssohn Anchhor wandte sein Gesicht zur Stationskapelle. Er warf (III.22) die Byssosgewänder, welche er trug, auf [den] Erdboden zusammen mit (III.23) dem Goldschmuck, mit welchem er geschmückt war. [Er ließ] seine Rüstung (III.24) zu sich bringen. Er schlüpfte in die Schutzamulette [des] Kampfes. (IV.1) Er kam zum Vorhof des Amun, [wobei er] selbst sein [Gesicht] zum jungen Priester in Richtung Stationskapelle [wandte]. (IV.2)
Siehe, ein junger Diener war ihm gegenüber, versteckt in (IV.3) der Menge, der [eine] neue Rüstung mit schöner Verzierung in (IV.4) seiner Hand hatte. [Der] junge Priester nickte ihm zu. Er empfing von ihm die Rüstung. (IV.5) Er zog sie an. Er kam zum Vorhof des Amun. Er trat dem Königssohn Anchhor (IV.6) entgegen. Er schlug zu. Er kämpfte mit ihm.
Djedhor, Sohn des (IV.7) Anchhor, öffnete seinen Mund mit einem gewichtigen Kriegsgeschrei zum (IV.8) Heer und sprach: "Steht ihr etwa um Amun herum, während ein Hirte (IV.9) mit Pharaos Sohn kämpft, ohne dass ihr eure Waffen in ihn gestochen (wörtl. 'gegeben') habt?" (IV.10) Das Heer Ägyptens geriet in Aufregung an jeder Seite. Die Leute aus Tanis, (IV.11) Mendes, Natho und Sebennytos - das Heer (IV.12) der vier gewichtigen Provinzen Ägyptens -, sie kamen. Sie liefen (IV.13) zum Kampfplatz, um den Königssohn Anchhor zu beschützen. Die (IV.14) 13 Hirten aus Perdjuf liefen hinab in das Heer, (IV.15) wobei sie ihre Rüstungen angezogen hatten, ihre Stierkopfhelme auf (IV.16) ihren Köpfen waren, ihre Schilde an ihre Arme gelegt waren, ihre Hände ihre (IV.17) Sichelschwerter trugen. Sie kamen von links und rechts zum jungen (IV.18) Priester, wobei ihre Stimmen nach draußen drangen, sagend: "Uns hier eidlich zu binden ist das, was wir machen werden, (IV.19) vor Amun, dem großen Gott, welcher heute hier erschienen ist! [. . .] Kein Mensch der Welt soll es unter euch geben (IV.20), der den Propheten des Horus-von-Pe in Buto ein Wort hören lässt, das (IV.21) er hasst, ohne dass wir den Boden mit seinem (IV.22) Blut (und) die Sonne mit seiner Kraft tränken werden."
Die Furcht vor den 13 (IV.23) Hirten drang in das Herz Pharaos und des Heeres ein. Kein Mensch auf der Welt konnte (IV.24) seine Stimme zum Reden bringen. Der junge Priester eilte gegen (V.1) den Königssohn Anchhor, wie es ein Löwe (V.2) wegen eines . .-Tieres vom Berg tut, wie es eine Amme (V.3) [wegen] ihres unmündigen Kindes [tut]. Er packte das Innere seiner (V.4) Rüstung. Er ließ <sie> auf den Boden gleiten. Er fesselte sie . . . (V.5) Er warf sie vor sich auf den Weg. Die 13 Hirten (V.6) eilten auf den Weg hinter ihm. Kein Mensch auf der Welt konnte gegen sie vorgehen (V.7) aufgrund der Art ihrer Fürchterlichkeit.
Sie wandten ihre Gesichter der Barke des Amun zu. Sie gingen (V.8) zu ihm an Bord. Sie warfen ihre Rüstungen auf den Boden. Sie ließen (V.9) den Königssohn Anchhor in der Bauch der Barke (V.10) des Amun gehen, wobei er mit einem Seil aus der Gaditane-Gegend gefesselt war. Sie ließen (V.11) die Luke auf ihn gehen.
Die Segelleute und Ruderer ließen sie ans (V.12) Ufer (zurück)kommen. Sie (die Hirten) stellten ihre Schilde neben sich hin. Sie reinigten sich zum (V.13) Festessen. Sie brachten das Brot, Fleisch und den Wein, welche an (V.14) Bord gewesen waren. Sie brachten es vor sich. Sie tranken. Sie verbrachten einen Freudentag, (V.15) wobei ihre Gesichter zum Ufer zur Prozession des Amun, des großen Gottes, gewandt waren, (V.16) während man opferte und Weihrauch vor ihm darbrachte.
Pharao öffnete (V.17) seinen Mund mit einem lauten Schrei und sprach: "Bei Amun, dem großen Gott! Die Bewunderung (V.18) von Pemaus ist weg. Das Staunen (o.ä., wörtl. die 'Herz-Zunge') über Petechonsis (V.19) ist verschwunden. Es existiert keine Bewunderung (mehr). Mein Herz ist auf diese Hirten gerichtet, (V.20) welche an Bord der Barke des Amun gegangen sind, wobei sie mit ihren Rüstungen (V.21) gegürtet sind und sie ein anderes Heiligtum sein lassen."
Teos, Sohn des Anchhor, sprach: (V.22) "Mein großer Herr! Amun, der große Gott, ist erschienen. Möge Pharao (V.23) vor ihm Folgendes fragen: 'Ist es ein gutes Vorhaben, dass ich das Heer (V.24) Ägyptens gegen diese Hirten rüste dass es Anchhor (V.25) aus deren Händen erretten?'"
(...)
Beachte die Verwendung des Possessivartikels anstelle des possessiven Suffixpronomens sowie das Fehlen des Namens "Osiris". Vgl. auch Zeile I.2. Am Beginn von Zeile I.15 scheint zu wenig Platz für eine Ergänzung [n Wsỉr pꜣy⸗f] ỉṱ "für Osiris, seinen Vater" vorhanden zu sein.
= nꜥy.t > ⲛⲁⲉⲓⲱ.
Vgl. Quack, Enchoria 21Quack, J.F., 'Korrekturvorschläge zu einigen demotischen literarischen Texten', Enchoria 21 (1994), 63-72, 70.
(21/05/2021)
Pap. Spiegelberg
. .. .
. . .. . .
𓀀1𓀀
𓀀2𓀀
𓀁𓀁
𓀁°𓀁
𓀋𓀋
𓀎𓀎
𓀎𓏰:𓀀𓏪3𓀎𓏰𓀀𓏪
𓀐𓀐
𓀐1𓀐
𓀔𓀔
𓀔1𓀔
𓀔1°𓀔
𓀞2𓀞
𓀠1𓀠
𓀹1𓀹
𓀼:°𓀼
𓀾𓀾
𓁶𓏤𓁶𓏤
𓁶𓏤𓊪1@1𓁶𓏤𓊪
𓁷𓏤𓁷𓏤
𓁷𓏤𓏤1𓁷𓏤𓏤
𓁸𓁸
𓁹:𓂋*𓏭𓁹𓂋𓏭
𓁹:𓂋*𓏭𓆑𓁹𓂋𓏭𓆑
𓁹:𓂋*𓏭𓆑1𓁹𓂋𓏭𓆑
𓁻𓁻
𓂋𓂋
𓂋1𓂋
𓂋4𓂋
𓂋:𓂧@𓂋𓂧
𓂋:𓂧@𓇋𓏲𓂋𓂧𓇋𓏲
𓂋:𓊃𓂋𓊃
𓂋:𓊪𓂋𓊪
𓂋:𓍿𓀀𓏪𓂋𓍿𓀀𓏪
𓂋:𓏥𓏲𓂋𓏥𓏲
𓂋:𓐍𓂋𓐍
𓂋:𓐍@𓂋𓐍
𓂋𓌥𓂋𓌥
𓂓𓏤𓂓𓏤
𓂗:𓎡𓂗𓎡
𓂗:𓎡𓏲1𓂗𓎡𓏲
𓂙:𓈖4𓂙𓈖
𓂙:𓈖4𓏤𓏴:𓂡𓂙𓈖𓏤𓏴𓂡
𓂜:𓅪𓂜𓅪
𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓂝𓂝
𓂝:𓂝𓏤𓂝𓂝𓏤
𓂝:𓂻𓂝𓂻
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥3𓂝𓈎𓏲𓏒𓏥
𓂝:𓈖𓂝𓈖
𓂝:𓈖𓏌𓏲𓂝𓈖𓏌𓏲
𓂝:𓏏*𓏰𓂝𓏏𓏰
𓂞𓂞
𓂞:𓏏*𓏰𓂞𓏏𓏰
𓂞:𓏏2𓂞𓏏
𓂞𓏲𓂞𓏲
𓂧:𓈐𓂧𓈐
𓂧:𓏏*𓏰𓂧𓏏𓏰
𓂭𓂭𓂭𓂭
𓂷:𓂡1𓂷𓂡
𓂸:𓏏𓂸𓏏
𓂸:𓏏𓂭𓂭𓂸𓏏𓂭𓂭
𓂺𓂺
𓂻𓂻
𓂻1𓂻
𓂻:°𓂻
𓂼𓂼
𓂼𓂼𓂼𓂼
𓂽1𓂽
𓃀𓃀
𓃀*𓏲𓃀𓏲
𓃀:𓈖1𓃀𓈖
𓃀:𓈖1𓊪:𓏭°𓃀𓈖𓊪𓏭
𓃀𓏲1𓃀𓏲
𓃂𓃂
𓃂𓏤1𓈘:𓈇𓃂𓏤𓈘𓈇
𓃒1𓃒
𓃒1:𓏏*𓏰𓃒𓏏𓏰
𓃛°𓃛
𓃛°𓍯𓃛𓍯
𓃭𓃭
𓃭𓊢𓂝:𓂻@𓃭𓊢𓂝𓂻
𓃭𓏤𓃭𓏤
𓃹:𓈖𓃹𓈖
𓃹:𓈖𓏌:𓏏*𓏰𓃹𓈖𓏌𓏏𓏰
𓄂:𓏏*𓏤𓄂𓏏𓏤
𓄂:𓏏*𓏤𓄣𓄂𓏏𓏤𓄣
𓄂:𓏏*𓏤𓄣:°𓄂𓏏𓏤𓄣
𓄋:𓊪@𓄋𓊪
𓄑:𓏛@𓄑𓏛
𓄔𓄔
𓄔𓅓𓏭:𓏛𓄔𓅓𓏭𓏛
𓄛𓄛
𓄟1𓄟
𓄟1𓋴𓏰1𓄟𓋴𓏰
𓄟:𓂧𓄟𓂧
𓄟:𓂧𓋴𓏰1𓄟𓂧𓋴𓏰
𓄡:𓏏*𓏤@𓄡𓏏𓏤
𓄣𓄣
𓄣2𓄣
𓄣:°𓄣
𓄣𓏤𓄣𓏤
𓄤𓄤
𓄤𓏲𓏭:𓏛𓄤𓏲𓏭𓏛
𓄧2𓄧
𓄹:𓏭𓄹𓏭
𓄿𓄿
𓄿1𓄿
𓄿3𓄿
𓄿𓏏𓄧2𓄿𓏏𓄧
𓅃𓅆𓅃𓅆
𓅆𓅆
𓅆2𓅆
𓅆@𓅆
𓅓𓅓
𓅓'𓎔𓅓𓎔
𓅓1𓅓
𓅓1𓈖:𓏥𓅓𓈖𓏥
𓅓1𓏲:𓏏:𓎡𓅓 𓏲 𓏏 𓎡
𓅓2𓅓
𓅓2𓐠𓏤𓏰:𓏛1𓅓𓐠𓏤𓏰𓏛
𓅓:𓂋𓅓𓂋
𓅓𓁹𓅓𓁹
𓅓𓂺:𓏤𓅓𓂺𓏤
𓅓𓅪𓅓𓅪
𓅓𓏇1𓅓𓏇
𓅓𓏭:𓏛𓅓𓏭𓏛
𓅝:𓏏*𓏭𓅝𓏏𓏭
𓅝:𓏏*𓏭𓅆@𓅝𓏏𓏭𓅆
𓅠𓅠
𓅠𓏭:𓏛𓅠𓏭𓏛
𓅡:𓎡@2𓅡𓎡
𓅡◳𓏤𓏤𓅡
𓅨:°𓅨
𓅨:°𓅆𓅨𓅆
𓅨:𓂋*𓏰𓅨𓂋𓏰
𓅪𓅪
𓅬◳𓀀𓀀𓅬
𓅯𓄿𓅯𓄿
<